Informacinis renginys pareiškėjams pagal
Download
1 / 28

Sergej Tkačenko Lietuvos Mokslo tarybos Mokslo fondo Mokslo finansavimo departamentas - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Informacinis renginys pareiškėjams pagal VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ (II kvietimas teikti paraiškas) Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui. Darbo užmokesčio apskaičiavimo metodika. Sergej Tkačenko

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sergej Tkačenko Lietuvos Mokslo tarybos Mokslo fondo Mokslo finansavimo departamentas' - shae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Informacinis renginys pareiškėjams pagal VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ (II kvietimas teikti paraiškas)Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui. Darbo užmokesčio apskaičiavimo metodika.

Sergej Tkačenko

Lietuvos Mokslo tarybos Mokslo fondo

Mokslo finansavimo departamentas

Paramos tyrėjams skyrius
Reikalavimai projekto i laid tinkamumui2
Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui.

BENDRIEJI IŠLAIDŲ TINKAMUMO REIKALAVIMAI (1)

 • Išlaidos yra būtinos projektui įgyvendinti;

 • Išlaidos yra padarytos ir apmokėtos nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios, bet ne anksčiau, kaip numatyta projekto sutartyje iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 1 d.; konkretus tinkamų projekto išlaidų patyrimo laikotarpis nustatomas projekto sutartyje.;

 • Išlaidos yra padarytos projekto vykdytojo;

 • Išlaidos yra skirtos apmokėti už patiektas prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus (taip pat išlaidos pagal prekių teikėjų, paslaugų teikėjų ar rangovų išankstinio mokėjimo sąskaitas, išlaidos darbo užmokesčiui;


BENDRIEJI IŠLAIDŲ TINKAMUMO REIKALAVIMAI (2)

 • Išlaidos yra tinkamai dokumentuotos;

 • Išlaidos atitinka ESF finansavimo sritis;

 • Apmokant išlaidas nebus pažeisti ES struktūrinių fondų reikalavimai, taip pat ES reikalavimai valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų, aplinkos apsaugos ir kitose taikytinose horizontalaus lygio srityse;

 • Išlaidos atitinka Išlaidų ir finansavimo atitikties taisyklėse ir kituose teisės aktuose išdėstytus reikalavimus ir visuotinės dotacijos valdytojo pripažįstamos kaip atitinkančios šiuos reikalavimus.


Reikalavimai projekto i laid tinkamumui3
Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui.

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ KATEGORIJOS* (1)


Reikalavimai projekto i laid tinkamumui4
Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui.

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ KATEGORIJOS* (2)


Reikalavimai projekto i laid tinkamumui5
Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ KATEGORIJOS* (3)


Reikalavimai projekto i laid tinkamumui6
Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ KATEGORIJOS* (4)


Reikalavimai projekto i laid tinkamumui7
Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui

PROJEKTO BIUDŽETO PAGRINDIMAS (1)


Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui

Darbo užmokesčio apskaičiavimo metodika

Fiksuotojo įkainio dydis (FĮDU) apskaičiuojamas pagal formulę:

Mokslinio tyrimo vadovui ir mokslinio tyrimo grupės nariams (tyrėjams)

FĮDU = KTA *0,965BMA +PTA+SD+GF

KTA – tarnybinio atlyginimo koeficientas. Koeficientą, taikomą kiekvienos kategorijos pareigybėms, nustato

LRV 2007 m. balandžio 4 d. nutarimas Nr. 337;

BMA – LRV patvirtintos bazinės mėnesinės algos dydis;

PTA – tarnybinio atlyginimo priedų ir priemokų dalies dydis;

SD – darbdavio apskaičiuojamos ir mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSDĮ) dydis (30,98 proc. nuo tarnybinio atlyginimo ir tarnybinio atlyginimo priedų ir priemokų dalies);

GF – darbdavio apskaičiuojamos ir mokamos įmokos į garantinį fondą (GFĮ) dydis (0,1 proc. nuo tarnybinio atlyginimo ir tarnybinio atlyginimo priedų ir priemokų dalies).

Kitiems mokslinį tyrimą vykdantiems asmenims

FĮDU = KTA*BMA +PTA+SD+GF

KTA – tarnybinio atlyginimo koeficientas. Koeficientą, taikomą kiekvienos kategorijos pareigybėms, nustato aktuali LRV 2003 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 redakcija;

Darbo užmokesčio fiksuotojo įkainio matavimo vienetas – kalendorinis mėnuo, kurį asmuo dirbo 1 pilnu etatu, įskaitant pagal teisės aktus kiekvieną mėnesį asmeniui priskaičiuotą kasmetinių atostogų laiką.

*Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose apskaičiavimo metodika patvirtinta 2011 m. gruodžio 13 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu Nr. V-213.


Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui

Darbo užmokesčio apskaičiavimo metodika

Dokumentai, įrodantis mokslinio tyrimo grupės vadovo ar nario pareigybę ir dokumentai pagrindžiantis fiksuotojo įkainio matavimo vienetų skaičių:

1.Darbuotojo atitikimą valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų minimalių kvalifikacinių pareigybių reikalavimų ir (jei taikoma) aukšto (tarptautinio) lygio mokslininkui keliamų reikalavimų įrodančių dokumentų kopijas (jei jie nebuvo patikrinti paraiškos vertinimo metu);

2. Darbo sutarties, institucijos vadovo įsakymo (-ų) ar potvarkio (-ų) (jeigu taikoma institucijoje) kopijas kuriuose būtų nurodytos darbuotojų pareigos, jų skyrimas dirbti projekte, etato dydis arba darbo laiko dalis, skiriama darbui prie projekto;

3. Dokumentinius įrodymus apie asmens prie projekto išdirbtą darbo laiką (pavyzdžiui, darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius arba suvestines pažymas).

Nustatyti darbo užmokesčio fiksuotieji įkainiai ir jų dydžiai atskiroms pareigybėms yra maksimalūs fiksuotųjų įkainių dydžiai. Pareiškėjas projekto paraiškoje gali nurodyti ir mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius (pvz., vadovaudamasis faktiniais darbo užmokesčio dydžiais konkrečioje institucijoje).

Projekto tos pačios pareigybės darbuotojams privalo būti nurodomi vienodi darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžiai.


Reikalavimai projekto i laid tinkamumui8
Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui

PROJEKTO BIUDŽETO PAGRINDIMAS (2)


Reikalavimai projekto i laid tinkamumui9
Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui

PROJEKTO BIUDŽETO PAGRINDIMAS (3)


Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui

PROJEKTO BIUDŽETO PAGRINDIMAS (4)


Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui

PROJEKTO BIUDŽETO PAGRINDIMAS (5)


Reikalavimai projekto i laid tinkamumui10
Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui

PROJEKTO BIUDŽETO PAGRINDIMAS (6)


Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui

PROJEKTO BIUDŽETO PAGRINDIMAS (7)


Reikalavimai projekto i laid tinkamumui11
Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui

PROJEKTO BIUDŽETO PAGRINDIMAS (8)

 • Tuo atveju, kai netiesioginės projekto išlaidos yra nustatomos naudojant vienodo dydžio normą, projekto vykdytojas netiesioginių projekto išlaidų pagrindimo ir tokių išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų įgyvendinančiajai institucijai neteikia, tačiau projekto vykdytojas netiesiogines išlaidas traukia į apskaitą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

 • - Tinkamų finansuoti netiesioginių projekto išlaidų suma apskaičiuojama pripažintą tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų sumą, išskyrus kryžminiam finansavimui skirtas lėšas, padauginus iš projektui taikomos vienodo dydžio normos.


Reikalavimai projekto i laid tinkamumui12
Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui

NETIESIOGINĖS PROJEKTO IŠLAIDOS


Reikalavimai projekto i laid tinkamumui13
Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui

PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO, BIUDŽETAS (1)


Reikalavimai projekto i laid tinkamumui14
Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui

PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO, BIUDŽETAS (2)


Reikalavimai projekto i laid tinkamumui15
Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui

PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO, BIUDŽETO IŠSKIRSTYMAS PAGAL METUS


Reikalavimai projekto i laid tinkamumui16
Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui

PROJEKTO TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI


Reikalavimai projekto i laid tinkamumui17
Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui

FINANSAVIMO REIKALAVIMŲ NEATITINKANČIOS IŠLAIDOS (1)

 • Išlaidos, skirtos atominės elektrinės eksploatavimui nutraukti;

 • Skolos palūkanos, išskyrus palūkanų subsidijavimą pagal numatytas Europos regioninės plėtros fondo veiklas;

 • Pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį priimančioji institucija pagal LR teisės aktus turi galimybę įtraukti į PVM ataskaitą;

 • Naudoto turto įsigijimas;

 • Nuostoliai dėl valiutos kurso pasikeitimo ir valiutos komisiniai mokesčiai;

 • Baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;

 • Nepiniginis įnašas;

 • Išlaidos, patirtos vykdant sutartis ar jų dalį, kurios padidina projekto sąnaudas, proporcingai nepadidindamos jo vertės;

 • Išlaidos, patirtos vykdant sutartis ar jų dalį, sudarytas su tarpininkais ar konsultantais, kuriose darbų ar paslaugų kaina siejama su išlaidų dydžiu, nepagrįstu faktine atlikto darbo ar suteiktų paslaugų verte;


Reikalavimai projekto i laid tinkamumui18
Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui

FINANSAVIMO REIKALAVIMŲ NEATITINKANČIOS IŠLAIDOS (2)

 • Išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos (apmokėtos) iš LR valstybės ar savivaldybių biudžetų kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybės ir (arba) savivaldybės, ES fondų, ES finansinės paramos priemonių, kitų Sąjungos finansinių priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, dėl kurių ES fondų bendrai finansuojamam turtui lėšos būtų skiriamos ne vieną kartą;

 • Baldų, įrangos, įrenginių, transporto priemonių, infrastruktūros, žemės ir kito nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos (išskyrus, kai taikomas kryžminis finansavimas);

 • Pastatų, kitų statinių ir patalpų statybos, rekonstravimo, remonto ir panašios išlaidos;

 • Įrangos, įrenginių, transporto priemonių remonto, garantinio bei pogarantinio aptarnavimo išlaidos.

 • Papildomos finansavimo reikalavimų neatitinkančios išlaidos Priemonės projektams;

 • Paraiškos rengimo išlaidos;

 • Lizingo (finansinės nuomos) išlaidos.ad