slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Några inledande frågor… PowerPoint Presentation
Download Presentation
Några inledande frågor…

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Några inledande frågor… - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Några inledande frågor… Vad behöver arbetslivet för att vara hållbart, produktivt och attraktivt och där medarbetares arbete samtidigt är hälsosamt , säkert och stimulerande? Vilka utmaningar och möjligheter finns i arbetslivet?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Några inledande frågor…


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Några inledande frågor…

 • Vad behöver arbetslivet för att vara hållbart, produktivt och attraktivt och där medarbetares arbete samtidigt är hälsosamt, säkert och stimulerande?
 • Vilka utmaningar och möjligheter finns i arbetslivet?
 • Vad erbjuder svensk företagshälsovård 2013? Är det vad arbetslivet behöver?
slide2

Arbetslivet idag

 • Stora variationer o skillnader mellan branscher.
 • Hög förändringstakt.
 • Sjukskrivningarna ökar på nytt.
 • Fysiskt tunga jobb fortfarande utmaning –utslitning.
 • Ökad tillgänglighet – minskad gräns arbete och fritid.
 • Vissa tränar äter ”rätt” andra sitter still, äter usel mat!
 • Vi lever längre, friskare – ska pensionen senareläggas?
 • Många yngre – hög tröskel till arbetsmarknaden.
slide3

Projektet Företagshälsovård – Hållbart Arbetsliv

 • Minska ohälsa i svenskt arbetsliv
 • Syfte: Företagshälsan ska
 • uppnå en ökad strategisk betydelse - utveckla den egna kompetensen
 • i samverkan med kundorganisationer - öka hälsofrämjande, förebyggande arbetssätt.
 • Bidra till att stärka företagshälsovårdens varumärke!
slide5

Företagshälsovård –Hållbart Arbetsliv

Projektet har kraftsamlat på två nivåer:

 • 1. FHV fördjupa intern kompetens
 • Öka konsultativt o hälsopromotivt stöd
 • Erbjuda tidigare insatser
 • Bli tydligare i sin marknadsföring
 • 2. Kundorganisationerna ökad kunskap om
 • Hälsa och hälsofrämjande frågor, del av strategiska processer
 • Organisera, leda så att hälsan ökar och sjukfrånvaro minimeras.
slide6

Projektets tre olika målgrupper

Anställda i medverkande FHV-enheter, totalt ca 175 anställda.

Ledare, HR-specialister och fackliga företrädare i kundorganisationer.

De anställda i kundföretagen, ca 6000-7000 personer.

slide7

Previa i samarbete med Uddevalla kommun och Göteborgs Universitet

 • Mål med projektet för Previa (fhv):
 • Att bättre påvisa vilka effekter fhvs insatser leder till
 • Att ta vara på lärande som skett i projektet.Bl. a genom en ny typ av teamsammansättning
slide8

Mål för Uddevalla kommun - kundorganisationen

 • Stärka kommunen att vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare för kvinnor och män.
 • Ge chefer ökade kunskaper och verktyg för att integrera hälsa i ledarskap och i verksamheterna.
 • Inspirera chefer att skapa arbetsplatser där medarbetare mår bra och där verksamhetsmålen uppfylls.
slide9

Tillvägagångssätt Previa – Uddevalla kommun

 • Utgick från och kartlade nuläget i organisationen.
 • Vad förväntas av cheferna i kommunen?
 • Förankrade och lyssnade in verksamheternas behov.
 • Skapade inte något ”nytt”.
 • Genomförde 2 halvdagars utbildning för alla 200 chefer om vad ett hälsofrämjande ledarskap innebär? När vi gör det vi ska göra hur kan det ske på ett hälsofrämjande sätt?
slide10

Resultat i Uddevalla kommun

 • Projektet har stöttat kommunens långsiktiga arbete med hälsa och arbetsmiljö. Fasats in i ledningsarbetet.
 • Idag är det hälsofrämjande arbetet känt och en del av verksamheten
 • Ett antal verktyg är utvecklade för chefer.
 • Chefer har fått kunskap o redskap - uppmuntrats att arbeta hälsofrämjande. Varit aktiva och delaktiga!
 • Projektet används i kommunens varumärkesarbete
 • Projektet har ökat partnerskap mellan HR och chefer.
slide11

Resultat i Previa Uddevalla och centralt

 • Projektet har gett
 • Ökad kunskap om kundens styr- och ledningssystem.
 • Bättre underlag för ordinarie verksamhet gn kart-läggning av chefernas hälsa
 • Tillgång till dialog med kommunledningen
 • Ökad kunskap om hela kundorganisationen
 • Fhv möjlighet att komma in i nya processer (rekrytering)
 • Och visat det positiva med ny sammansättning av team
 • Ökat kunskap om ett konsultativt förhållningssätt och att fhv ska ta dialogen om helheten, inte bara punktinsatser!
slide12

Commodiai samarbete med Jämtkraft

 • Mål för Commodia (fhv):
 • Nå en ökad strategisk position för att främja hälsa och minska ohälsa hos kundföretag
 • Komma in tidigare i kundföretagets process – ohälsa /hälsa.
 • Att stödja en säker, hälsosam och långsiktigt hållbar produktionsutveckling hos kunden.
 • Bättre metoder inom främjande och förebyggande arb. Bättre utnyttjande av fhvs samlad kompetensÖkad kompetens relationsbyggande och marknadsföring
slide13

Mål för kundföretaget Jämtkraft

 • Att öka kompetensen inom arbetsmiljö och hälsa
 • Att öka kompetensen hos chefer och medarbetare om sambandet mellan hälsa - arbete - organisation
 • Öka kunskap om hälsa och livsstilsinsatser
slide14

Tillvägagångssätt Commodia - Jämtkraft

 • Ledarutvecklingsprogram
 • Friskvårdsåret, seminarier och ”prova-på-aktiviteter” Om hälsofrämjande livsstils-faktorer på individnivå: sömn, kost, motion, stress.
 • Hur-mår-du? Hälsosamtal webbaserat verktyg
slide15

Resultat Commodia

 • Ett högt mått av lärande är uppnått inom fhv.
 • APT har används för kunskapsöverföring samt kompetensutveckling.
 • Omvärldsanalyser genomförda med hjälp av utvecklat samarbete med Mitt universitetet.
 • Lärdomarna tas vidare i samarbete med andra kundföretag/organisationer.
slide16

Resultat - Jämtkraft

 • Mätningar efter genomförda aktiviteter visar att projektmålen utvecklats i positiv riktning
 • Projektet har gett ökad kunskap om hälsa och livsstilsförändringar på individnivå
 • Chefer uttrycker att de är tryggare och tydligare i sin roll
slide17

Två skilda utgångspunkter för hälsofrämjande och förebyggande hälsoarbete har synliggjorts

 • Utgår från organisationens nuläge med verksamheten i fokus.FHV och kund analyserar behov och insatser tillsammans på olika nivåer. Börjar titta och utgår från organisationsnivå. God arbetsmiljö och hälsa är målet.
 • Utgår från individernas hälsa som mått på om arbetsmiljön är bra. Hälsa är både medel och mål. Hälsofrämjande insatser kompletterar verksamhet. Utgår från individnivå.Båda perspektiven behövs!
slide18

Tre områden projektet fördjupat- gemensamma nämnare

Företagshälsans arbete i multidiciplinärateam.

Strategisk dialog mellan företagshälsa och kundorganisation.

FHVs erbjudande av kunskap om metoder - utveckla delaktighet i kundorganisationerna.

slide19

Strategisk dialog mellan fhv - kundorganisation

 • DELPROJEKTEN MED KUND
 • Vad innebär strategisk dialog?
 • Genom ”ny” ingång i linjeorganisationen har projekten fått ökad kännedom, kontakt med ledningar
 • Vanligaste ingången för Fhv är HR
 • Fhv blir inte mer strategisk än HR är.
 • Inget ”fel” om fhv inte arbetar strategisktmen tydliggör vad man kan!
slide20

Forts. Strategisk dialog

 • Fhv bör stå för den kompetens man har. Kunskap om rehab - leverera rehab! Hänvisa till andra om främjande och förebyggande åtgärder.
 • Fhv bör involveras redan vid organisationens design av förändringsprocesser
 • Strategiskt samarbete är förutsättning för långsiktigt samarbete
slide21

Tips till fhv- branschen

 • Lär känna era kundorganisationer bättre.
 • Utgå från vad kundorganisationen behöver för att klara sin kärnverksamhet, ”affären” eller huvuduppdraget
 • Arbeta fram vilka insatserna ska vara – tillsammans!
 • Utgå mer från ett helhetsperspektiv, se det friska
 • Var systematiska, nyfikna och konsultativa
 • Öka er kompetens inom organisationsområdet
 • Ta reda på vilka metoder som ger rätt effekt
slide22

Tips till kundorganisationerna. Vad gör ni? Vad behöver ni? Vilka ska effekterna bli?

FYSISK ARB.MILJÖ

PSYKOSOCIAL ARB.MILJÖ

RISKMILJÖ

FRÄMJA

 • KULTUR/ VÄRDERINGAR
 • RELATIONER
 • FÖRHÅLLNINGS-SÄTT O ATTITYD

GRUPP

ORGANISATION

FÖREBYGGA

REHABILITERA

INDIVID

slide23

Företagshälsornas utmaning

Nya aktörer / branscher / problemlösare

Bemanning /

outsourcing

Sjukvård

(offentlig)

Traditionell

företagshälsovård

Rehabiliterings- branschen

Utbildning / coach

Friskvård

(välmående)

Sjukvårds-

försäkring