laadunvarmistusj rjestelm
Download
Skip this Video
Download Presentation
Laadunvarmistusjärjestelmä

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Laadunvarmistusjärjestelmä - PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

Laadunvarmistusjärjestelmä. LVJ Aalto-yliopisto. 9.6.2010/KEK. Mistä tässä on kyse?. Oman toiminnan tietoisesta kehittämisestä, toimintatavoista, Aalto-tavasta toimia, ja kaiken toiminnan laadun varmistamisesta. Taustalla Bolognan prosessi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Laadunvarmistusjärjestelmä' - shadow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
laadunvarmistusj rjestelm

Laadunvarmistusjärjestelmä

LVJ

Aalto-yliopisto

9.6.2010/KEK

mist t ss on kyse

Mistä tässä on kyse?

Oman toiminnan tietoisesta

kehittämisestä, toimintatavoista,

Aalto-tavasta toimia, ja kaiken

toiminnan laadun varmistamisesta

taustalla bolognan prosessi

Taustalla Bolognan prosessi

* Korkeakoulutuksen kansainvälistyminen, kaupallistuminen ja liikkuvuuden lisääntyminen

Euroopan korkeakoulutusalueen (EHEA) luominen

Prosessin kuusi tavoitetta;

 • 1. ymmärrettävät tutkintorakenteet
 • 2. yhdenmukaiset tutkintorakenteet (BA / MA)
 • 3. opintojen mitoitusjärjestelmien käyttöönotto
 • 4. liikkuvuuden lisääminen
 • 5. laadunarvioinnin eurooppalainen ulottuvuus
 • 6. korkeakoulutuksen eurooppalainen ulottuvuus (verkostoituminen)
taustalla yliopistolaki

Taustalla yliopistolaki

87 § Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista toimintaansa ja niiden vaikuttavuutta. Yliopistojen on myös osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin säännöllisesti. Yliopistojen tulee julkistaa järjestämiensä arviointien tulokset.

taustalla

Taustalla

Aalto-yliopiston ja sen korkeakoulujen oma halu ja tarve tunnistaa toiminnan kehittämiskohteet, seurata ja arvioida toiminnan ja prosessien toteutumista ja varmistaa tarvittaessa toiminnan parantuminen

laatuty ll

Laatutyöllä

Luodaan läpinäkyvyyttä organisaatioon (tiedon lisääminen, organisaation muistin lisääminen, vuorovaikutus, ymmärryksen lisääminen)

Lisätään kokonaisuuden hallintaa

Selkeytetään rooleja ja vastuita

Edistetään hyviä käytänteitä

Vahvistetaan sidosryhmien luottamusta

Laatutyö on

= organisaation tietoista kehittämistä (toiminnanohjaus)

= toiminnan jatkuvaa parantamista

kaiken toiminnan taustalla pdca
Suunnittele

toiminta

tavoitteiden

mukaan

Toiminnan-

kehittämis-

systematiikka

Paranna ja

kehitä

toimintaa

Toteuta/toimi

suunnitelmien

mukaan

Arvioi,

mittaa

ja tee johtopäätökset

Kaiken toiminnan taustalla PDCA

KEHITÄ (tee tarvittavat parannukset);

- Arviointitulosten perusteella

toimenpiteitä, hyvien käytänteiden

hyödyntäminen, uusien

tavoitteiden asettaminen

Strategia+tps, johto-

säännöt, toimintasuunnitelmat,

tutkintosääntö, ohjeet,

rehtorin päätökset ym.

 • ARVIOI, TARKISTA
 • (kuinka hyvin onnistuit);
 • ITSEarviointi (tuso), sisäinen auditointi
 • ulkoiset arvioinnit, auditoinnit
 • erilaiset selvitykset, raportit
 • (ranking)

TOTEUTA (tee se mitä suunnittelit);

Toimintatavat; ydinprosessit,

tukiprosessit, toimintaa tukevat

tietojärjestelmät , toimijat (roolit)

lvj tarkoittaa

LVJ tarkoittaa

Laadunvarmistusjärjestelmä (LVJ), quality assurance system (QAS), kattaa niin laadun hallinnan kuin laadun kehittämisen. LVJ viittaa kokonaisuuteen, joka muodostuu organisaatiosta, vastuunjaosta, menettelytavoista, prosesseista ja resursseista. (KKA)

Eli LVJ on menettelytapojen ja prosessien kokonaisuus, joilla turvataan ja kehitetään yliopiston, sen järjestämän koulutuksen ja muun toiminnan laatua

laadunvarmistuj rjestelm kka

Laadunvarmistujärjestelmä(KKA)

Millaista laatua tavoitellaan?

Huippulaatua, tasalaatua, asiakaslaatua? Kustannustehokkuutta tai toiminnan aikaansaama muutosta?

Laadun-

varmistus-

järjestelmä

Millä menettelytavoilla/prosesseilla/

mittareilla/ohjeilla/toimintatavoilla

tunnistetaan hyvä/riittämätön laatu?

Millainen kokonaisuus laadun hallinnan ja

kehittämisen menetelmistä ja mekanismeista

muodostuu? Kattaako se korkeakoulun tehtävät

ja yksiköt? Tuottaako LVJ tarkoituksenmukaista

tietoa ja johtaako se toiminnan muutoksiin?

auditointi

Auditointi

Auditointi on riippumatonta laadunvarmistusjärjestelmän ulkopuolista arviointia

Auditoinnissa arvioidaan sitä, millaisilla menettelytavoilla TKK toteuttaa ja seuraa oman toimintansa (koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen) laatua ja millaisen kokonaisuuden eli laadunvarmistus-järjestelmän (LVJn) nämä menettelytavat muodostavat.

Lisäksi arvioidaan sitä, miten TKK käyttää kerättyä seurantatietoa hyväkseen toimintansa kehittämisessä.

lisätietoa www.kka.fi

kkan auditoinnin kohde ja kriteerit

KKAn auditoinnin kohde ja kriteerit

Kohdentuu kahdelle tasolle

Korkeakoulun laadunvarmistuksen kokonaisuus

- omat lähtökohdat ja tavoitteet

2. Perustehtävien laadunvarmistus

- perustehtäviin liittyvät prosessit

Seitsemän auditointikohdetta, joita arvioidaan

kriteerein; puuttuva, alkava, kehittyvä ja edistynyt.

Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointi. Auditointikäsikirja vuosille 2008–2011

auditoinnin kohde

Auditoinnin kohde

Laadunvarmistusjärjestelmän kattavuus, toimivuus,

avoimuus, viestivyys, vaikuttavuus sekä jatkuva kehittäminen

Peruskysymykset:

Kattavuus Kattaako laadunvarmistusjärjestelmä koko korkeakoulun toiminnan?

Toimivuus ja Ovatko laadunvarmistuksen menettelytavat ja

vaikuttavuus rakenteet toimivia? Miten tietoa käytetään

toiminnan kehittämiseen?

Avoimuus ja Onko LVJ:n tuottama tieto tarkoituksenmukaista ja

viestivyys avointa sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien

näkökulmasta

kka auditoinnit

KKA auditoinnit

Yleisesti KKA:n auditoinneissa havaittua:

Järjestelmä ei kata kaikkia perustehtäviä

Kerättyä palautetietoa tai järjestelmän tuottamaa muuta tietoa ei hyödynnetä

Dokumentaatio on puutteellista ja epäyhtenäsitä, vastuiden määrittely puuttuu tai on sekavaa

Opiskelijoiden osallistuminen puutteellista (AMK)

Tiedonkulku eri osien välillä ei toimi

lvjn kokonaisuus

LVJn kokonaisuus

Laatutyön

lähtökohdat,

periaatteet

Prosessikuvaukset,

organisoituminen

rakenteet

Tekemisen,

tukemisen malli

k yt nn n toimenpiteit aallossa

Käytännön toimenpiteitä Aallossa

Nykytoimintojen kartoitus (lähtötilanne)

- mitä, kuka, miten ja miksi

Tavoitteiden määrittelyt (strategiat, TuSot)

- mihin keskitytään

Ydintoiminnot, tukiprosessit

- tunnistaminen, kuvaaminen, arviointi, kehittäminen

Johtaminen (toimijat, roolit ja vastuut)

Toiminta- ja laitoskäsikirja (toiminnan kuvaus)

Laatuorganisaatio, toimijat

eLaatu-tietojärjestelmä (dokumenttien hallinta)

lvj kehitt misty

LVJ –kehittämistyö

Johtaminen ja Prosessit ja Toimintakulttuuri

Strateginen suunnittelu rakenteet

 • Organisaatiomuutos
 • * Strategiarakenteen selkeyttäminen
 • * Johtamisprosessin aukipurku* PDCAn kytkeminen kaikkeen toimintaan
 • Toiminta- ja laitoskäsikirjojen päivittäminen
 • Sisäiset auditoinnit
 • Johdon katselmus
 • * LVJ:n viestiminen ja ymmärryksen lisääminen
 • Arviointi- ja palautejärjestelmien kehittäminen*Yhteistyö (ml. opiskelijat, ulkoiset sidosryhmät)
 • * Tiedon saatavuus, läpinäkyvyys
 • Ydin- ja tukiprosessien kuvaukset
 • *Organisaatiomuutos, organisoituminen
 • Prosessien aukipurku yksiköissä
 • * Sisäiset auditoinnit* Tietojärjestelmät tukemaan
jos prosessia

Jos prosessia

ei ole tunnistettu, emme tiedä mitä tapahtuu

ei ole kuvattu, emme tiedä miten tapahtuu

ei ole yhteydessä strategiaan, emme tiedä tapahtuuko oikeita asioita

ei ole omistajaa, niin emme tiedä kuka vastaa

ei mitata ja arvioida, emme tiedä mitään

ei toimi PDCA-periaatteella, emme kehity

(PDCA = ”Plan, Do, Check, Act” eli suunnittele, tee kuten suunnittelit, arvioi tekemisiä ja kehitä toimintaa arvioiden pohjalta)

toiminnan laatu

Toiminnan laatu

Syntyy yhdessä toimien,

” yhdessä tekemisenmeininki ”

Vaatii panostusta kehitystyöhön

Konkretisoituu palautteena

- merkitsee tarkoituksenmukaisuutta, kun tavoitteena on täyttää sidosryhmien asettamat vaatimukset/odotukset

- merkitsee muutosta, kun tavoitteena on muutos nykytilasta ideaaliin tavoitetilaan

lvj prosessit

LVJ-prosessit

Sisäiset auditoinnit

 • johdonkatselmukset

LVJ- ketju

 • toimijat, dokumentaatio

Palautejärjestelmä

 • Palautteen käsittely ja hyödyntäminen
dokumentointi on t rke

Dokumentointi on tärkeää

Luodaan organisaation muisti

Varmistetaan yhtenäinen työkäytäntö, tapa toimia

Selkeytetään vastuut ja valtuudet

Tunnetaan toisten tekemä työ

Muutoksia ja parannuksia helpompi suunnitella, kun

tiedetään miten nyt toimitaan

Kerrotaan toiminnasta ulkopuolisille

Tukee perehdytystä (valmista perehdytysaineistoa)

Muisti (voi) pettää

Käytetään ajan tasalla olevia ohjeita, lomakkeita

Toiminta hoituu myös lomakausina ja sijaistuksissa

Myös harvoin tehtävät työt hoituvat

lvj summa summarum

LVJ – summa summarum

tehdään oikeita asioita (strategia)

oikealla tavalla (prosessit)

oikeaan aikaan (vuosikello)

oikeiden ihmisten toimesta (osaaminen)

ad