viljandi linna liiklusohutusprogramm n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VILJANDI LINNA LIIKLUSOHUTUSPROGRAMM PowerPoint Presentation
Download Presentation
VILJANDI LINNA LIIKLUSOHUTUSPROGRAMM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

VILJANDI LINNA LIIKLUSOHUTUSPROGRAMM - PowerPoint PPT Presentation


 • 360 Views
 • Uploaded on

VILJANDI LINNA LIIKLUSOHUTUSPROGRAMM. SIRLI LEIER JAAN KLEEMANN. Viljandi linn. Eesti rahvastikuregistri andmetel on Viljandi linna elanike arv seisuga 31. detsember 2010 (kaasa arvatud) 19 140 , kellest naisi on 10 696 ning mehi 8444.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VILJANDI LINNA LIIKLUSOHUTUSPROGRAMM


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
viljandi linna liiklusohutusprogramm

VILJANDI LINNA LIIKLUSOHUTUSPROGRAMM

SIRLI LEIER

JAAN KLEEMANN

viljandi linn
Viljandi linn
 • Eesti rahvastikuregistri andmetel on Viljandi linna elanike arv seisuga 31. detsember 2010 (kaasa arvatud) 19 140, kellest naisi on 10 696 ning mehi 8444.
 • Aasta varem, seisuga 31. detsember 2009, oli Viljandi linnas elanikke registreeritud 19 311.  
 • Viljandi linna tänavavõrk on 98 km pikkune.
liiklusohutusprogrammi algatamine
Liiklusohutusprogrammi algatamine

Liiklusseadus §5 lg (3).

Kohaliku omavalitsuse tasandil korraldatakse rahvusliku liiklusohutuseprogrammi elluviimist regionaalsete ja kohalike liiklusohutusprogrammide ning tegevuskavade kaudu.

liiklusohutusprogrammi algatamine1
Liiklusohutusprogrammi algatamine
 • Ülaltoodud sätte alusel arutab Viljandi linnavolikogu tegevuskava seaduse täitmiseks.
 • Viljandi linna liiklusohutusprogrammi koostamine algab Viljandi linnavolikogu otsusega.
liiklusohutusprogrammi algatamine2
Liiklusohutusprogrammi algatamine
 • Eeltööna on teavitatud transpordisektorit ja kõiki naaberomavalitsusi ideest liiklusohutusprogramm koostada ja on edastatud kutse selles töös kaasalöömiseks.
 • Kohalikes ajalehtedes „Sakala“ ja „Üks Leht“ ning „Mulgi Raadios“ on kutsutud kõiki aktiivseid linnakodanikke ja ettevõtjaid osalema avalikul arutelul, kus käsitletakse liiklusalaseid teemasid.
liiklusohutusprogrammi koostamise ettevalmistus
Liiklusohutusprogrammikoostamiseettevalmistus
 • Volikogu otsusega määratakse liiklusohutusprogrammi koostamisega tegeleva juhtgrupi koosseis ja vastutav ametiisik ning tööde tähtaeg.
liiklusohutusprogrammi koostamise ettevalmistus1
Liiklusohutusprogrammikoostamiseettevalmistus
 • Juhtgruppi kuuluvad abilinnapea, kohaliku omavalitsuse liiklusohutuse spetsialistid ning huvigruppide esindajad.
 • Juhtgrupi ülesandeks on teha koostööd aktiivsete linnakodanikega ja linna liikluskomisjoni liikmetega kuhu kuuluvad maanteeameti-, politsei-, päästeteenistuse-, autokooli-, liikluskorraldusega tegeleva ettevõtte esindajad.
liiklusohutusprogrammi koostamise ettevalmistus2
Liiklusohutusprogrammikoostamiseettevalmistus
 • Juhtgrupi esmaseks ülesandeks on koostada tegevuskava, kus on etappide viisi määratud tööde kirjeldus, valmimise tähtaeg ja vastutaja.
liiklusohutusprogrammi lesehitus
Liiklusohutusprogrammi ülesehitus

Liiklusohutusprogramm jaguneb kaheks suuremaks osaks:

 • Olemasoleva olukorra analüüs
 • Strateegia koostamine
liiklusohutusprogrammi eesm rgid ja prioriteedid
Liiklusohutusprogrammi eesmärgid ja prioriteedid
 • Viljandi Liiklusohutusprogramm on strateegiline dokument, mille eesmärgiks on saavutada senisest parem liiklusohutuse tase.
 • Programmis kavandatakse tegevusi aastateks 2011 kuni 2015.
liiklusohutusprogrammi eesm rgid ja prioriteedid1
Liiklusohutusprogrammi eesmärgid ja prioriteedid
 • Liiklusohutusprogrammis planeeritud meetmed on selleks, et vähendada hukkunute ja vigastatute arvu Viljandi linnas toimunud liiklusõnnetustes.
liiklusohutusprogrammiga seotud arengudokumendid
Liiklusohutusprogrammiga seotud arengudokumendid

Rahvusvahelised arengudokumendid

 • 20. juulil 2010. aastal kinnitas Euroopa Komisjon Euroopa Liidu liiklusohutuse suunised aastateks 2011−2020 (Towards a European road safetyarea: policyorientations on road safety2011−2020), kus eesmärgiks seati taaskord järgneva kümne aasta jooksul liiklussurmade arvu vähendamine 50% võrra alates 2010. aasta tasemest lähtuvalt.
liiklusohutusprogrammiga seotud arengudokume ndid
Liiklusohutusprogrammiga seotud arengudokumendid

Riiklikud arengudokumendid

 • Eesti Vabariigi Valitsuse „Transpordi arengukava 2006−2013“ on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi strateegiline lähtedokument transpordisektori arendamiseks.
liiklusohutusprogrammiga seotud arengudokumendid1
Liiklusohutusprogrammiga seotud arengudokumendid

Riiklikud arengudokumendid

 • Eesti rahvuslik liiklusohutusprogramm aastateks 2003−2015
liiklusohutusprogrammiga seotud arengudokumendid2
Liiklusohutusprogrammiga seotud arengudokumendid

Kohalikud arengudokumendid

 • Viljandi linna arengukava aastateks 2008-2015Kehtestatud 29. septembril 2010 Viljandi Linnavolikogu määrusega nr. 45
 • Viljandi linna investeeringute kava
 • Viljandimaa vigastusteprofiil 2010
liiklusolukorra ldine anal s
Liiklusolukorra üldine analüüs

TEEDEVÕRK

Viljandi linna tänavavõrk on 98 km pikkune, millest 4% moodustavad kruuskattega teed, mis valdavalt on tupiktänavad. Vastavalt arengukavale ja linna eelarve võimalustele on eesmärk muuta kõik kruuskattega teed tolmuvabaks. Selleks kasutatakse kahte viisi: kruusateede asfaltkatte alla viimist ja 2 ½ kordset pindamist.

liiklusolukorra ldine anal s1
Liiklusolukorra üldine analüüs

TEEDEVÕRK

Vastavalt Viljandi vanalinna kujunduskontseptsioonile kasutatakse vanalinna teede kattematerjalina munakive või tahutud graniitpätse. Nimetatud eesmärkide elluviimine on otseses seoses tänavate all paiknevate tehnovõrkude rekonstrueerimise või rajamisega, mille investeeringute maht moodustab suure osa tänavate väljaehitamises.

liiklusolukorra ldine anal s2
Liiklusolukorra üldine analüüs
 • Olulised tänavad
 • Olulised ristmikud
 • Olulised sillad ja truubid
liiklusohutusalase tegevuse korraldus
Liiklusohutusalase tegevuse korraldus

Kohaliku omavalitsuse tasandil korraldatakse liiklusohutusalaste tegevuste elluviimist regionaalsete ja kohalikeliiklusohutusprogrammidekaudu. Viljandi linnaskäesoleva hetkenivastavprogramm puudub. Samas on ViljandiLinnavalitsuseerinevadosakonnad ja teenistused selle valdkonnaga siiski oma igapäevatöö raames otseselt või kaudselt tegelenud, kuna liikluse korraldamise ja liiklusohutusetagamine oma territooriumil on kohalikuomavalitsuseüks kohustusi.

liiklusohutusalase tegevuse korraldus1
Liiklusohutusalase tegevuse korraldus

ViljandiLinnavalitsusesjagunebvastutusliiklusohutusetagamiseeestpeamiselt kolme osakonna vahel:

 • linnamajandusamet,
 • haridus- ja kultuuriamet
 • arhitektuuri- ja planeerimisamet.

Lisaks on Viljandi linnal liikluskomisjon, kes on nõuandev organ ning tegutseb põhimääruse alusel.

senine liiklusohutusalane tegevus
Senine liiklusohutusalane tegevus
 • Varem püstitatud eesmärgid, rakendatud meetmed, head ja halvad tulemused.
 • Täpne kirjeldus mida, millal ja kuidas tehti, analüüsiti, kas tulevikus on võimalik samamoodi jätkata või tuleks midagi senises tegevuses muuta.
peamised liiklusohutusalased proleemid
Peamised liiklusohutusalased proleemid
 • Liiklejad, nende hoiakud ja käitumismallid;
 • Haridus ja koolitusvaldkond liiklusohutusalases tegevuses;
 • Liiklusohutusalane teabelevi, meediakajastused, kampaaniad;
 • Infrastruktuuri olukord ja arengud;
 • Liiklusjärelvalve, päästeteenistus- ja meditsiivivaldkond;
 • Koostöö naaberomavalitsuste ja piirkondadega, riigiteedevõrgu arengud, vastastikused mõjud;
j reldused
Järeldused
 • Jalakäijate ohutuse suurendamine (valgustus, kõnniteed, ülekäigurajal ohutussaared, sõidukite kiiruse vähendamine, liikluskasvatus, politsei järelvalve jne);
 • Ristmikel nähtavuse parandamine, valgustus, liikluskasvatus, kiiruste vähendamine jne;
 • Teelt väljasõit – kiiruste vähendamine, politsei järelevalve;
 • Mopeedid – kergliiklusteede rajamine, liikluskasvatus, politsei järelevalve;
visioon
VISIOON

Viljandi –

ohutuliikluskeskkonnaga

ja üksteisesthoolivateliiklejatelinn

strateegiline eesm rk
Strateegiline eesmärk

Aastaks 2015 tulebViljandilinnassaavutadaolukord, kusliiklusõnnetustes ei ole ühtegihukkunut (0)ja vigastatutearvlangebvähemalt 50% 2009 aastatasemegavõrreldes (6).

valdkondlikud eesm rgid
Valdkondlikud eesmärgid
 • Esimeneeesmärk:Liiklusohutusalastetegevustekoordineeriminekoostöösvaldkonnagategelevateorganisatsioonidejahuvigruppidega
 • Teine eesmärk: Liiklejatehoiakutekujundamineläbiliiklusalastekoolituste.
 • Kolmaseesmärk: Turvaliseliikluskeskkonnakujundamine, kusinfrastruktuuristvõiliikluskorraldusesttingitudliiklusõnnetuse risk on minimaalne.
indikaatorid
Indikaatorid
 • Inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv
 • Liiklusõnnetuses hukkunute arv
 • Liiklusõnnetuses vigastatute arv
 • Liiklusõnnetuses kannatanud kuni 15aastaste jalakäijate arv
 • Liiklusõnnetuses hukkunud või vigastatud jalakäijate arv
 • Liiklusõnnetuses kannatanud kuni 15aastaste jalgratturite arv jne
meetmed ja tegevused
Meetmed ja tegevused
 • Liiklusohutusalase tegevuse korraldamine
 • Liiklusalane koolitus
 • Liikluskeskkond
liiklusohutusprogrammi elluviimine ja seire
Liiklusohutusprogrammi elluviimine ja seire
 • Vastavalt rakendusplaanile
 • Seire toimub igal aastal
 • Järgmise programmi koostamisega alustatakse hiljemalt 2015 a.