slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ. Michal Lehnert Michal Botek. TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ. Osnova přednášky: Charakteristika tréninkového zatížení (TZ) jako adaptačního podnětu, zatěžování. Základní složky TZ – objem a intenzita. Stanovení velikosti TZ, zatížení vnější a vnitřní.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ

Michal Lehnert

Michal Botek

slide2

TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ

 • Osnova přednášky:
 • Charakteristika tréninkového zatížení (TZ) jako adaptačního podnětu, zatěžování.
 • Základní složky TZ – objem a intenzita.
 • Stanovení velikosti TZ, zatížení vnější a vnitřní.
 • Funkce TZ ve sportovním tréninku.
 • Tréninková cvičení a jejich členění.
slide3

ADAPTACE VE ST

 • Sportovní trénink (ST)Proces prioritně zaměřený na dosahování maximálních sportovních výkonů.Specifické adaptace
 • Předpoklad efektivního zvyšování trénovanosti a sportovní výkonnosti.
 • Trvalejší funkční, strukturální a psychosociální změnyvyvolané opakováním adaptačních podnětů v podmínkách tréninku a soutěží.
slide4

ADAPTACE VE ST

Změny trénovanosti

Změny úrovně dovedností

Změny úrovně vědomostí

Změny úrovně schopností

Změny úrovně stavů

Změny úrovně somatických předpokladů

slide5

ADAPTACE VE ST

Optimální průběh adaptačních změn vyžaduje optimalizovat tréninkovézatíženíazatěžování.

X

 • Průběh A procesů má svá specifika, odlišuje se vzhledem k:
 • věku
 • vrozeným dispozicím
 • úrovni trénovanosti
 • požadavkům trénované disciplíny…
slide6

ADAPTACE VE ST

Tréninkové zatíženíZákladní A podnět vedoucí ke spuštění mechanizmů adaptace organizmu sportovce (účelem je narušit homeostázu).

Specifický druh zatížení – převážně povahy cílených pohybových činností specifického charakteru (ale také např. instrukce).

slide7

TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ (TZ)

TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍSoubor podnětů realizovaných formou tréninkových cvičení, vyvolávající aktuální změnu funkční aktivityorganizmu sportovce v souladu se stanovenými cíli sportovního tréninku.

 • Další užívané charakteristiky TZ:
 • požadavky psychofyzického charakteru
 • souhrn tělesných a psychických úkolů.
slide8

TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ (TZ)

TZ a tréninkový proces

Ovlivňujeme a zdokonalujeme jednotlivéfaktory sportovního výkonu, průběžně a postupně je slaďujeme v celek s cílem uplatnění při podávání sportovního výkonu.

Struktura SV:sportovní výkon chápat jako specifický systém faktorů s určitou strukturou a se vzájemnými vazbami ovlivnitelných tréninkem, event. systémem výběru sportovců.

slide9

TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ (TZ)

TZ a tréninkový proces

Požadavek optimalizovat TZvzhledem k aktuální úrovnitrénovanosti sportovců, cílům a úkolům tréninkového cyklu.

Uplatňují se specifické zásady(principy) ST vztahující se k zatížení a zatěžování.

Rozdílnost TZ v jednotlivých složkách ST.

slide10

TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ (TZ)

TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ

OBJEM

INTENZITA

Kvantitativnísložka

Kvalitativní složka

Jsou ve vzájemném protikladu.

Vzájemný poměr vytváří předpoklady pro nárůst trénovanosti.

slide11

OBJEM TZ

Vyjadřuje se: časem (dobou cvičení)

počtem (opakování cvičení)

TRÉNINKOVÉ

ZATÍŽENÍ

SOUTĚŽNÍ

ZATÍŽENÍ

Počty tréninkových dní, jednotek, hodin…

Počty soutěží, utkání, závodů, startů…

slide12

INTENZITA TZ

Souvisí s velikostí vynakládaného úsilí a funkční náročností.

Vyjadřuje se:

 • fyziologickými charakteristikami (srdeční frekvence…)
 • rychlostí pohybu
 • frekvencí pohybů
 • distančními parametry pohybu (výška, vzdálenost…)
 • velikostí překonávaného odporu…

TRENÉR: zohledňovat fyziologickou souvislost s energetickým zabezpečením cvičení!

slide13

INTENZITA TZ

INTENZITA

% maximálního odporu

Nízká Střední nižší Střední vyššíSubmaximálníMaximálníSupramaximální

30 – 50

50 – 70

70 – 80

80 – 90

90 – 100

přes 100

slide14

TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ (TZ)

OBJEM

INTENZITA

SPECIFIČNOST(DRUH)

SLOŽITOST(KOMPLEXITA)

METODA

INTERVALODPOČINKU

FREKVENCE

slide15

TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ

SLOŽKY

OBJEMINTENZITA SPECIFIČNOST

OBLAST

METABOLICKÁ ŘÍZENÍ PSYCHICKÁ

TRÉNINKOVÉ EFEKTY

KRÁTKODOBÉ DLOUHODOBÉ

slide16

TRÉNINKOVÉ EFEKTY

Jednorázový tréninkový efekt(JTE)

- vzniká v důsledku tréninkovéhozatížení

- má dílčí charakter anevede k adaptaci!

X

 • Kumulativní tréninkový efekt
 • vzniká v důsledku opakování zatížení, tj. zatěžování(spojování více JTE) a vede k adaptaci!

TRENÉR: hodnotit vzhledem k stanovené funkci TZ a s ohledem na stav trénovanosti sportovce!

slide17

monitory srdeční frekvence

tréninkový

deník

vyšetření aktivity ANS

metodou SA HRV

Monitorování tréninkového zatížení

slide18

genetická

výbava

sportovní

výkonnost

Zatížení, zotavení a výkonnost

tréninkové zatížení

zotavení

životospráva

slide19

TRÉNINKOVÉ ZATĚŽOVÁNÍ

Optimální průběh adaptačních změn ve ST vyžaduje optimalizovat tréninkové zatížení i zatěžování!

ZATĚŽOVÁNÍ Racionální uspořádání adaptačních podnětů(opakování tréninkových zatížení) v souladu s cíli tréninkového procesu.

TRENÉR:usilovat opřiměřené, individuálně optimálnízatěžování s max. tréninkovými efekty!

slide20

OPTIMALIZACE TZ

 • Zvýšit pravděpodobnost vzniku tréninkových efektů předpokládá nejen charakterizovat TZ stanovením složek TZ, ale dále:
 • objektivizovatvelikost TZ
 • rozlišovatvnější a vnitřní TZ
 • optimalizovatpoměr zatížení a zotavení.
slide21

VELIKOST TZ

Stanovení je problematické - chápat jako vícerozměrnou veličinu, která se stanovuje pomocí složek (charakteristik) zatížení a jejich kombinací:

 • intenzita
 • objem (doba trvání cvičení)
 • počet opakování cvičení
 • interval a způsob odpočinku mezi cvičeními
 • složitost (koordinační, psychická náročnost)…

TRENÉR:brát v úvahu relativní charakter velikosti TZ, rozlišovat vnější a vnitřní zatížení!

slide22

TZ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ

TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ

VNĚJŠÍ

VNITŘNÍ

VZTAHUJE SE K VNITŘNÍM PARAMETRŮM POHYBOVÉČINNOSTI

VZTAHUJE SE K VNĚJŠÍM PARAMETRŮM POHYBOVÉČINNOSTI

slide23

TZ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ

VNĚJŠÍ– jeho vlivy jsou podmíněny trénovaností, věkem, nadmořskou výškou, meteorologickými podmínkami…

VNITŘNÍ– dáno velikostí reakce systémů organizmu při provádění cvičení (na vnější zatížení), je kauzálním činitelem ovlivňování trénovanosti

TRENÉR:brát v úvahu rozdíly mezi vnějším a vnitřním TZ dané trénovaností, pohlavím,

aktuálním stavem, prostředím…!

slide24

TZ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ

VNĚJŠÍ

VNITŘNÍ

Charakteristiky:

Běh na okruhu Čas: 5 min Opakování: 2 Odpočinek: 5 min

Charakteristiky:

TF/min: 170-175LA: 3 mmol/kg/min% VO2 max: 80

Rozlišení umožňuje přesněji vyjádřit a kvantifikovat TZ!

slide25

ODHAD VELIKOSTI TZ VZHLEDEM K OBSAHU ČINNOSTI

NÍZKÉ

Trénink koordinace, techniky, zatížení lokálního charakteru…

Trénink rychlosti, výbušné síly, aerobní vytrvalosti, technicko-taktický ve stresových podmínkách…

STŘEDNÍ

Trénink síly (hypertrofie), intenzivní vytrvalostní trénink, využití superstresoru…

VYSOKÉ

slide26

Zvyšování velikosti zatížení zvýšením objemu

Zvyšování velikosti zatížení zvýšením intenzity

Zvyšování velikosti zatížení zvýšením objemu i intenzity

(1,2,3 … x = jednotky, dny, cykly)

slide27

FUNKCE TZ

ROZVOJ

RENOVACE

STABILIZACE

RAGENERACE

Postupně zlepšovat sportovní výkon a jeho faktory

Obnovit trénovanostnebosníženouvýkonnost

Udržetdosaženou trénovanost a sportovní výkonnost

Zkvalitnita urychlitzotavovánítréninkovoučinností

TRENÉR:určit, jakou z uvedených funkcí má zatížení plnit!

slide28

TRÉNINKOVÁ CVIČENÍ JAKO ADAPTAČNÍ PODNĚTY

Ve sportovním tréninku se k vyvolání adaptačních změn využívá specifické formy pohybové činnosti – tréninkových cvičení.

Tréninková cvičeníÚčelově uspořádaná forma pohybové činnostizaměřená na vyvolání změn trénovanosti sportovců.

Pro potřeby ST se využívá širokého okruhu TC, proto je vhodné TC klasifikovat!

slide29

KLASIFIKACE TC PODLE MÍRY SPECIFIČNOSTI

 • Specifičnost se vztahuje k:
 • posloupnosti zapojovánísvalových skupin
 • rychlosti pohybu
 • vynakládanému úsilí
 • době trvání svalového napětí
 • frekvenci pohybu
 • směru a rozsahu pohybu…
slide30

KLASIFIKACE TC PODLE MÍRY SPECIFIČNOSTI

Od obsahu i struktury specializace vzdálené, napomáhají celkovému rozvoji sportovce, ovlivňují sportovní výkon nepřímo.

Všeobecněrozvíjející

Vysoká shoda se specializací, cíleně a výběrově ovlivňují jednotlivé faktory sportovního výkonu, mají analytický charakter).

Speciální

slide31

KLASIFIKACE TC PODLE MÍRY SPECIFIČNOSTI

Provádí se se v tréninkových podmínkách – cvičení se shodují v plném rozsahu se soutěžním provedením (komplexní charakter).

Závodní

Nízko intenzivní, obvykle odlišná od specializace, podporují zotavné procesy, plní funkci aktivního odpočinku.

Regenerační

slide32

KLASIFIKACE TC PODLE MÍRY SPECIFIČNOSTI

TRÉNINKOVÁ CVIČENÍ

NESPECIFICKÁ

SPECIFICKÁ

slide33

DALŠÍ KRITÉRIA KLASIFIKACE TC

 • Sportovníodvětví(příslušnost) - cvičení gymnastická, herní, atletická atd.
 • Anatomické hledisko- cvičení pro rozvoj svalstva paží, nohou, trupu atd.
 • Činnost svalů- cvičení statická, dynamická.
 • Pohybové schopnosti- cvičení rychlostní, vytrvalostní, silová atd.
 • Stupeň obtížnosti(podle nároků na přesnost, složitost atd.).
slide34

ROZHODUJÍCÍ ASPEKTY VYTVOŘENÍ ADAPTACE V TRÉNINKU

Provedení TC

(nástup)

Opakování TC

(série)

Tréninková

dávka

Dávkovánízatížení

slide35

SUPERKOMPENZACE

S – přechodné zvýšení energetických substrátů nad výchozí úroveň (zabezpečuje vznik tréninkového efektu.

ZOTAVENÍ - SUPERKOMPENZACE

Z – proces obnovy přechodného poklesu funkčních možností organizmu. V jeho průběhu: obnova energetických substrátů, výstavba a přestavba tkání,obnova energetických substrátů…

slide37

TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ

 • Kontrolní otázky:
 • Charakterizujte tréninkového zatížení (TZ) jako adaptační podnět, objasněte proces zatěžování.
 • Jaké jsou základní složky TZ a jak se v tréninkové praxi hodnotí?
 • Jak lze stanovit velikost TZ? Vysvětlete rozdíl mezi zatížením vnějším a vnitřním.
 • Jaké funkce plní TZ ve sportovním tréninku?
 • Uveďte význam tréninkových cvičení a jejich členění podle míry specifičnosti.