Eutanázie - PowerPoint PPT Presentation

shaman
2012 marek v cha n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eutanázie PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 124
Download Presentation
189 Views
Download Presentation

Eutanázie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2012 Marek Vácha Eutanázie

 2. pokusy o definici

 3. Eutanázie • eu = dobrý, správný; thanatos = smrt • "Pasivní eutanázie" = zastavení (kausální) léčby s vědomým úmyslem způsobit pacientovi smrt • „aktivní eutanázie“ = vědomýakts úmyslem ukončit život pacienta na pacientovu vlastní žádost • rozdíl mezi "aktivní" a "pasivní" spočívá v tom, že u aktivní eutanázie is něco aktivně uděláno s úmyslem ukončení života pacienta; upasivní eutanázie, je něco neuděláno, to co by jinak mohlo prodloužit život pacientův. • existuje rozdíl mezi „lettingdie“ a „killing“

 4. Eutanázie • = úmyslné zabití nemocného na jeho vlastní žádost • eutanázie je aktivní čin, udělání něčeho. Není to tedy ustoupení od aktivity (nepodání léku) • eutanázie je záležitostí chtěnou ze strany nemocných. Eutanázie tedy není zabíjení pacientů v komatu, ani zabíjení novorozenců • eutanázie je v úmyslu jednajícího. Podle principu dvojího efektu tedy není eutanázií tlumení bolesti opiáty

 5. Euthanasia„Dutchdefinition of euthanasia“ • =the intentional termination of the life of a patient at his request by someone other than the patient • = úmyslné ukončení života pacienta na jeho žádost někým jiným než je pacient


 6. Eutanázie • aktivní • aktivní čin lékaře na aktivní žádost pacienta • nonvoluntární eutanázie (nonvoluntary euthanasia) • pacient není schopen artikulovat, lékař provede euthanasii • involuntární eutanázie (involuntary euthanasia) • which ignores the individual´s autonomous rights and could potentially bring about the death of unwilling victim, is not easily distinguished from murder. (Edge, R.S., Groves, J.R. (2006) Ethics of Health Care. A Guide for Clinical Practice 3rd. ed.Thomson Delma learning, NY. p. 235) • =pacient je schopen komunikovat (těžce raněný voják je zastřelen "aby se netrápil" etc.) • pasivní • „doing nothing“ • passive voluntary • lékař sice nedělá nic, ale s úmyslem smrti pacienta (někdy těžko rozlišit od active euthanasia)

 7. Eutanázie • aktivní • aktivní čin lékaře na aktivní žádost pacienta • nonvoluntární eutanázie (nonvoluntary euthanasia) • pacient není schopen artikulovat, lékař provede euthanasii • involuntární eutanázie (involuntary euthanasia) • ignoruje autonomii a práva postiženého a potenciálně může způsobit usmrcení nevinné oběti • nemusí být odlišitelná od vraždy (Edge, R.S., Groves, J.R. (2006) Ethics of Health Care. A Guide for Clinical Practice 3rd. ed.Thomson Delma learning, NY. p. 235) • =pacient je schopen komunikovat (těžce raněný voják je zastřelen "aby se netrápil" etc.) • pasivní • „nedělání ničeho“ • pasivní voluntární (passive voluntary) • lékař sice nedělá nic, ale s úmyslem usmrtit pacienta (někdy těžko rozlišit od active euthanasia)

 8. Eutanázie • důvodem otevření diskuse je naše schopnost bojovat proti konkrétním nemocem ale neschopnost zabránit stárnutí

 9. „Pasivní“ eutanázie • termín se dnes již neužívá • nikdo nic nenamítá proti • „ustoupení smrti“, udržování života pacienta uměle a za každou cenu • je rozdíl mezi „letting die“ a „killing“ • Leon Kass: „…je však obrovský mravní rozdíl mezi podřízením se smrti, když nadešel její čas a když jsme již vůči ní bezmocní na straně jedné a úmyslným zabití – ať již v době umírání nebo jiné.“

 10. Asistovaná sebevražda • Asistované suicidium je definováno jako „akt úmyslné sebevraždy s asistencí jiného člověka, který vědomě poskytuje znalosti, prostředky nebo obojí.“ (Special Senate Committee on Euthanasia and Assisted Suicide, 1995, cit. v Dickens et al. 2009) • "the act of intentionally killing oneself with the assistance of another who deliberately provides the knowledge, means, or both."

 11. Lettingdie • = enabling nature to take its course • the disease, not the doctor,has killed the patient • but there is a difference between: • withdrawing machines and medications from the patient • withholding or withdrawing artificial nutrition and hydration

 12. Ponechání zemřít "Lettingdie" • = umožnění přírodě, aby postupovala svým tempem • existuje ale rozdíl mezi: • odstranění podpůrných přístrojů a ukončení podávání medikamentů • odstranění nebo nenasazení umělého vyživování a hydratace

 13. Důvody otevření diskuse Dříve aktivní život nemoc a umírání smrt Dnes aktivní život nemoc a umírání smrt Díky medicíně dnes máme sice o něco delší aktivní život, ale proporcionálně mnohem delší období nemocí, pobytu v nemocnicích a umírání

 14. eutanázie a antičtí myslitelé

 15. The Greeks... • The Greeks had no concept of the sanctity of life. They practisedabortion on a widescale. They practisedinfanticide also. Babiesborn with congenitaldefects were often simply left to die. That is how the story of Oedipusbegins. • They had no qualms, either, about euthanasia. • It is astonishing how lightly the Greekstook the idea of suicide. It was, for the Stoics, Cynics, Sceptics and Epicureans, a perfectlylegitimateassertion of human freedom. • If life was distressing, end it. • Epictetus, the formerslave who became a Stoicphilosopher, is reputed to have said that leaving life is no more consequential than leaving a smokyroom. • It is even said that Zeno, the first Stoic, tripped, broke his toe, and promptlycommittedsuicide. • Sacks, J., (2011) The Great Partnership. God, Science and the Search for Meaning. Hodder & Stoughton, London.p.152

 16. Řekové... • neměli žádný koncept posvátnosti života. V široké míře prováděli potraty. Prováděli rovněž infanticidy. Novorozenci s vrozenými vadami byli ponecháni, aby zemřeli. Takto začíná i příběh Oidipa. • podobně neměli rozpaky ani co se týče eutanázie. • je udivující, jak snadno přijali ideu sebevraždy. Pro Stoiky, Cyniky, Skeptiky a Epikurejce se jednalo o zcela legitimní uskutečnění lidské svobody. • pokud je život nepříjemný, ukonči jej. • Epictetus, bývalý otrok, který se později stal stoickým filosofem, proslul výrokem, dle kterého opustit život nemá žádné větší následky než opustit zakouřenou místnost. • Říká se dokonce, že Zeno, první Stoik zakopl, zlomil si prst na noze a v zápětí spáchal sebevraždu. • Sacks, J., (2011) The Great Partnership. God, Science and the Search for Meaning. Hodder & Stoughton, London.p.152

 17. ... and the ContemporaryWest • the contemporary West is headed in this direction, with abortion legalised, a strong movement for voluntary euthanasia and assisted suicide, and a number of ehticists including Peter Singer of Harvard arguing for the permissibility of infanticide. • Sacks, J., (2011) The Great Partnership. God, Science and the Search for Meaning. Hodder & Stoughton, London.p.152

 18. ... a současný západ • směřuje stejným směrem, s legalizovanými potraty, silným hnutím za legalizaci eutanázie a asistované sebevraždy a určitým počtem etiků, v čele s Peterem Singerem z Harvardu, kteří usilují za legalizaci infanticid. • Sacks, J., (2011) The Great Partnership. God, Science and the Search for Meaning. Hodder & Stoughton, London.p.152

 19. Eutanázie a antičtí myslitelé • pojem eutanázie ve starém Řecku skutečně znamenal „dobrou smrt“ • Řekové hovořili o dobré smrti spíše v souvislosti s tím, že umírající umíral vyrovnaně, v klidu a sebekontrole. Někdy bylo možno z tohoto důvodu i život ukrátit. Nebyla zde souvislost s vraždou • Pythagorejci: život je daný bohy a pozemská existence člověka je v bolesti a třeba i těžkou smrtí v souvislosti za minulé hříchy. Bohové mě budou posuzovat za tento život, jeho úmyslné zkrácení je tedy vážným přestupkem. • Socrates: Asklepius, bůh lékařství „jistě nechce protahovat životy, které už nejsou k žádnému dobru“ a lékaři ať „nechají zemřít ty…. Kteří jsou nemocní … a zničené a nevyléčitelné duše udělají konec samy sobě“

 20. Eutanázie a antičtí myslitelé • Socrates: strach ze smrti je nemoudrý • buď po smrti není nic, a pak se není třeba bát • nebo se setkáme s přáteli, a pak je možno se těšit • „nic nemůže uškodit člověku dobrému, ani v životě, ani po smrti.“ • Filosof a básník Theognis píše, že vzhledem k tomu, že nikdo neví, jak dlouho bude žít, je těžké rozhodnout se, zda má člověk peníze střádat, či utrácet.

 21. Eutanázie a antičtí myslitelé • Platon: při bezprostředně neodvratné smrti je možno zvolit dřívější odchod ze života. Později váže hodnotu člověka k státu: utilitaristicky uvažuje, že člověk s těžkou chorobou je neužitečný pro sebe a je břemenem pro stát. • Aristoteles: člověk musí zůstat produktivní co nejdéle. Nejde vůbec o náboženství. Eutanázie je zavrženíhodná, protože zbavuje stát svých členů a protože to je nejvyšší počin zbabělosti. Těžká smrt je morálním testem člověka. Člověk se má smrti postavit chrabře. • Stoikové: eutanázie může být za dvou podmínek: - motivace musí být adekvátní, a – vše musí být zváženo i vzhledem k ostatním lidem. Jde tedy o to, aby se nejednalo o impulsivní útěk od povinností života.

 22. Eutanázie a antičtí myslitelé • epikurejci: duše se po smrti rozpadne spolu s tělem (když jsme my, není smrt, když je smrt, nejsme my) • není třeba se bát záhrobí, neboť žádné není • není třeba se bát smrti jako zničení, neboť když přijde, my již nebudeme. Epikuros: „Smrt… nic neznamená, neboť pokud existujeme, smrt zde není, a když smrt přijde, potom již neexistujeme my. Smrti se tedy nemusí obávat ani živí ani mrtví, neboť pro prvé zde smrt není, a druzí již nejsou.“

 23. eutanázie a asistovaná sebevražda ve světě

 24. Eutanázie • Holandsko od 1994 • On April 10, 2001, the Dutch Parliament approved the "Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act."(41) It amended sections of the criminal code, specifically stating that the offenses of euthanasia and assisted suicide are not punishable if they have been "committed by a physician who has met the requirements of due care" that are described in the act and if they have informed the municipal "autopsist" in accordance with the Burial and Cremation Act. • Belgie od 2002 • Austrálie – Severní teritorium – 1995 – 1997, pak zrušeno • Oregon od 1998, Washington 2008, Montana 2009, Vermont 2013 • Luxembourg od 2008

 25. Eutanázie • eu = dobrý, správný; thanatos = smrt • Holandsko od 1994 • 10. dubna 2001 holandský parlament schválil zákon "Ukončení života na žádost pacienta a asistovanou sebevraždou" ("Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act.") I • zákon pozměňuje sekce trestního práva konstatujíce že přečin eutanázie a asistované sebevraždy nebude trestný, pokud byl "proveden lékařem, který naplnil požadavky řádné péče" ("committed by a physician who has met the requirements of due care"), které jsou v zákoně popsány a po provedení informoval městského zástupce provádějícího pitvy (municipal "autopsist")v souladu se zákonem o pohřebnictví (the Burial and Cremation Act). • Belgie od 2002 • Austrálie – Severní teritorium – 1995 – 1997, pak zrušeno • Oregon od 1998, Washington 2008, Montana 2009, Vermont 2013 • Luxembourg od 2008

 26. Místa, kde je eutanázie či AS legální

 27. situace v nizozemí 1969 - 2011

 28. Eutanázie • 1969: Jan Hendrik van der Berg v knize Medischemachtenmedischeethiek („Lékařská moc a lékařská etika“) navrhuje, aby lékaři přijali následky technických vymožeností a byli ochotni své trpící a umírající a ty, kteří žijí již jen ve vegetativním stavu zabít. • 1971: dcera lékařka aplikuje své matce, inkontinentní, na vozíčku v pečovatelském domově, morfinovou injekci s následkem zabít. Matka zemřela po několika minutách. 1973 byla odsouzena k jednotýdennímu podmíněnému trestu.

 29. Medischemachtenmedischeethiek • Hippocraticoath • the physician must preserve human life, save it and prolong it, where and wheneverpossible • today, with all the medicalpossibilities: • the physician must preserve human life, save it and prolong it, wherever it is sensible and meaningful to do so. • should the physician consider it no longersensible to proceed, then he should be permitted to end patient´s life. This can be done in two ways: • throughceasing all life-sustainingmeasures • throughactivelyterminating the life of the patient • Sohn, W., Zenz, M., (eds) (2001) Euthanasia in Europe.Schattauer. Stuttgart, New York. p.138

 30. Medischemachtenmedischeethiek • Hippokratova přísaha • lékař musí pečovat o lidský život, chránit jej a prodlužovat jej, kdekoli a kdykoli je to možné • dnes, se všemi lékařskými vymoženostmi: • lékař musí pečovat o lidský život, chránit jej a prodlužovat jej, kdekoli je to moudré a smysluplné. • v případě, že lékař shledá, že další prodlužování života pacienta již není moudré a smysluplné, mělo by mu být dovoleno ukončit pacientův život. Toto může provést dvěma způsoby: • odstraněním všech prostředků, kterými je zachováván pacientův život • aktivním ukončením života pacienta • Sohn, W., Zenz, M., (eds) (2001) Euthanasia in Europe. Schattauer. Stuttgart, New York. p.138

 31. The Netherlands • In 1973 Dr. Gertruida Postma, who gave her dying mother a lethal injection, received light sentence in the Netherlands. • The case and its resulting controversy launched the euthanasia movement in that country.

 32. NizozemíPřípad Postma • V roce 1973 Dr. Gertruida Postma, která své matce aplikovala smrtící injekci, dostává mírný a podmíněný trest. • tato kazuistika a následné kontroverze byly roznětkou, které v Nizozemí nastartovaly hnutí pro eutanázii

 33. Postma Case • Leeuwarden 1973 • Dr. Postma was sentenced to only one week in prison • this remarkably mild sentence was based on the fact, that • the physician´s mother was incurably ill • she experienced her suffering as unbearable • she was already in dying phase • the ending of life was done on her own expressed wish

 34. Případ Postma • Leeuwarden 1973 • Dr. Postma byla odsouzena pouze k týdennímu vězení (s roční podmínkou) • tento pozoruhodně mírný trest za vraždu byl odůvadněn těmito fakty: • lékařčina matka byla nevyléčitelně nemocná • matka své utrpení klasifikovala jako nesnesitelné • matka se již nacházela ve fázi umírání • ukončení života bylo provedeno na její výslovné přání

 35. Eutanázie • od té doby se eutanázie provádí • rozevírají se nůžky mezi legislativou a praxí… • …proto v roce 1982 vznikají tzv. Rotterdamská kritéria

 36. Rotterdamská kritéria1982 • Pacient musí být kompetentní a žádost musí být zcela dobrovolná a úmyslná • Pacientova žádost musí být dobře uvážená, jasná a opakovaná • Pacient musí nesnesitelně trpět (ne nutně fyzicky) a eutanázie musí být poslední možností. Jiné možnosti ulehčit situaci nemocnému již byly vyzkoušeny a shledány neúčinnými. • Eutanázii musí provádět jedině lékař • Lékař musí vše konzultovat s jiným nezávislým lékařem, který již má zkušenost v této oblasti.

 37. Rotterdamská kritéria1982 • kritika: kritéria se nedodržují • van der Wal in 1990: interval mezi první žádostí o eutanázii a provedením eutanázie • 13% případů – ne více než jeden den • 35% případů – ne více než jeden týden • výjimečně – ne více než několik hodin • Van derWal G. Euthanasia and Assisted Suicide. Medisch Contact 1991; 46: 212-214.

 38. Eutanázie • 1988 – odhaduje se, že ročně takto umírá cca 6 000 osob

 39. Eutanázie • 1990: rada Královské lékařské asociace se shoduje na postupu povinného hlášení: • lékař provádějící eutanázii a asistované suicidium nepodá hlášení o přirozené smrti, nýbrž informuje místního lékařského revizora pomocí vyplněného rozsáhlého dotazníku • místní revizor podá hlášení okresnímu právnímu zástupci • tento rozhodne, zda případ předá k soudnímu trestnímu stíhání či nikoliv. • Vyhověl-li lékař stanoveným podmínkám, pak trestán nebude.

 40. Remmelinkova zpráva1991 • Remmelink Committee (3 physicians and 3 lawyers) • zkoumají se všechny úmrtí v Holandsku za rok 1990 (128 786 úmrtí) • 2,300 (1,8%) případů eutanázie na vlastní žádost • 400 (0,3%) případů asistovaného suicidia • 1,000 (0,8%) ukončení života without specific request;

 41. The Netherlands • 1973 Voluntary Euthanasia societies formed in the Netherlands • 1982 A Rotterdam court states conditions under which aiding suicide and administering Voluntary Euthanasia will not lead to prosecution in the Netherlands • 1984 The Supreme Court of the Netherlands declares that V.E. is acceptable subject to ten clearly defined conditions • 1990 Notification procedure agreed between the Royal Dutch Medical Association and the Ministry of Justice • 1994 Amendments under the Burial Act incorporate the notification procedure, giving the latter formal legal status

 42. Nizozemí • 1973vzniká Společnost pro voluntární eutanázii • 1982Rotterdamská kritéria. Rotterdamský soud konstatuje, že provedení eutanázie nebo asistování při sebevraždě nebude vést k trestnímu stíhání, pokud lékař dodržel Rotterdamská kritéria. • 1984Nejvyšší soud konstatuje, že voluntární eutanázie je akceptovatelná při dodržení určitých pravidel • 1990Probíhá notifikační procedura mezi Královskou holandskou lékařskou asociací (the Royal Dutch Medical Association) a Ministerstvem spravedlnosti. • 1994Jsou notifikovány dodatky k zákonu o pohřebnictví, čímž je těmto dodatkům dán právní status

 43. Případ Schoonheim, 1982 • 16. června 1982 provedl lékař Dr. Schoonheim eutanázii své 95-leté pacientce. Pacientka měla zlomený krček stehenní kosti, odmítala operaci a věděla, že již nebude moci ani vstát a chodit, ani sedět a že ze svého lůžka již nevstane. Docházelo rovněž k zhoršování zraku a sluchu, mentálně však byla v naprosto v pořádku.

 44. Případ Schoonheim, 1982 • Při jasném vědomí opakovaně žádala Dr. Schoonheim o eutanázii. 16. června znovu žádá o eutanázii v přítomnosti svého syna, snachy a asistenta Dr. Schoonheima. Dr. Schoonheim provedl eutanázii za použití dvou injekcí; první s uspávací látkou a po několika minutách druhou se svalovým relaxantem. Tentýž den Dr. Schoonheim o celém případu informoval policii. • V roce 1983 proběh soud. Nejvyšší soud vzal v potaz zejména situaci „nesnesitelného utrpení“, včetně možnosti „ztráty osobní důstojnosti“ v brzké budoucnosti a riziko, že by v budoucnu pacientka již nemohla „zemřít důstojným způsobem“. Vzhledem k těmto a dalším bodům obhajoby, Nejvyšší soud zprosti Dr. Schoonheima obvinění. Jednalo se o první případ v dějinách Nizozemí, kdy byl lékař po provedení eutanázie osvobozen

 45. Remmelink report

 46. Remmelinkova zpráva1991 • zkoumají se všechny úmrtí v Holandsku za rok 1990 (128 786 úmrtí) • 8,750 pacientů u kterých byla přerušena či nenasazena život udržující léčba bez žádosti pacienta buď částečně s úmyslem ukončit život pacienta (4,750) nebo s explicitním úmyslem ukončit život pacienta (4,000) • 8,100 případů předávkování morfiem částečně s úmyslem ukončit život pacienta (6,750) nebo s explicitním úmyslem ukončit život pacienta (1,350) • 5,800 případů přerušení nebo nenasazení léčby na explicitní žádost pacienta s částečným úmyslem ukrácení života (4,292) nebo s explicitním úmyslem ukrácení života (1,508)

 47. Remmelinkova zpráva1991 • zkoumají se všechny úmrtí v Holandsku za rok 1990 (128 786 úmrtí) • nastalo tedy celkem 23,350 případů zkrácení života skutkem nebo opomenutím (by act or omission) což je více 38% všech úmrtí za daný rok… • … a 54% ze všech neakutních úmrtí • díky tomu, že výše uvedené kategorie se různě prolínají, nelze stanovit přesná čísla

 48. …without specificrequest… • mnozí z nich nebyli schopní mluvit • …někteří však byli schopní komunikovat • „Člověk ví, nebo si spíše myslí, že ví, jak je to s druhým a co je mu ku prospěchu. To ani tak nesouvisí se suverénním opomíjením druhého jako s tichým předpokladem, že všichni jsou stejní.“ • (Jung, C.G., (1998) Výbor z díla II., Archetypy a nevědomí, Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, str.8)

 49. …bez explicitní žádosti… • mnozí z nich nebyli schopní mluvit • …někteří však byli schopní komunikovat • „Člověk ví, nebo si spíše myslí, že ví, jak je to s druhým a co je mu ku prospěchu. To ani tak nesouvisí se suverénním opomíjením druhého jako s tichým předpokladem, že všichni jsou stejní.“ • (Jung, C.G., (1998) Výbor z díla II., Archetypy a nevědomí, Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, str.8)