slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Systém kontrol realizovaných u příjemců Bc. Petr Onemichl, DiS . 12. června 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Systém kontrol realizovaných u příjemců Bc. Petr Onemichl, DiS . 12. června 2014 - PowerPoint PPT Presentation


  • 58 Views
  • Uploaded on

Systém kontrol realizovaných u příjemců Bc. Petr Onemichl, DiS . 12. června 2014. Čl. 60 nařízení (ES)1083/2006 a čl. 13 NK (ES)1828/2006.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Systém kontrol realizovaných u příjemců Bc. Petr Onemichl, DiS . 12. června 2014' - shaine-robinson


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Systém kontrol realizovaných

u příjemců

Bc. Petr Onemichl, DiS.

12. června 2014

slide2

Čl. 60 nařízení (ES)1083/2006 a čl. 13 NK (ES)1828/2006

ŘO ověřuje, zda byly spolufinancované produkty dodány a služby poskytnuty a zda byly výdaje na operace vykázané příjemci skutečně vynaloženy a zda jsou v souladu s předpisy Společenství a vnitrostátními předpisy.

Ověřování zaručí, že vykázané výdaje jsou skutečné, že produkty nebo služby byly poskytnuty v souladu s rozhodnutím o schválení, že žádosti o úhradu jsou správné a že operace a výdaje jsou v souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství.

slide3

§ 8a zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole…

Působnost ŘO – vykonává veřejnosprávní kontrolu u kontrolovaných osob na všech úrovních realizace finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie podle tohoto zákona a přímo použitelných předpisů Evropských společenství.

§ 13 - Vzájemné vztahy mezi kontrolními orgány a kontrolovanými osobami při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě se řídí zákonem o kontrole (zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole), nestanoví-li tento zákon jinak

slide4

čl. XIV. Smlouvy o poskytnutí dotace

Poskytovatel dotace je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.

Příjemce dotace je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

slide5

čl. XIV. Smlouvy o poskytnutí dotace

3. Příjemce dotace je povinen zajistit, aby třetí osoby, jejichž prostřednictvím příjemce dotace projekt nebo jeho část realizuje, byly zavázány k plnění povinností podle tohoto článku v rámci jejich postavení jako osob povinných spolupůsobit při výkonu finanční kontroly .

slide6

Druhy kontrol

Veřejnosprávní kontrola se člení v rámci implementace ROP Severozápad do čtyř základních druhů:

předběžná (ex-ante),

průběžná (interim bez žádosti o platbu, interim se žádostí o platbu),

následná (ex-post),

kontrola postupu zadávání veřejných zakázek.

slide7

Základní typy kontrol

Dokladová – spočívá v kontrole dokladů předložených žadatelem/příjemcem při registraci projektu, při kontrole dokladů požadovaných před podpisem Smlouvy o dotaci, při kontrole dokladů k zadávacímu/výběrovému řízení, při oznámení o změně projektu, při vypracování dodatku ke Smlouvě o dotaci, při příjmu monitorovací zprávy s žádostí o platbu, při kontrole monitorovacího hlášení a při kontrole dokladů předložených ve fázi udržitelnosti projektu. Kontrola probíhá na příslušném OAP/ORKP

Kontrola na místě – spočívá v kontrole projektu na místě realizace nebo v sídle sídla žadatele/příjemce, tedy v porovnání skutečného stavu se stavem deklarovaným. Tato kontrola zahrnuje i kontrolu dokladovou. Kontrolu provádí OAP/ORKP

slide8

Dokladová kontrola – ex ante

První část se provádí u všech registrovaných projektů v rámci procesu administrace (kontrola přijatelnosti, kontrola formálních náležitostí)

Druhá část se provádí před podpisem Smlouvy o dotaci a spočívá v kontrole dokladů požadovaných k jejímu podpisu

V rámci přípravy smlouvy dále probíhá kontrola 3E – dle cenové soustavy ÚRS/RTS, ceníku výrobce v době podání žádosti, databáze cen (databáze bude pravděpodobně v budoucnu dostupná pro veřejnost)

slide9

Kontrola na místě – ex ante

Provádí se u vzorku žádostí, které prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí a svým bodovým ohodnocením dosáhly minimálního požadovaného počtu bodů

Kontrola zahrnuje porovnání skutečného stavu se stavem uvedeným v žádosti, pořízení fotodokumentace, posouzení vstupních hodnot indikátorů, environmentálních kritérií a rovných příležitostí, soulad s pravidly veřejné podpory, v případě zahájení fyzické realizace průběh prací v souladu s projektovou dokumentací a dodržení pravidel publicity

Výstupem je protokol o kontrole

slide10

Dokladová kontrola – interim s ŽoP

Formální přijetí monitorovací zprávy, žádosti o platbu a povinných příloh

Kontrola dokladů a materiálů - účetní doklady, účetní evidence, plnění indikátorů, environmentálních kritérií, kritérií rovných příležitostí, publicita, 3E – tato část kontroly je součástí kontroly na místě (na rozdíl od interim bez ŽoP)

U3E – vyžádání expertního posudku – v případě, kdy byly v zadávacím řízení/výběrovém řízení hodnoceny méně než 3 nabídky dodavatelů nebo pokud příjemce nepředložil posudek soudního znalce. V případě služeb provádí hodnocení rozpočtu projektový manažer ORKP dle doporučených limitů v Příručce pro hodnotitele, databáze cen apod. (databáze bude pravděpodobně v budoucnu dostupná pro veřejnost)

slide11

Kontrola na místě – interim s ŽoP

S každou podanou monitorovací zprávou s žádostí o platbu !!!

Soulad skutečného stavu se stavem deklarovaným

Stavební/montážní deník, doklady ke strojům, technologiím, předávací protokoly, dodací listy, revize, doklady o uvedení do zkušebního provozu …

Plnění účelu projektu

Plnění indikátorů (průběžné)

Dodržování pravidel publicity

Výstupem je protokol o kontrole

slide12

Dokladová kontrola – interim bez ŽoP

Kontrola monitorovacích hlášení a příloh

Zejména průběh plánovaných aktivit a prací na projektu a soulad s harmonogramem projektu, zástavní práva (při čerpání úvěru z banky)

v režimu úkonů předcházejících kontrole (ve smyslu § 3 kontrolního řádu). Tzn., že jsou posouzeny podklady a pokud nejsou shledány důvody, není zahajována veřejnosprávní kontrola. Je vyhotoven „pouze“ záznam o provedení úkonů předcházejících kontrole. Záznam je zasílán příjemci na vědomí v písemné podobě (datovou službou, dodejkou…)

slide13

Kontrola na místě – interim bez ŽoP

Ověření informací uvedených v monitorovacích hlášeních, na základě posouzení v rámci úkonů předcházejících kontrole – dokladové kontroly nebo

na základě analýzy rizik – plánovaně

Ad – hoc neplánovaně v odůvodněných případech

Namátkově může být provedena u „měkkých projektů“ k ověření aktivit např. v případě konání školení, seminářů apod.

Rozsah a předmět kontroly je zpravidla určován v návaznosti na potřebu ověření skutečností zjištěných v rámci předchozích úkonů.

Výstupem je protokol o kontrole

slide14

Dokladová kontrola – ex post

Kontrola monitorovací zprávy o udržitelnosti a příloh

zejména pojištění majetku, publicita, udržení indikátorů a kritérií, příjmy projektu, změny v projektu (zásahy do investic)

v režimu úkonů předcházejících kontrole (ve smyslu § 3 kontrolního řádu). Tzn., že jsou posouzeny podklady a pokud nejsou shledány důvody, není zahajována veřejnosprávní kontrola. Je vyhotoven „pouze“ záznam o provedení úkonů předcházejících kontrole. Záznam je zasílán příjemci na vědomí v písemné podobě (datovou službou, dodejkou…)

slide15

Kontroly na místě – ex post

Ověření informací uvedených v monitorovacích zprávách o udržitelnosti, na základě posouzení v rámci úkonů předcházejících kontrole – dokladové kontroly nebo

Na základě analýzy rizik plánovaně (u podnikatelských subjektů a NNO minimálně jednou za dobu udržitelnosti)

Ověření plnění účelu projektu, uchování dokumentace, existence pořízeného majetku, udržení indikátorů

Výstupem je protokol o kontrole

slide16

Kontroly na místě - postup

Pověření ke kontrole – vydává příslušný vedoucí ÚORP na základě pověření předsedy RR

Zahájení vždy z moci úřední a to prvním úkonem, kterým je:

Předložením pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo jiné osobě, přítomné v místě kontroly (dodatečně je informován statutární zástupce)

Doručením oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě (součástí musí být pověření nebo seznam kontrolujících a poučení o právech a povinnostech kontrolované osoby)

Informování 48 hodin před kontrolou

slide17

Kontroly na místě - postup

Provedení kontroly na místě – záznam do kontrolního listu

Možné vyžádání součinnosti kontrolované osoby při objasnění zjišťovaných skutečností

Vyhotovení protokolu o kontrole – do 30 dnů od provedení posledního kontrolního úkonu

Doručení stejnopisu protokolu o kontrole = seznámení kontrolované osoby = den rozhodný pro běh lhůty pro podání námitky

slide18

Řízení o námitkách kontrolované osoby

Podání námitek do 15-ti dnů od doručení stejnopisu protokolu

Pouze písemně a proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu

Námitky řeší v rámci autoremedury vedoucí kontrolní skupiny/kontrolující (do 7 dnů), v případě že nevyhoví námitce v plném rozsahu, vyřizuje námitku nadřízená osoba (vedoucí ÚORP do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů)

O vyřízení námitek je kontrolovaná osoba informována písemně

slide19

Výzvy k součinnosti

Využití v rámci dokladových kontrol a kontrol na místě

Lhůta ke splnění 5 pracovních dnů, v odůvodněných případech možnost prodloužení o 10 pracovních dnů (rozhoduje vedoucí ÚORP)

slide20

Místní šetření

Za účelem neformálního zjištění současného stavu realizace projektu

Může být provedeno bez účasti žadatele/příjemce

Pořizován záznam, který je založen do složky projektu včetně případně zhotovené fotodokumentace

slide21

Děkuji Vám za pozornost

Bc. Petr Onemichl, DiS.

Telefon: 475 240 699

E-mail: petr.onemichl@nuts2severozapad.cz

ad