Ústav biotechniky zeleně
Download
1 / 14

Ústav biotechniky zeleně [email protected] - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Ústav biotechniky zeleně [email protected] Řez stromů – stabilizace nebo destrukce?. Ing. Pavel Bulíř, Ph.D. PRÁVNÍ RÁMCE ŘEZU STROMŮ. - zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a Vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ústav biotechniky zeleně [email protected]' - shad-pickett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ústav biotechniky zeleně

[email protected]

Řez stromů – stabilizace nebo destrukce?

Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.


PRÁVNÍ RÁMCE ŘEZU STROMŮ

 • - zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a Vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění

 • zákonem č. 89/2012, občanským zákoníkem, v platném znění,

 • zákonem č. 40/2009, trestním zákoníkem, v platném znění

 • -- řezem dřeviny nesmí dojít k naplnění definice „poškození dřeviny“,

 • -- řez má být realizován šetrným způsobem a ve vhodné roční době,

 • -- zhotovitel řezu má povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí,

 • -- zhotovitel řezu odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti, pokud neprokáže, že škodu nezavinil,

 • -- řez může provádět vlastník nebo jiná oprávněná osoba bez stanoviska orgánu ochrany přírody s výjimkou stromů se zvláštním režimem ochrany dle zákona č. 114/92 Sb. (zde je nutný souhlas orgánu ochrany přírody)

 • --- památné stromy a stromy registrované jako VKP,

 • --- druhy zvláště chráněné zákonem,

 • --- stromy, jež jsou biotopem pro jiné organismy chráněné zákonem,

 • --- doupné stromy a stromy sloužící jako hnízdiště ptáků (osídlené),

 • uvedené povinnosti lze porušit v nezbytném rozsahu, hrozí-li nebezpečí zprodlení,

 • v samostatném režimu se provádí profylaktická opatření (zákon č. 326/2004 Sb.)


Návrh řezu (pěstebního zásahu)

Vychází z:

 • plánu zlepšujících a podpůrných opatření nebo projektu péče pro jednotlivé stromy nebo jejich soubory,

 • komplexních projektů řešících obnovu či regeneraci objektů zeleně,

 • potřeby zajištění standardní udržovací péče,

 • Vždy:

 • -- s ohledem na pěstební cíl,

 • -- v reakci na změny stavu prostředí a stromu,

 • -- v reakci na změnu funkcí,

 • -- v reakci na nevyhovující parametr provozní bezpečnosti,

kontrolní dokumenty – SPPK 02 002, SPPK 02 003, ČSN 839051, ČSN 464902-1


Volba technologie řezu(formy provedení řezu)

 • v souladu s přirozenými biologickými principy a funkcemi stromu,

 • (s důrazem na podporu přirozených obraných mechanismů, ochranných zón),

 • 2. v reakci na parametry vitality, zdravotního stavu atd. = stav jedince,

 • 3. se zohledněním možných negativních důsledků,

 • (poranění, funkčnost,ekonomika, provoz, ekologický význam stromu),

 • se zohledněním požadavků jiných oborů, je-li to relevantní,

 • se zohledněním vlastností, lokace a specifik jedince

řez by neměl způsobit: (s ohledem na definované cíle),

- destabilizaci jedince a aktuální nepřiměřené zhoršení jeho stavu a funkcí,

- nepřiměřené zkrácení životnosti jedince (biologické perspektivy),

- poranění ponechávaných částí stromu (větví, kmenů),

- poškozování sousedních jedinců, majetku atd.,

- přenos infekčních a karanténních chorob a škůdců


Východiska řezu

 • 1) umělý antropický zásah (stromy existují i bez něho – proces samočištění – proces kladoptozie, přirozená selekce větví a jedinců)

 • 2) přirozený vývoj stromu je často v rozporu s potřebami/tužbami člověka (x lokace)

 • 3) vždy představuje poranění a nevratný zásah ovlivňující bilance stromu a

 • celou jeho biocenózu (zvážit nutnost a rozsah!!), radikálně mění energetické toky

 • látkové výměny

 • 4) mnohé postupy vyžadují individuální přístup,

 • 5) základem by měla být preventivní opatření (následná zlepšující a podpůrná

 • opatření jsou vždy náročnější a méně efektivní – fyzicky, biologicky, ekonomicky)

 • umění říci ne !!! – strom péči nepotřebuje nebo je již neefektivní !!!


Nepříznivé následky řezu stromů

 • vždy poranění a současně možný zdroj pro další zraňování (--- mechanické,

 • fyziologické, biotické),

 • -- lokální narušení funkcí bělového dřeva (aktivně přenáší asimiláty a vodu,

 • stává se fyziologicky nefunkční),

 • -- vystavení jádrového dřeva vnějším vlivům, rozvoj vnitřních hnilob,

 • -- vystavení bělového dřeva kolonizaci ránovými patogeny či dřevním houbám,

 • -- odumírání lýka a borky, tvorba otevřených rakovin,

 • synergicky přispívá k rozvoji či urychlení vývoje dalších přítomných

 • handicapů či zesiluje důsledky negativních predispozic,

  • ,

 • je významnou vstupní branou pro rozvoj patogenů,

 • (zvláště dřevních hub, chorob kambia a vaskulárních mykóz, ránových parazitů,

 • rozvoj mikrobiálních infekcí),

 • redukce asimilačně aktivního listového aparátu (snížení kapacity fotosyntetické

 • produkce, omezení ochrany, narušení energetické a hormonální rovnováhy),

 • nedostatečná nebo nadměrná zpětná reakce jedince na řez


VYBRANÉ STABILIZAČNÍ ZÁSAHY (ŘEZY)

- cílem zásahů je redukce nadzemní části jedince (zejména objemu koruny) za účelem zvýšení jeho stability

(snížení rizika vývratu, zlomu, rozlomení…),

- nejradikálnější typy zásahů, mohou vést k trvalým, vážným poškozením,

(nemělo by docházet k neopodstatněné realizaci těchto zásahů, zvláště na zdravých stromech), přináší rozvoj hnilob,

- nutnost další péče,

- výrazná vzhledová proměna stromu,

- ×omezení ×prodloužení životnosti jedince,

platí, že:

„čím více stabilizujeme,tím více strom fyziologicky oslabujeme“


Řez redukční obvodový

 • - vychází z filozofie stabilizačního řezu (metody SIA),

 • - snížení těžiště a náporové plochy stromu (větrné zátěže),

 • - rovnoměrně po celém obvodu nebo nejefektivněji ve svrchní třetině koruny,

 • význam práce s obrostem – vnitřním i vnějším,

 • významná role světelného faktoru,

 • významná role vývojové fáze jedince (fyziologického stáří) a jeho vitality

 • - nutnost respektování přirozené architektury a taxonomických specifik,

 • - hloubka řezů se zkracuje směrem dolů a dovnitř koruny,

 • - jednorázově lze odstranit max. 30% objemu asimilačního aparátu,

 • - náročnější zásahy etapizace v čase - princip fázové redukce

 • (vždy dle zpětných reakcí stromu) – interval: 3-5-10 let

 • - období provedení: II. pol. vegetačního klidu a předjaří, ve zprodlení – kdykoliv,

 • lze provádět i v letním období (výhodnější – omezení růstu výmladků)

interpretací provedení – „nejčastější chybně provedený zásah“

mnohdy:naplňuje termín „poškození dřeviny“


Korunová redukce ve vztahu k asimilačně aktivnímu objemu koruny

 • bez realizace řezu,

 • 30% objemová redukce koruny,

 • 30% zkrácení délky větví,

 • 30% redukce výšky stromu s proporční redukcí šířky koruny


Řez sesazovací koruny

 • jednorázově provedený hluboký řez primární i sekundární koruny (dříve tvarované)

 • -- až na úroveň kosterních větví a kmene (často o 1/2 až 2/3 objemu),

 • „CÍLÍ NA ODŮVODNĚNÉ PRODLOUŽENÍ FUNKČNÍ ŽIVOTNOSTI“

 • zásah vždy věcně odůvodněný !!!, (důvody bezpečnostní, kompoziční),

 • u mnohých taxonů jej lze považovat za trvalé „poškození dřeviny“,

 • obnova funkcí stromu je ZPRAVIDLADOČASNÁ (???)

 • destruktivní, ale i záchovný zásah

 • -- zásadní vliv na zdravotní stav,

 • -- realizuje se zvláště u stromů s nevhodnými mechanickými dispozicemi či vadami - stromů poškozených

 • jen u dřevin s dobrou vitalitou a dobrou kmenovou či korunovou výmladností,

 • významná role světelného faktoru,

 • vyžaduje následné pěstební zásahy a zvýšenou péči

  • -- doprovodné opatření omezení závlahy a hnojení nebo opak (dle vitality),

 • -- selekce nových výhonů, jejich zapěstování, často další redukce (cyklicky po 5-10 letech),

 • období provedení: období vegetačního klidu a předjaří, při zprodlení - neodkladně


ad