matura 2008 informacja dla zdaj cych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MATURA 2008 INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
MATURA 2008 INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

MATURA 2008 INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

MATURA 2008 INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH. na podstawie procedur CKE Przeczytaj !!! Na stronie http://www.cke.edu.pl/. TREŚĆ. Harmonogramy egzaminów pisemnych Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MATURA 2008 INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH' - shaquana-young


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
matura 2008 informacja dla zdaj cych

MATURA 2008INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH

na podstawie procedur CKE

Przeczytaj !!! Na stronie http://www.cke.edu.pl/

slide2
TREŚĆ
 • Harmonogramy egzaminów pisemnych
 • Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów
 • Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających maturę pisemną
 • Zasady kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi
 • Przebieg egzaminu w części pisemnej
 • Przebieg egzaminu w części ustnej
 • Zasady postępowania w przypadkach niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych
 • Termin ogłoszenia wyników i odbioru świadectw
 • Informacja o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej, oraz kolejnych sesji egzaminacyjnych.
materia y i przybory pomocnicze z kt rych mo esz korzysta w trakcie egzaminu pisemnego
Materiały i przybory pomocnicze z których możesz korzystać w trakcie egzaminu pisemnego
pozycje opisane kolorem niebieskim przygotuje szko a
Pozycje opisane kolorem niebieskim przygotuje szkoła
 • Kalkulator prosty - jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie
  • dodawania, odejmowania.
  • mnożenia, dzielenia
  • oblicza procenty
  • oblicza pierwiastki kwadratowe
  • taki kalkulator otrzymasz na stolik

Otrzymasz także tablice wzorów na matematyce, fizyce i chemii

cz pisemna godz 9 00 lub 14 00

Część pisemna – godz. 9.00 lub 14.00

Jeśli egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00

Zdający przychodzą pod salę na godz. 8.30.

Jeśli egzamin rozpoczyna się o godz. 14.00

Zdający przychodzą pod salę na godz. 13.00.

przebieg cz ci pisemnej
Przebieg części pisemnej
 • Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać.
 • Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu.
przebieg cz ci pisemnej1
Przebieg części pisemnej
 • Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem, a w przypadku zdających skierowanych przez OKE do innej szkoły również ze świadectwem ukończenia szkoły.
przebieg cz ci pisemnej2
Przebieg części pisemnej
 • Zdający po wejściu do sali egzaminacyjnej i otrzymaniu arkusza na polecenie przewodniczącego ZN ma obowiązek sprawdzić:
  • czy arkusz jest kompletny, tzn. czy zawiera wszystkie zadania, ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane
  • oraz czy otrzymał zestaw tablic/wzorów (dotyczy egzaminu z matematyki, chemii, fizyki i astronomii).
 • Braki zgłasza przewodniczącemu ZN, który wydaje kompletny arkusz i zestaw tablic/wzorów. Takie zdarzenie odnotowane jest w protokole przebiegu egzaminu. Zdający ma obowiązek potwierdzić je swoim podpisem
przebieg cz ci pisemnej zasady kodowania arkusza
Przebieg części pisemnej – zasady kodowania arkusza
 • Zdający jest zobowiązany czytelnie i w miejscach do tego przeznaczonych zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi.
 • Kodowanie arkusza polega na naklejeniu naklejek z kodami kreskowymi i wpisaniu odpowiednich danych
kodowanie arkusza naklejki
KODOWANIE ARKUSZA - naklejki

Zdający nakleja naklejki z kodami:

 • na stronie tytułowej w prostokącie opisanym „Miejsce na naklejkę”
 • na karcie odpowiedzi w miejscu opisanym „Miejsce na naklejkę z nr PESEL”

Naklejki z kodami należy nakleić bardzo starannie

slide16

KODOWANIE ARKUSZA - wpis

Zdający czytelnie wpisuje:

 • Swój numer PESEL i trzyznakowy kod – na dole strony tytułowej arkusza
 • Swój numer PESEL i datę urodzenia – na pierwszej stronie karty odpowiedzi

W przypadku popełnienia błędu należy cały zapis przekreślić i poprawne dane wpisać nad wyznaczonym miejscem.

strona tytu owa arkusza egzaminacyjnego
Strona tytułowa arkusza egzaminacyjnego

Przed rozpoczęciem pracy zdający powinien uważnie przeczytać instrukcję

bardzo wa ne
Bardzo ważne !!
 • Używaj długopisu (pióra) tylko z czarnym tuszem (atramentem)
jak poprawia b ne zaznaczenia
JAK POPRAWIAĆ BŁĘNE ZAZNACZENIA ?

Sposób nanoszenia

poprawek – błędne

zaznaczenie otoczone kółkiem

pami taj
PAMIĘTAJ!

ZA POPRAWNOŚĆ ZAKODOWANIA

ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

ODPOWIADAZDAJĄCY

przebieg cz ci pisemnej3
Przebieg części pisemnej
 • Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania widocznym miejscu przez przewodniczącego ZN godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym

Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej.

przebieg cz ci pisemnej4
Przebieg części pisemnej
 • Podczas egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 • W przypadku wyjątkowej konieczności wyjścia z sali, zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki.
 • Po uzyskaniu zezwolenia zespołu nadzorującego na wyjście pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas nieobecności zdającego jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu.
przebieg cz ci pisemnej5
Przebieg części pisemnej
 • W przypadku języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie podstawowym, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.
 • W przypadku języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie rozszerzonym, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia części drugiej egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.
slide27

Przebieg części pisemnej

 • W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócaniu prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego
 • Przewodniczący ZN powiadamia o tym przewodniczącego SZE (Dyrektora Szkoły), który podejmuje decyzję o unieważnieniu egzaminu

Uwaga! Nie ma głośnego zwracania uwagi osobie pracującej niesamodzielnie!

uniewa nienie egzaminu mo e nast pi w przypadku
Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku
 • a) stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu,
 • b) stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu,
 • c) stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej,
 • d) zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.
przebieg cz ci pisemnej6
Przebieg części pisemnej
 • Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek ZN:
   • odbiera pracę,
   • sprawdza poprawność kodowania,
   • zezwala zdającemu na opuszczenie sali.
 • Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań arkusza danego poziomu lub części egzaminuzdający odkładają prace na brzeg stołu pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac.
 • Członkowie ZN odbierają prace sprawdzają poprawność kodowania.
przebieg cz ci pisemnej7
Przebieg części pisemnej
 • Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu i zdający wychodzą z sali
 • Co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac
przebieg cz ci pisemnej8
Przebieg części pisemnej
 • W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub informatyki przewodniczący ZN ogłasza przerwę
 • Zdający wychodzą z sali – co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac.

Przerwa trwa 30 min., ale zdający wracają na salę po 15min., aby zakodować arkusz II

przebieg cz ci pisemnej9
Przebieg części pisemnej
 • Po przerwie zdający, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym lub informatyki wchodzą do sali, zajmują swoje miejsca otrzymują arkusz II.
 • Egzamin przebiega dalej zgodnie procedurą opisaną wcześniej.
pisemny egzamin z informatyki cz ii
Pisemny egzamin z informatyki – część II
 • Zdający ma prawo sprawdzić, w ciągu jednej godziny (12.00 – 13.00), poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania.
 • Sprawdzanie to odbywa się w przeddzień egzaminu – 20 maja w obecności administratora pracowni oraz członka ZN.
 • Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu (załącznik 13a).
pisemny egzamin z informatyki cz ii1
Pisemny egzamin z informatyki – część II
 • Zdający, niezwłocznie po egzaminie, po nagraniu przez administratora pracowni płyty CD–R dokumentującej prace zdających, ma obowiązek upewnić się o poprawności nagrania na płycie CD–R z podpisem WYNIKI katalogu (folderu) oznaczonego swoim numerem PESEL wraz ze wszystkimi plikami, jakie przekazał do oceny.
 • Folder powinien zawierać wszystkie pliki z odpowiedziami wraz z komputerowymi realizacjami rozwiązanych zadań.
 • Fakt ten zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu (załącznik 13b).
cz ustna egzaminu z j zyka polskiego
Część ustna egzaminu z języka polskiego
 • Termin złożenia przez zdających bibliografii upłynął 4.04.2008
 • Niedostarczenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przystąpienia do części ustnej egzaminu !!!
 • Termin złożenia planu prezentacji:

24 kwietnia 2008

cz ustna egzaminu z j zyka polskiego1
Część ustna egzaminu z języka polskiego

Jeśli w czasie prezentacji korzystasz ze sprzętu komputerowego, to przyjdź i sprawdź jego działanie

13 maja 2008 o godz. 15.00

cz ustna egzaminu z j zyka polskiego2

Część ustna egzaminu z języka polskiego

Egzamin przebiega w następujący sposób:

zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście,

Lista jest wywieszona na tablicach informacyjnych w holu szkoły na parterze.

Egzamin rozpoczyna się o godz 8.00 (wchodzi pierwsza osoba z listy)

Egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części

cz ustna egzaminu z j zyka polskiego3
Część ustna egzaminu z języka polskiego

W części pierwszej, trwającej ok. 15 minut zdający prezentuje przygotowany temat:

 • Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Czas ich wykorzystania nie może być dłuższy niż 5 minut. Czas ten wliczany jest do całkowitego czasu prezentacji.
 • W trakcie prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu.
cz ustna egzaminu z j zyka polskiego4
Część ustna egzaminu z języka polskiego

W czasie prezentacji zdający może korzystać tylko z:

 • materiałów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie do prezentacji, które zostały ujęte w planie prezentacji
 • planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu.
cz ustna egzaminu z j zyka polskiego5
Część ustna egzaminu z języka polskiego

Część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym:

 • Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i bibliografii.
 • Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy.
cz ustna egzaminu z j zyka polskiego6
Część ustna egzaminu z języka polskiego

Wyniki tej części egzaminu przewodniczący PZE ogłasza tego samego dnia:

 • o godz. 12 dla zdających przed przerwą
 • po zakończeniu egzaminu dla zdających po przerwie
egzamin ustny z j zyka obcego

Egzamin ustny z języka obcego

Zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości, wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście

Zdający losuje zestaw egzaminacyjny

Zdający może otrzymać do sporządzenia notatek kartkę (opatrzoną pieczęcią szkoły), która po zakończeniu egzaminu podlega zwrotowi

Zdający zajmuje miejsce przy stoliku i przygotowuje się do egzaminu.

egzamin ustny z j zyka obcego poziom podstawowy
Egzamin ustny z języka obcego - poziom podstawowy
 • Zdający po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego przygotowuje się do egzaminu ok. 5 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu,
 • Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 10 minut i składa się z dwóch części:

- część pierwsza polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne,

- część druga polega na opisaniu przez zdającego ilustracji zawartej w zestawie oraz udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania związane z tą ilustracją.

egzamin ustny z j zyka obcego poziom rozszerzony
Egzamin ustny z języka obcego - poziom rozszerzony
 • W sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu,
 • Zdający, po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego, przygotowuje się do egzaminu ok. 15 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu,
 • W czasie przygotowania zdający może sporządzić plan prezentacji, z którego może korzystać w trakcie omawiania tematu,
egzamin ustny z j zyka obcego poziom rozszerzony1
Egzamin ustny z języka obcego - poziom rozszerzony
 • Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z dwóch części:

- część pierwsza polega na przeprowadzeniu rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego,

- część druga polega na prezentacji przez zdającego jednego z dwóch tematów zawartych w zestawie i dyskusji z egzaminującym na zaprezentowany temat. Prezentacja powinna trwać ok. 2-3 minut.

egzamin ustny z j zyka obcego1
Egzamin ustny z języka obcego
 • Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu. Wyniki są ostateczne.
 • Godzina ogłoszenia wyników z języków obcych jest podana na listach zdających na każdy dzień
tryb odwo awczy
Tryb odwoławczy
 • Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, może, w terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora OKE.
 • Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 • W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających, zdających w jednej sali lub w stosunku do poszczególnych zdających, i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie.
 • Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu pisemnego ustala dyrektor CKE
informowanie o wynikach egzaminu maturalnego
Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego
 • Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną są ostateczne. Wyniki ogłasza dyrektor szkoły po otrzymaniu ich z OKE.
 • Każdy ze zdających otrzymał swoje hasło dostępu do informacji o swoich wynikach na stronie http://www.oke.krakow.pl/ w systemie OBIEG dla ucznia
informowanie o wynikach egzaminu maturalnego1
Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego

30 czerwca 2008

ogłoszenie wyników i wydanie świadectw dojrzałości

termin dodatkowy
Termin dodatkowy
 • Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zdawać egzamin w dodatkowym terminie.
 • Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.
termin dodatkowy1
Termin dodatkowy
 • Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od daty jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne.
 • Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie ustalonym przez dyrektora CKE
termin dodatkowy2
Termin dodatkowy

Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej CKE i OKE w pierwszym tygodniu czerwca 2008 r.

termin poprawkowy
Termin poprawkowy

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

 • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej,
 • nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej,
 • w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu.
termin poprawkowy1
Termin poprawkowy

Egzamin w terminie poprawkowym odbędzie się w macierzystej szkole:

 • Egzamin pisemny – 26 sierpnia 2008r, początek godz. 9.00
 • Egzamin ustny – 25 – 29 sierpnia 2008

Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej http://www.oke.krakow.pl/ w terminie do dnia 10 sierpnia 2008 roku.

wiadectwa dojrza o ci
Świadectwa dojrzałości
 • Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa są wydawane, za potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego.
 • Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz w części pisemnej.
wiadectwa dojrza o ci1
Świadectwa dojrzałości

W przypadku, gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego wpisuje się „0%”.

wiadectwa dojrza o ci2
Świadectwa dojrzałości
 • W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu wpisuje się “0%”.
wiadectwa dojrza o ci3
Świadectwa dojrzałości
 • Zdający, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości wraz z odpisem.
 • Zdający, który podwyższył wynik egzaminu w części ustnej lub w części pisemnej albo przystąpił do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wraz z odpisem.
 • Wystawione przez OKE świadectwa dojrzałości wraz z odpisami i aneksy wraz z odpisami wydawane są, za potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego.
kolejne sesje egzaminacyjne
Kolejne sesje egzaminacyjne

Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej, może ponownie przystąpić do tego egzaminu lub egzaminów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego.

kolejne sesje egzaminacyjne1
Kolejne sesje egzaminacyjne

Wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu absolwent składa do dyrektora macierzystej szkoły, w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, a deklarację ostateczną do 7 lutego tego roku.

kolejne sesje egzaminacyjne2
Kolejne sesje egzaminacyjne

Absolwent ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów w celu podwyższenia wyniku egzaminu w części pisemnej i części ustnej, a także może przystąpić w kolejnych sesjach egzaminacyjnych maksymalnie do trzech nowych egzaminów z przedmiotów wybranych jako dodatkowe

kolejne sesje egzaminacyjne3
Kolejne sesje egzaminacyjne

Absolwent może podwyższyć wynik części pisemnej egzaminu, przy czym jeśli zdał egzamin na:

 • poziomie podstawowym, może przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym,
 • poziomie rozszerzonym, może przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym
slide63
Pełną informację o egzaminie maturalnym 2008 znajdziesz w Internecie na stronach http://www.oke.krakow.pl/ oraz http://www.cke.edu.pl/
 • Informacje o organizacji matury w naszej szkole znajdują się:
  • na tablicach informacyjnych przy sekretariacie i przy pokoju nauczycielskim
  • w sekretariacie szkoły
  • na stronie internetowej szkoły
slide64
KONIEC PREZENTACJI

Życzę udanej matury !