Onderzoek in de bouw en perspectieven voor HBO - PowerPoint PPT Presentation

onderzoek in de bouw en perspectieven voor hbo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Onderzoek in de bouw en perspectieven voor HBO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Onderzoek in de bouw en perspectieven voor HBO

play fullscreen
1 / 79
Onderzoek in de bouw en perspectieven voor HBO
128 Views
Download Presentation
serena
Download Presentation

Onderzoek in de bouw en perspectieven voor HBO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Onderzoek in de bouwen perspectieven voor HBO Henk Vereijken CURNET / CUR Bouw & Infra

 2. Maatschappelijke ontwikkelingen en technologische mogelijkheden vragen om voortdurende vernieuwing.Soms gaan we de grens over van het bekende en gaat het mis.

 3. Dit is dramatisch Maar gelukkig photoshop.

 4. Dit is echt.Beschikbare kennis gebruikt?

 5. En zo ging er nog veel meer mis.

 6. Betrouwbare constructies? Ja, ze bestaan echt!

 7. Onderzoek • onderzoek is nodig om nieuwe kennis te verwerven, kennis te verdiepen, nieuwe kennis breder in te kunnen zetten, voor het ontwikkelen van product- en procesinnovaties etc. • Hoe doen we dat bij CURNET ….

 8. Missie CURNET • Biedt een onafhankelijk en gezaghebbend kennisnetwerk • Voor collectieve thema’s op gebied bouw, infra en ruimte • Voor overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen, onderwijs, maatschappelijke organisaties • Neemt vanuit behoeftes initiatieven en begeleidt kennisontwikkelingsprocessen • Leidend tot een betere vraag en betere en slimmere oplossingen met hoog rendement voor de gebruiker • Werkt door tot een breed toepasbare vernieuwing

 9. Stakeholders • Overheid (beleid en regelgeving) • Opdrachtgevers (publiek en privaat) • Bedrijfsleven (grondstof, toelevering, ontwerp, bouw, beheer, sloop) • Kennisinstituten • Regulier en cursorisch onderwijs • Steeds samenwerkend aan gemeenschappelijke doelen, vanuit eigen belang en met gezamenlijke financiering

 10. Voorbeeld samenwerkings-project: bijv. deelnemersCOINS:3D objectmodel

 11. Een doorrollend kennisprogramma Methodes: • Kenniscirkel • Innovatiecurve • Verbinden onderzoekwerelden en praktijk

 12. Werkmodel: Kenniscirkel

 13. normen Innovatiecurve cursussen Richtlijnen CUR-Aanbeveling Gebruikers Best practices Platforms > netwerken Onderzoek en praktijkexperimenten Innovators Early adopters Early majority Late majority Laggards

 14. Schakelen en verbindenwetenschap, ontwikkeling en praktijk

 15. Dit vraagt om… • Verbinding WO – HBO – MBO; hogescholen als onmisbare schakel • Ketens van onderwijs, onderzoek en ontwikkeling • Verbinding tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en onderwijs op alle niveaus • Versterking van het lerend vermogen • Geen geïsoleerde clusters • Verbindingen in netwerken

 16. Wat zijn de thema’s relevant voor de bouw, infra en ruimtesector • Duurzaamheid, energie, materiaalketenbeheer • Vermijdbaar falen wordt niet meer geaccepteerd • Nieuwe samenwerkingsvormen gericht op product- en procesinnovatie; incl. instrumenten • Aandacht voor klimaatverandering, vooral water • Ruimtedruk vraagt om slimme integrale oplossingen

 17. Maatschappelijke thema’s • Beschikbaarheid infrastructuur, mobiliteit, logistiek in de bouw • Van nieuwbouw naar onderhoud en beheer, life cycle benadering • Betere benutting van nieuwe en bestaande kennis; valorisatie • Aandacht voor de betekenis van het onderwijs • Nederland in Europese context

 18. Europese Key focus area’s “Strategic Research Agenda” European Construction Sector • Meeting Client Requirements • Becoming Sustainable • Transformation of the construction sector

 19. Meeting Client Requirements • Healthy, safe & accessible built environment for all • A new image of cities • Unlimited underground spaces • Mobility & supply through efficient networks

 20. Becoming Sustainable • Reduce resource consumption(energy, water, materials) • Reduce environmental impacts • Sustainable management of European assets • Improve safety and security

 21. Transformation of the construction sector • Knowledge-based, client driven construction process • Supported by ICT • High added value materials • Attractive construction workplaces

 22. Speerpunten grote opdrachtgevers en bouwers • Duurzaam bouwen • Veiligheid • Ketensamenwerking • Bestaande bouwwerken en gebouwde omgeving

 23. Belemmeringen • Bouw is geen topsector (wel water) • Bouw is wel faciliterend voor topsectoren • Financiering steeds meer korte-termijn projectgericht en minder programmatisch lange-termijn bestendig • Weinig visionaire opgaven (bijv. Olympische Spelen 2028), met ruimte voor talentontwikkeling • Opschuiving management richting planning en control i.p.v. stimuleren innovaties

 24. Lastig of kans • Krapte aan middelen • Gevaar: iedereen probeert de schaarse middelen voor zichzelf te krijgen > inefficiënte versnippering • Kans: samenwerking > meer massa en inhoud en impact • In netwerken belangen verbinden • Suggestie: HBO trek samen op en sluit nog actiever aan op platforms en netwerken

 25. Suggesties • Betere verbinding tussen onderzoek bij universiteiten, hogescholen en kennisinstituten • Positioneren in brede netwerken en platforms van overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en onderwijs • Focussen op enkele thema’s • Onderzoek moet diepgang (specialisatie) hebben of zijn gericht op integratie • Leg internationale verbindingen

 26. Suggesties: • Van ad hoc relaties naar duurzame netwerken • Van projecten-maatschappij naar netwerkmaatschappij • Bij de drie TU’s is samenwerking bij onderzoek al lastig, maar afstemming gaat steeds beter; positioneer HBO’s in het netwerk • Benut maximaal netwerken en platforms die er al zijn

 27. Aansluiting op platforms en netwerken • Er zijn al enkele lopende initiatieven, bijv. DDA, BIM etc. • Maar er zijn nog meer platforms, waar het HBO op kan aanhaken • Bijv.:…..

 28. Platform Multidijk

 29. Platform Blijvend vlakke wegen