slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva dreier det seg om? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva dreier det seg om?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Hva dreier det seg om? - PowerPoint PPT Presentation


  • 86 Views
  • Uploaded on

Kan det lages et felles internkontrollsystem i kommunen? Å re 05.02.2008 Tor Ivar Stamnes, Kvalitetssjef. Hva dreier det seg om?. ”KVALITETSFORMEL”. Resultat. Kvalitet =. Krav + forventninger.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hva dreier det seg om?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kan det lages et felles internkontrollsystem i kommunen? Åre 05.02.2008Tor Ivar Stamnes, Kvalitetssjef

hva dreier det seg om
Hva dreier det seg om?

”KVALITETSFORMEL”

Resultat

Kvalitet =

Krav + forventninger

Når kvalitet = 1, er det full overensstemmelse mellom produkt/tjeneste og kundens krav og forventninger.

dagens situasjon
Dagens situasjon

Brukernes forventninger

Mediefokus

Foreldere og brukere stiller med advokat

Pasienter, bruker av kommunale helsetjenester og elever har rettigheter.

Hva med ILP/IOP helse/skole?

Det er knyttet straffeansvar til deler av lovene:

Eks Oppl.l. § 9a-7, 3 mnd fengsel , POL §43, 1 – 3 års fengsel

dagens situasjon1
Dagens situasjon

I barnehager og skoler gis det medikamenter som sykepleiere ikke kan gi uten opplæring og delegering på sykehus.

Det håndteres sensitive personopplysninger også utenom helse- og sosialetaten.

Ansatte har krav på et trygt arbeidsmiljø, også når de er inn i private hjem i arbeids medfør.

Hvordan sikres lik evaluering av alle elever i ungdomsskolen, også skolene imellom?

Mobbing i skolen

internkontrollsystem
Internkontrollsystem

System som skal sikre at lover og forskrifter, samt interne mål og standarder overholdes

Sikre ”orden i eget hus”

sentrale forhold
Sentrale forhold

Mål

Ledelsens gjennomgang

Kompetanse, bevissthet, øvelse, erfaring

Ressursstyring:

Anskaffelse av nødvendige ressurser, infrastruktur, arbeidsmiljø

Måling, analyse og forbedring

kravelementer
”Kravelementer”

Lover og forskrifter

Ansvar og organisering

Dokumentstyring

Avvikshåndtering

Revisjoner

Risikovurdering

lover og forskrifter
Lover og forskrifter

Er relevante lover og forskrifter kjent?

Er relevante lover og forskrifter tilgjengelig?

Hvordan oppdateres disse?

IK Mat - 5.1, IK HMS - 5.1, IK Sos-Helse - 4b, IK Infosh 3-1

ansvar og organisering
Ansvar og organisering

Organisasjonskart?

Stillingsbeskrivelser?

IK Mat - 5.2, IK HMS - 5.5, IK Sos-Helse – 4a

dokumentstyring
Dokumentstyring

For bla. å:

* godkjenne dokumentene før de utgis

* gjennomgå, oppdatere og godkjenne dem på nytt

* sørge for at endringer og gjeldende utgave fremgår

* sikre at riktige utgaver er tilgjengelige der de brukes

* sørge for at dokumenter er lesbare og identifiserbare

* forhindre utilsiktet bruk av foreldede dokumenter og

at disse kan gjenfinnes

avviksh ndtering form l
Avvikshåndtering, formål

- redusere risikoen for uønskede konsekvenser av avviket

- dokumentere faktisk hendelsesforløp og få bekreftet lukking av avvik, samt sikre at dokumentasjon blir tatt vare på og at nødvendige meldinger blir gitt

- avdekke årsaksforhold og evt. konsekvenser

- sikre brukere og ansattes rettigheter

- læringspotensialet for forbedring som kan bidra til forebygging av at hendelsen inntreffer på nytt.

Overføring av denne læringen til andre enheter

IK Mat - 5.4, 5,5 og 5a IK HMS - 5.6 og 5,7

IK Sos-Helse – 4f og g, IK Infosh 2-4 og 2-6

revisjoner
Revisjoner

Formål med kvalitetsrevisjon er å etterprøve om aktiviteten i enheten er i overensstemmelse med eksterne krav (eks. myndighetskrav) og interne krav, samt at den er hensiktsmessig for å oppnå målene for virksomheten.

Det skal sikres at eksterne og interne krav etterleves i praksis.

IK Mat - 5.7, IK HMS - 5.8, IK Infosh 2-3 og 2-5

risikovurdering
Risikovurdering

Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt  utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Tre sentrale spørsmål er:

1 Hvilke uønskede hendelser kan virksomheten bli utsatt for og fortsatt kunne levere de tjenester som er forutsatt i akseptabelt omfang og av akseptabel kvalitet?

2 Hvor ofte kan det tenkes at slike uønskede hendelser inntreffer?

3 Hvilke konsekvenser vil slike uønskede hendelser ha?

IK Mat - 5.3, IK HMS - 5.6, IK Sos-Helse – 4f, IK Infosh 2-4

en mulig tiln rming
En mulig tilnærming:

Se på kravene i lovverket og samle det som er felles

niv indeling
Nivåindeling

Overordnet allmenngyldig

Enhetsnivå, (”Lokale forhold”)

hvordan er det gjort i hnt hf
Hvordan er det gjort i HNT HF?

Elektronisk system

Systemkravene felles

Kategorier for spesifikke områder

2 nivå

slide18

Kvalitetssystemet

Nivå 0

Styrende dokumenter

Nivå 1

Melde-

rutiner

avvik

Diag

Behand

Pleie

Organisasjon

og ledelse

HMS

System

beskrivelse

Beredskaps- plan

Smitte-

vern

Legemiddel- håndtering

Info-

sikkerhet

Utstyr

Nivå 2

Enhetsdokumentasjon for den enkelte klinikk, avdeling, post, seksjon