vzdel vacie poukazy n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
VZDELÁVACIE POUKAZY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

VZDELÁVACIE POUKAZY - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

VZDELÁVACIE POUKAZY. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Sekcia regionálneho školstva Oddelenie koncepcií financovania regionálneho školstva. Mgr. Ján Matula RNDr. Ľuboš Černý PaedDr. Rastislav Murín jún 2007. Vzdelávacie poukazy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VZDELÁVACIE POUKAZY' - shaine-villarreal


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vzdel vacie poukazy
VZDELÁVACIE POUKAZY

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Sekcia regionálneho školstva

Oddelenie koncepcií financovania regionálneho školstva

Mgr. Ján Matula

RNDr. Ľuboš Černý

PaedDr. Rastislav Murín jún 2007

vzdel vacie poukazy1
Vzdelávacie poukazy
 • § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
 • § 10 nariadenia vlády SR č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.
 • Pomocný materiál pre riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení, zamestnancov štátnej správy a územnej samosprávy a pre rodičov žiakov základných a stredných škôl.
 • Smernica č. 6/2007-R z 29. mája 2007 o vzdelávacích poukazoch
smernica 6 2007 r z 29 m ja 2007 o vzdel vac ch poukazoch

Smernica č. 6/2007-Rz 29. mája 2007 o vzdelávacích poukazoch

účinnosť smernice od 1. septembra 2007

Smernica

Prílohy

slide4
Smernica upravuje:
 • postup pri poskytnutí finančného príspevku štátu na záujmové vzdelávanie pre žiakov škôl,
 • postup pri zúčtovaní finančného príspevku štátu na záujmové vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

Smernica

Prílohy

slide5

Vzdelávací poukaz

 • Reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy.
 • Obsahuje
   • identifikačné údaje o držiteľovi poukazu,
   • údaje o škole, ktorá poukaz vydala,
   • poučenie.
 • Podpisuje žiak školy alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka.
 • Odovzdá žiak jednému poskytovateľovi, ktorý ho prijal na záujmové vzdelávanie, v termíne určenom zriaďovateľom poskytovateľa záujmového vzdelávania, najneskôr do 25. septembra.

vzdelávací poukaz

poučenie

Smernica

Prílohy

slide6
Záujmové vzdelávanie
 • Je pravidelná záujmová činnosť organizovaná pre žiakov škôl v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku evidovaná v predpísanej pedagogickej dokumentácii poskytovateľa.
 • Uskutočňuje sa v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach.
 • Môže poskytnúť žiakom škôl poskytovateľ formou záujmových útvarov škôl alebo záujmových útvarov školských zariadení.
 • Jedna hodina záujmového vzdelávania trvá 60 minút.
 • Považuje sa za poskytnuté aj v prípade ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka.

Smernica

Prílohy

slide7
Ospravedlniteľná neprítomnosť žiaka:
 • choroba žiaka,
 • lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy,
 • mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
 • náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
 • mimoriadne udalosti v rodine žiaka,
 • účasť žiaka na súťažiach.

Smernica

Prílohy

ako postupuje kola kolsk zariadenie
Škola

Pri administrácii postupuje pomocou internetovej aplikácie na adrese www. vykazy.sk, v časti vzdelávacie poukazy.

Vydáva vzdelávací poukaz žiakom školy najneskôr do 10. septembra.

Ponúka záujmové vzdelávanie.

Prijíma vzdelávacie poukazy najneskôr do 25. septembra.

Vypracúva protokol o vzdelávacích poukazoch, ktorý odovzdá zriaďovateľovi školy.

Poskytne zriaďovateľovi školy podklady k zúčtovaniu finančných prostriedkov. Termín určí zriaďovateľ.

Školské zariadenie

Pri administrácii postupuje pomocou internetovej aplikácie na adrese www. vykazy.sk, v časti vzdelávacie poukazy.

Ponúka záujmové vzdelávanie.

Prijíma vzdelávacie poukazy najneskôr do 25. septembra.

Vypracúva protokol o vzdelávacích poukazoch, ktorý odovzdá zriaďovateľovi školy.

Poskytne zriaďovateľovi školy podklady k zúčtovaniu finančných prostriedkov. Termín určí zriaďovateľ.

Ako postupuje škola, školské zariadenie ?

www.vykazy..sk

www.poukazy..sk

poskytovateľ

príloha č. 1

Smernica

Prílohy

slide9
Ako postupuje zriaďovateľ školy, školského zariadenia ?
 • Pri administrácii postupuje pomocou internetovej aplikácie na adrese www. vykazy.sk, v časti vzdelávacie poukazy.
 • Vypracúva protokol o vzdelávacích poukazoch a oznámi príslušnému krajskému školskému úradu počty prijatých vzdelávacích poukazov do 30. septembra.
 • Rozpisuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie poskytovateľom záujmového vzdelávania vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti do 15 dní po doručení oznámenia od KŠÚ.
 • Predkladá zúčtovanie finančného príspevku poskytnutého na záujmové vzdelávanie za všetkých poskytovateľov záujmového vzdelávania vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti do 30. septembra.
 • Skutočné čerpanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie za kalendárny rok uvádza v správe o hospodárení.

zriaďovateľ

príloha č. 2

príklad

Smernica

Prílohy

slide10
Ako postupuje KŠÚ ?
 • Postupuje pomocou internetovej aplikácie na adrese www. vykazy.sk, v časti vzdelávacie poukazy.
 • Oznámi výšku príspevku zriaďovateľom na záujmové vzdelávanie
  • na bežný školský rok do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte,
  • na nový školský rok najneskôr do 30. októbra bežného kalendárneho roka.
 • Predloží ministerstvu zúčtovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie za obdobie január až august a údaje o počte prijatých vzdelávacích poukazov v novom školskom roku do 15. októbra .

príloha č. 3

príklad

Smernica

Prílohy

slide11
Ako postupuje Ministerstvo školstva SR ?
 • Určí hodnotu vzdelávacieho poukazu.
 • Zverejní na svojej internetovej stránke do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte hodnotu vzdelávacieho poukazu.
 • Poskytne finančný príspevok zriaďovateľovi poskytovateľa záujmového vzdelávania.

Smernica

Prílohy