jak przetrwa sta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JAK PRZETRWAĆ STAŻ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
JAK PRZETRWAĆ STAŻ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

JAK PRZETRWAĆ STAŻ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

JAK PRZETRWAĆ STAŻ?. KILKA REFLEKSJI MAGDALENA OSTROKULSKA. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOEWJ I SPORTU Z 01.12.2004 r. W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

JAK PRZETRWAĆ STAŻ?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jak przetrwa sta

JAK PRZETRWAĆ STAŻ?

KILKA REFLEKSJI

MAGDALENA OSTROKULSKA

slide2
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOEWJ I SPORTU Z 01.12.2004 r.W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI
 • § 6.1. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
 • 1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:

a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły;

b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;

c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;

 • 2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednejgodziny w miesiącu, oraz omawia z prowadzącym obserwowane zajęcia;
 • 3) prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;
 • 4) uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
dokumenty
DOKUMENTY
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOEWJ I SPORTU Z 01.12.2004 r.
 • PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
 • ROZKŁAD MATERIAŁU
 • PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ
 • SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGO
 • MIESIĘCZNE RAPORTY Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGO
 • REALIZACJA ŚCIEŻEK MIĘDZYPRZEDMIOTOWYCH

EGZAMIN = rozmowa na zakończenie stażu (wewnątrzszkolna)

przepisy zwi zane z funkcjonowaniem szko y procedury
PRZEPISY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SZKOŁY, PROCEDURY….
 • STATUT SZKOŁY;
 • REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW ;
 • PRZECIWDZIAŁANIE NIEUZASADNIONEJ ABSENCJI UCZNIÓW;
 • PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH;
 • DOKUMENT INFORMUJĄCY RODZICÓW O OCENIE NIEDOSTATECZNEJ ICH DZIECKA NA KONIEC SEMESTRU BĄDŹ ROKU;
 • UPOMNIENIE W SPRAWIE REGULARNEGO POSYŁANIA DZIECKA NA ZAJĘCIA SZKOLNE;
 • ROZLICZENIE GODZIN PONADWYMIAROWYCH;
ko ca nie wida
KOŃCA NIE WIDAĆ…
 • OŚWIADCZENIE ZWIĄZANE Z WYJŚCIEM DZIECKA POZA MURY SZKOŁY;
 • KARTA WYCIECZKI;
 • REGULAMIN WYJŚCIA DO……..np. kina;
 • UZASADNIENIE OCENY NIEDOSTATECZNEJ;
 • REGULAMIN W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW;
slide10
UZASADNIENIE OCENY NIEDOSTATECZNEJ
 • W I semestrze roku szkolnego 2008/2009 uczeń klasy ………
 • uzyskał ocenę niedostateczną z języka polskiego, ponieważ:
 • 1. nie przeczytał żadnej lektury omawianej na lekcji;
 • 2. nie odrobił żadnej pracy domowej;
 • 3.nie przygotowywał się do żadnych sprawdzianów;
 • 4. nie zrobił i nie oddał żadnej pracy pisemnej (dłuższej bądź krótszej formy wypowiedzi takiej jak: rozprawka, opis przeżyć wewnętrznych, list, ogłoszenie, reklama);
 • 4. nie potrafił dokonać analizy składniowej zdania: określić rodzaju zdania złożonego, narysować wykresu, opisać;
 • 5. nie potrafił wyjaśnić czym jest:
 • - symbol, motyw, alegoria, mit, nowela, epopeja, świat przedstawiony, reportaż, rozprawka;
 • - nie umie wyjaśnić podstawowych związków frazeologicznych mitologicznych i biblijnych;
 • - nie potrafił wymienić części mowy, części zdania, nie zna pytań na które odpowiadają, nie potrafi podać ich przykładów w zdaniu;
 • 6. nie zna środków poetyckich takich jak: metafora, epitet, porównanie, uosobienie;
   • 7. nie wykazywał żadnego zaangażowania w lekcję, poprawę sprawdzianu, czy odpowiedź ustną.
   • 8. nie był na żadnych zajęciach wyrównawczych z języka polskiego!
slide11
REGULAMIN WYJŚCIA KONCERT W FILHARMONII

Klasa

Wyjście w dniu 15.11.2008 r.

Miejsce spotkania: ……………

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ PODCZAS JAZDY DO FILHARMONII

I PODCZAS KONCERTU

 • Przychodzimy na miejsce spotkania o wyznaczonej porze.
 • Nie oddalamy się od grupy.
 • Kulturalnie zachowujemy się przy wsiadaniu i wysiadaniu z autokaru.
 • Wykonujemy polecenia wydawane przez opiekunów.
 • Zgłaszamy opiekunowi wszelkie objawy złego samopoczucia.
 • Kulturalnie odnosimy się do opiekunów, kolegów i innych osób.
 • Podczas koncertu zachowujemy całkowitą ciszę.
 • Godnie reprezentujemy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie
 • Zachowanie się uczestników na wycieczce będzie brane pod uwagę przy wystawianiu ocen z zachowania.
 • Za zebrane ze sobą mienie odpowiada sam uczestnik.
 • Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

Wyrażamy zgodę. Zobowiązuję się przestrzegać regulaminu wycieczki:

ycie szko y
ŻYCIE SZKOŁY
 • PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI DODATKOWYCH
 • RADY PEDAGOGICZNE
 • FORMY DOSKONALENIA ZAWODWEGO
 • ZEBRANIA ZESPOŁU PRZEDMITOWEGO
 • ZEBRANIA ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO
 • ZEBRANIA Z RODZICAMI
 • KOŁA ZAINTERESOWAŃ
 • ZAJĘCIA WYRÓWNYWANIA WIEDZY
   • AKADEMIE
   • EGZAMINY
polonista jako
POLONISTA JAKO…
 • NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO
 • WYCHOWAWCA
 • PSYCHOLOG
 • MANAGER
 • RODZIC
 • MISTRZ
koniec roku szkolnego
KONIEC ROKU SZKOLNEGO…
 • ARKUSZ DIAGNOZUJĄCY
 • KLASYFIKACJA – PROGRAM EXEL
 • WYSTAWIENIE OCEN
 • WYSTAWIENIE OCEN Z ZACHOWANIA
 • PRZYGOTOWANIE ŚWIADECTW
 • UZUPEŁNIENIE ARKUSZY
 • ROZLICZENIE DZIENNIKA LEKCYJNEGO
 • SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ
 • SPRAWOZDANIE Z PRACY PRZEDMIOTOWEJ
koniec roku szkolnego1
KONIEC ROKU SZKOLNEGO….
 • RADA KLASYFIKACYJNE
 • RADA PLENARNA
 • SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNYWANIA WIEDZY
 • SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ PRZEDMIOTOWYCH
 • SPRAWODZANIE Z PROGRAMU WSPARCIA
 • UZUPEŁNIEIE ARKUSZY
 • UZUPEŁNIENE DZIENNIKA SZKOLNEGO
 • WYSTAWIENIE OCEN Z PRZEDMIOTU
 • WYSTAWIENIE OCEN Z ZACHOWANIA
 • PRZYGOTOWANIE ŚWIADECTW
 • „SAMOCHWAŁKA” – INFORMACJA O PRACY NAUCZYCIELA W ROKU SZKOLNYM 200../200...