slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤติน้ำ 19 พื้นที่ PowerPoint Presentation
Download Presentation
โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤติน้ำ 19 พื้นที่

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 69

โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤติน้ำ 19 พื้นที่ - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤติน้ำ 19 พื้นที่ เพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ ( Feasibility Study : FS ) ศึกษาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( Environmental Impact Assessment : EIA ) และการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤติน้ำ 19 พื้นที่


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤติน้ำ 19 พื้นที่

เพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ (Feasibility Study : FS)

ศึกษาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(Environmental Impact Assessment : EIA)

และการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

(Strategic Environmental Assessment : SEA)

ในระดับลุ่มน้ำโขง ชี มูล

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ

พื้นที่ 8 : ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ฝั่งซ้าย

พื้นที่ 11 : ห้วยสายบาตร

slide2
1.วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม1.วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา และยุทธศาสตร์ของประเทศ และภูมิภาค

slide3
กรอบการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรอบการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (31 สิงหาคม 2552)

แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (สผ., กันยายน 2551)

slide4
ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

การศึกษารายละเอียดโครงการ

สำรวจและเก็บตัวอย่างภาคสนาม

วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน

รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

EIA

จัดทำมาตรการและแผน ป้องกันและแก้ไข/ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

SIA

HIA

slide5
ขอบเขตพื้นที่การศึกษา : ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ฝั่งซ้ายและห้วยสายบาตร
slide6
3.ขอบเขตการศึกษา : ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ฝั่งซ้าย

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2316.23 ตร. กม. (1,447,643.75 ไร่) ครอบคลุมพื้นที่56 ตำบล 13 อำเภอ 4 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดหนองบัวลำภู

slide7

3.ขอบเขตการศึกษา : ห้วยสายบาตร

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 677.67 ตร. กม. (423518.75 ไร่) ครอบคลุมพื้นที่ 31ตำบล 10อำเภอ 3จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์

slide8
ขอบเขตการศึกษา (ต่อ)

เกณฑ์กำหนดการคัดเลือกพื้นที่สำหรับพิจารณาศักยภาพและข้อจำกัด

 • ไม่อยู่ในพื้นที่ดินเค็มมากกว่า 50 %
 • ไม่อยู่ในพื้นที่แหล่งน้ำ ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น
 • ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนและอุตสาหกรรม
 • ไม่อยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติและนานาชาติ
 • ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
 • และพื้นที่อนุรักษ์ที่เตรียมประกาศเพิ่มเติม
 • ไม่อยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A และ 1B
 • ไม่อยู่ในพื้นที่ชลประทานขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
 • ไม่อยู่ในพื้นที่ภูเขา (SC) มีความลาดชัน>35 % และพื้นที่โคก เนินกันไว้
 • เพื่อเป็นป่าชุมชน
 • ไม่อยู่ในพื้นที่ถนนทางหลวงสายหลัก 1,2,3 หมายเลข
 • ไม่อยู่ในพื้นที่สนามบิน
slide9
5. การตรวจสอบข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ และพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม

slide10

5.การตรวจสอบข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม5.การตรวจสอบข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม

slide11
5.การตรวจสอบข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม5.การตรวจสอบข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม
slide12
5.การตรวจสอบข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม5.การตรวจสอบข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม
slide13
5.การตรวจสอบข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม5.การตรวจสอบข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม
slide14
5.การตรวจสอบข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม5.การตรวจสอบข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม
slide15

ปัจจัยทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าที่ศึกษาปัจจัยทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าที่ศึกษา

slide16

1

2

แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา

คุณภาพน้ำผิวดิน

 • เก็บตัวอย่างน้ำของแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการจำนวน 7 จุด (ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ฝั่งซ้าย) และ 5 จุด (ห้วยสายบาตร)
 • ครอบคลุม 3 ฤดูกาล ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน
 • ดัชนีคุณภาพน้ำ 34 ดัชนี ลักษณะทางกายภาพ 7 ดัชนี ทางเคมี 11 ดัชนี ทางชีวภาพ 2 ดัชนี โลหะหนัก 6 ดัชนี ลักษณะสมบัติเพื่อการชลประทาน7 ดัชนีสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ 1 ดัชนี

คุณภาพน้ำใต้ดิน

 • เก็บตัวอย่างน้ำของแหล่งน้ำใต้ดิน (บ่อน้ำตื้น บ่อน้ำบาดาล) ของชุมชนพื้นที่ศึกษาโครงการจำนวน 7 จุด (อุบลรัตน์ฝั่งซ้าย) และ5 จุด (ห้วยสายบาตร)
 • จำนวน 2 ครั้ง ฤดูฝน และฤดูแล้ง
 • ดัชนีคุณภาพน้ำ 18 ดัชนี ลักษณะทางกายภาพ 5 ดัชนี ทางเคมี 9 ดัชนี โลหะหนัก 3 ดัชนี บัคเตรี/ แบคทีเรีย 1 ดัชนี
slide17

3

4

แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา

ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว

 • ศึกษาลักษณะธรณีวิทยา ในด้านชั้นหินชุด สภาพธรณีสัณฐาน
 • วิเคราะห์ความมีพลังของแนวรอยเลื่อน

ทรัพยากรดิน

 • เก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ชลประทาน เพื่อวิเคราะห์หาระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และดินเค็ม
 • ศึกษาการจำแนกดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และคุณภาพของดิน ทางด้านการเกษตรและด้านวิศวกรรม
slide18

5

6

แนวทางและวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการศึกษา

นิเวศวิทยาทางน้ำ

 • เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในน้ำ บริเวณสถานีและช่วงเวลาเดียวกับการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน
 • ดัชนีที่วิเคราะห์ แพลงก์ตอน และสัตว์หน้าดิน พันธุ์ไม้น้ำ และปลา

ทรัพยากรป่าไม้/การใช้ประโยชน์จากป่า

 • วางแปลงตัวอย่างเพื่อสำรวจด้านนิเวศวิทยาป่าไม้บริเวณพื้นที่ที่คาดว่าได้รับผลกระทบ
 • ศึกษาประเภทป่า ชนิดของไม้ ระบบนิเวศป่าไม้ ความหนาแน่นของไม้ ความหลากหลายของไม้
 • พื้นที่หาของป่า ชนิดและประเภทของป่าที่หาได้ ผลผลิตและมูลค่า
slide19

7

8

แนวทางและวิธีการศึกษา

สัตว์ป่า

 • สำรวจสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการ ทั้งจากการเดินสำรวจ และสอบถามประชาชนในพื้นที่ (สำรวจ 2 ฤดูกาล)
 • ศึกษาสภาพนิเวศของพื้นที่ ชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของสัตว์ป่า

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

 • ทบทวนและจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการ
 • ตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาคสนาม เพื่อนำมาปรับข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน
slide20

10

9

แนวทางและวิธีการศึกษา

การคมนาคมขนส่ง

 • ศึกษาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมที่สำคัญต่อเชื่อมกับพื้นที่โครงการ
 • ตรวจสอบสภาพเส้นทางคมนาคมและการใช้ประโยชน์ของเส้นทาง

เกษตรกรรมและการปศุสัตว์

 • รวบรวมข้อมูลการเกษตรกรรมและปศุสัตว์บริเวณพื้นที่โครงการ
 • สัมภาษณ์เกษตรกรบริเวณที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากโครงการ พร้อมการสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม
 • ศึกษาระบบเพาะปลูกและปศุสัตว์ ประเภท ชนิดพันธุ์ ผลผลิต ปัญหาและอุปสรรค
slide21

11

12

แนวทางและวิธีการศึกษา

สภาพเศรษฐกิจ-สังคม

 • รวบรวมข้อมูลด้านประชากรและการปกครอง จำนวนครัวเรือน การประกอบอาชีพ สภาพสังคม ของชุมชนในระดับตำบล/อำเภอ
 • การสัมภาษณ์ด้านเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติ ครอบคลุมกลุ่มผู้นำและผู้ให้ข้อมูลชุมชน ไม่น้อยกว่า 400 ครัวเรือน

สาธารณสุขและอาชีวอนามัย

 • รวบรวมข้อมูลสภาพสาธารณสุข สถานการณ์อาชีวอนามัยและโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
 • รวบรวมผลการสำรวจภาคสนามของการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ
slide22

13

14

แนวทางและวิธีการศึกษา

แหล่งโบราณคดีและแหล่งท่องเที่ยว

 • ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งโบราณคดี แหล่งท่องเที่ยว และ สถานที่สำคัญของชุมชน
 • การสังเกตหรือสอบถามข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่

การชดเชยทรัพย์สินและการอพยพตั้งถิ่นฐานใหม่

 • สำรวจการถือครองที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง พืชผลและไม้ยืนต้น บริเวณพื้นที่พัฒนาโครงการ เพื่อประเมินทรัพย์สิน
 • สอบถามทัศนคติของผู้ที่อาจได้รับผลกระทบด้านการชดเชยทรัพย์สิน
slide23

จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ

1

18

2

11

4

13

3

16

5

สถานีเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ

10

3-12

สถานีเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน

6

6

7

3

slide24

จุดเก็บคุณภาพน้ำผิวดิน/นิเวศวิทยาทางน้ำ : ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ฝั่งซ้าย

slide25
จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ
slide27

ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำผิวดินดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำผิวดิน

กายภาพ

slide29

ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)

ชีวภาพ

โลหะหนัก

slide30

คุณภาพน้ำใต้ดิน

1

2

4

3

5

3-12

สถานีเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน

6

7

slide31

จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดินจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน

slide32
จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดินจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน
slide34

ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำใต้ดินดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

กายภาพ

slide38

พารามิเตอร์วิเคราะห์ดินพารามิเตอร์วิเคราะห์ดิน

 • ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM)
 • ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
 • ปริมาณปูนที่ควรใช้แก้ไขดินกรด (LR)
 • เนื้อดิน (Texture)
 • ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน (Available P)
 • และ Exchangeable K, Caและ Mg
 • ค่าการนำไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น
slide39

3-37

สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน

แผนที่แสดงการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ฝั่งซ้าย

slide41

3-34

แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

slide42

การศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคม

หัวข้อ

 • ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
 • สภาพเศรษฐกิจ-สังคมของครัวเรือน
 • สภาพการใช้ประโยชน์และถือครองที่ดิน
 • สภาพสังคม การพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วม
 • ในการพัฒนาชุมชน
slide43

การศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคม(ต่อ)

หัวข้อ

 • โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณูปโภคและ
 • สภาพแวดล้อมของชุมชน
 • ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ
 • ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย
 • การรับรู้ข่าวสารทั่วๆ ไป ข่าวสารโครงการ และความ
 • คิดเห็นที่มีต่อโครงการ
slide44

การศึกษาด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย

สำรวจข้อมูลทุติยภูมิด้านสุขภาพอนามัยจากสถานพยาบาลในพื้นที่ศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและภาวะโภชนาการ

ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่โครงการ

ศึกษาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น พยาธิ ไข้เลือดออก

มาลาเรีย ฯลฯ

อนามัยสิ่งแวดล้อมของครัวเรือนและชุมชน

slide45

โบราณคดีและสิ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

รวบรวมข้อมูลปัจจุบันด้านโบราณคดีและสิ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

ศึกษาตำแหน่ง ที่ตั้ง อายุ และลักษณะคุณค่าทางประวัติศาสตร์

บริเวณที่จะถูกน้ำท่วม หรือพื้นที่อพยพ (ถ้ามี)

ตรวจสอบแหล่งโบราณคดีในพื้นที่โครงการกับกรมศิลปากร

slide46

สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว

สำรวจข้อมูลทุติยภูมิด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับตำแหน่ง ที่ตั้ง และบริเวณใกล้เคียงพื้นที่พัฒนาโครงการ

ศึกษาเกี่ยวกับสถิติการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว

ศึกษาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น

ศึกษาความงดงามของทัศนียภาพและภูมิทัศน์ในปัจจุบัน แหล่งทองเที่ยวและนันทนาการ

slide47

การชดเชยทรัพย์สิน และการตั้งถิ่นฐานใหม่

สำรวจจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

รวบรวมข้อมูลราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบัน

รวบรวมข้อมูลราคาพืชผลและไม้ยืนต้นทางการเกษตร

กำหนดทางเลือกที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ (ถ้ามี)

ประเมินค่าเสียหายทางทรัพย์สินและสาธารณสมบัติของประชาชน

วางแผนการจ่ายค่าชดเชยและกำหนดเวลา หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

slide48

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลักษณะโครงการที่จะพัฒนา

ข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

slide49

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

HEALTH =H

IMPACT = I

ASSESSMENT =A

(HIA)

1 hia
1.วัตถุประสงค์และความจำเป็นของ HIA

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

ในพื้นที่อย่างยั่งยืนทุกมิติ

เพื่อคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางบวกและทางลบ

เพื่อเสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ

และส่งเสริมด้านสุขภาพ

เพื่อเสนอมาตรการติดตาม ประเมินผลและเฝ้าระวัง

ผลกระทบด้านสุขภาพ

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมสอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนา

ของรัฐและยุทธศาสตร์ของประเทศและภูมิภาค

slide51
กรอบการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพกรอบการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ
slide53

ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการประเมินข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการประเมิน

ผลกระทบทางสุขภาพ

ข้อมูลโครงการ

ข้อมูลการสัมผัสของประชาชน

ขอบเขตการศึกษา

 • การศึกษาสิ่งคุกคามสุขภาพ
 • การศึกษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ
 • การศึกษาปัจจัยต่อการรับสัมผัส
 • การศึกษาลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ
 • การศึกษาผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพ
 • การศึกษาผลกระทบต่อสังคมและชีวิตความเป็นอยู่

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

slide54
ขอบเขตของการศึกษา

สิ่งคุกคามสุขภาพ

สิ่งคุกคามทางกายภาพ =>เสียง ฝุ่นละออง ความสั่นสะเทือน

สิ่งคุกคามทางเคมี => สารพิษ โลหะหนัก สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย

สิ่งคุกคามทางชีวภาพ =>เชื้อแบคทีเรีย โปรโตซัว และพาหะนำโรค

สิ่งคุกคามทางการยศาสตร์ => การทำงานหนัก การยกของหนัก

ท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม

สิ่งคุกคามทางจิตใจและสุขภาพจิต =>ความวิตกกังวล ความเครียด

สิ่งคุกคามทางสังคม=>ความแตกแยกในสังคม การโยกย้ายถิ่น วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

slide55

ขอบเขตของการศึกษา (ต่อ)

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการพัฒนาโครงการ

เช่น คุณภาพทางนิเวศ คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ ดิน

คุณภาพอาหาร ฯลฯ

การเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์หรือการได้มาของทรัพยากร

เช่น การใช้น้ำ การใช้ที่ดิน การจัดการของเสีย อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว การเกษตร ปศุสัตว์ การประมง คมนาคม

slide56

ขอบเขตของการศึกษา (ต่อ)

ปัจจัยต่อการรับสัมผัส

เส้นทางการรับสัมผัสสารพิษเข้าสู่ร่างกาย =>หายใจ ปาก ผิวหนัง

การรับสัมผัสของคนงาน เกษตรกร ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ

การรับสัมผัสของประชาชนโดยรอบโครงการ

การระบุกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

slide57

ขอบเขตของการศึกษา (ต่อ)

การศึกษาลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ

อัตราการตายปัจจุบัน

อัตราการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

ผลกระทบต่อกลุ่มความเสี่ยงสูง

อัตราการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

ผลกระทบสะสม

ผลกระทบทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง

ผลกระทบต่อประชาชนรุ่นต่อไป

ผลกระทบทางจิตใจ เครียด

slide58

ขอบเขตของการศึกษา (ต่อ)

การศึกษาลักษณะผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพ

ความต้องการการดูแลสุขภาพโดยรวม

ความต้องการการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ

การเปลี่ยนแปลงด้านองค์กรและการบริการทางการแพทย์

slide59

ขอบเขตของการศึกษา (ต่อ)

การศึกษาผลกระทบต่อสังคมและชีวิตความเป็นอยู่

ผลกระทบต่อรายได้ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม และการจ้างงาน

ผลกระทบต่อรายได้ของท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม

การอพยพย้ายถิ่น การตั้งถิ่นฐานใหม่

ผลกระทบต่ออนามัยสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

ผลกระทบต่อการศึกษา

ผลกระทบต่อเครือข่ายสังคม และการสนับสนุนจากสังคม

ประโยชน์ทางสุขภาพที่จะได้รับจากโครงการ

slide60
ประเด็นการศึกษา
 • ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับ
 • ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ 120 ตัวอย่าง
 • ห้วยสายบาตร 100 ตัวอย่าง

1.1 ตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่หนอนพยาธิ

1.2 การสำรวจหอยที่เป็นพาหะนำโรค

1.3 การสำรวจตัวอ่อนพยาธิ

ในปลาที่เป็นพาหะนำโรค

ถ่ายอุจจาระลงน้ำ

Bythinia spp.

ตัวอ่อนระยะที่1

ตัวอ่อนระยะที่ 2

slide61
ประเด็นการศึกษา
 • ปัญหาโรคไข้ฉี่หนู (เลปโตสไปโรซีส)การดักจับสำรวจหนูที่เป็นพาหะนำโรค (2 ฤดูกาล)
 • ปัญหาโรคที่นำโดยยุง เช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย - สำรวจยุง (2 ฤดูกาล)
 • - เจาะเลือดเพื่อหาเชื้อไข้มาลาเรีย
 • ปัญหาการใช้สารเคมี โดยเฉพาะยาฆ่าแมลงการศึกษาการใช้สารเคมีของเกษตรกรและการเจาะเลือด เพื่อตรวจหา Cholinesterase
 • ปัญหาโรคจากน้ำดื่มและสภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมไม่ดีการสำรวจสภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัย
 • การเก็บตัวอย่างน้ำดื่มของชุมชน

ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ฝั่งซ้าย 120 ตัวอย่าง

ห้วยสายบาตร 100 ตัวอย่าง

slide62

ประเด็นการศึกษา

 • ปัญหาความเครียดและสุขภาพจิตกลุ่มคนที่มีความวิตกกังวล ความเครียด จากการสูญเสียที่คืน การย้ายที่อยู่อาศัย ฯลฯ จะวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างไร
 • แบบสอบถามด้านสุขภาพจิตท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ 120 ตัวอย่าง
 • ห้วยสายบาตร 100 ตัวอย่าง
 • การศึกษาสุขภาพอนามัยของประชาชนทำการตรวจสุขภาพทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงบริเวณพื้นที่พัฒนาโครงการ
 • าง
 • ห้วยสายบาตร 100 ตัวอย่าง
 • การศึกษาด้านสารอาหารและภาวะโภชนาการประเมินสภาวะการขาดสารอาหารโดยเฉพาะในเด็กวัยก่อนเรียน(0-5ปี) เด็กวัยเรียน (6-12 ปี) เพื่อให้ทราบสภาวะปัจจุบัน โดยการตรวจร่างกายและการใช้แบบสอบถาม
slide63

ประเด็นการศึกษา

ปัญหาทางสุขภาพ

การสำรวจด้านสุขภาพ

ปัญหาทางกายภาพในช่วงก่อสร้าง

 • ตรวจวัดฝุ่นละออง เสียง และความสั่นสะเทือน จำนวน 3สถานี

ปัญหาโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส

 • การสำรวจสาเหตุและพฤติกรรมของประชาชนในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิด โรคเอดส์ ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อ ไข้หวัดนก ด้วยแบบสอบถาม ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ 120 ตัวอย่าง
 • ห้วยสายบาตร 100 ตัวอย่าง

ปัญหาทางสังคม

 • การใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มด้านปัญหา ของสังคมในชุมชมท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ 120 ตัวอย่าง
 • ห้วยสายบาตร 100 ตัวอย่าง
slide64

การวางแผนจุดเก็บตัวอย่างปลา หอยที่เป็นพาหะนำโรคพยาธิ

1

2

4

3

5

3-12

สถานีเก็บตัวอย่างปลา หอยที่เป็นพาหะนำโรคพยาธิ

6

7

slide65
การวางแผนจุดเก็บตัวอย่างปลา หอยที่เป็นพาหะนำโรคพยาธิ
slide66
5. แนวทางและวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ(ต่อ)

3. ตรวจสุขภาพประชาชน

ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ฝั่งซ้าย 120 ตัวอย่าง

ห้วยสายบาตร 100 ตัวอย่าง

3.1. ตรวจวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชในเลือด

3.2. ตรวจวิเคราะห์ปรสิตในอุจจาระ

3.3. ตรวจวิเคราะห์มาลาเรียในเลือด

3.4. ตรวจสุขภาพทั่วไป

3.5. ตรวจวิเคราะห์ด้านสารอาหารและโภชนาการ

slide67
5. แนวทางและวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ(ต่อ)

4. การสำรวจด้านสุขภาพโดยใช้แบบสอบถาม

4.1. สิ่งคุกคามต่อจิตใจสุขภาพจิตและความสุข

4.2. สารอาหารและโภชนาการ

4.3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ ไข้หวัดนก ไข้เลือดออก

4.4. แบบสำรวจอนามัยสิ่งแวดล้อม

4.5. แบบสำรวจสิ่งคุกคามทางสังคม

4.6. แบบสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เกี่ยวกับ

โรคพยาธิ

slide68

การตรวจสุขภาพประชาชน

การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการตรวจสุขภาพประชาชน

slide69
6. แนวทางและวิธีการเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพ โดยคำนึงถึง สภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ

เสนอมาตรการติดตามตรวจสอบ ความถูกต้องของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่กระทำไว้ และติดตามตรวจสอบมาตรการลดผลกระทบว่าได้ถูกนำไปใช้หรือไม่ และได้ผลเพียงใด