slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Проф. др Радивоје Митровић PowerPoint Presentation
Download Presentation
Проф. др Радивоје Митровић

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Проф. др Радивоје Митровић - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Проф. др Радивоје Митровић. СЕКВЕНЦИЈАЛНИ И ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП КОНСТРУИСАЊУ. 1. ФАЗЕ У ПРОЦЕСУ КОНСТРУИСАЊА. КОНСТРУИСАЊЕ. Разрада техничког решења. Комплетирање техничке документације. Конципирање техничког решења. Дефинисање пројектног задатка.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Проф. др Радивоје Митровић' - serina-dillon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Проф. др Радивоје Митровић

СЕКВЕНЦИЈАЛНИ И ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП КОНСТРУИСАЊУ

1

slide2

ФАЗЕ У ПРОЦЕСУ КОНСТРУИСАЊА

КОНСТРУИСАЊЕ

Разрада техничког решења

Комплетирање техничке документације

Конципирање техничког решења

Дефинисање пројектног задатка

 • Процес конструисања се одвија кроз следеће фазе, које следе једна другу:

1) Дефинисање пројектног задатка

2) Конципирање техничког решења

3) Разрада техничког решења – израда склопног цртежа, анализа радних и критичних стања делова, провера радне способности (делова и склопова)

4) Комплетирање техничке документације – израда детаљних цртежа

2

slide3

Фаза конструисања

Кoнструкција

 • Више од половине лансираних конструкција спада у групу прилагођених, нешто више од четвртине су нове, а остале су варијантне

3

slide4

НОВИ ПРИСТУПИ ПРОЦЕСУ КОНСТРУИСАЊА

 • Радећи на одређеном пројекту развојни тимови преузимају послове развоја сложених машинских система. У процесу развоја уводе се нови методолошки приступи, где рачунар обавља рутинске послове, а инжењерима остаје више времена за креативан рад. Раније су инжењери стицали знања углавном искуством и пратећи производњу и експлоатацију одређеног производа. Потпуно нова техничка решења су била реткост и зависила су од талента појединца и њихове тренутне инспирације. Пораст животног стандарда је створио потребу усавршавања методологије развоја система, примену механизације и аутоматизације у пословима развоја.
 • У даљем тексту ће бити размотрена два нова приступа развоју машинских система, а то су:
 • 1.секвенцијални
 • 2. интегрални

4

slide5

Секвенцијални приступ развоју производа у машинству

 • Ако се развој машинског система обавља према секвенцијалном приступу то значи да се развој обавља по фазама. Секвенцијални приступ развоју се, у глобалу, може представити као на слици:

Технолошка разрада

Израда производа

Предлог потреба

Конструисање

 • Да би развој машинског система био успешан, потребно је спровести основне активности:
 • Истраживање информација
 • Стварање идеја
 • Скицирање и цртање
 • Анализа и синтеза
 • Прорачуни
 • Испитивања и провере
 • Ове фазе се могу рашчланити на одређене садржаје (у свакој од ових фаза), што је приказано на следећем слајду

5

slide6

Овде се активности настављају једна на другу (када се једна заврши, почиње следећа). Недостатак овог поступка је дуже време потребно за развој производа.

 • Предлог потреба представља улазну фазу а затим следе две основне глобалне фазе развоја производа (фазе конструисања и технолошке разраде). Израда материјалне структуре система је завршна фаза процеса развоја.

Предлог потреба

Идентификација потреба

Селекција и избор предлога

Испитивање тржишта

Конструисање

Постављање задатка

Разрада конструкције

Конципирање

Технолошка разрада

Пројектовање технологије

Планирање набавки

Планирање производње

Израда

Контрола квалитета

Управљање производњом

Лансирање производње

6

slide7

ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП РАЗВОЈУ ПРОИЗВОДА У МАШИНСТВУ

 • Да би се убрзао технолошки развој и скратило време потребно за излазак производа на тржиште, морало је доћи до промене секвенцијалног приступа развоја машинских система.
 • Интегрални приступ развоју машинских система се заснива на међусобном преклапању појединих активности у току развоја и производње. Резултат тога је да се укупно време, потребно за реализацију, знатно скраћује. На слици 1. су дате фазе интегралног развоја машинских система у функцији времена потребног за реализацију.
 • Интегрални приступ развоју машинских система, у великој мери уважава међусобни утицај фаза предлога потреба, развоја и израде.Велики број активности, у појединим фазама развоја, се изводе након решења добијених у другим фазама развоја и производње. Ови процеси су неопходни приликом извођења појединих активности, да би се у току развоја добила побољшана решења неких проблема развоја и производње.
 • Приликом одабира корисних предлога потреба уважавају се стратешка опредељења менаџмента предузећа, као и стратегије тржишта, стратегије развоја и стратегије производње. Глобални интегрални приступ развоју машинског система приказан је на слици бр. 2.

7

slide8

Избор предлога

Слика 1 – фазе интегралног развоја машинских система у функцији времена потребног за реализацију

Идентификација

Истраживање тржишта

Прикупљање, селекција и избор

Конструисање

Постављање задатка

Конципирање

Разрада конструкције

Развој

Пројектовање технологије

Планирање производње

Планирање

Израда

Лансирање

Управљање производњом

Контрола квалитета

Време

8

slide9

Стратегија управљања

Стратегија тржишта

Стратегија развоја

Стратегија производње

Р

Е

А

Л

И

З

А

Ц

И

Ј

А

Избор предлога

Р

А

З

В

О

Ј

Конструисање

Развој технологије

Израда

Слика 2 – Глобални интегрални приступ развоју машинског система

9

slide10

Интегрални развој производа (IPD),у свету је познат као симултано или конкурентно инжењерство(CE).

 • ПрименаCEприступа подразумева појачано ангажовање кадрова у предузећу, што значи, коришћење информационих технологија и савремених база знања.

Застоји

Интегрални приступ

Избор предлога

Конструисање

Временска

уштеда

Развој

Израда

Слика 3 – Временска уштеда при интегралном развоју машинског система

Време

10

slide11

Поређењем секвенцијалног и интегралног приступа развоју машинских система, долазимо до закључка о њиховим предностима и манама.

 • Секвенцијални приступ се базира на класичним претпоставкама науке о конструисању. Његова предност је једноставност организационе структуре, јер се развој одвија корак по корак.
 • Недостатак секвенцијалног приступа је да треба уложити више времена за његову реализацију.
 • Код интегралног приступа развоју машинских система, постоји преклапање појединих фаза и активности. Резултат тога се огледа у томе да се време потребно за реализацију машинског система знатно скраћује. То је данас од изузетне важности – треба избацити производ на тржиште пре конкуренције.
 • Примена савремених алата у процесу планирања, конструисања и производње је основна одлика интегралног развоја машинских система. Највише пажње се посвећује процесу планирања и конструисања. Недостаци се тада лакше отклањају, па су трошкови много мањи него они који се уоче и исправљају у току производње.

11

slide13

QFD – Планирање квалитета преко тзв. куће квалитета усмерено ка преносу потреба корисника – купца, за потребе конструисања. Могу се креирати производи за купце и поредити сопствени са производима конкурената.

 • DFMA – Низ програма, техника и метода за побољшање израде делова или поједностављење монтаже. Још у фази конструисања разматрају се погодности израде и монтаже делова и конструкције. Редукују се трошкови и време изласка на тржиште.
 • DFRM– Анализа функционисања машинских делова и склопова, као и целог машинског система, да би се још у процесу развоја утемељило поуздано функционисање и постигла максимална погодност одржавања у предвиђеној експлоатацији.
 • DFC – Анализа свих корака развоја, чији је смисао да се види њихов утицај на трошкове тако да се оствари функционалност делова, склопова и конструкција са најмањим могућим трошковима.
 • FMEA – Процедура за откривање могућих недостатака и процеса развоја. Анализирају се ефекти и последице, одређује се критичност функционисања и предлажу корекције у циљу елиминисања или смањења неповољних утицаја недостатака.
 • RP– Ефикасна израда прототипа за неколико часова, а не за више седмица као што је случај код класичног начина израде прототипа.
 • QFD– се користи за планирање и доношење одлука у процесу развоја производа.

DFMA, DFRM и DFC су аналитички алати који се користе углавном у фази конструисања. У ову групу алата спада и процедура FMEA.RP се користи код сложених конструкција и за велике серије.

13

slide14

Поред набројанихIPD,у процесу интегралног развоја машинских система велику помоћ пружају CAалати:

 • - CAD / COMUTER AIDED DESIGN / - конструисање помоћу рачунара
 • -CAE/ COMUTER AIDED ENGINEERING / - инжењеринг помоћу рачунара
 • - CAPP / COMUTER AIDED PROCESS PLANING / - планирање помоћу рачунара
 • - CAM / COMUTER AIDED MANUFACTURING / - израда помоћу рачунара
 • Код интегралног приступа развоју машинских система, циклус развоја и израде производа је знатно скраћен због преклапања фаза развоја, а процес развоја се одвија без застоја. Користе се ефекти примене расположивог знања и кадровски потенцијали предузећа, као и савремени IPDиCAалати.
 • Циљ интегралног конструисања, као дела интегралног приступа развоју машинских система , је остварење оптималног конструкционог решења. То решење мора да уважава велики број захтева, услова и ограничења функционалности, технологије, коришћења и тржишта.

14

slide15

ТРЖИШНОСТ

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

КОНСТРУКЦИЈА

УПОТРЕБЉИВОСТ

ТЕХНОЛОГИЧНОСТ

Слика 4 – Основне карактеристике које треба да задовољи конструкција неког машинског система

15

slide16

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

 • структура
 • снага
 • носивост
 • маса
 • димензије
 • облик
 • габарити
 • материјал
 • енергија
 • брзина
 • толеранције
 • сигурност
 • ТРЖИШНОСТ
 • цена коштања
 • квалитет производа
 • рок испоруке
 • могућност сервисирања
 • комфор
 • прилагођеност нормама
 • форма и боја
 • изглед
 • привлачност
 • промет при продаји
 • добит од продаје
 • УПОТРЕБЉИВОСТ
 • век трајања
 • чврстоћа
 • потрошња енергије
 • поузданост у раду
 • отпорност на температуре
 • отпорност на хабање
 • вибропостојаност
 • корозиона постојаност
 • погодност оправки
 • погодност управљања
 • безбедност рада
 • погодност опслуживања
 • удобност рада
 • ТЕХНОЛОГИЧНОСТ
 • економичност израде
 • примена стандарда
 • погодност монтаже
 • погодност облика
 • квалитет површине
 • тип производње
 • продуктивност
 • степен унификације
 • номенклатура материјала
 • искоришћење материјала
 • степен рационализације
 • погодност транспорта
 • погодност чувања
 • економичност израде
 • трошкови рада
 • технолошка цена
 • трошкови материја и енергије
 • трошкови алата и опреме

16

slide17

Да би интегрално конструисање било успешно, мора да уважава стратегију развоја и стратегију маркетинга и производње у предузећу. Само на овај начин се постиже главни циљ сваког предузећа – остварење добити/профита.

 • Конструисање и разрада технологије су резултат развоја, а уједно и подлога за производњу машинских система. Циљ интегралног конструисања машинских система је оптимално конструкционо решење које се базира на захтевима функције, технологије, тржишта и експлоатације/коришћења.
 • Интегрално конструисање обједињује све процесе који су неопходни за остварење оптималног конструкционог решења неког машинског система.
 • За разлику од класичног, код интегралног конструисања долази до преклапања појединих фаза и активности. Због тога се укупно време, потребно за реализацију неке конструкције, знатно скраћује и нема застоја у раду. Интегрално конструисање се базира на употреби рачунара.

17