slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
สิ่งที่เรียนรู้จากการควบคุมโรคไข้เลือดออ PowerPoint Presentation
Download Presentation
สิ่งที่เรียนรู้จากการควบคุมโรคไข้เลือดออ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

สิ่งที่เรียนรู้จากการควบคุมโรคไข้เลือดออ - PowerPoint PPT Presentation


 • 315 Views
 • Uploaded on

สิ่งที่เรียนรู้จากการควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีที่ผ่านมา. นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง. ก่อนการระบาด. 1. การเตรียมความพร้อม 1.1 การเตรียมบุคลากรในศูนย์ ปฏิบัติการ ผู้ว่า ราชการจังหวัด , นายอำเภอ เป็นผู้สั่ง การ 1.2 แผนและงบประมาณ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'สิ่งที่เรียนรู้จากการควบคุมโรคไข้เลือดออ' - serina-murphy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

สิ่งที่เรียนรู้จากการควบคุมโรคไข้เลือดออกปีที่ผ่านมาสิ่งที่เรียนรู้จากการควบคุมโรคไข้เลือดออกปีที่ผ่านมา

นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช

ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

slide2

ก่อนการระบาด

1.การเตรียมความพร้อม

1.1 การเตรียมบุคลากรในศูนย์ปฏิบัติการ

ผู้ว่าราชการจังหวัด ,นายอำเภอ เป็นผู้สั่งการ

1.2 แผนและงบประมาณ

ประสานการทำแผนระหว่างหน่วยงานและการจัดสรรงบประมาณสำหรับโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ให้ชัดเจนและเพียงพอ

1.3 องค์ความรู้

การพ่นสารเคมี จัดหลักสูตรให้ความรู้และทักษะ โดยการอบรม ทำคู่มือการปฏิบัติงาน เช่น ขั้นตอนการใส่ทราย เทคนิคการพ่นสารเคมี (ถูกต้อง ถูกช่วงเวลา ถูกสถานที่ ครอบคลุม ทันเวลา) เทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องพ่น

-ปรับเปลี่ยนแนวคิด “การพ่นรณรงค์ล่วงหน้า”

การดูแลรักษาผู้ป่วย

- Case Conference

- การจัดระบบแพทย์พี่เลี้ยงภายในจังหวัด

- แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยภายในจังหวัด

การสื่อสารให้ถึงประชาชน(รูปแบบและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่)

slide3

2. การมีส่วนร่วมของประชาชน

-การส่งข้อมูลสถานการณ์โรคที่เข้าใจง่ายให้ประชาชนและชุมชนรับทราบ

-มีตัวแทนภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน

-บูรณาการการทำงานให้เป็นเรื่องเดียวกัน ในระดับกระทรวง กรม จังหวัด พื้นที่ ประชาชน

-การสั่งการจากฝ่ายปกครอง(ผู้ว่าราชการ/นายอำเภอ)

-ปรับรูปแบบการสื่อสารให้น่าสนใจ และแสดงให้เห็นถึง ความรุนแรงของโรค เช่น ให้นักแสดง/ดาราที่กำลังนิยมมาเป็น Presenter

-การทำประชาคมอย่างต่อเนื่อง

-ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนที่เสี่ยง

-จัดทำสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ทำแผ่นพับสองภาษา ไทย-กัมพูชา ไทย-เมียนมาร์ ไทย-ลาว

slide4

3. วิเคราะห์สถานการณ์

“ต้องวิเคราะห์สถานการณ์องค์รวม สถานการณ์โรคและปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้ได้ พื้นที่ซ้ำซากและพื้นที่เสี่ยง”

“บุคลากรขาดองค์ความรู้ (บุคลากรใหม่) ช่วงแรกใช้วิธีพี่สอนน้อง และช่วงต่อไป ให้เข้ารับการอบรม”

ระบบการรายงาน ให้มีข้อบังคับใช้ในการสั่งการต่อไป อนุญาตสถานพยาบาล

slide5

4. การป้องกันโรค

1.ต้องมีการสำรวจลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องทุกฤดูกาล (ทุกจังหวัด) ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูกาลระบาด ประมาณเดือนพฤษภาคม โดยสำรวจลูกน้ำยุงลายทุกอำเภอโดยอย่างน้อย เขตเมือง 1 แห่ง นอกเขตเมือง 1 แห่ง

2. มีการสื่อสารข้อมูลไปยังเครือข่าย

3. จัดทำฐานข้อมูลไข้เลือดออกที่วิเคราะห์แล้ว(HI,CI) โดยหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด

4. มีการอบรมในกลุ่มของ อสม. ครู นักเรียน และคณะกรรมการวัด/มัสยิด

5. สื่อสารไปยังกลุ่มประชาชน ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติ

slide7
ระหว่างการระบาด
 • War room ระดับจังหวัด/อำเภอ

1. ขอให้มี “ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอควรเป็นประธาน”

2. ควรมีข้อสั่งการสั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการ

3. มีการกำหนดเวลาติดตามงาน D-day อย่างชัดเจน

4. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด และอำเภอ

5. มีการดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาประชุม มีการ share ทรัพยากร บุคลากร เช่น โรงเรียน โรงงาน

ข้อสังเกต การประชุม WR มีข้อดี ทำให้เกิดแชร์ข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน

slide8

2. War room ระดับกระทรวง/กรม

2.1 จัดระบบการติดตาม มติครม. ใน WR กระทรวงเช่น จัดเวทีให้แต่ละกระทรวงรายงานความก้าวหน้า

2.2. ให้กำหนดตัวชี้วัดของผลมติครม.ที่เป็น outcome เพื่อติดตามการดำเนินงานของกระทรวงต่างๆ

2.3 มีแบบสรุปผลการดำเนินงานจากภาคีให้ทราบ

ควรมีการร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ ทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม

หน่วยงานจัดสรรงบประมาณจัดทำโครงการผลักดันการนำไปใช้จริง

slide9

3. Dengue Corner & Case Management

1.1 การดำเนินงาน Dengue Corner แบ่งเป็น

- OPD คัดกรอง ให้ความรู้ ควบคุมการกระจายเชื้อ

- IPD รักษาอย่างใกล้ชิดให้ความรู้ ป้องกันยุงกัด

1.2 การจัดทำ Dengue Card ที่ใช้เหมือนกันทุก รพ.

1.3 มีแนวทางการจัดการเรื่อง Dengue Corner เป็นเอกสารคู่มือโดยให้หน่วยงานบริหารจัดการเอง

1.4 อธิบายสื่อสารให้ชัดเจนว่า Dengue Corner คืออะไร เพื่ออะไร เพื่อผู้ปฏิบัติจะได้เข้าใจตรงกันและปฏิบัติตามได้ถูกต้อง

1.5 มี OPD-fasttrack ให้คำปรึกษาและมีหอผู้ป่วย Dengue โดยเฉพาะ

การดำเนินงานหลังพบผู้ป่วยควรสื่อสารให้ถึงชุมชนและสร้างเครือข่ายในชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยรีบไปพบแพทย์และไม่ซื้อยาที่ไม่เหมาะสมรับประทานเอง

เกณฑ์การเปิด Dengue Corner

 • ขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการของพื้นที่ ตามเกณฑ์ที่ควรจะมีการกำหนด
 • ควรมีการฝึกบุคลากรที่จะดูแล Dengue Corner
 • โรงพยาบาลมีการปรับปรุงระบบการส่งต่อเพื่อลดการตาย มีการประชุมกับ รพ.ที่เกี่ยวข้องและหาแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการส่งต่อผู้ป่วยร่วมกัน
slide10

ประเด็น 5 ป 1 ข

- มีประโยชน์สั่งการใน VDO Conference สสอ. รพช. รพสต. อสม.รับทราบ

- จัดทำ key message ให้เข้าใจง่าย ชัดเจนในการปฏิบัติ เช่น บ้านท่านเองอย่านิ่งดูดาย ฆ่าลูกน้ำยุงลายให้ตายเพื่อลูกหลานท่าน, กำจัดลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์

 • ประเด็น 5 เสือ

5 เสือแต่ละระดับควรใช้ App เพื่อการสื่อสารแบบ Real time

กำหนดบุคคลเข้า WR

- แต่งตั้ง 5 เสือให้ครบตั้งแต่ในWR

- ให้ผู้ตรวจราชการเป็น IC

slide11

ประเด็น การรณรงค์ในโรงเรียน

- ควรจะต้องให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกเดือนในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด และอย่างน้อยทุกสัปดาห์ในช่วงฤดูกาลระบาด

- กำหนดเรื่องไข้เลือดออกในหลักสูตรการเรียนการสอน

- มีการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกกับครู/บุคลากรทางการศึกษา

- เพิ่มกิจกรรมการกำจัดลูกน้ำยุงลายและยุงตัวแก่ด้วยเทคโนโลยีและวิธีการที่ง่าย ทั้งในโรงเรียน/บ้าน/ชุมชนใกล้บ้าน “ให้การบ้านนักเรียนกลับไปทำที่บ้าน”

- จัดทำแผนการปฏิบัติการของอาสาสมัคร/แกนนำนักเรียนในโรงเรียน เช่น อย.น้อย

- การรณรงค์ควรคำนึงถึงโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กในสังกัด อปท. นอกเหนือจากโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

- ให้มีมาตรฐานในการจัดการลูกน้ำ โดยอาจทำ MOU ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณสุข. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ลงประเมิน

- กระทรวงศึกษาธิการต้องสั่งการให้โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย และให้ สคร. ศตม. สสจ. สสอ. รพช.ประเมิน

- กรมควบคุมโรคควรเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามและประเมินผล

slide12

ประเด็นมาตรการป้องกันควบคุมโรคประเด็นมาตรการป้องกันควบคุมโรค

  • มาตรการ 331ต้องระบุให้ชัดเจนว่าแจ้งด้วยอะไรโดยใคร แจ้งใคร ให้อสม.ทำอะไร
  • มาตรฐาน SRRT เดิม รายงานภายใน 24 ชม. สอบสวนควบคุม 24 ชม.
slide13
หลังการระบาด
 • การทบทวนถอดบทเรียน
 • จัดทำพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดและไม่ระบาดเพื่อเฝ้าระวังต่อไป
 • วิเคราะห์การระบาดในพื้นที่ แล้วดำเนินการจัดการพื้นที่ให้เป็นศูนย์
 • จัดทำ BESTPRACTICE นวัตกรรมด้านการป้องกันควบคุมโรค