Projekt zmiany ustawy
Download
1 / 30

Warszawa, 10 lipca 2014 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Projekt zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa, 10 lipca 2014 r. Zgodnie z wyrokiem TK – K 13/11: wpłaty mogą być dokonywane tylko w takim zakresie, w jakim gwarantują województwom zachowanie istotnej części dochodów własnych dla realizacji zadań własnych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Warszawa, 10 lipca 2014 r.' - senwe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Warszawa 10 lipca 2014 r

Projekt zmiany ustawy

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

 • Zgodnie z wyrokiem TK – K 13/11:

 • wpłaty mogą być dokonywane tylko w takim zakresie, w jakim gwarantują województwom zachowanie istotnej części dochodów własnych dla realizacji zadań własnych

 • mechanizm powinien uwzględniać rzeczywistą kondycję finansową województwa w chwili dokonywania wpłat

 • mechanizm powinien zabezpieczać województwa przed istotnym spadkiem dochodów

 • te same kryteria identyfikowania beneficjentów i płatników

Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

 • Cel nowelizacji:

 • przywrócenie konstytucyjności

 • systemowa, trwała i stabilna regulacja prawna

 • złagodzenie skutków obowiązywania niekonstytucyjnego aktu

 • obowiązywanie nowych regulacji już od dnia 1 stycznia 2015 r.

Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

 • Podstawowe założenia projektu nowelizacji (1):

 • obniżenie wysokości wpłaty w obu przedziałach:

  110 - 170% Wwr

  powyżej 170% Wwr

 • ustalanie „zamożności” województw po podziale subwencji wyrównawczej (obecnie odbywa się to równocześnie)

 • wprowadzenie realnego ograniczenia wysokości wpłaty – max25% bieżących dochodów podatkowych

Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

 • Podstawowe założenia projektu nowelizacji (2):

 • do podziału tylko 95% dokonanych wpłat, natomiast 5% na Wojewódzki Fundusz Solidarnościowy

 • podział części regionalnej wg tego samego kryterium – dochód podatkowy na mieszkańca

 • odejście od równych miesięcznych rat na rzecz systemu zaliczek, rozliczanych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

 • zniesienie braku możliwości korzystania z ulg we wpłacie

Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

 • Podstawowe założenia projektu nowelizacji (3):

 • wpłata do budżetu państwa nie jest wydatkiem bieżącym, ale korektą dochodów samorządu

 • w okresie przejściowym 2015 – 2017 utworzenie części korygującej subwencji ogólnej dla województw

 • wprowadzenie przepisów przejściowych – w odniesieniu do okresu, gdy domniemanie konstytucyjności było już obalone.

 • umorzenie „ekstra” pożyczki dla Mazowsza udzielonej w roku 2014

Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

Wpłata do budżetu państwa w obu przedziałach

Obecnie:

80% nadwyżki wskaźnika W ponad 110% wskaźnika Ww

48% wskaźnika Ww + 95% nadwyżki W ponad 170% Ww

Propozycja:

40% nadwyżki wskaźnika Wr ponad 110% wskaźnika Wwr

24% wskaźnika Wwr + 47,50% nadwyżki Wr ponad 170% Wwr

Max 25% dochodów podatkowych województwa otrzymanych w roku budżetowym, w którym dokonywana jest wpłata

Dzięki temu województwo będzie zabezpieczone przed istotnym spadkiem dochodów!

Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

 • Nowe wskaźniki Wr i Wwr

 • Wr – indywidualny wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie, skorygowany o dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tego województwa.

 • Wwr - wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla wszystkich województw, skorygowany o dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw.

Dzięki temu mechanizm będzie miał charakter uzupełniający, a nie podstawowy!

Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

Podział środków z części regionalnej:

 • do podziału tylko 95% wpłat

  (5% wpływa na Wojewódzki Fundusz Solidarnościowy)

 • otrzymują tylko województwa, w których Wr < Wwr

 • część regionalna ma służyć wyrównaniu wskaźników Wr i zbliżeniu do wskaźnika Wwr

Dzięki temu subwencję otrzymają rzeczywiście biedniejsi!

Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

Utworzenie Wojewódzkiego Funduszu Solidarnościowego

 • przychody Funduszu = 5% wpłat województw + odsetki

 • przeznaczenie – pokrycie brakującej różnicy pomiędzy wpłatami, a tym, co zostało zaplanowane w ustawie budżetowej

 • dysponent Funduszu - Minister Administracji i Cyfryzacji po uzgodnieniu z reprezentacją jst

 • ustawowo określony sposób podziału środków

Dzięki temu powstanie „poduszka finansowa” na czas dekoniunktury!

Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

Możliwość korzystania z ulg we wpłacie

możliwość korzystania przez samorządy z ulg w spłacie zobowiązań, a przez to możliwość miarkowania wysokości wpłaty w sytuacjach nieprzewidzianych, które powodują, że pozostająca do dyspozycji samorządu pula dochodów po dokonaniu wpłaty jest niewystarczająca dla realizacji zadań własnych.

Dzięki temu powstanie możliwość reagowania w indywidualnych sytuacjach nadzwyczajnych!

Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

Zmiana ustawy o finansach publicznych

 • wpłata nie jest wydatkiem budżetu jednostki samorządu terytorialnego, nie służy realizacji zadań tego samorządu

 • wpłata jest korektą dochodów podatkowych samorządu i powinna być ujmowana po stronie dochodów „ze znakiem minus”

Dzięki temu zobaczymy ile pieniędzy faktycznie zostaje w województwie na zadania własne!

Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

Umorzenie „ekstra” pożyczki dla Mazowsza udzielonej w roku 2014

 • przewidziana w art. 3 ust. 3 ustawy z 13.12.2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jst

 • dotyczy województw, w których wpłata do budżetu z przeznaczeniem na część regionalną w roku 2014 r. przekracza 400 mln zł

 • pożyczka ma ekstraordynaryjny charakter i przeznaczenie, związana jest z nadmiernymi wpłatami dokonywanymi w latach ubiegłych i trudną sytuacją Mazowsza w roku 2013

Dzięki temu zminimalizowane zostaną skutki uprzedniego działania niekonstytucyjnych przepisów!

Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

Przepisy wprowadzające roku 2014

 • w latach 2015-2017 subwencja ogólna dla województw będzie złożona z 3 części: wyrównawczej, regionalnej i korygującej

 • w kolejnych latach coraz mniejsza kwota części korygującej:

  • 2015 – 75% różnicy

  • 2016 – 50% różnicy między subwencją regionalną wg starych i nowych przepisów

  • 2017 – 25% różnicy

Dzięki temu nowy mechanizm wejdzie w życie stopniowo i łagodnie!

Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

Przepisy przejściowe roku 2014

 • nowe prawo stosujemy do wszystkich postępowań „w toku”

 • z dniem wejścia w życie ustawy egzekucje „w toku” ulegają umorzeniu z mocy prawa, jeśli stanowią wykonanie decyzji wydanych po 4.03.2014 r.

 • prawo wznowienia postępowań zakończonych decyzją wydaną po 4.03.2014 r.

  • prawo żądania stwierdzenia nadpłaty w stosunku do rat wpłaconych po 4.03.2014 r.

Dzięki temu przywrócona zostanie konstytucyjność mechanizmu!

Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

Wejście ustawy w życie roku 2014

 • termin wejścia w życie 14 dni od dnia ogłoszenia

  z wyjątkiem przepisów dot. wypłaty środków z Wojewódzkiego Funduszu Solidarnościowego – z dniem 1.01.2018 r.

 • przepisy stosuje się po raz pierwszy do opracowania ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na 2015 r.

Dzięki temu w możliwie najkrótszym terminie dojdzie do wykonania wyroku TK!

Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

Efekty finansowe roku 2014

propozycja Zespołu Ekspertów powołanego

przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

v.

propozycja Ministerstwa Finansów

17

 • Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

MODYFIKACJA ALGORYTMU – art. 31 ustawy o dochodach jst roku 2014

AKTUALNY:

L.MIESZKAŃCÓW * [(0,48*Ww)+0,95*(W – 1,7*Ww)]

PROJEKT MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU EKSPERTÓW:

L.MIESZKAŃCÓW * [(0,24*Ww)+0,475*(W – 1,7*Ww)]

Próg ostrożnościowy: 25% dochodów podatkowych roku bieżącego.

PROJEKT MF:

L.MIESZKAŃCÓW * [(0,15*Ww)+0,85*(W – 1,5*Ww)]

Próg ostrożnościowy: 35% dochodów podatkowych roku poprzedzającego rok bazowy.

18

 • Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

MODYFIKACJA ALGORYTMU – art. 31 ustawy o dochodach jst roku 2014

Proponowany w projekcie MF algorytm wprowadza zmiany w algorytmie obliczania wpłaty do budżetu państwa nieprzyczyniające się do istotnego obniżenia obciążenia wpłatą do budżetu państwa dochodów podatkowych województwa dokonującego wpłaty.

19

 • Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

PORÓWNANIE ALGORYTMÓW: Zespołu Ekspertów i MF roku 2014

* W obliczeniach wpłaty do budżetu państwa dla roku 2017, 2018 i 2019 według algorytmu Zespołu Ekspertów uwzględniono przepisy przejściowe, zgodnie z którymi wskaźniki W i Ww ustalane są z uwzględnieniem otrzymanej przez województwa części korygującej subwencji ogólnej w roku poprzedzającym rok bazowy

20

 • Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

SYMULACJA WPŁAT z ALGORYTMU MF dla Województwa Mazowieckiego w odniesieniu do dochodów podatkowych= odpowiedź, jaki próg ostrożnościowy (25% DP)

max. 25% DP

Mechanizm algorytmu proponowanego przez MF powoduje, że przy założeniu wzrostu dochodów podatkowych zgodnie ze wskaźnikiem PKB, wpłata nie przekroczy 25% dochodów podatkowych. Na takim zatem poziomie powinien zostać ustalony próg ostrożnościowy na wypadek spadku dochodów płatnika.

21

 • Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

SYMULACJE SKUTKÓW NOWEGO ALGORYTMU dla Województwa Mazowieckiego – od 2014 roku

22

 • Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

Przypomnienie roku 2010 – stary system Mazowieckiego – od 2014 roku

23

 • Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

Przypomnienie roku 2010 – stary system, efekt końcowy Mazowieckiego – od 2014 roku

24

 • Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

Symulacja dla roku 2010 – efekt systemu zaprojektowanego przez MAZOWIECKI ZESPÓŁ EKSPERTÓW

W projekcie ustawy wypracowanej przez Zespół widoczny jest efekt wyrównawczy wskaźnika dochodowości województw najuboższych, bez nadmiernej ingerencji w pozycję płatników wpłaty do budżetu państwa. Tym samym najbogatsze województwa pozostają najbogatszymi, przy czym w istotnym stopniu zmniejszają się różnice pomiędzy poszczególnymi województwami;

25

 • Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

EFEKT UBOCZNY zmiany II progu dla płatników wpłaty do budżetu państwa: ze 170% na 150%Ww

Pogorszenie warunków obciążenia wpłatą za 1 mieszkańca dla województwa – płatnika, którego wskaźnik dochodowości z biegiem lat coraz bardziej zbliża się do wskaźnika dochodowości dla kraju nie zostało wyjaśnione w uzasadnieniu do projektu ustawy.

26

 • Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

ILUZORYCZNA KORZYŚĆ ZE ZMIANY WSPÓŁCZYNNIKA budżetu państwa: ze 170% na

w drugiej części wzoru algorytmu wpłaty

AKTUALNY:

L.MIESZKAŃCÓW * [(0,48*Ww) + 0,95* (W – 1,7*Ww)]

PROJEKT MF:

L.MIESZKAŃCÓW * [(0,15*Ww) + 0,85* (W – 1,5*Ww)]

Dla płatnika o wskaźniku W=200 zł część wpłaty do budżetu państwa zmniejszająca nadwyżkę wskaźnika dochodowości ponad próg (druga część wzoru algorytmu) będzie przedstawiała się następująco:

W obecnym algorytmie:

0,95 x (W – 1,7x Ww) = 0,95 x 30 zł = 28,5 zł

W projekcie MF:

0,85 x (W – 1,5 x Ww) = 0,85 x 50 zł = 42,5 zł

W uzasadnieniu do projektu ustawy MF informuje, że płatnik będzie odprowadzał mniejszą kwotę nadwyżki, tymczasem faktyczniew porównaniu do obecnego systemu, województwo płacące odprowadzi większą część nadwyżki!!!!!!!!!!!!!!!

27

 • Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

ILUZORYCZNY „mechanizm bezpieczeństwa” z projektu MF budżetu państwa: ze 170% na

Reguła wprowadzona w art. 31a ust. 4 projektu MF:

JEŻELI (x < 90% y) to WPŁATA w roku n zostaje obniżona o 10%, gdzie:

młodsze półrocza:

x = (II półrocze n-1)+(I półrocze n)

starsze półrocza:

y = (II półrocze n-2)+(I półrocze n-1)

Niezrozumiałe jest zapisanie w art. 31a ust. 4 reguły, zgodnie z którą województwo, którego dochody podatkowe ustalone jako suma tych dochodów uzyskanych w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego (tj. „młodsze półrocza”) będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do tych dochodów uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego (tj. „starsze półrocza”), dokonuje wpłat niższych jedynie o 10%, skoro skala powyższego zmniejszenia dochodów podatkowych jest znana w tym momencie i może być przyjęta do ustalenia o jaki procent województwo zobowiązane do dokonania wpłaty, może tę wpłatę obniżyć.

28

 • Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

ILUZORYCZNY „mechanizm bezpieczeństwa” z projektu MF budżetu państwa: ze 170% na

- c.d.

 • PRZYKŁAD:

 • Przypadek Województwa Mazowieckiego na przełomie lat 2007-2008, kiedy to:

 • dochody podatkowe spadły o 6,8% (ok. 135 mln zł),

 • wpłata do budżetu państwa wzrosła według obecnego algorytmu o 10,31% (ok. 66 mln zł), a według algorytmu wynikającego z projektu MF wzrosłaby aż o 21,91%, tj. ok. 100 mln zł.

 • W opisanym wyżej przypadku reguła z art. 31a ust. 4 nie zadziałałaby, ponieważ porównanie sum dochodów podatkowych półroczy przełomu lat 2006-2007-2008 wykazywało wzrost (x>y), natomiast faktycznie województwo traciłoby w stosunku do roku poprzedniego łącznie ok. 235 mln zł, co stanowiłoby istotne naruszenie dochodów własnych samorządu pozostałych do jego dyspozycji.

Zaproponowany „mechanizm bezpieczeństwa” niezgodny z wyrokiem TK – brak odniesienia do bieżącej sytuacji finansowej płatnika, powtórzenie błędu obecnego systemu poprzez odwoływanie się do sytuacji lat ubiegłych (n-1 oraz n-2).

29

 • Warszawa, 10 lipca 2014 r.


Warszawa 10 lipca 2014 r

Dziękujemy za uwagę! budżetu państwa: ze 170% na

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

30

Warszawa, 10 lipca 2014 r.