slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
มุมมองการวัดคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF สู่อาเซียน นิภาพรรณ แก่นคง กลุ่มพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผ PowerPoint Presentation
Download Presentation
มุมมองการวัดคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF สู่อาเซียน นิภาพรรณ แก่นคง กลุ่มพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

มุมมองการวัดคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF สู่อาเซียน นิภาพรรณ แก่นคง กลุ่มพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผ - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

มุมมองการวัดคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF สู่อาเซียน นิภาพรรณ แก่นคง กลุ่มพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. 6 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ. ENVIRONMENT. Outcome.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'มุมมองการวัดคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF สู่อาเซียน นิภาพรรณ แก่นคง กลุ่มพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผ' - shaw


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

มุมมองการวัดคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF สู่อาเซียน

นิภาพรรณ แก่นคง

กลุ่มพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ.

6 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

slide2

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

slide3

ENVIRONMENT

Outcome

Support

What to Learn

Input

[contents]

Do they learn?

How to Learn

Methods

&

Strategies

[Assessment]

ที่มา: ศาสตราจารย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ในการประชุมหารือ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2552 ณ โรงแรมสยามซิตี กทม.

จะรู้ได้อย่างไรว่าบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้จะรู้ได้อย่างไรว่าบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

แนวคิดของ TQF มุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรียนรู้ จึงมีแนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตรและรายวิชาที่ชัดเจน การออกแบบและวางแผนการจัดหลักสูตร กลยุทธ์การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนกิจกรรมต่างๆของสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการกำหนดให้ทวนสอบสัมฤทธิผลของผู้เรียน มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการประเมินความเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้

slide4

การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นใน

ตนเอง จากประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษา จนเกิดเป็นคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ (Graduate Attribute หรือ Characteristic)

มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)คือ ข้อกำหนดเฉพาะ

ซึ่งเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาระหว่าง

การศึกษา จากการเรียนและการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัด

ให้ทั้งในและนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจและ

ความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นได้อย่างเป็นที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชา

หรือหลักสูตรนั้นแล้ว

slide5

ปรากฏการณ์NQFที่เกิดขึ้นกับการศึกษาของประเทศต่างๆปรากฏการณ์NQFที่เกิดขึ้นกับการศึกษาของประเทศต่างๆ

GREENLAND

ALASKA (USA)

SWEDEN

ICELAND

RUSSIA

FINLAND

NORWAY

CANADA

ESTONIA

LATVIA

DENMARK

LITHUANIA

BELARUS

REPULIC OFIRELAND

UNITEDKINGDOM

NETHERLANDS

GERMANY

POLAND

BELGIUM

CZECHREPUBLIC

UKRAINE

KAZAKHSTAN

SLOVAKIA

AUSTRIA

MONGOLIA

HUNGARY

SWITZ.

FRANCE

ROMANIA

ITALY

UZBEKISTAN

BULGARIA

GEORGIA

KYRGYZSTAN

SPAIN

NORTHKOREA

PORTUGAL

UNITED STATES of AMERICA

GREECE

TURKEY

TURKMENISTAN

TAHKISTAN

CHINA

SOUTHKOREA

JAPAN

SYRIA

AFGHANISTAN

IRAN

IRAQ

TUNISIA

MOROCCO

PAKISTAN

ALGERIA

NEPAL

LIBYA

EGYPT

WESTERN SAHARA

SAUDIARABIA

MEXICO

TAIWAN

UAE

INDIA

OMAN

VIETNAM

MYANMAR

CUBA

MAURITANIA

LAOS

MALI

NIGER

CHAD

THAILAND

SUDAN

YEMEN

GUATEMALA

HONDURAS

SENEGAL

PHILIPPINES

NICARAGUA

CAMBODIA

BURKINA

GUINEA

NIGERIA

COSTA RICA

ETHIOPIA

VENEZUELA

GHANA

PANAMA

SRILANKA

COTED’IVOIRE

CENTRALAFRICAN REPUBLIC

LIBERIA

GUYANA

CAMEROON

FRENCHGUIANA

MALAYSIA

COLOMBIA

SURINAME

SOMALIA

UGANDA

KENYA

CONGO

GABON

ECUADOR

DEMOCRATICREPUBLIC OFCONGO

TANZANIA

PAPUANEW GUINEA

INDONESIA

BRAZIL

PERU

ANGOLA

ZAMBIA

BOLIVIA

MOZAMBIQUE

MADAGASCAR

ZIMBABWE

NAMIBIA

BOTSWANA

PARAGUAY

AUSTRALIA

REPUBLICOF SOUTHAFRICA

URUGUAY

CHILE

ARGENTINA

NEWZEALAND

ที่มา : http://www.adeanet.org/adeaPortal/adea/Biennale%202008/Documentation/Powerpoints%20Biennale/Presentations%20Session%207/Session%

207%20presentation%201.%20SAMUELS%20Joel%20ENG.ppt#256,1,A Critical Reflection on Qualifications Frameworks and Possible

Future Directions

5

slide6

TQF: เครื่องมือในการนำนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ

หลักสูตร

สกอ.

สถาบันการศึกษา

แผนพัฒนาสถาบัน

อุดมศึกษา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปรัชญาการศึกษา

นโยบายผู้บริหาร

แผนอุดมศึกษาศึกษาระยะยาว

แผนปฏิบัติการ

สถาบันอุดมศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

6

6

slide7

Qualifications Framework

Quality Framework

slide8

TQF: เครื่องมือในการนำนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ

Program Spec.

Course Spec.

Field Experience Spec.

และรายงานต่าง ๆ

TQF

หลักสูตร

TQF สาขา

สกอ.

สถาบันการศึกษา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปรัชญาการศึกษา

แผนพัฒนาสถาบัน

อุดมศึกษา

นโยบายผู้บริหาร

แผนอุดมศึกษาศึกษาระยะยาว

แผนปฏิบัติการ

สถาบันอุดมศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

8

8

slide9

ไม่

ติดตาม

การดำเนินการ

ตาม TQF

ใช่

ใช่

เผยแพร่หลักสูตรที่ดำเนินการได้มาตรฐาน TQF

กก.อ.กำหนดหลักเกณฑ์การปรับปรุง

ประกาศ ศธ. เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ .พ.ศ. ๒๕๕๒

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ประกาศ กกอ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา

ต่างๆ

เกณฑ์กำหนดชื่อปริญญา

สกอ.

๕ปี

มคอ.๑

หลักเกณฑ์การเทียบโอน

เกณฑ์/แนวทางอื่น ๆ

มหาวิทยาลัย

เสนอ

สภาสถาบันอนุมัติ

วางแผนปรับปรุง + พัฒนา

๑ปี

รายละเอียดของหลักสูตร

(Programme Specification)

มคอ.๒

เสนอ

รายละเอียดของรายวิชาและภาคสนาม/ฝึกงาน (ถ้ามี)

(Course + Field Experience Specifications)

สกอ.

รับทราบ

หลักสูตรและ

บันทึกไว้ในฐาน

ข้อมูล

รายงานประจำภาค

/ประจำปีการศึกษา (Semester/Annual Programme

Report)

(มคอ.๓-๔)

(มคอ.๗)

รายงานรายวิชา

(Course Reports)

กระบวนการเรียนการสอน

(ที่ทำให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง)

(มคอ.๕-๖)

(POD Network)

การวัดและประเมินผล

มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของนักศึกษา/บัณฑิต

Teaching Unit

การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม

นักศึกษา/บัณฑิตได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

(บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้จ้างงานและสังคม)

9

9

slide10

 “Think first, then do”, because thinking is less costly than doing. (i.e. Work Smarter, Not Harder)

PLAN: Design or revise business process components to improve results

DO: Implement the plan and measure its performance

CHECK: Assess the measurements and report the results to decision makers

ACT: Decide on changes needed to improve the process

Deming's PDCA cycle can be illustrated as follows:

ที่มา: รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ การบรรยาย เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา วันที่ 25 เม.ย.2552 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

10

domains of learning
มาตรฐานผลการเรียนรู้(Domains of Learning) ของคุณวุฒิทุกระดับในประเทศไทย

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals)

2. ด้านความรู้ (Knowledge)

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

(Interpersonal Skills and Responsibility)

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)

บางสาขาวิชาอาจเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ทางด้านทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skills) หรือบางสาขาวิชาต้องการให้บัณฑิตของสาขาวิชามีมาตรฐานผลการเรียนรู้มากกว่าหรือพิเศษกว่าบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นก็สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้

11

slide12

มหาวิทยาลัย/คณะ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ปรัชญา

ปณิธาน

12

slide13

ENVIRONMENT

Outcome

Support

What to Learn

Input

[contents]

Do they learn?

How to Learn

Methods

&

Strategies

[Assessment]

ที่มา: ศาสตราจารย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ในการประชุมหารือ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2552 ณ โรงแรมสยามซิตี กทม.

จะรู้ได้อย่างไรว่าบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้จะรู้ได้อย่างไรว่าบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

แนวคิดของ TQF มุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรียนรู้ จึงมีแนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตรและรายวิชาที่ชัดเจน การออกแบบและวางแผนการจัดหลักสูตร กลยุทธ์การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนกิจกรรมต่างๆของสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการกำหนดให้ทวนสอบสัมฤทธิผลของผู้เรียน มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการประเมินความเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้

slide14

การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นใน

ตนเอง จากประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษา จนเกิดเป็นคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ (Graduate Attribute หรือ Characteristic)

มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)คือ ข้อกำหนดเฉพาะ

ซึ่งเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาระหว่าง

การศึกษา จากการเรียนและการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัด

ให้ทั้งในและนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจและ

ความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นได้อย่างเป็นที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชา

หรือหลักสูตรนั้นแล้ว

slide15
Learning outcomes are the basic building blocks of the Bologna education reform (bottom-up reform)

Learning outcomes: statements of

what a learner is expected to know,

understands and is able to do

Represent part of a paradigm change

to learner-centred learning

Provide a clear focus on what

students achieve + focus on

teaching-learning-assessment

relationship (cathartic change)

Lead to better qualifications and

an improved student experience

Can be subject specific or transversal

Underpin all the Bologna reforms …

Source: Mr.Stephen Adam, OHEC’s DIRECT Project

slide17
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 • โครงสร้างของระดับคุณวุฒิ
 • มาตรฐานผลการเรียนรู้
 • คุณลักษณะของบัณฑิต
 • ลักษณะของหลักสูตร
 • จำนวนหน่วยกิต
 • การกำหนดชื่อคุณวุฒิ
 • การเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์
slide18

(๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความ สามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม(๒) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้

 • (๓) ด้านทักษะทางปัญญา(Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
slide19

(๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การแสดงถึง ภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง

 • (๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
slide20

นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้านนี้ บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสูง เช่น การเต้นรำ ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงต้องเพิ่มการเรียนรู้ทางด้านทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill)

slide21

มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ข้อกำหนดเฉพาะซึ่งเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ทั้งในและนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจและความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นได้อย่างเป็นที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้ว

 • มาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งมีอย่างน้อย ๕ ด้าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแต่ละด้านจะมีระดับความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ้น ทักษะและความรู้จะเป็นการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ำกว่าสู่ระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต่ำกว่าด้วย
slide22

มาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งมีอย่างน้อย ๕ ด้าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแต่ละด้านจะมีระดับความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ้น ทักษะและความรู้จะเป็นการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ำกว่าสู่ระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต่ำกว่าด้วย

slide23

การเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตในกลุ่มอาเซียนการเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตในกลุ่มอาเซียน

slide24

Indonesian Qualifications Framework

General description - outlines characteristics, personalities, working attitude,ethics, morality of every Indonesian human being and is applied to every level Specific descriptors:

• Skills in fulfilling the job and competence

• Coverage of science and/knowledge

• Methods and levels of competence in applying

science/knowledge

• Management skills.

Source: Second Meeting of Task Force on ASEAN Qualifications Reference Framework, 20 -22 March, Jakarta, Indonesia.

slide25

Malaysian Qualifications Framework

• Knowledge

• Practical skills

• Social skills and responsibilities

• Values, attitudes and professionalism

• Communication, leadership and team skills

• Problem solving and scientific skills

• Information management and lifelong learning skills

• Managerial and entrepreneurial skills.

Source: Second Meeting of Task Force on ASEAN Qualifications Reference Framework, 20 -22 March, Jakarta, Indonesia.

slide26

Philippines National Qualifications Framework in the TVET sector

• Process

• Responsibility

• Application

Source: Second Meeting of Task Force on ASEAN Qualifications Reference Framework, 20 -22 March, Jakarta, Indonesia.

slide27

Structure of the framework (ARQF)

Learning outcomes

Level descriptors

1. Knowledge and skills: the kind of knowledge and skills involved

2. Application: the context in which the knowledge and skills are applied

3. Responsibility and accountability: the level of independence.

Volume of Learning

Referencing

Governance

Source: Second Meeting of Task Force on ASEAN Qualifications Reference Framework, 20 -22 March, Jakarta, Indonesia.

slide28

สาขาวิชาในการแลกเปลี่ยน จำนวน ๗ สาขาวิชา ได้แก่ ๑) ภาษาและวัฒนธรรม ๒) การเกษตร ๓) ธุรกิจระหว่างประเทศ ๔) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ๕) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ๖) วิศวกรรมศาสตร์ และ ๗) เศรษฐศาสตร์

โครงการ ASEAN International Mobility for Students Programme: AIMS

- สกอ.ร่วมกับSEAMEO RIHED ดำเนินโครงการนำร่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย (ชื่อเดิม “Malaysia-Indonesia-Thailand Student Mobility Programme” และเปลี่ยนเป็น “ASEAN International Mobility for Students Programme” เมื่อเดือนมีนาคม 2555) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยมีแผนขยายกรอบในการแลกเปลี่ยนให้ครบ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และ 10 สาขาวิชาภายในปี พ.ศ. 2558

- ปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนสองทาง ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และบรูไนดารุสซาลาม เป็นการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา และให้มีการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกันอย่างน้อย 9 หน่วยกิต (หรืออย่างน้อย 3 รายวิชา)

slide29

สาขาวิชาในการแลกเปลี่ยน จำนวน 7 สาขาวิชา ได้แก่

 • ภาษาและวัฒนธรรม
 • การเกษตร
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • 5) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • วิศวกรรมศาสตร์ และ
 • เศรษฐศาสตร์
domains of learning1
เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้(Domains of Learning) ไทยกับมาเลเซีย

TQF

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บางสาขาวิชาอาจเพิ่มด้านทักษะพิสัย

MQF

1. knowledge;

2. practical skills;

3. social skills and responsibilities;

4. values, attitudes and professionalism;

5. communication, leadership and team

skills;

6. problem solving and scientific skills;

7. information management and lifelong

learning skills; and

8. managerial and entrepreneurial skills

30

slide31

ข้อเสนอแนะสถาบันอุดมศึกษาข้อเสนอแนะสถาบันอุดมศึกษา

เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลคุณลักษณะบัณฑิต

ตามกรอบ TQF

slide32
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (ต่อ)

ที่มา: แบบ มคอ.๒ รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ ม.สหศาสตร์

32

32

84

slide35

ตัวอย่างที่ 3

แหล่งอ้างอิง : รศ.นพ.ทวี เลาหพันธ์ และคณะ โครงการจัดทำมาตรฐานสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

slide36

ตัวอย่างที่ 3 (ต่อ)

แหล่งอ้างอิง : รศ.นพ.ทวี เลาหพันธ์ และคณะ โครงการจัดทำมาตรฐานสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

slide37

How to assess the competences

Source : Competence-based learning A proposal for the assessment of generic competences

slide39

Source: Prof. Julia Gonzalez, International Conference “Tuning in the World: New Degree Profiles for New

Society” 21 November 2012, Brussells, Belgium.

slide41

23000 students

 • Is it feasible to develop frameworks and instruments to test discipline-specific learning outcomes?
 • Test fields: Economics, Engineering

250 institutions

5000 faculty

21 st century skills rethinking how students learn
21st century skills: Rethinking How Students Learn

ที่มา: James Bellanca, Ron Brandt. 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn. United States of America: Solution Tree Press, 2010. pp. xv

core subjects
Core Subjects
 • English, Reading, or Language Arts
 • World Languages
 • Arts
 • Mathematics
 • Economics
 • Science
 • Geography
 • History
 • Government and Civics

ที่มา: James Bellanca, Ron Brandt. 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn. United States of America: Solution Tree Press, 2010. pp. xv

life and career skills
Life and Career Skills
 • Flexibility and Adaptability
 • Initiative and Self-Direction
 • Social and Cross-Cultural Skills
 • Productivity and Accountability
 • Leadership and Responsibility

ที่มา: James Bellanca, Ron Brandt. 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn. United States of America: Solution Tree Press, 2010. pp. xv

learning and innovation skills
Learning and Innovation Skills
 • Creativity and Innovation
 • Critical Thinking and Problem Solving
 • Communication and Collaboration

ที่มา: James Bellanca, Ron Brandt. 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn. United States of America: Solution Tree Press, 2010. pp. xv

information media and technology skills
Information, Media, and Technology Skills
 • Information Literacy
 • Media Literacy
 • Information and Communications Technology (ICT) Literacy

ที่มา: James Bellanca, Ron Brandt. 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn. United States of America: Solution Tree Press, 2010. pp. xv

21st century education support systems
21st Century Education : Support Systems
 • 21st Century Standards and Assessments
 • 21st Century Curriculum and Instruction
 • 21st Century Professional Development
 • 21st Century Learning Environments

ที่มา: James Bellanca, Ron Brandt. 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn. United States of America: Solution Tree Press, 2010. pp. xv

slide48

Tuning Higher Education in the world

 • Bangkok, 4th of July 2012

Tuning list of key questions:

 • Degree profile
 • Learning outcomes – progression and coherence of the program and its courses, subject –specific and generic competences covering knowledge, understanding, skills, abilities, and values.
 • Competences – comparable and compatible with European reference points relative to the subject area.
 • Level – EQF and NQF.
 • Credit and Workloads
 • Resources 7. Monitoring 8. updating
 • Sustainability and responsibility
 • Organization and Information - Diploma Supplement

Source: Tuning Education Structures in Europe; An Introduction, 2nd edition February 2008

slide52

TUNING WEBS

Tuning Higehr Education in Europe

Tuning Latin America

Tuning USA

Tuning Russia

Tuning Africa

Tuning AHELO (OECD)

slide57

ขอขอบคุณ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

www.mua.go.th

slide58

การพัฒนาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)

มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั่วๆ ไปของ TQF

 Ethical & moral development  Knowledge

 Cognitive skills  Interpersonal skills & responsibility

 Analytical & Communication skills

ปัจจัยในการสร้างคนให้เป็น “บัณฑิต”

ส่วนที่ ๑

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา เพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้

ของบัณฑิตที่สาขาต้องการ เช่น บัณฑิตวิทยาศาสตร์

• Curiosity • Creativity

• Scientific skepticism • Commitment to hard work

• Professional ethics

• หลักสูตร

ส่วนที่ ๒

• อาจารย์

•นักศึกษา

• แหล่งเรียนรู้

คุณลักษณะพิเศษที่สถาบันแต่ละแห่ง/คณะ/ภาควิชา

ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวบัณฑิต ตามเอกลักษณ์จุดเด่น

ของหน่วยงาน

ส่วนที่ ๓

• อุปกรณ์การเรียน/วิจัย

• ความมั่นคงทางการเงิน

• ระบบบริหารวิชาการ - องค์กรเข้มแข็ง + บัณฑิตศึกษา/วิจัย

58

slide59

การพัฒนาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)

 • มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั่วๆ ไปของ TQF
 • Ethical & moral development
 • Knowledge
 • Cognitive skills
 • Interpersonal skills & responsibility
 • Analytical & Communication skills

ปัจจัยในการสร้างคนให้เป็น “บัณฑิต”

ส่วนที่ ๑

กรณียังไม่มี

มาตรฐานสาขา

•หลักสูตร

• อาจารย์

•นักศึกษา

• แหล่งเรียนรู้

• อุปกรณ์การเรียน/วิจัย

• ความมั่นคงทางการเงิน

• ระบบบริหารวิชาการ -องค์กรเข้มแข็ง + บัณฑิตศึกษา/วิจัย

คุณลักษณะพิเศษที่สถาบัน/คณะ/ภาควิชา

แต่ละแห่งต้องการให้เกิดขึ้นในตัวบัณฑิต

ตามเอกลักษณ์จุดเด่นของหน่วยงาน

ส่วนที่ ๒

59