slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Program måndagen 31 mars

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Program måndagen 31 mars - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Program måndagen 31 mars. 19.00 Inledning Jonas Magnusson 19.15 Årsmöte Styrelsen 19.45 Mötet avslutas. ÅRSMÖTE. Mötets öppnande Mötets behöriga utlysande Fastställande av röstlängd Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Program måndagen 31 mars' - sema


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
program m ndagen 31 mars
Program måndagen 31 mars

19.00 Inledning Jonas Magnusson

19.15 Årsmöte Styrelsen

19.45 Mötet avslutas

renden p rsm te m ndagen 31 mars 2008
Mötets öppnande

Mötets behöriga utlysande

Fastställande av röstlängd

Val av ordförande för mötet

Val av sekreterare för mötet

Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

Fastställande av föredragningslista

Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Föredragning av revisionsberättelse

Fastställande av balansräkning samt vinst- eller förlustbehandling för räkenskapsåret

Beslut om ansvarsfrihet

Fastställande av verksamhetsplan med budget och marknadsplan

Fastställande av medlemsavgift

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Val av ordförande

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Val av revisorer

Val av valberedning

Medlemsförslag

Eventuella övriga frågor

Mötets avslutande

Ärenden på årsmöte måndagen 31 mars 2008
verksamhetsber ttelse 20071
Miljögruppen

Utplacering av blomkrukor

Städning av badplatsen vid Rydet

Påsk-, och sommarplanteringar i centrum

Höstplantering på medborgarplatsen

Verksamhetsberättelse 2007
verksamhetsber ttelse 2007 forts
Miljögruppen

Välkomstskyltar

Juldekorationer

Glöggservering och musikunderhållning

Röjning av slyr och gallring av skog vid Sandaredsån

Verksamhetsberättelse 2007, forts
verksamhetsber ttelse 20072
Barn & Ungdomsgruppen

Lekplatsen, Lillhemsvägen, Rydet

Hastighetspåminnelseskylt utplaceradvid Boråsvägen

Seniorgruppen

Städdag anordnades i april. En återkommande aktivitet?

Näringslivsgruppen

Ett första uppstartsmöte hölls.

Verksamhetsberättelse 2007
verksamhetsber ttelse 20073
Styrelsen

4 protokollförda möten

Möten med kommundelsnämnd samt stadsbyggnadskontoret

Ansökan om bidrag från Sparbanksstiftelsen till belysning av motionslingan

Verksamhetsberättelse 2007
verksamhetsplan 2008
Ansökan om medel för försköning av Sandareds Centrum från Borås Stad!!!

Parkområde vid järnvägen

Medborgarplatsen

Stationsplatsen

Gång- och cykelvägar

Blomsterplanteringar

Strandstädningar

Jul i centrum

Medlemsvärvning

Barn & Ungdomsgruppen stödjer miljögruppen

Arbetsgrupperna får nya ansvariga

Verksamhetsplan 2008
budget 2008
Budget 2008
 • Intäkter
  • Medlemsavgifter 25.000
  • Bidrag från kommundelsnämnden 15.000
 • Kostnader
  • Påsk, sommar, höst plantering 15.000
  • Jul i centrum 15.000
  • Hemsida 2.000
  • Övrigt 5.000
 • Resultat 3.000
f rslag till styrelse 2008
Ordförande: Johanna Grapengiesser Andersson (1 år)

V ordf: Torbjörn Blomdahl (1 år)

Sekr: Ann Kullander (2 år)

Kassör: Anita Frendin (1 år)

Ledamot: Luna Ek (2 år)

Ledamot: Christina Fredriksson

Suppleant: Lars-Åke Pettersson

Suppleant: Anders Alfraeus

Förslag till styrelse 2008
f rslag till stadge ndringar 5
5§ Nuvarande lydelse:

” Föreningsmöte utgörande årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad, och ytterligare ett ordinarie möte hålls under hösten.”

Förlag till ny lydelse:

”Föreningsmöte utgörande årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad.”

Förslag till stadgeändringar 5§
f rslag till stadge ndringar 51
5§ Nuvarande lydelse:

”Kallelse till föreningsmöte jämte föredragningslista utsändes genom brev med allmänna posten senast 14 dagar före mötet.”

Förlag till ny lydelse:

”Kallelse till föreningsmöte jämte föredragningslista sker genom anslag på ICA Köpet och annonsering i BT senast 14 dagar före mötet.

Förslag till stadgeändringar 5§
verksamhetsgrupperna
Nya gruppansvariga till

-Miljögruppen

-Barn och ungdomsgruppen

-Seniorgruppen

Verksamhetsgrupperna
upprustning av centrum
Upprustning av centrum

ŸAnläggande av en park/grönyta väster om pendelparkeringen (idag grusplan och återvinningsstation). Flyttning av återvinningsstationen till annan lämplig plats. Marken ägs av Borås Stad. Ansvarig för genomförande: Borås Stad.

ŸAnläggande av torgyta och försköning av yta framför stationshus och godsmagasin. Marken ägs av Borås Stad. Ansvarig för genomförande: Borås Stad 

ŸMiljöprioriterad genomfart längs Göteborgs- och Boråsvägen. Anläggande av GC-bana, avsmalning av vägens bredd, förhöjda övergångsställen. Trädplanteringar. Väghållare är Vägverket. Ansvarig för genomförande: Vägverket. 

ŸUppsnyggning av torgyta framför skola, bibliotek, den s k Medborgarplatsen. Ansvarig för genomförande: Borås Stad/Sandaredskolan. 

Ÿ Förskönande av ställverk, arbetsbod och signalcontainer(?) vid järnväg väster om pendelparkeringen. Mark och byggnader ägs av Banverket. Ansvarig för genomförande: Banverket. 

ŸAnläggande av GC-bana och trädplanteringar väster om Alingsåsvägen (aktuell sträcka är Alingsåsvägen mellan Göteborgsvägen och Skolvägen). Marken ägs av Sandhultsbostäder och en privat fastighetsägare. Ansvarig för genomförande: Sandhultsbostäder. 

ŸFörbättra dagvattenavrinningen från torgytan framför stationshus/godsmagasin samt från Alingsås-, Göteborgs- och Boråsvägen. Ansvarig för VA-nätet är Gatukontoret. Ansvarig för genomförande: Gatukontoret.

milj upprustning 2008
Miljöupprustning 2008

1. Hålan vid ån i centrum.

Uppfyllnad av den vattenfyllda hålan vid Sandaredsån utefter Boråsvägen mittemot gamla prästbostaden. Här behövs ordentligt med schaktmassor, så att en ny gräsmatta kan ersätta skövlingen som nyligen gjorts för nya vattenledningar. Bortforsling av ikullfallna träd måste då också prioriteras.

En ny stig håller på att träda fram nära åkanten. Denna vill vi ha iordninggjord med hög grusyta så att det går att gå där även om det är högt vatten i ån.

Denna stig kan möta upp vid den gamla upptrampade påfarten från terrängbanan som, men även den bör fyllas upp. Några enkla sittbänkar utefter å -stigen vore trevligt.

Viktigt är att kunna se eller skönja ån mellan färre träd än som nu.

2. Översyn av broarna på terrängbanan.

Den övre på korta slingan måste åtgärdas snarast, då fundamentet har rasat på ena sidan till hälften undertill. (Bron som vetter mot arbetsvägen till Sjömarken)

Den bortre bron på långa terrängslingan är rutten och har hål rakt igenom.

3. Å-röjning

Röjning av sly och nedfallna träd utefter hela Sandaredsån (främst där den är synlig från hus, vägar och promenadstigar) med början från sjön, upp förbi Promenaden, bort mot Boråsvägen och på andra sidan den utefter korta terrängslingan.

Promenaden är mycket viktig. Gångstråket och bron behöver breddas och trappan förses med en ramp för barnvagnar och mer belysning. Dessutom måste skogen vänster om (Sv) promenaden återställas från gupp efter att den illegalt har gjorts om till motocrossbana. De stora nedfallna träden har visserligen försvårat för buskörning sedan stormen Per, men det ser inte

vackert ut. Bättre vore att sätta ut betonggrisar vid banans påfart. Skylten om förbud mot mopedåkning har boende gjort ren, men den kanske måste bytas till en ny.

Lättare städning av andra (östra)sidan ån, då där växer rikligt med hallon. Däremot behövs en del träd gallras bort där.

milj upprustning 2008 forts
Miljöupprustning 2008, forts

4. Ljus på terrängslingan

Elljusspår utefter lilla terrängbanan och kutter eller grusbeläggning av densamma. Denna gångstig används enormt mycket året runt, inte minst av barngrupper och skola med samling vid hitre mynning, där det en gång varit en gammal kvarn. Detta vackra område har en stor framtida potential för Sandared.

Som ett första steg skulle ett vindskydd, en grillplats, papperskorgar, ev. några naturleksaker, men framförallt en anslagstavla vara på sin plats där. På denna informationstavla kunde även skrivas om de ovanliga kallorna som växer i massor vid ån.

Ån som håller på att växa igen behövs muddras ur en del bland annat från nedfallet buskage.

5.Gångstigen mellan Promenaden och Industrivägen.

Denna upptrampade genväg till byn över järnvägen används av barn som ska till skolan, bussen eller till träning och av pendlare eller bara som en snabb väg till affären. Dessutom ett populärt promenadstråk för inte bara boende söder om järnvägen utan för alla i samhället.

För att vara en säker väg skulle den behövas dras under järnvägen, men tills vidare vill vi ha belysning och helst asfaltbeläggning där. Papperskorg behövs också.

6. Gångstig mellan Parkvägen – Lillsjövägen.

En annan genväg är på Rydet mot Lillsjön. Denna stig behöver fasas av och fyllas och gärna få en soffa eller naturbänkar, som kan användas vid bad och båtliv.

7. Stora badstranden

Igenfyllning av stora hålor i vägen till badet och på den inre delen av stranden, där det står mycket vatten. Översyn av utedasset och dess tömning, samt utsättning av papperskorgar eller tunna.

milj upprustning 2008 forts1
Miljöupprustning 2008, forts

8. Soptunna och soffa på lilla badplatsen på Strandvägen

9. Slyröjning efter strandremsan nedanför tennishallen.

10. Strandröjning nedanför Sjöuddevägen

Hela strandremsan av Sandhults – Rydet S:4.

11. Belysning av trappan mellan Furudalsv – Lövåsvägen.

12. Belysning av gångstigen mellan Torp – Husvägen

13.Belysning av återvinningsstationen på Sandevi.