kov kriisikomisjoni lesanded ja koost ametkondadega n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KOV kriisikomisjoni ülesanded ja koostöö ametkondadega

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

KOV kriisikomisjoni ülesanded ja koostöö ametkondadega - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

KOV kriisikomisjoni ülesanded ja koostöö ametkondadega. Arvi Uustalu 18.11.2010 Viljandi. Hädaolukorra seadus § 5 – KOV moodustab KK, mis…. jälgib ja analüüsib:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KOV kriisikomisjoni ülesanded ja koostöö ametkondadega' - shadi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
h daolukorra seadus 5 kov moodustab kk mis
Hädaolukorra seadus § 5 – KOV moodustab KK, mis…
 • jälgib ja analüüsib:
  • kriisireguleerimise korraldust, hädaolukordadeks valmistumise ja lahendamise, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise, hädaolukorras KOKS §-s 6 sätestatud ülesannete ja pädevuste toimimist omavalitsusüksuses
 • analüüsib:
  • hädaolukordade tekkimise tõenäosust ja teeb VVKK, RKK ning pädevatele asutustele ettepanekuid valmistumise, lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise kohta omavalitsusüksuses
 • vaatab läbi tegevuspiirkonda puudutava hädaolukorra RA osa
 • abistab eriolukorra juhti hädaolukorra lahendamise koordineerimisel ja teabevahetuse korraldamisel ning täidab muid eriolukorra juhi antud ülesandeid
 • abistab hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamise koordineerimisel
 • otsustab KOV kriisireguleerimisõppuse korraldamise
 • teavitab avalikkust hädaolukorrast Vabariigi Valitsuse kehtestatud alustel ja korras
 • täidab muid seadusest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid
kov kriisialased lesanded
KOV kriisialased ülesanded
 • Kriisireguleerimise eesmärk:
  • inimeste, vara ja keskkonna suurem turvalisus
  • riigi suurem julgeolek
  • õnnetustele ja sündmustele reageerimise suurem võimekus

KOV

kriisikomisjon

Turvalise elukeskkonna

planeerimine ja

kujundamine

Oma vastutusala elutähtsate

teenuste korraldus

hädaolukorras

Hädaolukorda lahendava

asutuse toetamine

kov olulisus kriisireguleerimises
KOV olulisus kriisireguleerimises
 • Kriisid toimuvad alati seal kus asuvad inimesed ja mõjutavad alati otseselt või kaudselt inimesi. Kriisireguleerimine peab algama sealt kus asuvad inimesed.
 • Reaalne elu on tõestanud, et asjassepuutuva KOV osalemine hädaolukorra lahendamisel on möödapääsmatu:
  • kohalike olude tundmine
  • hinnang hädaolukorra lahendamise/ päästetööde taktika mõjudele KOV teenustele
  • kohalike ressursside tundmine ja KOV käsutuses olevad lisaressursid
  • KOV juht kui arvamusliider, sõnumid elanikkonnale
  • HO lahendavate asutuste toetamine tugifunktsioonidega
  • kogukonnavastutus
 • Et osaleda HO lahendamisel, on vajalik osaleda ka planeerimises
kov kriisikomisjon
KOV kriisikomisjon
 • KOKSi juhtmõte: KOV ülesanne on korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi
 • KOV KK toetab selle seadusesätte täitmist erinevate kõrvalekallete korral
 • KOV KK kaudu tagatakse HOS-s toodud ülesannete täitmine abistada ametkondi ja tagada ka hädaolukorras teenuste osutamine
 • KOV KK peab olema valmis reageerima operatiivselt
 • Osades olukordades piisab otsustusõigusega kontaktisikust ametkondadele, osadel juhtudel on vajalik kogu komisjoni tööshoidmine (väga äärmisel juhul 24/7)
 • Vajalik eelnevalt mõelda ka töökorralduse peale, kui vajadus pikemalt koos istuda
 • Eeltoodud põhimõtted sisalduvad ka KOV KK põhimääruses
soovitused kov kk istungi teemadeks
Soovitused KOV KK istungi teemadeks
 • Hooajaliselt kutsuda teenuseosutajaid KOV KK ette kandma
 • Toimunud HO või ulatuslike teenusekatkestuste kokkuvõtted
 • Kutsuda ka ametkondi ja teisi KOVe ülevaateid esitama
 • Prioriteetsed elektrienergia objektid
 • Üld- ja detailplaneeringute arutelu
 • Istungisagedus sõltub KK juhi otsusest. Optimaalne2- 4 korda aastas.
 • Kulusid ei kaeta mujalt kui KOV omavahenditest.
 • Kuna tegemist on pikema perspektiiviga, on hea kui rutiinid paigas
 • Võimalikult pikem planeerimine (aastaplaan)
 • Dokumenteerimine – ettevalmistus, istung, protokoll
slide7

Kriisireguleerimine

Taastamine

Valmistumine

Lahendamine

Ennetamine

Elanikkonna kaitse korraldamine

Elutähtsate teenuste toimepidevus

ennetamine
Ennetamine
 • Riskianalüüs – teadlikkus sündmustest, mis võivad tekitada hädaolukordasid ja mida me saame nende riskidega ette võtta
  • Maakondade riskianalüüsid (2007)
  • KOV esialgsed riskianalüüsid (2008)
  • Riiklikud hädaolukorra riskianalüüsid ja nende sidustamine kohaliku tasandiga (2011)
 • Riskide arvestamine planeeringutes - suur võimalus!!! Õigusaktides latt väga kõrgele seatud, tuleks rohkem lähtuda tervest mõistusest
 • Riskikommunikatsioon – elanikkonna ohtudest teavitamine (pidev protsess, kohalikud infokandjad, infovoldikud)
 • Elanikkonna koolitamine – käitumisjuhised
ohtlikud ja suur nnetuse ohuga ettev tted
Ohtlikud- ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=MA11A&user_id=at või http://www.maaamet.ee

supilinnal on siiber
Supilinnal on siiber
 • Enne: Pärast:
suure riskiohuga objektid
Suure riskiohuga objektid
 • Suure riskiohuga objekti mõiste annab kohalikule omavalitsusele ja päästeasutusele kaalutlusõiguse spetsiifiliste objektide riskidega arvestamiseks planeeringutes. Suure riskiohuga objektide mõiste alla kuuluvad kindlasti:
  • suurõnnetuse ohuga ettevõtted
  • mürgiseid (T) ja väga mürgiseid (T+) kemikaale käitlevad ohtlikud ettevõtted (näiteks ammoniaagi ja kloori käitlejad)
 • Lisaks toodud objektidele võib päästeasutus põhjendatud vajadusel lähtudes regionaalsest riskianalüüsist, maakonna riskianalüüsist, omavalitsuse riskianalüüsist või konkreetse objekti (ettevõtte) riskianalüüsist laiendada suure riskiohuga objekti mõistet ka teistele ettevõtetele.
 • Päästeasutus koostab nimekirja suure riskiohuga objektidest ning teeb selle kättesaadavaks kohalikele omavalitsustele.
ettevalmistamine
Ettevalmistamine
 • Üle-Eestiline ressursikataloog - tehniline ja inimressurss
 • PäA andmekogu 2011
ettevalmistamine1
Ettevalmistamine
 • Elektrienergia prioriteedid, üle-Eestiline nimekiri (2011)
  • 4 kriteeriumit:
   • Elutähtsad objektid
   • Ühiskondlikult tähtsad objektid
   • Majanduslikult tähtsad objektid
   • EE mainet mõjutavad objektid
  • Lõuna-Eestis ca 1000 objekti, RKK otsus täpsustada kriteeriume ja abistada JV info kogumisel, koostöö KOV-dega
 • Koostööpartnerite leidmine, kaardistamine ja ettevalmistamine (organisatsioonid, vabatahtlikud)
 • Kriisikomisjonide liikmete ja spetsialistide koolitus - päästekeskus kord aastas (meie kulud)
 • Komisjoni töö korraldamine ja rutiinide jälgimine
 • Teemakohased kokkulepped ja lepingud
ettevalmistamine2
Ettevalmistamine
 • Ametkondlikud õppused
  • Regionaalne õppus South-EVAC (26.11.2010, KVÜÕA Matkekeskus)
  • Riiklik/rahvusvaheline õppus EU CREMEX 2011 (Tartu/Tallinn)
 • KOV õppus
  • KOV otsustab ise õppuste sageduse
  • Võiks olla väiksemas mahus
  • Pigem arutelud ja analüüs
  • KOKS toodud ülesanded - mida teeme, kui juhtub???
  • Vajadusel/soovi korral kaasata ametkondade esindajaid
lahendamine
Lahendamine

Valitsuse

kriisikomisjon

 • Ametkondade toetamine pääste näitel

Üleriigiline staap

Regionaalne

kriisikomisjon

Päästeameti

kriisimeeskond

Regionaalne staap

KOV

kriisikomisjon

Päästekeskuse

kriisimeeskond

Sündmuskoha staap

kov abistavate lesannete loetelu
KOV abistavate ülesannete loetelu
 • Tugifunktsioonid
 • Evakueerimine (suund ja suurus, otsustajad, täideviijad, tagasipöördumine)
 • Avalikkuse teavitamine (KOV – meedia)
 • Abiressursid
 • Kohalike olude kohta info
 • Teabevahetus (KK – elanikkond – KK, KK – ametkond – KK)
kov lesanded ulatuslik evakuatsioon p a juhendmaterjali eeln u
KOV ülesanded - ulatuslik evakuatsioon (PäA juhendmaterjali eelnõu)
 • Evakuatsioonikohtade tegevuse korraldamine (küte, valgus, side, vesi, majutus, toitlustamine, WC);
 • Transpordi korraldus eelevakuatsiooni ajal;
 • Transpordi korraldus kaitseevakuatsiooni ajal kogunemispunktist evakuatsioonikohta;
 • Meditsiiniline teeninduse korraldamine kogunemispunktides ja –kohtades;
 • Evakuatsioonikohtade turvalisuse korraldus;
 • Evakuatsiooniga seotud kohaliku omavalituse ülesannete koordineerimine valla- või linnavalitsuse või kriisikomisjoni kaudu;
 • Evakueeritute registreerimise korraldus;
 • Teabe edastamine evakueeritute kohta ning evakueeritute teavitamine olukorrast.
 • Kulud Vabariigi Valitsuse reservfondist
kov lesanded n ited holpidest
KOV ülesanded – näited HOLPidest
 • Kooskõlastamisringil kiirgushädaolukorra, tormi ning mere- ja rannikureostuse hädaolukorra lahendamise plaanid.
 • KOV ülesanded
  • KOV KK abistab vajadusel oma tegevuspiirkonnas juhtivat asutust hädaolukorra lahendamise koordineerimisel
  • KOV KK osaleb teabevahetuses
  • Teistes õigusaktides sätestatud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja isikute pädevused ja volitused kehtivad ka hädaolukorra lahendamisel ning neil on kohustus vastavalt nende pädevustele ja volitustele tagada neile eriseaduste alusel määratud ülesannete täitmine ning abistada juhtivat asutust hädaolukorra lahendamisel
taastamine
Taastamine
 • KOV roll väga suur selles sambas
 • Hädaolukorra eelse seisundi taastamine – eesmärk!
 • Kahjude/kahjustuste hindamine – pädevused mis on omal olemas, kaasatavad pädevused.
 • Sotsiaalne taastumine – inimesed!
 • Ressursside taastamine – iga päev viib meid lähemale järgmisele õnnetusele
 • Elutähtsate teenuste taastamise jälgimine, koordineerimine, korraldamine
 • Kulude hüvitamise taotluse esitamine
elut htsad teenused
Elutähtsad teenused
 • KOV peab hoolt kandma, et elutähtsate teenuste osutamine oleks järjepidev ning et teenuste osutamise katkemise korral oleks tagatud teenuste toimimise taastamise võime
 • Kriisireguleerimise vaatenurgast ja seaduse kontekstis on omavalitsuse ja elanikkonna jaoks prioriteetsed teenused:
  • kaugküttesüsteemi ja -võrgu toimimine
  • valla teede ja linnatänavate korrashoiu toimimine
  • veevarustuse ja kanalisatsiooni, sealhulgas reoveepuhastite toimimine
  • jäätmehoolduse toimimine
  • valla- või linnasisese ühistranspordi toimimine
 • Nende teenuste osas on juhtivad /korraldavad KOV-d, ametkonnad saavad toetada läbi kriisistruktuuride
 • Lõuna-Eestis HOSi mõistes elutähtsa teenuse osutajad Tartu linnas
 • Ka väiksemad KOVid peaksid elutähtsate teenuste teemaga tegeleda (2011 RKK)
 • Oluline KOV koostöö elutähtsat teenust pakkuva ettevõttega
 • Kasutatav kriisireguleerimise süsteemi planeerimissüsteem
slide29

Majandus-ja

Kommunikatsiooni-

ministeerium(18)

Siseministeerium (7)

Keskkonnaministeerium(3)

Elutähtsad teenused(41)

Rahandusministeerium ja Eesti Pank (3)

Põllumajandusministeerium (1)

Sotsiaalministeerium (4)

slide30

Teenuse kirjeldus

Kriitilised tegevused

Meetmete testimine

Elutähtsate teenuste toimepidevus

Katkestuste tagajärjed

Toimepidevuse plaan (ennetus, valmisolek, taastamine)

Prioriteetsed riskid

Ohud

infoedastusskeemid
Infoedastusskeemid
 • Rahuajal partnerid KOV KK-le infoedastusskeemis maavanem ja päästekeskus
 • Hädaolukorras KOV annab infot:
  • SiM-TAO (opinfo@siseministeerium.ee, tel. 612 3110, faks 612 3414)
   • kaugküttesüsteemi või -võrgu toimimise täielik katkemine kütteperioodil prognoositavalt enam kui 24 tunniks
   • ühisveevärgi või -kanalisatsiooni toimimise täielik katkemine prognoositavalt enam kui 24 tunniks
  • Maavanemale, sündmuskoha staabile, regionaalsele staabile, päästekeskuse KRM-le, päästekeskuse OP korrapidajatele info KOKS ülesannete ja pädevuste toimepidevuse korralduse seisust ja probleemidest
 • Hädaolukorras KOV (KK esimees) saab infot:
  • sündmuskoha staabist, regionaalsest staabist või päästekeskuse KRM-st
  • ametkonnad võiks esitada lisaks SiMTAOle ettekanded ja raportid ka KOV kriisikomisjonile
h daolukorra seaduse alusel antavad alamaktid
Hädaolukorra seaduse alusel antavad alamaktid
 • Õigusaktides paremini orienteerumiseks koostatud juhendmaterjal, kus toodud olulisemad ülesanded koos märkustega (täiendamisel)
 • Vabariigi Valitsuse määrus “Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni põhimäärus”
 • Vabariigi Valitsuse määrus “Hädaolukorrast või hädaolukorra tekkimise vahetust ohust Siseministeeriumi teavitamise kord”
 • Vabariigi Valitsuse määrus “Avalikkuse hädaolukorra tekkimise vahetust ohust, hädaolukorrast ja hädaolukorra lahendamisest teavitamise kord ning nõuded edastatavale teabele”
 • Vabariigi Valitsuse määrus “Päästetööde ja eriolukorra tööde tegemisel kaitseväe ja Kaitseliidu kasutamise kord”
 • Vabariigi Valitsuse määrus “Riigi tegevusvaru hoidmise, kasutamise, kontrollimise, uuendamise ja aruandluse kord”
h daolukorra seaduse alusel antavad alamaktid1
Hädaolukorra seaduse alusel antavad alamaktid

6. Siseministri määrus “Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni põhimäärus”

 • Siseministri määrus “Hädaolukorra riskianalüüsi koostamise juhend”
 • Siseministri määrus “Hädaolukorra lahendamise plaani koostamise juhend”.
 • Siseministri määrus “Kriisireguleerimisõppuse sisule ning regionaalse ja kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse korraldamise sagedusele esitatavad nõuded”
 • Siseministri määrus “Toimepidevuse riskianalüüsi juhend”
 • Siseministri määrus “Toimepidevuse plaani koostamise juhend”
l petuseks
Lõpetuseks:

HOS kohaselt kehtivad teistes õigusaktides sätestatud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja isikute pädevused ja volitused ka hädaolukorraks valmistumisel ja hädaolukorra lahendamisel.

Kui me oma ametiülesannete täitmisel mõtleme ka sellele, mis minu töövaldkonnas võib põhjustada õnnetusi, hädaolukordi, siis on võimalik ka midagi teha nende ärahoidmiseks.

t nan t helepanu eest k simused arvi uustalu@rescue ee 5226361
Tänan tähelepanu eest!Küsimused?arvi.uustalu@rescue.ee5226361