Download
mcb service in metaal n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MCB Service in Metaal PowerPoint Presentation
Download Presentation
MCB Service in Metaal

MCB Service in Metaal

119 Views Download Presentation
Download Presentation

MCB Service in Metaal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MCB Service in Metaal Van klachtnaar verbeteringBezoek KZOB, 06-02-2009

 2. IntegraalKlachtenmanagement’vooral mensenwerk’Maikel van der SandenCorporate Manager QHSEMCB Nederland BV

 3. De praktijk: de klant heeft een probleem …

 4. ‘Klachtenbeleid’ vóór 2002 Ontkennen: “is het materiaal wel van MCB ?” Afschuiven: “dan moet u bij de producent zijn !” Minimaliseren: is materiaal verwerkt, dan klacht afwijzen Afleiden: “kan ik wel een order voor u noteren ?”

 5. Klachtenmanagement in perspectief • Afhandeling van klantklachten vóór 2002 • klachten werden als ‘kosten’ / ‘bedreiging’ gezien • klachten werden niet centraal geregistreerd • klachten werden gebrekkig gecoördineerd • schuldvraag werd ontkend / doorgeschoven • veroorzaker werd niet aangesproken • producent was heilig, niet de klant (wel helpen) • ‘brandjes blussen’; paniek bij grotere claims

 6. Integraal Klachtenmanagement • Hoe MCB Integraal Klachtenmanagement binnen de organisatie heeft gerealiseerd • Hoe MCB klachten inzichtelijk heeft gemaakt en stuurt op voortdurende verbetering

 7. Integraal Klachtenmanagement: 5 dimensies Bewustwording - belichten - Monitoring & Verbetering - verdichten - Leiderschap & Beleid - richten - Cultuur & Mentaliteit - verrichten - Proces - inrichten - Bron: “Integraal Klachtenmanagement”, de Haan – Ahaus, Kluwer, 2008

 8. 2001 Bewustwording - belichten - Waarom Klachtenmanagement • Belang klant • Klanttevredenheidsonderzoek • Belang MCB • klachten: 18.000 klantklachten / jr 4.000 leveranciersklachten / jr 50.000 interne onregelmatigheden • impact / verstoring: <-> kosten (2,5 mln Euro / jr) • Kwaliteitsbeleid MCB • klant staat centraal (ISO 9001) • continu verbeteren: “Business Excellence” • sturen op resultaat: “Operational Excellence” • verantwoordelijkheid in de lijn

 9. Bewustwording - belichten - Voorwaarden voor Klachtenmanagement • Plan • doel/missie: IST <-> SOLL • aanpak: hoe gaan we dit bereiken • Gek • ‘volunteer: wie durft dit op te pakken? • onderzoek: theorie, benchmarks • commitment: ‘bed and breakfast’ • Goeroe • benchmarks: goed voorbeeld doet volgen • kennis/kunde: ondersteuning, methodiek • voortgang: vreemde ogen dwingen, maar …

 10. verwachting klant prestatie MCB 1. correctief ontevredenheid klacht oplossing 2. preventief Bewustwording - belichten - Definitie van een klacht • Klacht: iedere uiting van ontevredenheid (expliciet/impliciet) • Klachtenmanagement: het na het achterhalen van klachten, op een klantgerichte, efficiënte en beheerste wijze behandelen hiervan, met als doel het verhogen van de klanttevredenheid en verbetering van de organisatie.

 11. Projectteam Klachtenmanagement Klant- klachten Interne Onregelmatigheden Leveranciers- klachten Leiderschap & Beleid - richten - Klachtenmanagement: projectmatige aanpak • Strategie: hoe komen we er? • Gek – Plan – Goeroe • advies en benchmarks • projectmatige aanpak -> verandering / doorlooptijd • projectstructuur -> integraal

 12. Leiderschap & Beleid - richten - Klachtenmanagement: doel • Klanttevredenheid verhogen: correct & spoedig behandelen, bewaken en afwikkelen van klachten • Communicatie: tussen de afdelingen uitwisselen van informatie m.b.t. klachten en onregelmatigheden • Inzicht: in de aard, omvang en frequentie van klachten en onregelmatigheden (monitoring) • Verbeteren: sturen op voortdurende verbetering van processen (performance MCB)

 13. klanttevredenheid kosten / omzet klachten / oorzaak frequentie / veroorzaker Monitoring & Verbetering - verdichten - Balanced Score Card voor klachten

 14. Klant:“adaptief vermogen” Finance:“transparantie” Inkoop Logistiek Verkoop Businessplan MCB (2005-2009) “professionali-sering inkoop” “Operational Excellence” “vergroten marktfocus” IPMG Logistiek Verkoop Jaar- plannen Klachten-management Leveranciers-klachten Interne onregel-matigheden Klant- klachten Leiderschap & Beleid - richten - Strategische inbedding

 15. Plan Act Check Do Borg Verbeteren Proces - inrichten - Klachtenmanagement: aanpak • 6-stappen plan (Bron: Thomassen & Starreveld, 2000) • Bewustwording & Analyse • Bepalen ideale klachtenproces • Inrichten klachtenproces • Beheersen klachtenproces • Klachtenreductie • Continu verbeteren • Project met twee fasen • van kosten naar kansen • van kansen naar verbeteren

 16. Fase1: van kosten naar kansen • 2000 - Nationaal Klachtencultuuronderzoek (belichten) • 2001 - Ontwikkeling Klachtensysteem (CHS) (inrichten) • 2002 - Implementatie Klachtensysteem (CHS) (inrichten) • 2003 - Intern Klachtencultuuronderzoek (belichten)

 17. soort constatering oorzaak veroorzaker Proces - inrichten - Proces: combinatie van Mens & Systeem V O O R T G A N G registreren registreren registreren registreren R A P P O R T A G E coördineren akties terugkoppelen

 18. registreren coördineren uitvoeren bewaken terugkoppelen verbeteren Proces - inrichten - Proces: systeemkeuze • Selectie: 2 externe + 2 interne pakketten • Criteria: • Functionaliteit (ideale proces) • Rapportage • Technische aspecten • Extra faciliteiten • Kosten: € 125.000 • Keuze: programmeren in EmCeBis (intern)

 19. Proces - inrichten - Proces: klachtensysteem (CHS)

 20. Proces - inrichten - Proces: klachtensysteem in SAP

 21. Fase 2: van kansen naar verbeteren • 2004 - Implementatie CRM (inrichten) • 2004 - Project Kwaliteit (belichten / verrichten) • 2006 - Strategisch Plan Klachtenmanagement (richten) • 2007 - “Business Excellence”: EFQM (richten / inrichten) • 2008 - “World Class Manufacturing” (richten / inrichten)

 22. Resultaat Klachtenmanagement • Medewerkers • staan open voor klachten (kans) • zijn klant-, service- en oplossingsgericht (cultuur) • communiceren over klachten (cross functioneel) • Systeem • gekoppeld aan bedrijfsprocessen (integraal) • Laagdrempelig (transparantie) • klachten daadwerkelijk vastgelegd (transparantie) • centrale coördinatie (leiding geven aan de klacht)

 23. Hoe MCB klachten inzichtelijk heeft gemaakt en stuurt op voortdurende verbetering

 24. Monitoring & Verbetering - verdichten - Monitoring: % klantklantklachten

 25. Monitoring: % leveranciersklantklachten

 26. Klantklachten: veroorzaker / afdeling

 27. Monitoring: % klantklantklachten

 28. Klantklachten: oorzaak

 29. Klantklachten: veroorzaker - proces FO : 36% BO: 31% IPMG: 10% Zusters (FO): 14%

 30. Monitoring & Verbetering - verdichten - Monitoring: doorlooptijd

 31. Monitoring: transparantie / inzicht • communicatie met klant: 50% • logistieke processen: 30% • relatie met leverancier: 10%

 32. Van klachten (kansen) naar verbetering

 33. K L A C H T E N M A N A G E M E N T Beleid: houding Strategisch Plan Klachtenmanagement Sturen: integrale bedrijfsvoering Borgen: Kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001) Verbeteren: WCM 5S SGA Continue verbeteren: integraal

 34. Integraal Klachtenmanagement: enablers bewustzijn discipline/gedrag instrueren competenties KAM-beleid willen verbeteren integraal (EFQM) communiceren houding/gedrag resultaatgericht coachen/sturen procedures/inrichting optimaliseren (WCM) borgen (preventief) bewaken (sturen) middelen (€+tijd) ideeën benutten bijdrage leveranciers

 35. Continue verbeteren: ISO 9001

 36. Integraal Klachtenmanagement: 6e dimensie Bewustwording - belichten - Monitoring & Verbetering - verdichten - Leiderschap & Beleid - richten - Cultuur & Mentaliteit - verrichten - Proces - inrichten - Bron: “Integraal Klachtenmanagement”, de Haan – Ahaus, Kluwer, 2008

 37. Monitoring & Verbetering - verdichten - Doelstelling per oorzaak: reactief

 38. Verbetering: (integrale) verbeteracties

 39. “Operational Excellence”: pro-actief

 40. 5-S: Schoonmaken

 41. 5-S: Schikken

 42. 5-S: Standaardiseren

 43. Welke resultaten heeft MCB bereikt met integraal Klachten- en Verbetermanagement

 44. Resultaat: % Klantklachten (KPI) - 28%

 45. Resultaat: klanttevredenheid & relatie

 46. Resultaat: medewerkers

 47. Winnaar ‘Het Gouden Oor - 2007’

 48. Klachtenmanagement • Medewerkers • staan open voor klachten (kans) • zijn klant-, service- en oplossingsgericht (cultuur) • communiceren over klachten (cross functioneel) • Systeem • gekoppeld aan bedrijfsprocessen (integraal) • Laagdrempelig (transparantie) • klachten daadwerkelijk vastgelegd (transparantie) • centrale coördinatie (leiding geven aan de klacht)

 49. Continue verbeteren: de praktijk - 28% Klachten-management: Project Kwaliteit Gouden Oor Audit Lloyd’s Verbeteracties MT groei MCB Iris

 50. Noodzaak van verbeteren blijft …