1 / 41

Хемодинамика зага ђ ива ч а- предава њ е 4

shalin
Download Presentation

Хемодинамика зага ђ ива ч а- предава њ е 4

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Хемодинамика загађивача- предавање 410. ХЕМОДИНАМИКАПОЛИЦИКЛИЧНИХ АРОМАТИЧНИХ УГЉОВОДОНИКА (ПАУ)- ПАУ - присутни интензивно од настанка људског рода- били присутни и пре- повећана индустријализација изазвала повећану будност према овим и другим загађењима- ПАУ- међу најзначајнијим загађивачима- 1775. сер Персивал Пот први приписао чађи и пепелу присуство неких врста рака код димничара лондонских

 2. Хемодинамика загађивача- предавање 4- каснија испитивања показала да су ПАУ део чађи и пепела одговоран за рак- директна потврда канцерогености ПАУ 1930- тада доказано моћно канцерогено дејство неких ПАУ као и мање канцерогено, али ипак постојеће дејство неких других ПАУ- након тога, до данас доказана канцерогеност доброг дела ПАУ- ПАУ породица СН- два или више кондензованих ароматских прстенова - два најчешћа члана су нафтален и бензо(а)пирен - бензо(а)пирен- моћни канцероген, често се садржина других ПАУ изражава у количини ове супстанце- сви чланови ПАУ групе имају сличне особине- слабо растворни у води, најважнији чланови липофилни- ПАУ распрострањени-извори и природни и антропогени - где год је сагоревање, стварају се

 3. Хемодинамика загађивача- предавање 4 - природни- шумски пожари, антропогени- аутомобили - широко распрострањени у воденим седиментима, води, ваздуху, биљкама и животињама- интересантни због распрострањености и канцерогености

 4. Хемодинамика загађивача- предавање 4Хемијска природа ПАУ- широка породица СН- садрже дакле само С и Н- сваки члан се састоји од већег броја кондензованих прстенова, најчешће бензенских- укупан број ПАУ је велики, али је релативно ограничен бројприсутан у природи - неки на слици- нафтален- најједноставнији- коронен- ПАУ са највећом масом (од оних који су значајни са становишта ж.с.)

 5. Хемодинамика загађивача- предавање 4- ПАУ обично садрже бензенове прстенове, али могу и петочлане прстенове- аценафтен и флуорантен- постоје и ПАУ који су базирани на основним ПАУ (слика), а имају и "додатак"- алкил и друге групе- по дејству, али не и и формули, спадају једињења која имају хетероцикличне кондензоване прстенове- нафтален има формулу С10Н8 и молекулску тежину 128,94 % угљеника и 6 % водоника- како ПАУ постају већи проценат угљеника расте, а водоника пада - пирен С20Н12 – 95 % угљеника, 5 % водоника- иако је коронен је највећи ПАУ за чије испитивање са становишта ж.с. постоји интерес, графит је генерално највећи- слојеви кондензованих прстенова који су повезани слабим везама- због тих особина- вредан лубрикант

 6. Хемодинамика загађивача- предавање 4Особине ПАУ- чврсти, нафтален као најнижи члан има Ттопљења 81°С- Ттопљења расте са порастом тежине до коронена са преко 400 °С- Ткључања расте од око 200°С (нафтален) до готово 600°С (коронен)- са растом величине (тежине) падају растворљивост у води и напон паре - и код најмањих чланова релативно мали- растворљивост и напон паре могу бити важни са становишта хемодинамике код нижих чланова- са растом масе, пада њихов значај- Коw као мера растворљивости у мастима, али и х.с. и другим липоидалним супстанцама- са изузетком коронена (табела) сви ПАУ од значаја за ж.с. имају logКоw између 2 и 6,5 → липофилне супстанце

 7. Хемодинамика загађивача- предавање 4- биоакумулирају се у седиментима и земљишту до нивоа који зависи од њихове отпорности на деградацијуНеке особине одабраних полицикличних ароматичних угљоводоникаМr Тт Тк нп (kPa) рв(mol/L)logКоwНафтален 128 81 218 1,09х10-23,17х10-43,36 Аценафтен 154,2 95 279 5,96х10-42,55х10-53,92 Фенантрен 178,2 100 340 2,67х10-57,25х10-64,57 Антрацен 178,2 218 342 1,44х10-64,10х10-74,54 Флуорантен 202,3 107 384 2,54х10-41,29х10-64,90 Пирен 202,3 149 404 8,86х10-76,68х10-75,18 Бензо(а)антр 228,3 157 438 6,14х10-85,61 Бензо(а)пир 252,3 178 495 6,67х10-131,51х10-86,04 Перилен 253,3 277 503 1,59х10-96,04Коронен 300,4 438 590 4,67х10-106,90

 8. Хемодинамика загађивача- предавање 4

 9. Хемодинамика загађивача- предавање 4Формирање ПАУ- потпуно сагоревање угљоводоника доводи до стварања угљен-диоксида и воде C10H8+12 O2 → 10 CO2 + 4 H2O- сагоревање није једноставан процес, поготово не са органским супстанцама које постоје у животној средини- при високим температурама које су присутне у пламену (> 500 °C) неке од веза C-C, C-H и других пуцају и стварају се слободни радикали- у зависности од количина кисеоника, многи радикали ће реаговати са кисеоником и стварати угљен-диоксид и воду- обично кисеоник није довољно добро диспергован и помешан у смеси која сагорева- нема ефикасне реакције свих фрагмената са кисеоником, како би се формирали СО2 и Н2О

 10. Хемодинамика загађивача- предавање 4- као резултат многи фрагменти ће реаговати са блиским фрагментима који могу бити слободни радикали формирани из почетног СН- при хлађењу смесе стварају се сложенији фрагменти који често (не обавезно) на крају доводе до стварања ПАУ- велики број различитих ПАУ може бити створен, у зависности од околности

 11. Хемодинамика загађивача- предавање 4- формирање ПАУ је често у атмосфери где не постоји довољно кисеоника (укупно или локално) за сагоревање- количина створених ПАУ зависи и од температуре сагоревања и природе органског материјала који сагорева - без обзира на материјал који гори (угаљ, целулоза, дуван, полиетилен или други полимери), слични односи основних ПАУ се формирају на истој температури- у приказаној табели су ПАУ који су најчешћи резултат сагоревања- такође су чести и алкил-супституисани ПАУ- што је виша температура, мање алкил-супституисаних ПАУ настаје- за време геолошког формирања фосилних горива ПАУ могу настати на нешто другачији начин

 12. Хемодинамика загађивача- предавање 4- током настајања угљева и нафте, биолошки материјал се деградира захваљујући притиску и умереним температурама (испод 200 °С)- под тим условима ПАУ могу настати сличним механизмима као при некомплетном сагоревању- трансформације су, због нижих температура, спорије- разликују се врсте ПАУ које настају при формирању угљева и нафти - веће количине алкил-супституисаних деривата- при сагоревању нафти и угљева неки ПАУ неизмењени одлазе у ж.с., а неки се претворе у друге ПАУ- наравно, само сагоревање је извор и ПАУ који не постоје у изворном гориву- метаболички путеви стварања ПАУ ???

 13. Хемодинамика загађивача- предавање 4Извори ПАУ- постоји широки дијапазон природних извора ПАУ у ж.с.- најважнији- шумски пожари и вулканске ерупције- емитоване количине зависе од учесталости догађаја- неантропогени извори доприносе, антропогени кључни- ма какво да је сагоревање добија се смеса, могуће је да се неки од ПАУ узме као показатељ укупне концентрације- токсичност најчешће преко бензо(а)пирена, нафтален најчешће показатељ укупне концентрације добијање бензо(а)пирена у различитим процесиматермоелектране емисија 30-930 ng/m3спаљивање отпада емисија 17-2700 ng/m3сагоревање на отвореном емис. 2800-173000 ng/m3сагоревање горива-саобраћај 25-700 μg/L горивапушење0,8-2,0 μg/г дувана

 14. Хемодинамика загађивача- предавање 4- сагоревање на отвореном може да произведе гасовите производе са екстремно великом количином ПАУ- горња табела говори само о бензо(а)пирену као индикатору…

 15. Хемодинамика загађивача- предавање 4-…мада се у свим случајевима добија мноштво ПАУ, поготово они који су обично присутни у ж.с. - велики део ПАУ настаје из антропогених извора као што су сагоревање у термоелектранама, сагоревање комуналног отпада, сагоревање на отвореном, сагоревање у моторима- индустријски процеси, сагоревање горива у стамбеним четвртима, емисија из покретних транспортних средстава и сагоревање комуналног отпада су најважнији антропогени извори Процењена емисија ПАУ из различитих извора(метричке тоне по години/%)САД Шведска НорвешкаИндустријски процеси 3497(41) 312,3 (62) 202,7 (67)Резиденцијално спаљ. 1380(16) 132(26) 62,5(21)Мобилни извори 2170(25) 47(9) 20,1(7)Спаљивање 1150(13) 3,5(<1) 13,7(5)Добијање енергије 401(5) 13(3) 1,3(<1)

 16. Хемодинамика загађивача- предавање 4- генерално, иако су концентрације можда мале, укупне количине су велике (стотине тона годишње)- индустрија највише доприноси, прави и највеће осцилације у доприносу - у највећем броју случајева, са протоком времена- расте емисија

 17. Хемодинамика загађивача- предавање 4- из табела се може закључити да је дуван релативно безначајан извор ПАУ- ово је истинито у квантитативном смислу, али је човек најдиректније изложен ПАУ из дувана- не само пушачи, већ и људи из њихове околине ("пасивно пушење")- иако је никотин отров, ПАУ (катран) настали изазивају канцере плућа, гласних жица и сл.

 18. Хемодинамиказагађивача- предавање 4 - великиброј ПАУ, укључујући инеколикоканцерогенапопутбензо(а)пиренајеидентификован у дуванскомдиму- у табелисуприказанитипичнипримери ПАУ којисунађени у ваздухупросторија у којимајепушеноКонцентрације ПАУ у ваздухудобијенепушењем(ng/m3)Флуорантен 99 Бензо(б,ј,к)флуорантен 35Пирен 66 Бензо(а)пирен 22Бензо(а)антрацен 100 Перилен 11

 19. Хемодинамика загађивача- предавање 4Понашање и налажење ПАУ у ж.с.- пошто су антропогени и природни извори ПАУ многобројни, ове супстанце су широко распрострањене у ж.с.- концентрације су веома различите- од веома високих у честицама насталим сагоревањем до обично веома малих у морским и речним водама - неки типични примери концентрација ПАУ су у табелиПАУ I (mg/kg) II (ng/m3) III (μg/kg) IV (mg/kg)Флуорантен 4-400 1-15 300-3000 2-7Бензо(а)антрацен 2-160 0,1-20 20-200 1-4Перилен 0,1-138 11-4 0,1-2 Бензо(а)пирен 0,2-64 1-1000 4-16 0,5-3 Коронен 0,1-40 21-10 0,1-2I- честице настале сагоревањем, II- градски ваздух, III- димљена риба, IV- отпадни муљ

 20. Хемодинамиказагађивача- предавање 4

 21. Хемодинамика загађивача- предавање 4

 22. Хемодинамиказагађивача- предавање 4- свичланови ПАУ имајузаједничкеособинекојесупоследицазаједничкеструктуре- ароматскеструктуре у ПАУ молекулачинеихотпорнимпреманападимахемијских и другихагенаса- очекиваноједакледасу ПАУ молекулистабилизованиприсуствомароматскихструктура

 23. Хемодинамика загађивача- предавање 4- са друге стране, овакви молекули јако абсорбују UV и VIS зрачења- дакле "узимају" енергију која може да хемијски модификује и трансформише молекуле- ова карактеристика тежи да дестабилизује ПАУ у ж.с. - интензивно присуство ових једињења у ж.с. као последицу може да има и развијање популација организама који могу да их користе

 24. Хемодинамика загађивача- предавање 4- најважнији путеви деградације укључују хемијске, фотолитичке, метаболичке процесе у које су укључени м.о .- у многим ситуацијама сви ови процеси могу да се одигравају симултано, понекада се одвијају један или комбинација два процеса заједно - на ове процесе јако утичу температура, количина доступног кисеоника, присуство микроорганизама, п.а.м.-ова и слично- хлорисање и озоновање отпадних вода могу битно да смање количине присутних ПАУ - лабораторијски експерименти су показали да ови процеси смањују полуживот многих ПАУ до нивоа минута или сати- додавање површински активних супстанци или салицилата убрзавају деградацију неких ПАУ- они такође, у ваздуху, реагују са супстанцама карактеристичним за ваздух (ОН•, NO3•, O3)

 25. Хемодинамика загађивача- предавање 4

 26. Хемодинамика загађивача- предавање 4

 27. Хемодинамика загађивача- предавање 4- ПАУ у водама богатим кисеоником бивају разложени на јаком сунцу веома брзо, са полуживотом испод 1 сат (табела)- у мутним водама, фотолиза може бити јако успорена услед недостатка светла, и сорпције ПАУ на честицама и седименту днаполуживот ПАУ у животној срединиПАУ чиста, осунчана вода смеша вода/седимент (сати) (недеље)нафтален- 2,4-4,4бензо(а)антрацен 0,54 -фенантрен - 4-18пирен 0,75 34->90 бензо(а)пирен 0,034 200->300- након сорпције на честице, брзина деградације је битно мања

 28. Хемодинамика загађивача- предавање 4- метаболичка деградација ПАУ се обично одиграва кроз ко-метаболизам ПАУ са другим органским молекулима хране- овај процес обично укључује оксидацију ПАУ, при чему се добија оксидовани материјал који се даље деградира- бактеријска деградација ПАУ у акватичним системима тече различитом брзином за различита једињења

 29. Хемодинамика загађивача- предавање 4- резултати показују да резистентност молекула расте са растом величине молекула- ПАУ виших молекулских тежина попут бензо(а)пирена показују полуживот који је реда величине 1 године

 30. Хемодинамиказагађивача- предавање 4- ПАУ којиимајузначај у ж.с. генералноимајуlog КОWчијијередвеличинеизмеђу 2-6,5 - стогасекласификујукаолипофилни и имајупотенцијалдасебиоакумулују

 31. Хемодинамика загађивача- предавање 4- релативно мала резистентност нафталена и других ПАУ мање молекулске масе указује да ови молекули вероватно имају ограничену способност биоакумулације- са друге стране молекули као бензо(а)пирен имају велику резистентност, а и липофилни су, тако да се очекује да се биоакумулују

 32. Хемодинамика загађивача- предавање 4Канцерогеност и токсичност ПАУ- главни проблем везан за утицај ПАУ је њихова способност да узрокују рак у организмима - низ ПАУ има веома јак канцерогени ефекат на жива бића, поготово бензо(а)антрацен и бензо(а)пирен

 33. Хемодинамика загађивача- предавање 4- за много ПАУ евиденција о канцерогеним ефектима не постоји, и они нису класификовани ни на један начин- независно од тога, сви ПАУ су осумњичени као канцерогени различите снаге, понекад и веома мале- да би се разумео канцерогени ефекат, неопходно је испитати метаболичку судбину ПАУ унутар организма- код сисара је развијен систем ензима који претвара липофилне ксенобиотике, укључујући ПАУ у поларна, водорастворна једињења - ти ензими су MFOчије стварање у организму бива индуковано изложеношћу перзистетним липофилним ксенобиотицима- поновљено излагање оваквим супстанцама води до повећаних количина Цитохрома П450, најважнијег ензима из ове групе - могућност индукције стварања овог ензима зависи јако од природе самог организма

 34. Хемодинамика загађивача- предавање 4- сисари на пример имају велику моћ стварања ензима, уколико је организам изложен, и самим тим велики капацитет разлагања липофилних перзистетних супстанци- рибе са друге стране имају ограничену индуктивну способност стварања ензима из ове групе - први корак метаболичке разградње ПАУ укључује убацивање атома кисеоника у молекул ПАУ и стварање епоксида- хидролиза, па нова епоксидација, су воде стварању дихидродиол-епоксида- ове супстанце имају способност да се вежу за важне биолошке молекуле као што су ДНК и хемоглобин- неки од овако награђених комплекса имају способност да индукују стварање тумора - сам процес може да траје релативно дуго и није нарочито добро истражен

 35. Хемодинамика загађивача- предавање 4- сама природа једињења које гради адукт са ДНК утиче на природу добијеног једињења- енантиомери знају да се јако разликују у канцерогености- “фјордовски”, непланарни молекули, граде реактивније диоле који се углавном везују за аденин и врло су канцерогени- “заливски”, планарни молекули, граде мање реактивне диоле који се вежу за гуанин и мање су канцерогени

 36. Хемодинамика загађивача- предавање 4

 37. Хемодинамика загађивача- предавање 4 - ПАУ показују акутну токсичност према воденим организмима токсичност ПАУ према рибамаПАУ LC50 (96 сати), mg/Lнафтален 0,1-8,0аценафтен 0,6-3,0фенантрен 0,04-0,6

 38. Хемодинамика загађивача- предавање 4- опште је правило да токсичност расте са порастом масе и log КОW вредности, генерално ПАУ су веома токсични за водене организме- сунчево зрачење појачава токсичност ПАУ у односу на водене организме- вероватан разлог је фототрансформација ПАУ на или у организмима, а не метаболички процеси или формирање различитих производа разградње

 39. Хемодинамика загађивача- предавање 4Ефекти на људско здравље и ж.с.- постоји велики број доступних информација о хроничним ефектима ПАУ на водене организме, како у лабораторијама, тако и у природи- излагање сублеталним концентрацијама ПАУ који су липофилни (тј. имају log КОW између 2 и 6,5), резултира у морфолошким, физиолошким и развојним деформацијама код риба- ниске концентрације такође узрокују битно смањење броја јединки које се излегу из јаја, као и у величини и тежини ларви- нарочито су битни мутагени и карциногени ефекти- доказано је да бензо(а)пирен изазива оштећења хромозома код риба- неке врсте риба добијају рак јетре, епидермалну хиперплазију или неоплазију као последицу излагању ПАУ

 40. Хемодинамика загађивача- предавање 4- сматра се да су ПАУ из дуванског дима одговорни за високи морталитет, пре свега од рака, који пушење изазива- вреди приметити да и кроз "регуларну" исхрану могу да се унесу велике количине ПАУ, које могу да изазову туморе и морталитетсмртност од канцера, САДфактор % свих тумора фактор % свих туморадуван 30 (1977) исхрана 35 (1997) 76 (2000) загађивање ваздуха 2 (2005)

 41. Хемодинамика загађивача- предавање 4- димљена риба и месо су пре свега могући узрок повећеног броја тумора код неких популација- такође део тумора може да буде повезан и са загађивањемваздуха, односно туморима који су изазвани ПАУ у ваздуху

More Related