slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
הבורסה היא שוק הכרמל של ניירות ערך PowerPoint Presentation
Download Presentation
הבורסה היא שוק הכרמל של ניירות ערך

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

הבורסה היא שוק הכרמל של ניירות ערך - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

הבורסה היא שוק הכרמל של ניירות ערך. בשוק מתנהגים כמו בשוק. חובה להכיר את הסחורה. ללמוד את התנהגות בעלי הבאסטות והציבור. ללמוד להתמקח - אלקטרונית. לנצל הזדמנויות. לזהות מלכודות פתאים. מהי הסחורה – סוגי ניירות ערך. מניות - תעודות בעלות על חברה. אגרות חוב - צ'קים דחויים של המדינה וחברות.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'הבורסה היא שוק הכרמל של ניירות ערך' - shayla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

הבורסה היא שוק הכרמל של ניירות ערך

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide2
בשוק מתנהגים כמו בשוק

חובה להכיר את הסחורה

ללמוד את התנהגות בעלי הבאסטות והציבור

ללמוד להתמקח - אלקטרונית

לנצל הזדמנויות

לזהות מלכודות פתאים

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide3
מהי הסחורה – סוגי ניירות ערך

מניות - תעודות בעלות על חברה

אגרות חוב - צ'קים דחויים של המדינה וחברות

ניירות ערך המירים - אגרות חוב להמרה וכתבי אופציה להמרה במניות

אופציות וחוזים עתידיים - מכשירי גידור

מכשירי השקעה ארוזים ((Prepackaged– Structures קרנות נאמנות, תעודות סל.

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide4
השקעה במניות לעומת השקעה סולידית

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide5
מניות
 • מניה היא תעודת בעלות על חברה.
 • המחזיק במניה זכאי לדיבידנד ולזכויות הצבעה באסיפת בעלי המניות לפי חלקו היחסי בחברה.
 • המשקיע הפיננסי פסיבי בניהול וצופה לתשואת דיבידנד ו/או רווח הון (מסחרי).
 • בעל השליטה – משתתף בניהול ובעל השפעה על החברה.
 • השקעה במניות היא מסוכנת בהגדרה:
  • החזר ההשקעה אינו מובטח, אין מועד לסיום ההשקעה, המשקיע תלוי במסחר בבורסה (בהיצע וביקוש).
 • עקב הסיכון, לטווח ארוך תוחלת התשואה בהשקעה במניות הינה גבוהה משמעותית לעומת השקעה חסרת סיכון.

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide6
שוק המניות

מעודכן ליוני 2008

*נכון לסוף דצמבר 2005

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide7
מי משקיע במניות?

42% בעלי עניין

58% כמות צפה

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide8
מדדי הבורסה

למידע נוסף על מדדי שווי שוק, לחץ כאן

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide9
מדדי הבורסה ענפיים

למידע נוסף על מדדים ענפיים, לחץ כאן

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide10
מדדי הבורסה נוספים

למידע נוסף, לחץ כאן

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide11
תנאי סף לכניסה מדדי שווי שוק

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide12
חשיבות מדדי השוק
 • מדד ת"א 25 החל ב –100 נקודות ב 1 ינואר 1992
 • משקל יחסי של מדד ת"א 25 הוא 66% ממדד ת"א 100
 • משקל יחסי של מדד ת"א 100 הוא 66% מכל המניות
 • משקל יחסי של מניות הבנקים מהווה 25% מת"א 25
 • משקל יחסי של 6 המניות הגדולות מהווה 50% מת"א 25
 • 80% מנפח המסחר היומי הוא במניות ת"א 100
 • משקיעים מוסדיים גדולים מעדיפים להשקיע ב"סל" שמחקה את המדדים
 • הצלחת המשקיע תלויה במגמה הראשית ובענף המוביל

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

25 2009
מדד ת"א 25 (פברואר 2009)

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

25 20091
מדד ת"א 25 (דצמבר 2009)

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

25 4 2010
מדד ת"א 25 (4 מרץ 2010)

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide16
תעודות סל ("מוצרי מדדים")
 • תעודות הסל מחקה את התשואות של מדדי ניירות ערך המחושבים ומפורסמים בארץ או בחו"ל
 • התעודות נסחרות בדומה למניות, ומתפרסם עבורם שער רציף בזמן אמת
 • התעודה מקנה למשקיע בה החזקה עקיפה בכל ניירות הערך המרכיבים את המדד אותו היא מחקה, או התחייבות לשווה ערך כספי.
 • בבורסה נסחרות גם תעודות בחסר, שביצועיהן הפוכים לביצועיו של המדד הרלבנטי.

למידע נוסף על תעודות סל, לחצו כאן

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide17
איגרת חוב (אג"ח)
 • שטר התחייבות של החייב לשלם בעתיד למחזיקים ריבית ולהחזיר את סכום קרן ה"הלוואה" בתנאים ובמועדים מוסכמים מראש.
 • גם ממשלות מנפיקות איגרות חוב לשם גיוס כספים מהציבור הרחב לצורך מימון תוספות לתקציב הממשלתי מעבר להכנסותיה ממיסים.
 • אגרות חוב הן השקעה סולידית בהגדרה: החזר ההשקעה מובטח, הרווח ידוע מראש, תזרים ההכנסות המובטח למשקיע אינו תלוי במסחר בבורסה.
 • במהלך חיי האג"ח במסחר בבורסה ייתכנו תנודות משמעותיות בשערי אג"ח כתוצאה משינויים בציפיות הריבית, אינפלציה, שער חליפין, איתנות פיננסית של החייב, ומצב הנזילות של המשק.
 • למידע נוסף על אג"ח, לחצו כאן

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide18
איגרת חוב להמרה
 • איגרת חוב שניתנת להמרה למניה לפי "שער המרה" שנקבע מראש ופורסם בתשקיף (שילוב של אג"ח וכתב אופציה)
 • לכל אג"ח להמרה תקופת חיים מוגבלת שבסופה ישנן שתי אפשרויות:

1. פרעון ההלוואה (בתוספת הריבית)

2. המרה (החלפה) למניות החברה

למידע נוסף על אג"ח להמרה, לחצו כאן

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide19
מקנה למחזיק זכות להמירו למניה ב"מחיר מימוש" שנקבע מראש בתשקיף

לכל אופציה אורך חיים מוגבל, בדרך כלל בין שנה ל-3 שנים

בעל כתב אופציה רשאי לממש את זכותו במהלך חיי כתב האופציה

בתום "חיי" האופציה, פג תוקפה - לא ניתן להמירה למניה ולא ניתן לסחור בה

אם מחיר המימוש גבוה ממחיר המניה בשוק - לא כדאי להמיר למניה

אם מחיר המימוש נמוך ממחיר המניה בשוק - כדאי להמיר למניה

למידע נוסף על כתבי אופציה, לחצו כאן

כתב אופציה

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide20
מי השחקנים בבורסה

חברי הבורסה – נותני שירותי מסחר

משקיעים מוסדיים – בנקים, קופות גמל, חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קרנות נאמנות

מנהלי תיקים - בתי השקעות

משקיעים זרים

סוחרים מקצועיים

משקיעים פרטיים

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide21
השקעה במניות לעומת השקעה סולידית

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide22
מחזורים כלכליים/פיננסיים – ארה"ב

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide23
המחזוריות בבורסה

גלובליזציה

 • NEW ECONOMY

"מזרח תיכון חדש"

שנות ה--80 העליזות

"סוף הקפיטליזם"

אל קעידא

מלחמת אחים

מדד המניות הכללי , 1980 - 2010 ( מחירים קבועים)

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

1990 2011
מדד מניות כללי: 1990-2011 גרף לוגריתמי - מתואם למדד המחירים לצרכן

מקטינים חשיפה

מגדילים חשיפה

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide25

דע מאין באת!לאן אתה הולך!ובפני מי אתה עומד לתת דין וחשבון!

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide27
עקרונות המסחר הממוחשב

מסחר ממוחשב וללא זירת מסחר פיזית

ספר הפקודות פתוח לציבור

מסחר רב-צדדי בפתיחת יום מסחר

כל מפגש בין פקודות זוכה לביצוע מיידי

עדיפות הביצוע לפי מחיר (עדיפות ראשונה)

ולפי זמן (עדיפות שניה)

אינטגרציה מלאה של מערכות המסחר

(משתמשי קצה, בקרת מסחר, סליקה וכו')

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide28

QDS

QDS

QDS

העברת פקודות למסחר

לקוחות

חיבור ישיר

חדר עסקאות חבר

אינטרנט

מחשב המסחר בבורסה

חדר עסקאות חבר

מחשב החבר

חדר עסקאות חבר

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

סניפי החבר

29 14 15
תפקידם של 29 חברי הבורסה 14 בנקים, 15 חברי בורסה אחריםאתר הבורסה - רשימת חברי הבורסה

שירותי תקשורת והעברת פקודות

שירותי מסחר ותווך – ברוקראז'

שירותי סליקה והתחשבנות

ערבות ביצוע לכסף ולסחורה

שירותי מחקר, מידע, ייעוץ וניהול השקעות

שירותי אחסנה, שמירה, דווח, מיסוי.

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide30
מאפייני שיטת רצף

מסחר דו-צדדי ממוחשב וסימולטני

שלב פתיחה רב-צדדי (Call-Market)

שיטת מסחר – Order-Driven

אנונימיות

עדיפות הביצוע לפי מחיר (עדיפות ראשונה)

ולפי זמן (עדיפות שניה)

פריסה רחבה ונגישות למערכת המסחר

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide32
שלב טרום הפתיחה

הזרמת פקודות לפני תחילת המסחר

רישום פקודות לפי שער וזמן

גודל מזערי של פקודה – 1 נייר ערך

חישוב ופרסום שערים תיאורטיים משעה 09:10

הגבלת התנודה בשוק המניות וההמירים – 35% ±

הגבלת התנודה בשוק האג"ח והמק"מ – 6% ±

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide33
סוגי פקודות בטרום פתיחה

קיימים שני סוגי פקודות:

פקודת "שער"

LMT – Limit Order

פקודת "שער למסחר הפתיחה"

LMO – Opening Limit Order

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide34
פקודות לדוגמא:

פקודת "שער" LMT

"קונה 2000 ערך נקוב בזק בלימיט 456"

דהיינו קונה עד מחיר 456 אגו' למניה עד להודעה חדשה

פקודת LMO

"מוכר 2000 ערך נקוב בזק LMO"

דהיינו מוכר בלימיט אך בשלב הפתיחה בלבד

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide35
ספר הפקודות שלב טרום הפתיחה

רישום כל פקודות הקניה והמכירה התקינות שהוגשו

(כמות ושער)

הפקודות מסודרות בספר לפי סדר עדיפותן לביצוע

מוצגות שלוש שכבות בשערים הטובים ביותר של

ההיצע והביקוש המצרפי

הצגת שער ומחזור תיאורטי

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide36
שלב מסחר הפתיחה

המסחר מתקיים בהתאם לפקודות שהוגשו בשלב

טרום הפתיחה

במניות ת"א-100 ומדדים נוספים תחילת מסחר הפתיחה במועד אקראי בין השעות 9:45-9:50

ביצוע מסחר בכל ני"ע בנפרד לפי סדר אקראי

עדיפות ביצוע הפקודות לפי שער וזמן קבלתן

בבורסה

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide37
ספר הפקודות בשלב טרום הפתיחה - דוגמא

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide38
עקומת ביקוש והיצע במסחר הפתיחה

שער הפתיחה

במחזור מקסימלי 49

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide39
שער הפתיחה ומסחר הפתיחה

שער הפתיחה – השער בו מושג המחזור הגדול ביותר

אם מחזור המסחר הגדול ביותר מושג במספר

שערים – נקבע השער הקרוב ביותר לשער הבסיס

כל העסקאות מבוצעות בשער אחיד שנקבע – שער הפתיחה

פקודות LMT שלא בוצעו/בוצעו חלקית מועברות אוטומטית לשלב המסחר הרציף

פקודות LMO שלא בוצעו/בוצעו חלקית נמחקות מספר הפקודות

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide40
אין ביצוע פקודות קניה בלימיט נמוך משער הפתיחהאין ביצוע פקודות מכירה בלימיט גבוה משער הפתיחה

פקודות לימיט שלא בוצעו נשארות בספר הפקודות

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide41
שלב המסחר הרציף

מסחר רציף וסימולטני בכל ניירות הערך

עדיפות ביצוע הפקודות לפי שער וזמן קבלתן

בבורסה

לכל עסקה בנפרד נקבעים השער והכמות במהלך

המסחר

שער העסקה נקבע על פי שער הפקודה הקיימת

בספר הפקודות

תנודת שער בלתי מוגבלת

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide42
פקודות בשלב הרציף

קיימים שני סוגי פקודות:

פקודת "שער" LMT – Limit Order

פקודת "שוק" MKT – Market Order

(מוגבלת לתנודה של 12% מעסקה קודמת)

פקודות שלא מבוצעות עם הגשתן נרשמות בספר הפקודות

פקודות רלוונטיות שלא מבוצעות במהלך שלב המסחר הרציף מועברות אוטומטית לשלב המסחר בשער הנעילה

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide43
ספר הפקודות בשלב הרציף

רשימה של כל פקודות הקניה והמכירה (כמות מניות

ושער) שהוגשו לשלב וטרם בוצעו או בוצעו רק

בחלקן (החלק שלא בוצע)

הפקודות מסודרות בספר לפי עדיפותן לביצוע

הצגת שלוש שכבות של כמות ביקוש/היצע מצרפיות

בשערים הטובים ביותר

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide44
ספר הפקודות בשלב המסחר הרציף - דוגמא

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide45
ספר הפקודות המופיע ברצף בשלב המסחר הרציף

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide46
פקודות יוצאות דופן בשלב הרציף

הגשת פקודות בתנודת שערים יוצאת דופן נעשית ע"י הבורסה בהוראת החבר - נועד למנוע טעויות טכניות בהגשת פקודות

במניות והמירים – שינוי גבוה מ – 35% משער עסקה אחרונה

באג"ח ובמק"מ – שינוי גבוה מ – 6% משער עסקה אחרונה

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide47
גודל מזערי להגשת פקודה ברצף (ג.פ.מ)

מניות ת"א-25 – 5,000 ש"ח

יתר מניות והמירים – 2,000 ש"ח

אגרות חוב – 10,000 ש"ח

מלווה קצר מועד – 30,000 ע.נ.

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide48
חישוב שער נעילה
 • השער הקובע של מניה יהיה השער במכרז הנעילה רב צדדי (כמו בפתיחה)
 • תנאי "לקיבוע" שער נעילה מחזור מינימלי:
  • במניות תל אביב 25 - 400 אלף ₪
  • במניות תל אביב 75 - 200 אלף ₪
  • במניות היתר 100 - אלף ₪
  • באג"ח ומק"מ - 400 אלף ₪
 • אם מחזור המסחר במכרז הנעילה יהיה נמוך מסכומים אלו, שער הנעילה יחושב כממוצע משוקלל של שערי העסקות האחרונות שבוצעו במניה כולל הרצף.

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide49
ביטול פקודות

ניתן לבטל פקודה שטרם בוצעה, כולה או חלקה, למעט המקרים המפורטים להלן:

ב–5 הדקות שלפני מסחר הפתיחה, אלא אם היא פקודה אשר אינה משתתפת בחישוב שער הפתיחה

ב–15 הדקות הראשונות של הפסקת מסחר

באותן שניות בהן מחושב, שער הפתיחה ושער הנעילה

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide50
הפסקת מסחר קצובה

אורכת 45 דקות

15 דקות ראשונות – לא ניתן להגיש פקודות חדשות

ולא ניתן לעדכן או לבטל פקודות קיימות

30דקות הבאות ניתן להגיש פקודות חדשות וניתן

לעדכן/לבטל פקודות קיימות

בתום 45 דקות מתקיים מסחר רב-צדדי ("פתיחה נוסף")

ולאחריו מתחדש המסחר הרציף

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide51
הפסקת מסחר קצובה המשך

הפסקת מסחר אינה גוררת ביטול פקודות

תנודת השער ב"מסחר הפתיחה הנוסף" – בלתי מוגבלת

במקרים בהם לא מבוצעות עסקאות בשלב הפתיחה

הנוסף, נקבע שער עסקה אחרונה שבוצעה לפני הפסקת

המסחר כ"שער פתיחה נוסף"

הפסקת המסחר אינה גוררת ביטול עסקאות שהתקיימו

טרם ההפסקה

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide52
הפסקת מסחר קצובה המשך

הפסקת מסחר שמתחילה 30-45 דקות לפני תום שלב הרציף – לא מתקיים מסחר בשער הנעילה

הפסקת מסחר שמתחילה פחות מ–30 דקות לפני תום השלב הרציף – המסחר נפסק ולא מחודש באותו יום

מנכ"ל הבורסה רשאי להאריך את הפסקת המסחר

הקצובה ב–45 דקות נוספות או עד תום יום המסחר

על הפסקת המסחר קצובה, סיבתה ומועד תחילתה,

מפורסמת הודעה במערכות המידע הבורסאיות

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide53
מנתקי זרם
 • בשלב טרום הפתיחה"הפתיחה האנגלית"בתנודה של 2.5% במדד ת"א-25 התיאורטי האחרון ביחס למדד הבסיס נדחה מסחר הפתיחה במניות ובניירות ערך המירים למניות בפרק זמן אקראי של 3 עד 5 דקות. במידה שלאחר הארכה זו עדיין קיימת תנודה של 2.5% במדד ת"א-25 התיאורטי האחרון, נדחה מסחר הפתיחה בניירות ערך אלו פעם נוספת לפרק זמן אקראי של 3 עד 5 דקות. על הארכות אלו לא מתפרסמת הודעה.
 • מנתק זרם ראשוןלאחר ההארכה השנייה נבדק מדד ת"א-25 התיאורטי האחרון. אם התנודה בו היא 5% או יותר, נדחה מסחר הפתיחה במניות, בניירות ערך המירים למניות ומופסק המסחר בנגזרים על מניות ועל מדדי מניות לפרק זמן אקראי שבין 45 ל-50 דקות.
 • מנתק זרם שנילקראת תום מנתק הזרם הראשון נבדק שוב מדד ת"א-25 התיאורטי האחרון. אם התנודה בו היא 12% או יותר, יידחה מסחר הפתיחה במניות, בניירות ערך המירים למניות והפסקת המסחר בנגזרים על מניות ועל מדדי מניות תימשך, וזאת לפרק זמן שייקבע על ידי מנכ"ל הבורסה, בהתייעצות עם יו"ר הדירקטוריון. המנכ"ל רשאי להפסיק את המסחר עד תום יום המסחר.
 • בשלב המסחר הרציףבתנודה של 8% במדד ת"א-25 ביחס למדד הבסיס, מתקיימת הפסקת מסחר קצובה (45 דקות) במניות, בניירות ערך המירים למניות, ובנגזרים על מניות ועל מדדי מניות. במידה ולאחר הפסקת המסחר הקצובה התנודה מגיעה שוב ל-8%, לא מתקיימת הפסקת מסחר קצובה נוספת.בתנודה של 12% במדד ת"א-25 ביחס למדד הבסיס, המסחר במניות, בניירות ערך המירים למניות, ובנגזרים על מניות ועל מדדי מניות בבורסה מופסק עד תום יום המסחר. מנכ"ל הבורסה רשאי להפסיק את המסחר גם בניירות ערך אחרים הנסחרים בבורסה.
 • בשלב טרום הנעילהבתנודה של 12% או יותר במדד ת"א-25 התיאורטי האחרון של מסחר הנעילה ביחס למדד הבסיס, יופסק המסחר במניות, ניירות ערך המירים למניות ובנגזרים על מניות ועל מדדי מניות עד תום יום המסחר.

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide54
מסוי רווחים בניירות ערך
 • אג”ח לא צמודות ופק"מ - מס 15% על הרווח הנומינלי לאחר עמלות.
 • אג"ח צמוד, מניות וחיסכון צמוד - מס 20% על הרווח הריאלי

לאחר ניכוי האינפלציה ועמלות.

 • השקעות במט"ח - מס 20% על הרווח במט"ח.
 • גביית המס מתבצעת במקור ע"י חבר הבורסה בעת המכירה.
 • גביית המס מתבצעת בכל חשבון ני"ע על מכירות במהלך החודש.
 • קיזוז אוטומטי במקור של הפסדים כנגד רווחים שמומשו באותו חודש.
 • הפסד שלא קוזז יוצר מגן מס ועובר לקיזוז כנגד רווחים בעתיד.
 • בסיום שנה קלנדרית ניתן לקבל החזרי מס בדיווח לשלטונות המס.
 • ניתן ליזום פעילות לצרכי קיזוז הפסדים.
 • ניתן להשתמש במגן מס פיננסי לקיזוז רווחי הון ריאלי.

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide55
המסחר ברצף נגזרים

מסחר רציף בלבד

תנודת שערים בלתי מוגבלת

אין גודל מזערי להגשת פקודות

מחירי הנגזרים בשקלים (לא באגו')

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות

slide56
סוגי פקודות נגזרים

קיימים שלושה סוגי פקודות:

פקודת "שער"

LMT – Limit Order

פקודת "מייד והכל"

FOK – Fill Or Kill

פקודת "מייד או בטל"

IOC – Immediate Or Cancel

כל הזכויות שמורות למכללת מגמות