internationale k b kap 15 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Internationale køb kap 15 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Internationale køb kap 15

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Internationale køb kap 15 - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

Internationale køb kap 15. Af: Pia Hansen. Internationale køb - CISG. Handel mellem to lande Her gælder CISG (udarbejdet af FN). Sælger og køber: Kan have forretningssted i hvert sit land Kan have indgået købeaftalen i et udland, der har ratificeret CISG

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Internationale køb kap 15' - shaeleigh-kemp


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
internationale k b cisg
Internationale køb - CISG
 • Handel mellem to lande
 • Her gælder CISG
 • (udarbejdet af FN)
 • Sælger og køber:
 • Kan have forretningssted i hvert sit land
 • Kan have indgået købeaftalen i et udland, der har ratificeret CISG
 • Kan have aftalt at anvende fremmed ret ved konflikter opstået i forbindelse med købet.

Ratificeret i ca. 80 lande

OBS Nordisk aftale

(Norge, Sverige, Finland og Danmark)

Landenes købelove anvendes…

hvorn r g lder cisg
Hvornår gælder CISG????
 • CISG anvendes på køb indgået mellem parter fra de lande, som har ratificeret CISG.
 • Har kun et land ratificeret CISG kan CISG anvendes hvis lovvalg taler herfor
 • Her gælder CISG ikke:
 • Hvis både sælger og køber har forretningssted i de nordiske lande.
 • I forbrugerkøb, køb på auktion, køb vedr. tvangssalg, køb af værdipapirer, valuta.
 • Køb af skibe, luftfartøjer eller fly, køb af elektricitet.

CISG er deklaratorisk

- Kan altså fravælges

s lgers pligter
Sælgers pligter

Sælger er forpligtet til:

  • At levere varen
  • At overgive dokumenter
  • At overdrage ejendomsretten til køber
 • Levering
  • Begrebet har samme betydning som i den danske købelov
 • Dokumenter
  • Begrebet beskrives ikke direkte i artiklen
   • Men indebærer forsikringspapirer, forsendelsesdokumenter osv.

CISG art. 30

Der skelnes ikke mellem genus og species

s lgers pligter leveringssted
Sælgers pligter - leveringssted
 • HR: det aftale sted er leveringsstedet
 • Undtagelse: leveringssted ikke aftalt
  • Så bruges artikel 31:
  • Ved at overgive varen til den første transportør, når der er tale om forsendelseskøb.
  • Ved at stille varen til rådighed for køber. Det svarer til afhentningskøb.
   • Der hvor varen var ved aftalens indgåelse.
  • Ved at stille varerne til rådighed for køber på det sted, der er aftalt
s lgers pligter leveringstid
Sælgers pligter - leveringstid

Sælger skal levere på det tidspunkt, der er fremgår af aftalen (art. 33)

 • Levering indenfor et tidsrum
  • Sælger bestemmer hvornår…
 • Såfremt overdragelse kræver udlevering af dokumenter, skal disse tillige overdrages

Leveringstid ikke aftalt

 • Sælger skal levere indenfor rimelig tid efter aftalens indgåelse

Krav om påkrav fra køber findes IKKE i CISG

I dansk købelov er der tillige krav om, at der skal finde påkrav om levering sted fra køber

risikoovergang
Risikoovergang

Reguleres i art. 66-70

Reglerne vedr. risikoovergang minder om købelovens

 • Nemlig reglerne i § 17, stk. 1
  • ”sælgeren bærer risikoen for varens hændelige undergang eller forringelse indtil levering har fundet sted”

Risikoovergang ifølge CISG

 • forsendelseskøb: overlevering til første fremmede transportør (svarer til FFF)
 • Sælg under transport: risikoovergang på aftaletidspunkt
 • Afhentningskøb: sælgerens forretningssted
 • Levering andet sted end hos sælger: risikoovergang når varen er stillet til rådighed og leveringstidspunkt er indtruffet

Svarer stort set til købelovens regler

incoterms 2010

Klausuler omkring leverings- og omkostningsfordeling

Incoterms 2010
 • EXW – køber skal afhente varens hos sælger
  • Omkostninger og risiko er købers fra sælgers sted og frem til bestemmelsessted (afhentningskøb)
  • Mest belastende for køber
 • DDP
  • Mindst belastende for køber
 • DAT/DAP
  • DAT: sælger skal sørge for at varen læsses af på købers sted
  • DAP: køber skal selv sørge for at varen læsses af på købers sted
 • FCA/FAS
  • FCA: Risiko overgår ved levering af varen til den af køber valgte fragtmand
  • FAS: samme som FCA med fragt sker med skib
 • FOB (som i dansk ret). Sælger betaler transport
 • CFR/CIF: sælger betaler omkostninger og fragt. I CIF tillige forsikring

Angivelse af disse klausuler – eks.

DDP Hamburg (Incoterms 2010)

k bers pligter
Købers pligter
 • Købesummens betaling
  • Køber er reelt forpligtet til at betale købesummen og modtage varen
  • Herunder kan køber være forpligtet til at åbne remburs eller foretage valutaoverførsel af købesummen
  • HR: betale den pris der er aftalt
  • Undt: intet aftalt vedr. pris (betales markedsprisen)
 • Betalingstidspunkt
  • Oftest aftalt – og det er gældende
  • Ikke aftalt, så betales ved levering eller overdragelse af dokumenter

Svare til samtidighedsgrundsætningen i købelovens § 14

k bers pligter betalingssted modtagelse
Købers pligter – betalingssted/modtagelse
 • Betalingssted
  • Udgangspunkt: betaling finder sted, der hvor det er aftalt
  • Er der intet aftalt, så betales der på sælgers forretningssted eller på varens bestemmelsessted.
 • Modtagelse af varen
  • Modtager køber ikke varen, så er der tale om fordringshavermora.
  • Det betragtes som en misligholdelse i forhold til CISG

Fordringshavermora giver sælger en omsorgspligt

Udgiften afholdes af køber

f lles regler for k ber og s lger
Fælles regler for køber og sælger
 • Hvis den ene part ikke synes at ville opfylde sine forpligtelser….
  • Standsningsret for modparten
 • Successiv levering
  • Samme regler som i købeloven, beføjelser vedr. kun den levering, som der er problemer med. Ikke hele ”gruppen” af leveringer
m isligholdelsesbef jelser

Varen er mangelfri, hvis:..

 • Egnet til formål ved vanligt brug
 • Konkret egnet til særligt formål
 • Varen er i rette kvalitet
 • Pakket korrekt
Misligholdelsesbeføjelser

Købers beføjelser

(ved forsinkelse…)

 • Fastholde
  • Køber sætter ny frist
  • K skal meddele fastholdelse til S (rimelig tid)
 • Hæve/annullere
  • Krav om væsentlig misligholdelse (art. 25)
  • Kan tillige hæve såfremt S meddeler at han ikke er i stand til at levere
  • Ved sen levering skal meddelelse om annullering meddeles S
 • Erstatning
  • Erstatningsbetingelserne (art 74-77)

Købers beføjelser

(ved mangler)

 • Fastholde
  • Krav om væsentlighed (art. 25)
  • Omlevering/afhjælpning
   • Afhjælpning skal være rimelig for S
 • Hæve/annullere
  • Krav om væsentlig misligholdelse (art. 25)
 • Erstatning
   • Erstatningsbetingelserne (art 74-77)
   • Forholdsmæssigt afslag (dog ej hvis afhjælpning har fundet sted)

Undersøgelses- og reklamationspligt

Reklamationsfrist

Absolutte frist 2 år

misligholdelse
Misligholdelse

Sælgers beføjelser

(ved manglende betaling eller fordringshavermora)

 • Fastholde
  • S giver K ny frist til betaling (rimelig tid)
  • I dette tidsrum kan andre beføjelser ikke gøres gældende
 • Hæve/annullere
  • Krav om væsentlig misligholdelse (art. 25)
  • Meddeles til køber
  • Udtagelsesret (efter overgivelse)
   • Kreditorer må ej have indsigelser
 • Erstatning
  • Erstatningsbetingelserne
  • Krav at der ej er tale om force majeure
 • Væsentlighedskravet
 • ”En parts misligholdelse er væsentlig, hvis den medfører en sådan ulempe for den anden part, at den i betydelig grad berøver ham for, hvad han i henhold til aftalen er berettiget til at forvente, medmindre den misligholdende part ikke forudså og en fornuftig person i samme situation og under tilsvarende omstændigheder ikke ville have forudset et sådant resultat.”
erstatning
Erstatning

Ansvarsfritagelse

 • At misligholdelsen skyldes en hindring.
 • At hindringen var uden for partens kontrol.
 • At det ikke med rimelighed kunne forventes, at parten havde taget hindringen i betragtning ved aftalens indgåelse.
 • At parten ikke med rimelighed kunne forvente at have undgået eller have overvundet hindringen eller dens følger.
 • Reglerne svarer stort set til Købelovens § 24 om force majeure.
 • Ansvarsgrundlaget = Objektivtivt (i CISG)
 • Tab
  • Kombination af adækvanskrav

og opfyldelsesinteresse

 • Rentetilskrivning
  • Efter nationale regler

Tabsbegrænsnings-pligt

opsummering

Reglerne i CISG minder meget om reglerne i handelskøb.

Når en sælger og køber fra hvert sit land indgår en købeaftale, er det et internationalt køb.

Opsummering

Incoterms 2010 er transport - og leveringsklausuler

Forskellene er primært:

 • CISG sondrer ikke mellem species- og genuskøb.
 • Er der ikke aftalt leveringstid, skal sælger levere inden for rimelig tid.
 • Fordringshavermora er en misligholdelse.
 • Sælger har både en afhjælpningsret og -pligt, også efter levering.
 • Væsentlighedsbedømmelsen er objektiv.
 • Der er en udtagelsesret for sælger, hvis køber ikke betaler for sine varer, og købers kreditorer ikke protesterer.
 • Ansvarsgrundlaget ved misligholdelse er det objektive ansvar.
 • Erstatningskravet opgøres til den positive opfyldelsesinteresse. Der er et adækvanskrav for udgifterne.
 • Rentetilskrivning sker efter nationale regler.

CISG gælder for parter fra de lande, der har ratificeret konventionen, eller hvis international privatret fører hertil.