slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
??????????????????????????????

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

?????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริม ความเสมอภาคหญิงชาย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ตัวอย่างหน่วยงานภาครัฐดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๓. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. โครงการคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย ว. และ ท.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????????????????????????' - sen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ตัวอย่างหน่วยงานภาครัฐดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๓

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

slide2

โครงการคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย ว. และ ท.

  • สนับสนุนสตรีให้มีโอกาสในการฝึกอบรมเพิ่มทุนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประกอบอาชีพและรายได้ เช่น
   • เทคนิคการทำผ้าบาติก
   • การทำก๊าซและปุ๋ยชีวภาพจากเปลือกลูกตาล
   • การแปรรูปอาหารครบวงจร
   • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
แผนงานการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ อาชีพ และการทำงานของผู้หญิง
slide3

โครงการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศจำแนกเพศ ด้วยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม และรายงานข้อมูลอัตรากำลังผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน www.ops.go.th/human

แผนงานการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศจำแนกเพศแผนงานการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศจำแนกเพศ
slide4

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

  • การเผยแพร่ความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทหญิงชาย และแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
   • เอกสารเผยแพร่/จดหมายข่าว
   • เว็บไซต์ www.ops.go.th/personnel
   • รายการเสียงตามสาย
แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายแผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
slide5

การจัดให้มีช่องทางร้องทุกข์กรณีที่ไม่ได้รับความเสมอภาค หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ ๔ ช่องทาง

ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนประชาชน

ศูนย์บริการร่วม

(Call Center)

ตู้รับฟังความคิดเห็น

แผนงานขจัดความรุนแรงในที่ทำงานแผนงานขจัดความรุนแรงในที่ทำงาน
slide6

โครงการพัฒนากลไกในการทำงานโครงการพัฒนากลไกในการทำงาน

  • จัดทำแบบสอบถามเพื่อติดตามประเมินและสำรวจสถานภาพและแนวคิดของข้าราชการและลูกจ้างต่อบทบาทหญิงชาย
  • นำมิติหญิงชายมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
  • มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาเกี่ยวกับบทบาทหญิงชายที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น
   • งานวันสตรีสากลและประกาศเกียรติคุณเครือข่ายดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวทุกปี งานวันสตรีไทย งานสัมมนาวิชาการด้านความเสมอภาคหญิงชายของประเทศไทย
  • สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นของกระทรวงฯ (กรมวิทยาศาสตร์บริการ/สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ)
แผนงานการพัฒนากลไกในการทำงานแผนงานการพัฒนากลไกในการทำงาน
slide7

โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยของข้าราชการโครงการส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยของข้าราชการ

  • การลาเลี้ยงดูบุตร การลาเพื่อปฏิบัติธรรม และการลาไปเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคม
  • การจัดส่งข้าราชการเพื่อไปปฏิบัติราชการในต่างจังหวัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและที่พัก
  • การฝึกอบรม/สัมมนา เช่น
   • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ป้องกันตัวอย่างไร..เมื่อภัยมาถึงตัว
   • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิและสวัสดิการ สำหรับบุคคลที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง
   • โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เรื่อง หญิงหรือชายใครคือผู้นำครอบครัว
  • จัดรถรับส่งข้าราชการ
  • เปิดไฟทางเดินหน้ากระทรวง
  • จัดเตรียมห้องพักชั่วคราวให้เจ้าหน้าที่ส่วนงานคลังและพัสดุ ในช่วงปลายปีงบประมาณ
  • การจัดบริการทางการแพทย์ โดยการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
  • หลีกเลี่ยงการจัดประชุม/สัมมนาต่างจังหวัดในวันอาทิตย์
แผนงานส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยของข้าราชการที่คำนึงถึงมิติหญิงชายแผนงานส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยของข้าราชการที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย
slide8

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิและสวัสดิการ สำหรับบุคคลที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง

slide9

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เรื่อง หญิงหรือชายใครคือผู้นำครอบครัว

slide10

การจัดบริการทางการแพทย์ โดยการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ