Не дивина дорогу віднайти , але ніхто не хоче шукати , - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Не дивина дорогу віднайти , але ніхто не хоче шукати , PowerPoint Presentation
Download Presentation
Не дивина дорогу віднайти , але ніхто не хоче шукати ,

play fullscreen
1 / 35
Не дивина дорогу віднайти , але ніхто не хоче шукати ,
200 Views
Download Presentation
shaman
Download Presentation

Не дивина дорогу віднайти , але ніхто не хоче шукати ,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Не дивина дорогу віднайти, аленіхто не хочешукати, вчительсвоїм шляхом іде та учнівведе- в цьому іважкість, іщастяжиттяйого. Г. С. С к о в о род а

 2. Управління освіти адміністрації Ленінського району Харківської міської ради Харківської області Основні аспекти проходження атестації педагогічних працівників Харківської загальноосвітньої школи І ступеня №171 Харківської міської ради Харківської області Аспект (від лат. – погляд, вид) – точка зору, сприймається або оцінюється те чи інше явище, предмет, подія; перспектива, в якій вони виступають.(slovopedia.org.ua) Виконали: директор школи Дроб`язга Н.В. дизайн вчителя Мацко Т.О. Харків 2012

 3. Нормативно-правове підгрунття атестації педагогічних працівників: Закон України «Про освіту» (ст.54) Закон України «Про загальну середню освіту»(ч.І ст.27) Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. №322-VIII (зі змінами і доповненнями). Ст.40 (ч.1, п.2), ст.96. Типове положення про атестацію педагогічних працівників від 06.10.2010 №930 • Наказ Міністерства освіти і науки України про “Змінидо Типового положення про атестацію педагогічних працівників” від 20.12.2011 №1473. Постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14.06.2000 р. №963. Постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27.08.2010 р. №778. Постанова Кабінету Міністрів України « Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. №1298 (із змінами і доповненнями). Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту» від 26.04.2003 р. №632. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам» від 04.07.2005 р. №396, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.2005 р. №754/11034.

 4. Нормативно-правове підгрунття атестації педагогічних працівників: Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від26.09.2005 р. №557, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.10.2005 р. №1130/11410. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15.04.1993 р. №102, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.05.1993 р. за №56 ( із змінами та доповненнями). Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 р. №930, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 р. №1255/18550. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 26.01.2011 р. №1/9-44. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.01.2011 р. №1/9-6.

 5. (Ш.Амонашвілі) «Професія вчителя не терпить шаблону, відставання від вимог часу. Вчитель…– це людина з майбутнього… …він обов`язково повинен бути широко освіченою і творчою людиною, бо жадобу знань здатен запалити лише той, хто сам охоплений.» (Ш.Амонашвілі)

 6. Атестація педагогічних працівників – це визначення відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації; ґрунтується на принципах демократизму, всебічності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервності фахової освіти та загальної освіти, морального і матеріального заохочення. Атестація (від лат.) – посвідчення.

 7. Етапи проведення атестації педагогічних працівників Харківської загальноосвітньої школи І ступеня №171:

 8. І етап (до 20 вересня поточного року) Організаційний (видання директором школи наказу про проведення атестації педагогічних працівників в поточному навчальному році, створення атестаційної комісії (АК), розподіл функціональних обов`язків між членами атестаційної комісії, складання графіка засідань АК, розробка плану роботи, організаційні умови) ІІ етап ( до 10 жовтня поточного навчального року) Дослідницький (прийом АК заяв педагогічних працівників, розгляд поданих до АК документів, співбесіда з педагогами, складання індивідуальних планів проходження атестації, розгляд питань позачергової атестації)

 9. ІІІ етап ( 10-20 жовтня поточного навчального року) Корекційний (затвердження списків атестуємих педагогів, перенесення строків чергової атестації) ІV етап ( з 20 жовтня по 15 березня поточного навчального року) Педагогічно-діагностичний (вивчення членами атестаційної комісії компетентностей педагогів, що атестуються, проміжні засідання АК за потребою, до 1 березня керівник подає до АК характеристику діяльності педагога в міжатестаційний період)

 10. V етап (до 1 квітня поточного навчального року) Підсумковий (підведення підсумків проходження атестації педагогів, що атестуються, прийняття рішення АК про відповідність педагога займаній посаді (у межах власної компетенції) і встановлення (підтвердження) кваліфікаційної категорії, присвоєння педагогічнихзвань) Компетентність – це сфера складних умінь та якостей особистості; ступінь відповідності знань, умінь і досвіду особи педагогічного працівника реальному рівню складності виконуваних нею завдань і розв`язуваних проблем. Компетенція – це загальна здатність, яка базується на знаннях. здібностях, досвіді. цінностях, коло питань, в яких особа має знання, досвід.

 11. Педагогічно - діагностичний етап: Діагностика (від грец.)- здатний розпізнавати; передбачає вивчення і аналіз стану (рівня) кваліфікації. Педагогічна діагностика – необхідний засіб виявлення рівня розвитку психолого-педагогічної компетентності молодого вчителя та забезпечення неперервності підвищення його кваліфікації в системі післядипломної психолого-педагогічної освіти.

 12. Комплексна оцінка рівня кваліфікації педагога школи поєднує в собі такі критерії: Критерій (від грец.) –показник якості об`єкта.

 13. Діагностика оцінки діяльності педагога:

 14. Інструментарій діагностики рівня кваліфікації педагога:

 15. Портфоліо вчителя ХЗОШ №171: Портфоліо українського вчителя – це «досьє успіхів» в освітянському просторі. Конкурентоспроможність педагога на ринку праці залежить від здатності опановувати нові педагогічні технології. Портфоліо - з італ. - портфель, з англ. - папка документів

 16. Вимоги до портфоліо вчителя: Напрацьованого досвіду

 17. Портфоліо педагогів школи повинно віддзеркалювати:

 18. Молодий спеціаліст стає хорошим учителем,перш за все, завдяки обстановці творчої праці педагогічного й учнівського колективів. В.О. Сухомлинський У Державній програмі «Вчитель» підкреслено про необхідність створення системи професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців, визначення змісту і форм роботи школи для забезпечення їхнього професійного становлення і зростання.

 19. Професійне становлення та зростання молодого педагога можна поділити на три етапи адаптації: І етап ІІ етап ІІІетап ознайомлення з вимогами до професії, зіставлення рівня готовності до роботи з вимогами навчально-виховного закладу. процес подолання труднощів у навчальній діяльності і початок формування майстерності. адаптованість, яка склалася як результат ефективної діяльності вчителя

 20. Реалізація змісту, форм і методів науково-методичного супроводу молодих вчителів ґрунтується на діагностико-аналітичній основі та вимагає дотримання чітко визначеної послідовності дій, спроектованих на розв’язання основних цілей та завдань роботи адміністрації з початківцями:

 21. Під час планування та організації роботи слід враховувати умови, завдяки яким здійснюється процес професійного становлення молодих учителів: • діагностування, запровадження різноманітних форм роботи наставника, • робота «Школи молодого вчителя», що спрямована на допомогу самим наставникам у взаємодії з молодими вчителями. - бесіди, анкетування, відвідування уроків, допомога у вирішенні проблем, що виникають, та ін.; - розробка індивідуального плану професійного зростання; • моніторинг; • психологічна підтримка.

 22. Умови успішного професійного становлення молодих учителів школи.

 23. Найбільшефективнимфактором формуванняпедагогічноїмайстерностієдосвідкерівництванаставництвамолодихспеціалістівкращими досвідченими учителями. До початку навчального року з метою своєчасноїічіткоїорганізаціїроботиізмолодими та малодосвідченимивчителями в школівидаєтьсянаказ, у якомувизначаються: • відповідальний за організаціюстажування; • строки проведеннястажування; • список молодих учителів і закріплених за ними вчителів-наставників; • склад комісіїзпитаньпідведенняпідсумківстажуванняі строки підбиттяпідсумків. Педагог-наставник – досвідчений, високоморальний педагог-майстер, який має необхідні професійні вміння й навички і потребує в передаванні свого досвіду вчителям-початківцям у процесі їхнього професійного й особистісного становлення безпосередньо в умовах певного навчального закладу.

 24. Система внутрішньошкільного контролю молодого вчителя

 25. За результатами контролю заступник директора складає довідку, яка може бути заслухана на засіданні педагогічної ради або нараді при директорові. • визначає фактичний стан справ; • аналізує дієвість та ефективність створеної у школі системи роботи з молодими вчителями за результатами даних діагностики та моніторингу навчальних досягнень учнів тощо; • дає рекомендації, пропозиціїщодовдосконаленнянавчально-виховногопроцесу та ліквідаціїнедоліків, прорахунків; • встановлюєтерміниліквідаціїнедоліківі, якщонеобхідно, терміни повторного контролю за виконаннямрекомендацій

 26. Висновок На сучасному етапі освітньої галузі атестація педагогічних працівників є механізмом управління якістю освіти, засобом систематичного аналізу навчальної та виховної роботи в колективі. Атестаційний період педагогічних працівників нашої школи – це надзвичайно важливий етап діяльності школи, який дієво впливає на рівень роботи педагогічного працівника, якість навчально-виховного процесу, сприяє підвищенню професійної майстерності, це активізація та розвиток творчої діяльності, підвищення професійної відповідальності за результати навчання і виховання учнів, забезпечення соціального захисту педагогічної праці; процес, який спрямований на впевненості учителя в особистій гідності, підвищення його авторитету не лише перед колективом учителів, а й перед учнями та батьками...

 27. Дякуємо за увагу!