fiscal policy analysis for flood disaster management in thailand
Download
Skip this Video
Download Presentation
เพ็ญพร เจนการกิจ, อัครพงศ์ อั้นทอง, สุวรรณา สายรวมญาติ, สันติ แสงเลิศไสว, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล,

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

เพ็ญพร เจนการกิจ, อัครพงศ์ อั้นทอง, สุวรรณา สายรวมญาติ, สันติ แสงเลิศไสว, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

การวิเคราะห์นโยบายการคลัง เพื่อการจัดการภัยนํ้าท่วมในประเทศไทย Fiscal Policy Analysis for Flood Disaster Management in Thailand. เพ็ญพร เจนการกิจ, อัครพงศ์ อั้นทอง, สุวรรณา สายรวมญาติ, สันติ แสงเลิศไสว, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ภัคณัฏฐ์ เผือกสกนธ์ และภู ลาชโรจน์.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'เพ็ญพร เจนการกิจ, อัครพงศ์ อั้นทอง, สุวรรณา สายรวมญาติ, สันติ แสงเลิศไสว, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล,' - shania


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fiscal policy analysis for flood disaster management in thailand

การวิเคราะห์นโยบายการคลังเพื่อการจัดการภัยนํ้าท่วมในประเทศไทยFiscal Policy Analysis for Flood DisasterManagement in Thailand

เพ็ญพร เจนการกิจ, อัครพงศ์ อั้นทอง, สุวรรณา สายรวมญาติ,

สันติ แสงเลิศไสว, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล,

ภัคณัฏฐ์ เผือกสกนธ์ และภู ลาชโรจน์

วันที่ 4 กันยายน 2556 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

slide2
ที่มาและความสำคัญของการวิจัย
 • มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 สร้างความเสียหาย 1.44 ล้านล้านบาท แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มกราคม 2555
  • ลดความเสี่ยงที่จะเผชิญภัยพิบัติในอนาคต
  • แผนปฎิบัติเพื่อบรรเทาอุทกภัยระยะเร่งด่วน และแผนปฎิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณ๊ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) งบประมาณ 3.5 แสนล้านบาท
 • ภาระหนี้สาธาณะกับประชาชนชาวไทย
 • หลักการผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย
 • ต้นทุนความเสียหาย ผลประโยชน์จากโครงการฯ และนโยบายการคลัง
slide3
พื้นที่เศรษฐกิจหลักที่ได้รับการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย

ครอบคลุม 7 จังหวัด

 • นครปฐม
 • ปทุมธานี
 • นนทบุรี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • อยุธยา
 • กรุงเทพฯ

4.29 ล้านครัวเรือน

slide4
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
 • ประเมินมูลค่าความเสียหายของครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษาจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี พ.ศ. 2554
 • ประเมินมูลค่าผลประโยชน์ของครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษาจากโครงการตามแผนปฎิบัติฯ
 • วิเคราะห์นโยบายและมาตรการทางการคลังที่เหมาะสม
slide7
การเก็บข้อมูลภาคสนาม
 • ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เริ่มต้นการสุ่มแบบชั้นภูมิ

 กำหนดจังหวัดและอำเภอในพื้นที่โครงการตามแผนฯ

 กำหนดจำนวนครัวเรือนตามสัดส่วนอำเภอ

 เลือกตำบลที่ประสบภัยน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554

 เลือกครัวเรือนแบบบังเอิญ และห่างกันอย่างน้อย 1 กิโลเมตร

 เลือกสัมภาษณ์เฉพาะหัวหน้าครัวเรือน/ผู้มีอำนาจตัดสินใจ

 • สำรวจโดยใช้แบบสัมภาษณ์ระดับครัวเรือน
   • สำรวจข้อมูลขั้นต้น 151 ราย
   • สำรวจข้อมูลขั้นสุดท้าย 1,073 ราย
slide8
ขั้นตอนของ CVM
 • การกำหนดราคาเสนอ (offer price หรือ bid)
  • Pre-survey151 ตัวอย่าง ใน 7 จังหวัด ตามสัดส่วนประชากร ใช้คำถาม WTP แบบปลายเปิด
  • ใช้ค่าฐานนิยมเพื่อกำหนดค่า bid เริ่มต้น

100

200

Initial bid

400

บาท/ปี/ครัวเรือน

800

1,600

3,200

slide9
Double-bounded CVM

หน่วย:บาท/ปี/ครัวเรือน

slide11
ลักษณะทั่วไปของครัวเรือนตัวอย่าง
 • 85% ตั้งอยู่ใกล้ลำคลอง โดยห่างประมาณ 500-600 เมตร
 • 56% เป็นเจ้าของบ้าน และ42% น้ำท่วมที่พักอาศัย (447 ราย)
 • กรณีที่น้ำท่วมที่พักอาศัย
  • 63% ของที่พักอาศัยน้ำท่วม ได้รับความเสียหาย
  • 27% น้ำท่วมรอบตัวบ้าน แต่ไม่เข้าบ้าน,24% น้ำท่วม 10-50 ซม. และ 21% น้ำท่วม 1 ม.ขึ้นไป
  • 85% น้ำท่วมนานมากกว่า 3 อาทิตย์ (ประมาณ 7 อาทิตย์)
 • 72% ไม่อพยพย้ายเมื่อเจอน้ำท่วม หากย้าย 77% อพยพไปบ้านญาติ/เพื่อน
slide12
ระดับความรุนแรงน้ำท่วมที่เกิดในพื้นที่อาศัย
 • การประเมินความรุนของน้ำท่วมที่เกิดขึ้น

- 56% ประเมินจากระดับน้ำท่วม & ระยะเวลาน้ำท่วมขัง

- 36% ประเมินจากระดับน้ำท่วม

 • ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่อยู่อาศัย

- 33% คิดว่าไม่รุนแรง

- 35% คิดว่ารุนแรงน้อยถึงน้อยที่สุด

- 23% คิดว่ารุนแรงมากถึงมากที่สุด

slide14
ความคิดเห็นต่อแผนแม่บทฯ
 • 34 % ทราบว่าประเทศไทยมีแผนแม่บทฯ
 • 74% เห็นว่าควรมีโครงการตามแผน

- 64% คิดว่าการมีโครงการจะสามารถลดความเสียหายของทรัพย์สินในอนาคต

 • ระดับความเสี่ยงจากภัยน้ำท่วมในอีก 5 ปี เมื่อดำเนินงานตามแผน

- 26%เชื่อว่าจะไม่มีความเสี่ยงเลย

- 51%เชื่อว่าจะเสี่ยงน้อยถึงน้อยที่สุด

- 11% เชื่อว่าจะมีความเสี่ยงปานกลาง

slide17
สถานการณ์น้ำท่วมของชุดตัวอย่าง

หน่วย: ร้อยละ

ที่มา: จากการสำรวจปี พ.ศ. 2556

slide18
ระดับน้ำท่วมสูงสุดเมื่อน้ำท่วมที่พักอาศัย (447 ราย)

หน่วย: ร้อยละ

ที่มา: จากการสำรวจปี พ.ศ. 2556

slide19
ระยะเวลาเมื่อน้ำท่วมที่พักอาศัย (447 ราย)

หน่วย: ร้อยละ

ที่มา: จากการสำรวจปี พ.ศ. 2556

slide21
ต้นทุนเฉลี่ยของการเกิดอุทกภัย (1,703 ราย)

หน่วย: บาท/ครัวเรือน

ที่มา: จากการสำรวจปี พ.ศ. 2556

slide22
ภาระและความเสียหายเมื่อที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วม

(447 ราย)

หน่วย: บาท/ครัวเรือน

ที่มา: จากการสำรวจปี พ.ศ. 2556

slide23
มูลค่าความเสียหายตามระดับน้ำท่วม (447 ราย)

หน่วย: บาท/ครัวเรือน

ที่มา: จากการสำรวจปี พ.ศ. 2556

slide24
มูลค่าความเสียหายตามระยะเวลาที่ท่วม(447 ราย)

หน่วย: บาท/ครัวเรือน

ที่มา: จากการสำรวจปี พ.ศ. 2556

slide26
สรุปผลการวิเคราะห์ภาระต้นทุนของครัวเรือน
 • ภาระต้นทุนโดยเฉลี่ย 16,074 บาท
 • หากน้ำท่วมที่พักอาศัยจะมีต้นทุน 55,897 บาท
 • ปทุมธานีมีต้นทุนสูงสุด 119,940 บาท (ท่วมที่พักอาศัย)
 • ต้นทุนส่วนใหญ่เกิดจากการบูรณะฟื้นฟู
 • ความเสียหาย

- ตามระดับความสูงของน้ำ 11,688 - 108,567 บาท

- ตามระยะเวลาท่วมขัง 538 – 64,715 บาท

 • ความเสียหายเพิ่ม 532 บาท/ 1 ซม. และ 735 บาท/ 1 วัน
slide28
แนวคิดและวิธีการ
 • ประยุกต์ใช้ CVM ประมาณค่า WTP
 • Dichotomous choice แบบ Doubled-bound

-- Hanemannet. al. (1991) & Cameron and Quiggin (1994)--

 • Normal & Log-normal
 • พิจารณา log-likelihood
 • ตัวแปรควบคุม ความเสี่ยงที่ลดลง รายได้ ควรมีโครงการ
 • มูลค่าผลประโยชน์ = WTP*4.29 ล้านครัวเรือน
slide31
ค่า log-likelihood ของแบบจำลองต่างๆ

ที่มา: จากการคำนวณ

slide33
ผลประโยชน์จากโครงการตามแผนฯ

ณ ระดับรายได้ต่างๆ

ที่มา: จากการคำนวณ

slide35
สรุปผลการวิเคราะห์ผลประโยชน์ของครัวเรือน
 • ครัวเรือนยินดีจ่ายสนับสนุนเฉลี่ยปีละ 2,056 บาท
 • ผลประโยชน์โดยรวมเฉลี่ยปีละ 8.82 พันล้านบาท
  • คำนวณตามความเสี่ยงที่ลดลงปีละ 11 พันล้านบาท
  • คำนวณตามโครงสร้างรายได้ ปีละ 12 พันล้านบาท
 • ผลประโยชน์ที่ได้รับ แตกต่างกันตามระดับความเสี่ยงที่ลดลง

- น้อยที่สุด 2,261 บาท/ครัวเรือน/ปี

- มากที่สุด 2,904 บาท/ครัวเรือน/ปี

 • ผลประโยชน์ที่ได้รับ แตกต่างกันตามระดับรายได้ของครัวเรือน แต่โดยรวมได้รับผลประโยชน์ 12 พันล้านบาท/ปี
slide38
ความคิดเห็นต่อหลักการจัดหาแหล่งทุน

ที่มา: จากการสำรวจปี พ.ศ. 2556

slide40
ตัวอย่างโครงสร้างภาษีและเกณฑ์การพิจารณา
 • การจัดเก็บภาษีด้วยฐานทรัพย์สิน น่าจะมีความเป็นธรรม เพราะเก็บจากแหล่งที่ตั้ง และจัดเก็บจากผู้ถือครอง แต่……
 • ไม่มีความสะดวก
 • ไม่มีประสิทธิภาพ

ที่มา: แบ๊งค์ งามอรุณโชติ และคณะ

slide45
ทางเลือกอื่นๆ (ต่อ)

หรือจะพิจารณาจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ???

slide46
สรุปผลการวิเคราะห์
 • มูลค่าความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 532 บาท ต่อ ความสูงของน้ำที่เพิ่มขึ้น 1 ซม. และจะเพิ่มขึ้น 735 บาท ต่อ การท่วมขังที่เพิ่มขึ้นแต่ละวัน
 • มูลค่าผลประโยชน์ของครัวเรือนในพื้นที่โครงการตามแผนฯ ประมาณ 12 พันล้านบาทต่อปี (พิจารณาตามโครงสร้างรายได้)
 • นโยบาย/มาตรการทางการคลัง: ภาษีน้ำท่วม  จัดเก็บจากภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีสรรพสามิต, PFP or PFS
slide47
ข้อเสนอแนะ
 • ควรจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยจากน้ำท่วม รวมทั้งความเสี่ยงจากภัยพิบัติอื่นๆ
 • ให้ความรู้ความเข้าใจกับภาคประชาชนในด้านการเตรียมการระดับครัวเรือนเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ
 • พิจาณาทางเลือกอื่นๆ มากกว่าจำหน่ายพันธบัตร เช่นจัดเก็บภาษี และจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำไม่ท่วม
 • ให้ความสำคัญกับระบบประกันภัยน้ำท่วม ในพื้นที่เสี่ยง
 • ควรมีการศึกษาประเด็นทางด้านกฎหมาย/กฎระเบียบที่จะนำมาซึ่งแนวทางและขั้นตอนการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่เป็นรูปธรรม
ad