ec 312 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
เศรษฐศาสตร์ มห ภาค EC 312 บทนำ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

เศรษฐศาสตร์ มห ภาค EC 312 บทนำ - PowerPoint PPT Presentation


 • 325 Views
 • Uploaded on

เศรษฐศาสตร์ มห ภาค EC 312 บทนำ. รศ. ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ห้องพัก 754 อาคาร Y ชั้น 7. หมายเหตุเอกสารประกอบการสอนทั้งหมดสามารถ download ได้จาก website คณะฯ และ TU- moodle โดยจะ upload เป็นระยะตามหัวข้อการบรรยาย. อะไรคือเศรษฐศาสตร์.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'เศรษฐศาสตร์ มห ภาค EC 312 บทนำ' - shaw


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ec 312

เศรษฐศาสตร์มหภาค EC 312บทนำ

รศ. ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

ห้องพัก 754 อาคาร Y ชั้น 7

หมายเหตุเอกสารประกอบการสอนทั้งหมดสามารถ download

ได้จาก website คณะฯ และ TU- moodle โดยจะ upload

เป็นระยะตามหัวข้อการบรรยาย

slide2
อะไรคือเศรษฐศาสตร์

“Study of mankind in the ordinary business of life; it is

Examines that part of individual and social action

which is most closely connected with the attainment

and with the use of the material requisites of

well-being”

Alfred Marshall

slide3
อะไรคือเศรษฐศาสตร์มหภาคอะไรคือเศรษฐศาสตร์มหภาค

“คือการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวม(Aggregate Economy)”

ปัจจัยที่จะต้องให้ความสำคัญศึกษาได้แก่

 • ผลผลิตรวม Total Output
 • ระดับราคา Price level
 • การจ้างงาน Employment
 • อัตราดอกเบี้ย Interest Rate
 • อัตราค่าจ้าง Wage Rates
 • อัตราแลกเปลี่ยน Foreign Exchange
 • ฯลฯ
slide4

อะไรคือเศรษฐศาสตร์มหภาคอะไรคือเศรษฐศาสตร์มหภาค

 • คือแบบจำลองที่ใช้อธิบายปรากฎการณ์ทางเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • ความสำคัญของปรากฎการณ์ทางเศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นเรื่องระยะยาว และวัฐจักรทางธุรกิจ
 • การอธิบายความทางเศรษฐศาสตร์มหภาคต้องอาศัยความรู้เศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นพื้นฐาน
slide5
GDP กับการขยายตัวของเศรษฐกิจ และวัฐจักรเศรษฐกิจคืออะไร
 • Gross Domestic Product (GDP): คือการวัดขนาดของระบบเศรษฐกิจ (ขนาดสินค้าและบริการที่ถูกผลิต) ภายในประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ
 • ข้อมูลตามช่วงเวลาของGDP สามารถจำแนกออกเป็นตามแนวโน้มเวลา (time Trend) หรือวัฐจักรเศรษฐกิจ (Business Cycles)
slide7

Hamberger Crisis

เศรษฐกิจขยายตัวจากการส่งออก

เนื่องจากการเปิดการค้าเสรีโลก

วิกฤติน้ำท่วม

วิกฤติต้มยำกุ้ง

ที่มา: BOT

slide8

อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย 2550 = 100

วิกฤติเศรษฐกิจ

Hamberger crisis

slide9

อัตราเพิ่มการส่งออก อัตราเพิ่มการนำเข้า

ที่มา: BOT

slide11

อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน

ที่มา: BOT, กรมเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

slide12
ประเด็นที่ควรเข้าใจของเศรษฐศาสตร์มหภาคปัจจุบันประเด็นที่ควรเข้าใจของเศรษฐศาสตร์มหภาคปัจจุบัน
 • ประสิทธิภาพการผลิตรวม Aggregate productivity
 • ภาษี การใช้จ่ายของรัฐ การขาดดุลของรัฐบาล
 • การกำหนดอัตราดอกเบี้ย Interest Rates
 • วัฐจักรเศรษฐกิจของประเทศ Business
 • ตลาดการเงินและวิกฤติการเงิน Credit Markets and the Financial Crisis
 • การขาดดุล – เกินดุลบัญชีเดินสะพัด และบัญชีชำระเงิน
 • ปัญหาเงินเฟ้อ Inflation
 • ปัญหาการว่างงาน Unemployment
 • ฯลฯ
slide13
วิธีคิดของนักเศรษฐศาสตร์วิธีคิดของนักเศรษฐศาสตร์
 • พยายามทำทุกอย่างให้เป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุด หลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจให้มากเท่าที่จะทำได้
 • เป็นเหตุผลทำให้มีการพัฒนาแบบจำลองต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ สร้างความเข้าใจ ฯลฯ ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์
  • ตัวอย่าง สมการอุปสงค์ Qd = f(P, Y,…)

สมการอุปทาน Qs = f(P, Pm )

  • จากสมการดังกล่าวสามารถอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อตัวแปรที่มีในสมการได้ และยังเป็นเครื่องมือช่วยอธิบายแนวคิดความเชื่อของนักเศรษฐศาสตร์ของแต่ละสำนัก
slide14
การศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคการศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • ศึกษาผลกระทบหรือปัจจัยต่างๆ
  • ที่มีต่อการกำหนดระดับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐศาสตร์มหภาค (Factors that Determine levels) เช่น การใช้จ่ายรัฐบาล
  • ผลกระทบของปัจจัยเหล่านั้นในแต่ละช่วงเวลา (How the variables change over time) เช่นอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ

การศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคจึงเป็นการเรียนรู้ด้านนโยบาย (Policy Oriented)

เช่นนโยบายการคลัง-การเงินของรัฐบาล ตัวอย่างของนโยบายคือการเพิ่มการใช้จ่ายรัฐบาล

การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารกลาง

slide15
ตัวอย่างคำถามเศรษฐศาสตร์มหภาคตัวอย่างคำถามเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • การขยายตัวของเศรษฐกิจ (economic Growth)
 • เสถียรภาพของเศรษฐกิจ (Economic Stability)
 • ความสัมพันธ์ผลผลิต-การว่างงาน (Output-Unemployment Relationship)
 • การเพิ่มขึ้นของระดับราคา (Increase in Price Level)
 • การเพิ่มขึ้นของการว่างงาน (Increase of Unemployment Rate)
slide16
เงื่อนไขของแบบจำลองเศรษฐกิจพื้นฐานเงื่อนไขของแบบจำลองเศรษฐกิจพื้นฐาน

closed economy, market-clearing model

Supply side

 • ตลาดปัจจัยการผลิต factor markets (supply, demand, price)
 • กำหนดขนาดของผลผลิต/รายได้ determination of output/income

Demand side

 • กำหนดขนาดของC, I, และG

Equilibrium

 • เป็นเรื่องของตลาดสินค้า goods market
 • มีตลาดการกู้ยืม loanablefunds market
measurement of macroeconomic variables
การวัดปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาค(Measurement of Macroeconomic Variables)
 • บัญชีรายได้ประชาชาติ (National Income Account) เหมือนการทำบัญชีภาคเอกชนในการประกอบกิจการที่ต้องแสดงรายการของสองด้านได้แก่
   • การผลิต (Production Side) แสดงการผลิตและการได้มาของรายได้หรือการขาย เช่นภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ เป็นต้น
   • รายได้ (Income Side) แสดงการกระจายของรายได้ที่เกิดขึ้นว่ามาจากขั้นตอนของการหารายได้อย่างใด เช่นรายได้ของภาคประมง อุตสาหกรรมรถยนต์
production side
การผลิต (Production Side)
 • การวัดขนาดที่นิยมใช้คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP) และ รายได้ประชาชาติ (Gross National Product: GNP)
 • แสดงการใช้ปัจจัยการผลิต (K, L) และสมการการผลิต (Production Function) ที่แสดงประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยทุน – ปัจจัยแรงงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานการกำหนดผลตอบแทนให้ปัจจัยการผลิตทั้งสอง
 • ทำให้ต้องสนใจการตัดสินใจขายปัจจัยการผลิตของเจ้าปัจจัยทั้งสอง
 • ในที่สุดได้สมการการผลิต Y = f(K, L)
income side
รายได้ (Income Side)
 • เป็นการวัดขนาดของรายได้ประชาชาติ (National Income) และรายได้ของประชาชนในประเทศ
 • แสดงระดับผลตอบแทนที่ให้แก่ปัจจัยทุน และแรงงาน หรืออีกนัยหนึ่งคือการกระจายผลตอบแทน (รายได้) ระหว่างเจ้าของทุนและแรงงาน
 • โดยผลตอบแทนทุนคือ ค่าเช่า = MPk
 • และผลตอบแทนแรงงานคือค่าจ้าง = MPL
slide20
เงื่อนไขของแบบจำลองเศรษฐกิจพื้นฐานเงื่อนไขของแบบจำลองเศรษฐกิจพื้นฐาน

closed economy, market-clearing model

Supply side

 • ตลาดปัจจัยการผลิต factor markets (supply, demand, price)
 • กำหนดขนาดของผลผลิต/รายได้ determination ofoutput/income

Demand side

 • กำหนดขนาดของC, I, และG

Equilibrium

 • เป็นเรื่องของตลาดสินค้า goods market
 • มีตลาดการกู้ยืม loanablefunds market
slide21
อุปสงค์สำหรับสินค้าและบริการอุปสงค์สำหรับสินค้าและบริการ

องค์ผระกอบของ aggregate demand:

C = ความต้องการบริโภคสินค้าและบริการ

I = ความต้องการการลงทุน

G = ความต้องการใช้จ่ายของรัฐบาล

(เป็นกรณีเศรษฐกิจแบบปิด)

the loanable funds market
ตลาดการกู้ยืม The loanable funds market
 • เป็นแบบจำลองอย่าง่ายสำหรับระบบการเงินพื้นฐาน
 • สินทรัพย์มีเพียง: “loanable funds”
  • อุปสงค์การกู้ยืม:การลงทุน
  • อุปทานของเงิน:การออม
  • “ราคา (ต้นทุน)” ของเงิน: อัตราดอกเบี้ยแท้จริง
slide23

แนวทางการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองทางเศรษฐกิจแนวทางการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองทางเศรษฐกิจ

ตัวแปรภายใน

ตัวแปรภายนอก

แบบจำลองเศรษฐกิจ

(Economic Model)

ผลที่มีต่อการบริโภคของประชาชนโดยทั่วไป

อาทิเช่น ระดับราคา การขึ้นภาษี หรือดอกเบี้ย ฯลฯ

slide24
ความสนใจในเศรษฐศาสตร์มหภาคความสนใจในเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐกิจโลก (World Economy)
 • เศรษฐกิจระดับภูมิภาค เช่น เอเชีย-แปซิฟิค (AsiaPacific Economy)
 • เศรษฐกิจระดับประเทศ (Country Economy)
slide25
ลำดับของการศึกษา
 • Keynesian Economics
 • Classical Economics
 • Monetarism
 • New Classical Economics
 • Real Business Cycle Theory
 • New Keynesian Theory
slide26
แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐกิจประเทศไทยแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐกิจประเทศไทย
 • โดยทั่วไปมักนิยมใช้ทฤษฎีของ Classics และ Keynesian
 • ทั้งสองทฤษฎีมีพื้นฐานการพัฒนากรอบแนวคิดจากประเทศพัฒนาแล้ว
 • การนำมาประยุกต์ใช้จึงต้องมีความระมัดระวังกับกรณีประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย
slide27
ข้อควรระวังในการประยุกต์แนวคิดจากต่างประเทศข้อควรระวังในการประยุกต์แนวคิดจากต่างประเทศ
 • ละเลยความสำคัญของภาคต่างประเทศที่มีความสำคัญมากในประเทศกำลังพัฒนาขนาดเล็ก
 • ความสมบูรณ์ของการผลิตและตลาดแรงงานที่มีการจ้างงานเต็มที่แล้ว
 • แรงงานส่วนใหญ่ของประเทศกำลังพัฒนามักอยู่ในภาคเกษตรที่มีการว่างงานแอบแฝงและเป็นฤดูการณ์ตามสภาพการผลิตของสินค้าเกษตร ทำให้อำนาจต่อรองกับนายจ้างไม่เป็นลักษณะเดียวกับแรงงานในประเทศพัฒนาแล้ว
 • ความพร้อมของตลาดการเงินที่มีเครื่องมือทางการเงินที่เพียบพร้อมและการปรับตัวที่ชัดเจน
slide28
ตัวอย่างคำถามเศรษฐศาสตร์มหภาคตัวอย่างคำถามเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • การขยายตัวของเศรษฐกิจ (economic Growth)
 • เสถียรภาพของเศรษฐกิจ (Economic Stability)
 • ความสัมพันธ์ผลผลิต-การว่างงาน (Output-Unemployment Relationship)
 • การเพิ่มขึ้นของระดับราคา (Increase in Price Level)
 • การเพิ่มขึ้นของการว่างงาน (Increase of Unemployment Rate)
slide29
ข้อด้อยของการใช้ GDP
 • ไม่สามารถใช้วัดกิจกรรมนอกระบบเศรษฐกิจ (Non Economic Activities) เช่น แรงงานนอกระบบ แรงงานบ้าน การค้าขายที่ไม่ผ่านระบบตลาด เป็นต้น
 • ไม่สามารถวัดกิจกรรมใต้ดิน (Underground Economy) เช่น การค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย การพนัน เป็นต้น
 • ไม่สามารถใช้วัดสวัสดิการของประชาชน (Welfare Measure) GDP เป็นเพียงการแสดงขนาดของระบบเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้แสดงความกินดีอยู่ดีหรือคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่นการไม่วัดความสุขการพักผ่อนของประชาชน แต่วัดรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว
slide30
ความสัมพันธ์ ของบัญชีรายได้ประชาชาติ

GNP = GDP +/- ภาคต่างประเทศ

NNP = GNP – ค่าเสื่อม (Depreciation)

(Net NationalProduct) (สะท้อนต้นทุนในการผลิต)

NI = NNP– ภาษีทางอ้อม

(National Income) (Transfer Payment)

PI = NI – Corporate Tax + เงินโอน + เงินสมทบกองทุนฯ + ดอกเบี้ยรับ

(Personal Income)

PDI = PI – Personal Income Tax +/- เงินโอนต่างประเทศ

(Personal Disposable Income)

real nominal
การวัดในรูปของมูลค่าแท้จริง (Real) และมูลค่าปัจจุบัน (Nominal)
 • Nominal GDP คือมูลค่า GDP ในปีปัจจุบันตามราคาตลาดที่รวมมูลค่าที่เกิดจากการเพิ่มหรือลดของสินค้าบริการที่ผลิตขึ้นในปีนั้น และยังรวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความผันผวนของราคา

GDP = จากการผลิต X ของราคา

 • Real GDP คือการคิดหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเพิ่มของปริมาณสินค้าและบริการเท่านั้น
gdp real gdp
การหาค่า มูลแท้จริงของ GDP (Real GDP)
 • โดยการเปรียบเทียบกับปีใดปีหนึ่งที่เลือกมาเป็นปีฐาน (Base Year) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ดูตัวอย่าง

ปี Nominal Real Implicit GDP

GDP GDP Deflator

1979 2,566.4 4,912.1 52.2

 • 2,795.6 4,900.9 57.0

1990 5,803.2 6,707.9 86.5

1996 7,813.2 7,813.2 100.0

 • 8,781.5 8,508.9 103.2

2001 10,082.2 9,215.9 109.4

2002 10,446.2 9,439.9 110.7

implicit gdp deflator
อะไรคือ Implicit GDP Deflator
 • คือสัดส่วนระหว่าง Nominal GDP และ Real GDP

GDP Deflator = Nominal GDP

Real GDP

ดังนั้น Real GDP = Nominal GDP

GDP Deflator

slide34
คำถามทบทวนท้ายเรื่อง
 • อะไรคือความหมายของ GDP, NNP, NI, PDI
 • สาเหตุอะไรที่ทำให้ NNP และ NI จึงแตกต่างกัน
 • มูลค่าแท้จริง (Real) และมูลค่าปัจจุบัน (Nominal) แตกต่างกันอย่างไร