slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
VÝSTUPNÍ PREZENTACE PROJEKTU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

VÝSTUPNÍ PREZENTACE PROJEKTU - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

VÝSTUPNÍ PREZENTACE PROJEKTU Tento projekt je spolufinancován ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Mluvme spolu, pracujme spolu- integrovaný program pro osoby zdravotně znevýhodněné cz.1.04/3.3.05/31.00167.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VÝSTUPNÍ PREZENTACE PROJEKTU' - sharne


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

VÝSTUPNÍ PREZENTACE PROJEKTU

Tento projekt je spolufinancován ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky

Mluvme spolu, pracujme spolu- integrovaný program pro osoby zdravotně znevýhodněnécz.1.04/3.3.05/31.00167

zhodnocen usp nosti cel projektu

Projekt Mluvme spolu, pracujme spolu- integrovaný program pro osoby zdravotně znevýhodněné, CZ.1.04/3.3.05/31.00167, začal 1.5.2010 a byl ukončen 30.11.2011. Projekt je složen z několika na sebe navázaných modulů. včetně vytvoření osmi pracovních míst.

Hlavním záměrem projektu bylo přispět ke zlepšení kvality života u osob zdravotně znevýhodněných, naplňovat individuální potřeby účastníků prostřednictvím rozvoje schopnosti a dovednosti potřebných k uplatnění na trhu práce a tím přispět k jejich integraci ve společnosti.

Osoby se zdravotním znevýhodněním, které představují na trhu práce rizikovou skupinu tím, že velice často těžko získávají pracovní uplatnění. Projekt napomáhal těmto osobám poznat své reálné možnosti a rozvíjet své kompetence, což umožňuje jejich následnou integraci, konkrétně získání praxe v oborech:

 administrativní pracovník/ce

 florista/ka

ZHODNOCENÍ USPĚŠNOSTI CELÉ PROJEKTU
d le itost projektu

Projekt vychází z poznatků, že vzdělávací program odborná kvalifikace, ale i rekvalifikace je dnes nemyslitelná bez celoživotního učení, jehož podstatou je zejména rozvoj pracovních kompetencí, které mají svá specifika u zainteresované cílové skupiny, tedy osob se zdravotním znevýhodněním.

Práce zaujímá ve společnosti vysoké postavení v žebříčku hodnot; slouží k materiálnímu zajištění života, je výrazem sociálního postavení a osobní identity, je zdrojem společenských kontaktů (rozhovorů, navazování přátelství, vzájemných setkávání aj.), přispívá k lepšímu sebehodnocení a časově strukturuje naše dny i život.

Ztráta práce či společenského nezájmu u zdravotně znevýhodněných osob je v našich poměrech zraňujícím zážitkem, protože pokud jedinec nedobrovolně přijde o zaměstnání, případně není schopen práci ze zdravotních důvodů najít , vede to k dalekosáhlým důsledkům v oblasti ekonomické, sociální, psychologické i zdravotní (mimo jiné se objeví například pochybnosti o vlastních schopnostech, strach z budoucnosti, útlum aktivity, omezení kontaktů s lidmi, ztráta pracovních návyků a dovedností.

DŮLEŽITOST PROJEKTU
kl ov aktivita 01 p pravn pr ce a organiza n zji t n aktivit projektu osloven c lov ch skupin

zajištění materiálního vybavení pro realizaci rekvalifikačního programu - byly zakoupeny učební pomůcky a spotřební výukový materiál, v rámci této aktivity byl vyhotoven Osobní list pro účastníky programu, vytvořeny přihlášky do kurzu a diagnostický dotazník.

zajištění prostor pro výuku předmětu Informatika - předmět Informatika se konal ve školícím zařízení VIA ALTA a.s. (celkem v 6 dnech, dle sestaveného rozvrhu hodin - teoretické výuky).

zajištění lektorů

oslovení cílových skupin včetně publicity projektu - byly připraveny nábory cílových skupin, včetně jejich oslovení na základě zajištěné publicity v projektu (inzerát v novinách, informační letáčky zveřejněné na veřejně přístupných místech a zveřejněné informace na internetových stránkách organizace).

pracovní seminář pro CS - první pracovní seminář se konal dne 2. 8. 2010 (viz prezenční listiny)

Klíčová aktivita 01Přípravné práce a organizační zjištění aktivit projektu, oslovení cílových skupin
kl ov aktivita 02 vstupn moduly aktiva n motiva n program a bilan n diagnostika

Byly realizovány tyto dva vstupní moduly pro 35 osob:

MODUL A- Aktivačně-Motivační program (konkrétním cílem tohoto modulu byla zejména stabilizace emočního prožívání zdravotně znevýhodněného člověka, zlepšení psychické kondice a psychických dovedností, rozvoj sociálních schopností a dovedností).

MODUL B - Bilanční diagnostika v průběhu tohoto procesu byli účastníci seznámeni s možnostmi svého rozvojového potenciálu (posouzení osobnostních předpokladů, praktických dovedností a zkušeností, ale i výkonových možností ve vztahu k nabízeným možnostem rekvalifikace).

Na základě výsledků bilanční diagnostiky a zájmu účastníků bylo umožněno 24 osobám pokračovat v rámci projektu dalšími moduly.

V této klíčové aktivitě byly použity tyto diagnostické metody: Hollandův inventář zájmů, Osobnostní dotazníky NEO5 a Cattell 16PF, Kvadrant temperamentu, Strategie zvládání stresu - SVF 78, TIP, Kognitivní test Domino – D 48, Baum test, Dotazník sebehodnocení, Dotazník motivace k výkonu.

Byly vypracovány zprávy z Bilanční diagnostiky a předány 35 osobám účastnících se rekvalifikačního programu. Testy jsou archivovány u organizace v osobních složkách jednotlivých účastníků.

Klíčová aktivita 02Vstupní moduly - Aktivačně motivační program a Bilanční diagnostika
kl ov aktivita 03 modul profesn poradenstv

MODUL C

Pro 24 účastníků byl připraven program profesního poradenství, který měl pro zdravotně znevýhodněné účastníky několik stupňů:

- Sociální poradenství

- Medicínské poradenství

- Psychologické poradenství

Úkolem odborníků zajišťujících tento modul bylo provázet jednotlivce na jejich individuální cestě životem, motivovat je, poskytovat relevantní informace a usnadňovat jim rozhodování. Účastníci v rámci rekvalifikačního programu si vybrali mezi programy Administrativní pracovník/ce nebo Florista/ka.

Klíčová aktivita 03 Modul Profesní poradenství
kl ov aktivita 04 modul rekvalifika n program teoretick st

MODUL D

V říjnu 2010 začala teoretická část rekvalifikačního programu v těchto níže uvedených předmětech:

1) učební plán oboru Administrativní pracovník/ce – (Výpočetní technika a Informatika, Personalistika a administrativa, Psychodiagnostika, Výcvik komunikativních a sociálních dovedností, Písemná a elektronická komunikace, Úprava písemností, Základy účetnictví, Evidence a archivace dokumentů, Odborná stáž, Podnikání fyzické a právnické osoby, Prevence syndromu vyhoření, Konzultace k projektu).

2) učební plán oboru Florista/ka- (Stavba, fyziologie a základy genetiky, Květinářství, Aranžování, Ochrana rostlin, Základní podmínky pro růst a vývoj rostlin, Podnikání fyzické a právnické osoby, Odborná stáž, Psychodiagnostika, Prevence syndromu vyhoření, Výcvik komunikativních a sociálních dovedností, Konzultace k projektu).

Délka výuky 210 vyučovacích hodin pro každý obor, celkem bylo odučeno 420 vyučovacích hodin teoretické výuky

Teoretická výuka byla uskutečněna ve vzdělávacích prostorách předkladatele projektu, A to v učebnách k tomu přizpůsobených formou seminářů, přednášek, výukové a pracovní dílny (workshopy), besedy, konzultace, panelové diskuze.

Klíčová aktivita 04Modul Rekvalifikační program - teoretická část
kl ov aktivita 05 modul rekvalifika n program praktick st

MODUL D

Odborná praxe rekvalifikačního programu byla vykonávána ve vybraných a předem dohodnutých organizacích. Před přijetím na praxi obě strany sepsali Smlouvu o zabezpečení odborné praxe účastníka.

Organizace umožnila účastníkovi odbornou praxi tak, aby mu bylo umožněno seznámit se s jejím chodem od nejnižších funkcí a nejjednodušších činností po nejvyšší a nejsložitější.

Průběžná praxe oboru “Administrativní pracovník“ byla uskutečněna u různých firem, organizací i státních institucí.

Pracovní činnost “Florista“ se realizovala v květinářství či zahradnictví.

Za patřičnou odbornost a odpovídající kvalitu průběžné praxe zodpovídal smluvně určený odborník (mentor), který měl dostatečné zkušenosti z praxe v daném oboru.

Kontrolu účastníků vzdělávacího programu přímo na pracovišti, popř. v organizacích zajišťoval asistent (terénní pracovník), který navštívil každého účastníka (3x) po dobu praktické části a sepsal s účastníky záznam o průběhu praxe.

Délka praktické výuky:

 630 hodin (6 hodin denně 8:00 – 14:00 hodin, popř. jak bylo určeno vedením organizace s přihlédnutím k dojíždění účastníka, jeho zdravotnímu stavu a struktuře osobního času či pracovního provozu firmy).

 Nejdůležitější byla pro účastníka možnost přímo se aktivně zapojit do co největšího počtu činností, které v organizaci existují tak, aby pochopil jejich místo v soustavě řízení a chodu jednotlivých pracovních úseků dle osnovy praxe.

Forma praktické výuky:

odborný výcvik

praktické cvičení

stáže

zapojení do pracovních činností na pracovištích

Klíčová aktivita 05Modul Rekvalifikační program - praktická část
kl ov aktivita 06 modul rekvalifika n program z v re n p semn pr ce obhajoby a zkou ky

Rekvalifikační program v oboru Florista/kabyl zakončen testem z odborných předmětů a praktickým úkolem v aranžování (Velikonoční aranžmá), vzhledem k počtu účastníků se závěrečné zkoušky konaly ve dvou dnech 11.4.2011- 12.4.2011, důraz byl kladen na odbornost a zručnost, na ekonomické provedení a celkové zhodnocení realizovaného zadání. Výstupem absolvovaného programu bylo získání Osvědčení s celostátní platností. Součástí Osvědčení je dodatek s doplněním oblasti vykonávané praxe a profesního zaměření. Účastník dále získal Hodnocení své pracovní činnosti, které zpracoval zástupce organizace (mentor), u které byla vykonávána praxe.

Rekvalifikační program v oboru Administrativní pracovník byl zakončen obhajobou závěrečné písemné práce, kterou účastník vytvořil během praxe, v níž shrnul své poznatky, vědomosti a uplatnil svou tvořivost směrem ke specializaci vykonávané praxe.

Dva týdny před obhajobou byly práce předány k posouzení oponentům z řad lektorů, kteří zpracovali oponentní posudek a doporučili práci k obhajobě či přepracování. Obhajoba závěrečné práce probíhala vzhledem k počtu účastníků ve dvou dnech 13.4.2011 - 14.4.2011 před čtyřčlennou komisí, která se skládala z lektorů kurzu a organizátora.

Výstupem absolvovaného programu bylo získání Osvědčení s celostátní platností. Součástí Osvědčení je dodatek s doplněním oblasti vykonávané praxe a jejího profesního zaměření. Účastník dále získal Hodnocení své pracovní činnosti, které zpracoval zástupce organizace (mentor), u které byla vykonávána praxe.

Klíčová aktivita 06Modul Rekvalifikační program - závěrečné písemné práce, obhajoby a zkoušky
kl ov aktivita 07 vytvo en a udr en nov ch pracovn ch m st

Pro 8 účastníků z celkového počtu 24 osob (tj. 33%) bylo po skončení praktické části rekvalifikačního kurzu vytvořeno nové pracovní místo u organizace odpovídajícího oboru, který účastník v rámci projektu absolvoval, tzn. administrativní pracovník/ce a florista/ka.

Po dobu sedmi měsíců spadajících do realizace projektu byl zaměstnavatelům hrazen příspěvek na mzdu účastníků projektu.

Klíčová aktivita 07Vytvoření a udržení nových pracovních míst
kl ov aktivita 08 vyhodnocen a ukon en cel ho projektu

Vyhodnocení celého projektu proběhlo v dubnu 2011 po závěrečných obhajobách rekvalifikačního programu. Celý projekt byl ukončen třetím pracovním setkáním (seminářem), kam byly pozvány všechny osoby zapojené do realizace rekvalifikačního programu (včetně zástupců CS). Výstupem semináře bylo vypracování závěrečné hodnotící zprávy, která byla prezentována a trvale zveřejněna. Úplné ukončení projektu se uskutečnilo v listopadu 2011.

klíčová aktivita 08 Vyhodnocení a ukončení celého projektu
n kolik d le it ch sel

Organizace IMPULS TŘEBÍČ pořádala od 3.8.2010 do 15.4.2011 denní devítiměsíční rekvalifikační projekt v oboru administrativní pracovník a florista (dle vlastního výběru účastníka), který byl určen pro uchazeče o zaměstnání se zdravotním postižením a zdravotně znevýhodněné osoby registrované na ÚP . Poslední fází projektu bylo vytvoření a udržení nových pracovních míst po dobu 7 měsíců od 1.5.2011 do 30.11.2011 pro 8 uchazečů rekvalifikačního programu.

Projekt přinesl tyto výstupy:

Počet účastníku kurzu: 35

Počet absolventů kurzu: 24

Z toho: 26 žen a 9 mužů

Počet účastníků, kteří získali zaměstnání: 9

Projekt napomáhal zdravotně znevýhodněným osobám překonávat problémy a překážky, které jim brání ke vstupu na trh práce a zlepšit jejich postavení ve společnosti.

NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH ČÍSEL
n zory na kurz pohledem astn ka

Atmosféra a prostředí teoretické části byla:

a) výborná - 20

b) spíše dobrá - 4

c) dobrá pouze v některých předmětech - 0

d) slabá - 0

Pracovní vztahy na pracovišti byly:

a) výborné - 11

b) dobré - 9

c) normální – 3

d) špatné - 1

NÁZORY NA KURZ POHLEDEM ÚČASTNÍKA
co pova uji za celkov p nos

Tento kurz mi pomohl najít zaměstnání, panovala dobrá nálada, lektoři byli skvělí, hodně mi tento kurz pomohl.

 • Znovuzavedení do společnosti, donucení k obnovení denního režimu
 • Počítače, seznámila jsem se s novými lidmi
 • Dostala jsem se do pracovního kolektivu lidí, zvýšení sebevědomí při hledání další práce
 • Spolupráci, vzájemně jsme se doplňovali a obohacovali v teoretické i praktické části. Na obojí jsem se těšila.
 • Kontakty, zkušenosti v organizaci
 • Zlepšení znalostí a dovedností ve floristice
 • Nové znalosti, nové přátelství
 • Nové znalosti v oboru fyziologie a základy genetiky v profesionálním výkladu Ing. Nováčkové a déle všechny získané znalosti a dovednosti
 • Psychodiagnostické testy osobnosti – sebepoznání, základy účetnictví, začlenění do společnosti „zdravých“ lidí
 • Teorie – získání nových znalostí, praxe – být mezi lidmi, něco dělat
 • Všechno
 • Obnovení znalostí ze základní a střední školy – pravopis, písemnosti
 • Nové znalosti, noví přátelé, určitý optimismus
 • Pohled na tzv. vyšší vrstvu
 • V kurzu – předměty a lektoři
 • Že umím zase něco nového a krásného
 • Rozvoj osobností, seznámení, skamarádění, vím něco nového, jsem šťastnější
CO POVAŽUJI ZA CELKOVÝ PŘÍNOS:
co by bylo vhodn upravit nebo zlep it v teoretick sti

možná mírně zajít do podrobností

 • nic
 • byla jsem spokojena
 • bez připomínek
 • složitý výklad
 • ještě více informací – podrobněji
 • podané učivo bylo na profesionální úrovni
 • nic
 • více PC programů požadovaných zaměstnavateli
 • více času pro nácvik komunikačních technik a na výuku účetnictví
 • nic
 • OK
 • více hodin v určitých předmětech, teorii – delší
 • nic
 • více a více podrobné teorie
CO BY BYLO VHODNÉ UPRAVIT NEBO ZLEPŠIT:V TEORETICKÉ ČÁSTI:
na praxi

bez připomínek

 • nic
 • na praxi trpělivá paní vedoucí, mnoho nových poznatků, jak v oblasti pěstování květin, tak i ve vázání kytic, aranžování
 • více samostatnosti
 • nic
 • OK
 • nic
 • nemám žádné připomínky
 • nic
 • nic
 • více pouštění k profesi, jako práci; chování zaměstnavatelů k zaměstnancům; jinak nejlepší vedoucí paní Renata Dušovská – té moc a moc děkuji, strašně mě to s ní bavilo a bude bavit dále
NA PRAXI:
po organiza n str nce realiz tora

vše bylo dokonalé

 • byla jsem spokojena po všech stránkách
 • žádné připomínky
 • spokojená
 • termín oznámit v časovém předstihu
 • nic
 • OK
 • ?
 • nic
 • dobré
 • nic
 • skvěle
 • OK
Po organizační stránce realizátora:
budouc uplatn n v zam stn n

Kurz byl přínosem pro mé další pracovní uplatnění:

 • ano - 13
 • spíše ano - 3
 • nelze jednoznačně říct - 7
 • spíše ne - 1
 • ne - 0  
 • zatím spíše jako koníček, doufám do budoucna se mohu uplatnit

Perspektiva budoucího zaměstnání

1. již pracuji nebo po ukončení kurzu mám zajištěnou práci

a) na pracovišti, kde jsem vykonával praxi - 7

b) na jiném pracovišti (kde?):

- AltrevaTřebíč

- Vrátka o.s., Třebíč

- v jiném zaměření (úklid, výdej obědů)

- zaměstnání na zkoušku (8 osob)

- Akcent Třebíč

2. perspektiva mého budoucího zaměstnání je v průběhu následujících měsíců nejistá – 7

- ID2 – zdravotní omezení 55% + péče o rodinu (2 děti)

BUDOUCÍ UPLATNĚNÍ V ZAMĚSTNÁNÍ
z v r

Na závěr všem zúčastněným přejeme, aby měli dostatek sil na vytvoření osobní strategie pro překonání krizového období ztráty práce, a to tak , že budete respektovat následující doporučení:

 • Neztraťte naději a nepodlehněte tlaku nepříznivé situace
 • Važte si sebe i svého života
 • Naplánujete si pravidelné domácí aktivity (péče o sebe, rodinu, koníčky)
 • Rozšiřte si své právní znalosti, abyste se dobře orientovali v právech a povinnostech nezaměstnaných
 • Zpracujete si seznam svých vědomostí, znalostí a dovedností
 • Stále sledujte dění kolem sebe a udržujte kontakt s trhem práce
 • Pěstujte společenské kontakty
 • Promyslete si spornou životní strategii
 • Důsledně pečujte o své zdraví a osobní hygienu
ZÁVĚR