1 / 20

KIHÍVÁSOK -VÁLTOZÁSOK A SZOCIÁLIS MUNKA LEHETŐSÉGEI A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOKNÁL

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA SIÓFOK 2012.05.16. Takács Imre előadása. KIHÍVÁSOK -VÁLTOZÁSOK A SZOCIÁLIS MUNKA LEHETŐSÉGEI A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOKNÁL. 1. TÁRSADALMI ANÓMIA. Társadalmi egyensúly:

shanna
Download Presentation

KIHÍVÁSOK -VÁLTOZÁSOK A SZOCIÁLIS MUNKA LEHETŐSÉGEI A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOKNÁL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJASIÓFOK2012.05.16.Takács Imre előadása KIHÍVÁSOK -VÁLTOZÁSOK A SZOCIÁLIS MUNKA LEHETŐSÉGEI A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOKNÁL

 2. 1. TÁRSADALMI ANÓMIA Társadalmi egyensúly: Az egyén akkor érzi igazságosnak a világot, amikor az érték-, és célhierarchia összhangban van vágyaival, és azok eléréséhez megengedett eszközökkel azok kielégítőek. Azaz, a célokat el lehet érni a megengedett eszközökkel. ANÓMIA : az egyensúly megbomlása

 3. 2. A DEVIÁNS VISELKEDÉS A deviáns viselkedés nem(csak) az egyén pszichés zavara, hanem annak a tünete, hogy egy társadalomban  ellentét feszül a kulturálisan előírt célok és e célok megvalósításának társadalmilag strukturált útjai között. Az anómia tehát a társadalmi integráció krízise, a társadalmi normák szétesése, a világos viselkedési szabályok hiánya.

 4. 3. A társadalmi anómia és a szegénység Az anómia az alsó társadalmi csoportokban erősebb, hiszen a legitim eszközökkel kevésbé tudják elérni céljaikat. Ezért esetükben gyakoribbak a deviáns jelenségek.

 5. 4. A SZEGÉNYSÉG FUNKCIÓI • Illegális gazdasági tevékenység • Kockázatcsökkentés • Bűnbak • Munkalehetőség • Gazdasági funkció • Morális legitimáció • A fennálló rend konszolidálása • Társadalmi identitás újratermelése

 6. 5. TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK • Stigmatizálás, kirekesztések, rasszizmus • Társadalmi csoportok elkülönülése • Egyenlőtlenségek növekedése, szegénység, munkanélküliség • Mobilitás csökkenése • Ellenőrzés erősödése • Öngyilkosság • Elmagányosodás, kilátástalanság, pszichés megbetegedések • Normahiány, elbizonytalanodás • Szolidaritás csökkenése

 7. 6. KÁRTYÁK I. Mi a célja? • Célzottabb támogatás • Uzsora visszaszorítása Technikai problémák: • Felhasználhatósági területek, „beválthatóság” (Iskola, óvoda, szolgáltatók-közművek, kirándulás, nyaralás boltok, áruházak…?) • Korlátozások (Mire használható fel) • Tapasztalatok (CSSSZ, GYEJO)az eseti gondnokos vásárlásokról: azt is megveszi, amire nincs annyira szüksége, csak ne kelljen másik boltba menni, vagy nincs másik bolt • Ma is működnek azok rendszerek, amelyek a célok elérését elősegíthetik (Esetleg meg lehetne erősíteni azokat) • Aki nem a gyermekére költi az évi 11.000 Ft-ot, az nem fog tudni iskolába járni, nem lesz ruhája…

 8. 7. KÁRTYÁK II. Társadalmi üzenete • „Alkalmatlan vagy” saját életedet irányítani, majd Mi megmondjuk, hogyan kell élned • A Te értékvilágod rossz, Mi azt nem támogatjuk • A társadalom számára deviánsként tünteti fel Őket • Stigmatizál, elkülönít, érdemtelennek nyilvánít, ezzel legitimálja az egyenlőtlen osztálytársadalmat • Ők érdemtelenségükben jelentik a negatív példát • Majd Mi megvédjük őket a gonosztól (Uzsorások, de ki a legnagyobb uzsorás?)

 9. 8. KÁRTYÁK III. Hatásai • A legszegényebb családokat érinti(600.000 gyermek +rendszeres szoc. segélyesek) • Gyermekesít, csökkenti önállóságukat, ezért nem fejlesztő hatású, hanem retardációhoz vezet • Megfosztja őket autonóm döntésüktől • Nem tudják a saját értékeik szerint élni életüket • Legitimálja a meglevő előítéleteket, a rasszizmust velük szemben (Miattuk nincs munkánk, el kell tartani Őket…) • A társadalmi szelekció és elutasításuk tovább erősödik • Mi és Ők kulturális identitást termel • Feketepiac bővül, kevesebb marad a célcsoportnál

 10. 9. KÁRTYÁK IV. Alternatívák • A szociális munka erősítése • Prevenciós lehetőségek biztosítása

 11. 10. A SZOCIÁLIS MUNKA FŐBB JELLEMZŐI • A prevenció háttérbe szorulása • Kríziskezelés dominanciája • A családgondozás, mentálhigiénés ellátások csökkenése • Gondozásra fordított idő csökkenése • Kliensi érdekképviselet csökkenése, intézményi érdek prioritása • Eszköztelenség • Kontroll funkció felerősödése • A gyermekjóléti szolgálatok klienseinek többsége kötelezett • Továbbképzési lehetőségek szűkülése • Adminisztráció, bürokrácia növekedése • Túlterheltség

 12. 11. A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK SZÁMA A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOKNÁL ÉV Foglalkoztatottak száma/ fő Felsőfokú szakirányú végzettség • 3900 55 % • 3900 • 3100 • 3277 • 3291 87% A női munkavállalók aránya: 87 %

 13. 12. A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK GONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGE Év Összesen Alapellátás Védelembe vétel utógondozás • 130 350 105 780 22 539 2 031 • 122 908 99 501 21 997 1 410 • 121 539 96 284 23 371 1 884 • 126 478 100 512 24 743 1 223 • 127 219 99 763 26 136 1 320 • 142 941 95 807 26 987 1 065

 14. 13. A VÉDELEMBE VÉTEL OKAI ÉV Környezeti A szülőnek felróható A gyermeknek felróható Össz 2000 2 672 5 572 3 513 11 757 2005 4 656 9 605 4 552 18 813 2010 6 548 9 371 8 108 24 027

 15. 14. A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ÁLTAL KEZELT PROBLÉMÁK MEGOSZLÁSA 2005 2007 2010 % ANYAGI 24 24 26 GYERMEKNEVELÉSI 18 19 20 ÉLETVITELI 16 16 15 MAGATARTÁSZAVAR 11 11 12 CSALÁDI KONFLIKTUS 11 11 9 BEILLESZKEDÉSI 6 5 7 SZÜLŐI ELHANYAGOLÁS 6 6 6 SZENVBEDÉLYBETEGSÉG 3 3 2 CSALÁDONBELÜLI BÁNTALMAZÁS 2 2 2 FOGYATÉKOSSÁG2 2 1

 16. 15. BÁNTALMAZOTTGYERMEKEK Év Fizikai Lelki Szexuális Összesen 2010 3 127 5 499 374 9 000 Fizikai elhanyagolás Lelki elhanyagolás Összesen 2010 12 362 9 741 22 103

 17. 16. A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MUNKATÁRSAI ÉV Foglalkoztatottak száma/ fő Felsőfokú szakirányú Középfok 2002 2.651 69 % 27 % 2009 3.013 59 % 12 % 2010 Nincs adat

 18. 17. A CSALÁDSEGÍTÉST IGÉNYBE VEVŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA 2009 2010 AKTÍV KERESŐ 83.262 83.000 ÁLLÁSKERESŐ 186.849 156.000 INAKTÍV 185.870 179.000 ELTARTOTT 56.900 ÖSSZESEN: 512. 881 466.000

 19. 18. A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK TEVÉKENYSÉGÉNEK FŐBB ADATAI 2008 ÉV /fő 2009 2010 Szociális, mentális esetkezelés 984.178 564.376 556.000 Pszichológiai 21.965 15.674 16.100 Jogi 29.143 23.510 23.000 Egészségügyi 8,724 7.288 8.000 Adósságkezelés 43.234 43.613 44.000 Aktív korúak rendsz. szoc. 141.198 75.788 36.000 Mediáció 3.546 5.104 5.500 Ifjúsági tanácsadás 6.855 4.159 3.500

 20. 19. A CSALÁDSEGÍTÉST IGÉNYBE VEVŐK HOZOTT PROBLÉMÁI 2009 ÉV 2009/fő 2010/fő ÉLETVITELI 32.928 nincs adat CSALÁDI-KAPCSOLATRI 23.087 BÁNTALMAZÁS 2.055 MENTÁLIS 22.074 GYERMEKNEVELÉSI 11.640

More Related