html5-img
1 / 20

Programų sistemų inžinerija

Programų sistemų inžinerija. Saulius Ragaišis , VU MIF saulius.ragaisis@m a f.vu.lt 20 1 0- 09 - 15. Programinės įrangos gyvavimo ciklas. Programinės įrangos gyvavimo ciklo procesai. R . S . Pressman visų gyvavimo ciklo modelių apibrėžimuose išskiria tokius procesus:

shad-mendez
Download Presentation

Programų sistemų inžinerija

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@maf.vu.lt 2010-09-15

 2. Programinės įrangos gyvavimo ciklas

 3. Programinės įrangos gyvavimo ciklo procesai R.S.Pressman visų gyvavimo ciklo modelių apibrėžimuose išskiria tokius procesus: • Bendravimas (angl. Communication) apima projekto inicijavimą ir reikalavimų surinkimą; • Planavimas (angl. Planning) apima vertinimą, plano sudarymą ir stebėjimą; • Modeliavimas (angl. Modeling) apima reikalavimų analizę ir projektavimą; • Kūrimas (angl. Construction) apima kodavimą ir testavimą; • Pateikimas (angl. Deployment) apima įdiegimą, palaikymą ir atsiliepimų gavimą. Trūkumai?

 4. Pastebėjimai • Programų sistemų inžinerijos pagrindinis objektas yra kūrėjų atliekami procesai. • Kad projektas būtų sėkmingas, reiktų žinoti ir užsakovų (naudotojų) vykdomus procesus. • Didžioji dalis Lietuvos įmonių ir organizacijų dar nesupranta įsigijimo proceso svarbos. • Programų sistemų priežiūros (angl. maintenance) svarbą galima pagrįsti ir tuo, kad pagal atliktus tyrimus priežiūros kaštai sudaro 50-70 % viso programų sistemos gyvavimo ciklo kaštų.

 5. ISO/IEC 12207 - Programinės įrangos gyvavimo ciklo procesų standartas Pagrindinis šio standarto tikslas yra apibrėžti programinės įrangos gyvavimo ciklo procesus, suteikti bendrą sampratą ir terminologiją, kas palengvintų, iš vienos pusės, programinių produktų ar paslaugų įsigijimą, o iš kitos pusės, jų sukūrimą, pateikimą ir priežiūrą.

 6. ISO/IEC 12207 Šiuo metu galiojanti standarto versija yra sudaryta iš 3 dokumentų: • Pagrindinio standarto [ISO95], kuris buvo priimtas 1995 metais ir apibrėžė procesų kategorijas, pačius procesus, jų veiklas ir užduotis bei pateikė procesų pritaikymo gaires skirtingoms organizacijoms. • 1-o papildymo [ISO02], kuris buvo priimtas 2002 metais ir papildė procesų rinkinį bei apibrėžė visus procesus, nurodydamas jų tikslus ir rezultatus. • 2-o papildymo [ISO04], kuris buvo priimtas 2004 metais ir tik patikslino kai kurių procesų apibrėžimą.

 7. ISO/IEC 12207 normatyvinės dalys • Pagrindinis standarto tekstas [ISO95], apibrėžiantis naudojamus terminus, procesų kategorijas ir pačius procesus, nurodydamas jų veiklas ir užduotis. • Priedas A [ISO95], apibrėžiantis standarto pritaikymo procesą, t.y. standarto pritaikymo konkrečiam projektui pagrindinius žingsnius: projekto aplinkos identifikavimas; informacijos surinkimas; procesų, veiklų ir užduočių pasirinkimas; priimtų sprendimų ir jų pagrindimo dokumentavimas (standarte žingsniai aprašyti labai lakoniškai – šio priedo apimtis tik 1 puslapis). • Priedas F [ISO02, ISO04], apibrėžiantis programinės įrangos gyvavimo ciklo procesus, nurodydamas jų tikslus ir rezultatus.

 8. ISO/IEC 12207 informacinės dalys • Priedas B [ISO95], pateikiantis gaires standarto pritaikymui (angl. tailoring). • Priedas C [ISO95], pateikiantis organizacijų ir gyvavimo ciklo procesų sąryšį, kokioms organizacijoms kurie procesai yra svarbesni. • Priedas D [ISO95], pateikiantis nuorodą į vienintelį standartą ISO/IEC 12119, skirtą programinės įrangos paketų kokybės reikalavimams ir testavimui.

 9. ISO/IEC 12207 informacinės dalys (2) • Priedas E [ISO02, ISO04], pateikiantis sąryšį tarp pagrindiniame standarto tekste[ISO95]ir priede F pateiktų procesų. Dauguma priede F apibrėžtų procesų sutampa su jų buvusiais apibrėžimais [ISO95], bet • (1) yra įvesta ir visai naujų procesų: pavyzdžiui, naudojamumo procesas (angl. usability process) ar personalo valdymas (angl. human resource management), tokie procesai vadinami baziniais); • (2) nauji procesai suformuoti iš buvusių kitų procesų veiklų: pavyzdžiui, pasirengimas įsigijimui (angl. acquisition preparation) ar proceso vertinimas (angl. process assessment); • (3) kai kurie procesai yra išplėsti: pavyzdžiui, reikalavimų surinkimas (angl. requirements elicitation) ar produkto įvertinimo procesas (angl. product evaluation process).

 10. ISO/IEC 12207 informacinės dalys (3) • Priedas G [ISO02], pateikiantis priede F pateiktų naujų procesų apibrėžimą jų veiklomis ir užduotimis, t.y. papildantis pagrindiniame standarto tekste esantį procesų apibrėžimą. • Priedas H [ISO02], pateikiantis praplėstą (detalesnį), lyginant su priedu F, programinės įrangos įsigijimo procesų rinkinį, labiau tinkamą įsigijimo gebėjimo vertinimui.

 11. Procesų kategorijos • Pagrindiniai gyvavimo ciklo procesai (angl. primary life cycle processes) • Pagalbiniai gyvavimo ciklo procesai (angl. supporting life cycle processes) • Organizaciniai gyvavimo ciklo procesai (angl. organizational life cycle processes)

 12. Pagrindiniai procesai • Įsigijimo procesas (angl. acquisition process)apibrėžia veiklas, kurias vykdo organizacija, įsigyjanti sistemą, programinį produktą ar paslaugą. • Tiekimo procesas (angl. supply process) apibrėžia veiklas, kurias vykdo organizacija, tiekianti sistemą, programinį produktą ar paslaugą. • Kūrimo procesas(angl. development process)apibrėžia veiklas, kurias vykdo programinį produktą apibrėžianti ir kurianti organizacija. • Naudojimo procesas(angl. operation process)apibrėžia veiklas, kurias vykdo organizacija, kad suteiktų sistemos naudotojams galimybę dirbti sus sistema. • Priežiūros procesas (angl. maintenance process)apibrėžia veiklas, kurias vykdo sistemą prižiūrinti organizacija tam, kad sistema atitiktų einamuosius naudojimo poreikius.

 13. Pagalbiniai procesai • Dokumentavimo procesas (angl. documentation process) apibrėžia gyvavimo ciklo procesų surinktos informacijos užrašymo veiklas. • Konfigūracijos valdymo procesas (angl. configuration management process) apibrėžia programinės įrangos konfigūracijos valdymo veiklas. • Kokybės užtikrinimo procesas (angl. quality assurance process) apibrėžia veiklas, padedančias užtikrinti, kad produktai ir procesai atitiks jiems nustatytus reikalavimus ir planus. Pastaba: verifikavimas, validavimas, bendros peržiūros ir auditas gali būti naudojami kaip kokybės užtikrinimo būdai. • Verifikavimo procesas (angl. verification process) apibrėžia veiklas, kurias vykdo programinį produktą įsigyjanti, tiekianti ar nepriklausoma organizacija produkto patikrinimui (ar jis atitinka apibrėžtus jam reikalavimus).

 14. Pagalbiniai procesai (2) • Validavimo procesas(angl. validation process) apibrėžia veiklas, kurias vykdo programinį produktą įsigyjanti, tiekianti ar nepriklausoma organizacija produkto tinkamumo patvirtinimui (ar jis atitinka poreikius). • Bendrų peržiūrų procesas(angl. joint review process) apibrėžia veiklas, atliekamas produkto ar veiklos būsenos įvertinimui. • Auditavimo procesas(angl. audit process) apibrėžia veiklas, atliekamas atitikimo reikalavimams, planams ir sutarčiai įvertinimui. • Problemų sprendimo procesas(angl. problem resolution process) apibrėžia veiklas, skirtas bet kokio pobūdžio ir prigimties gyvavimo ciklo metu iškilusių problemų analizavimui ir šalinimui.

 15. Organizaciniai procesai • Valdymo procesas(angl. management process) apibrėžia valdymo veiklas, vykdomas viso gyvavimo ciklo metu. • Infrastruktūros procesas(angl. infrastructure process) apibrėžia veiklas, skirtas sukurti sąlygas kitų procesų vykdymui. • Gerinimo procesas(angl. improvement process) apibrėžia veiklas, kurias organizacija atlieka procesų apibrėžimui, valdymui ir gerinimui. • Mokymo procesas(angl. training process) apibrėžia veiklas tinkamai apmokytų darbuotojų parengimui.

 16. Procesų apibrėžimai • veiklomis ir užduotimis • tikslais ir rezultatais

 17. Įsigijimo proceso apibrėžimas. Priede F • Pasiruošimas įsigijimui • Tiekėjo išrinkimas • Tiekėjo stebėjimas • Programinės įrangos priėmimas • Sutarties sudarymas

 18. Įsigijimo proceso apibrėžimas. Priede H H1. Įsigijimo poreikiai H2. Įsigijimo strategija H3. Naudos analizė H4. Techniniai reikalavimai H5. Teisiniai ir administraciniai reikalavimai H6. Finansiniai reikalavimai H7. Projekto reikalavimai H8. Kvietimas teikti pasiūlymus

 19. Įsigijimo proceso apibrėžimas. Priede H (2) H9. Tiekėjo kvalifikacija H10. Pasiūlymų vertinimas H11. Sutarties parengimas H12. Tiekėjo stebėjimas H13. Priėmimas H14. Sutarties užbaigimas H15. Tiekėjo santykiai H16. Naudotojo santykiai H17. Finansų valdymas

 20. Klausimai ?

More Related