counseling with same day hiv testing n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การให้การปรึกษาในการตรวจเอชไอวี แบบฟังผลในวันเดียว Counseling with Same Day HIV Testing PowerPoint Presentation
Download Presentation
การให้การปรึกษาในการตรวจเอชไอวี แบบฟังผลในวันเดียว Counseling with Same Day HIV Testing

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

การให้การปรึกษาในการตรวจเอชไอวี แบบฟังผลในวันเดียว Counseling with Same Day HIV Testing - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

การให้การปรึกษาในการตรวจเอชไอวี แบบฟังผลในวันเดียว Counseling with Same Day HIV Testing. 12 July 2011. หัวข้อที่จะพูดวันนี้. ข้อดีของการตรวจแบบฟังผลในวันเดียว ในมุมของผู้รับบริการ และผู้ให้การปรึกษา การสร้างความมั่นใจของผู้ให้การปรึกษา

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

การให้การปรึกษาในการตรวจเอชไอวี แบบฟังผลในวันเดียว Counseling with Same Day HIV Testing


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
หัวข้อที่จะพูดวันนี้
 • ข้อดีของการตรวจแบบฟังผลในวันเดียว

ในมุมของผู้รับบริการ และผู้ให้การปรึกษา

 • การสร้างความมั่นใจของผู้ให้การปรึกษา
 • ประเด็นสำคัญของการให้การปรึกษาก่อนตรวจและ แจ้งผลตรวจ ในการตรวจเอชไอวีแบบฟังผลวันเดียว
slide3
ข้อดีของการตรวจแบบฟังผลในวันเดียวข้อดีของการตรวจแบบฟังผลในวันเดียว

ในส่วนผู้รับบริการ (Client: Cl.)

 • ลดอุปสรรคในการกลับมาฟังผล

- ค่าเดินทาง/การเดินทาง/ติดธุระ

 • ลดความกระวนกระวายใจ ระหว่างรอผลเลือดอีกหลายวัน (3 – 14 วัน)
 • ลดความเข้าใจผิดในความคาดหวังต่อผลการตรวจ ความหมายของผลการตรวจ
 • Cl. ได้รับบริการปรึกษา การส่งต่อ การดูแลอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว
slide4
ไม่กลับมาฟังผลการตรวจเอชไอวีไม่กลับมาฟังผลการตรวจเอชไอวี

สหรัฐ:ปี 2000 คนเข้ารับการตรวจเอชไอวี

แบบกลับมาฟังผลจำนวน 2.1 ล้านคน

30% ของคนที่ติดเชื้อ ไม่กลับมาฟังผล

39% ของคนที่ไม่ติดเชื้อ ไม่กลับมาฟังผล

slide5

รับการปรึกษาเรื่อง HIV = 220

ไม่พร้อมตรวจ = 39 (18 %)

พร้อมตรวจ = 181 (82%)

ตรวจ Routine Test = 157(87%)

ตรวจ Same Day HIV Testing

ได้รับการปรึกษาแจ้งผล= 24 (13%)

กลับมารับการปรึกษาแจ้งผล = 117 (75%)

ไม่กลับมารับการปรึกษาแจ้งผล = 40 (25%)

HIV-= 23

HIV-= 105

HIV-= 31 (78%)

HIV+ = 1

HIV+ = 12

HIV+ = 9 (22%)

ไม่กลับมาฟังผลการตรวจเอชไอวีไม่กลับมาฟังผลการตรวจเอชไอวี

ณ. คลินิก STI/VCT แห่งหนึ่งที่ กทม. ในระยะเวลา 6 เดือน

slide6
ข้อดีของการตรวจแบบฟังผลในวันเดียวข้อดีของการตรวจแบบฟังผลในวันเดียว

ในส่วนผู้ให้การปรึกษา (Counselor: Co.)

 • เชื่อมต่อกระบวนการให้การปรึกษาอย่างเป็นระบบ HIV Pre-test Counseling กับ HIV Post-test Counseling

- Risk assessment/Risk Reduction ประเมินพฤติกรรมเสี่ยง ปัจจัยเอื้อต่อพฤติกรรมเสี่ยง (Pre-test)โดย Co. คนเดียว กับที่ให้ข้อมูลและวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง (Post-test)

slide7
ข้อดีของการตรวจแบบฟังผลในวันเดียวข้อดีของการตรวจแบบฟังผลในวันเดียว

(ต่อ) ในส่วนผู้ให้การปรึกษา

 • เชื่อมต่อการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ

- กรณีติดเชื้อเอชไอวี เข้าสู่การดูแลรักษาในวันเดียวกันได้เลย เช่น ส่งต่อเข้าคลินิก ARV ส่งต่อเพื่อตรวจ CD4 ครั้งแรกทันที

- กรณีไม่ติดเชื้อ อยู่ในระยะ Window period เช่น ให้ข้อมูลเรื่องการป้องกัน ตรวจซ้ำ พาคู่ตรวจ

- พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา การส่งต่อ/ติดตาม

slide8
ระยะเวลาการเข้าถึงการดูแลรักษาระยะเวลาการเข้าถึงการดูแลรักษา

ตรวจแบบ Same Day Result

Pre-test Csg. + Test + Post-test Csg.

ฟังผลในวันเดียว

If Pos นัดตรวจ CD4

ตรวจ CD4 Baseline

ART

ตรวจแบบ Routine

Pre-test Csg. + Test

รอฟังผล 3-14 วัน

Post-test

If Pos นัดตรวจ CD4

รอนัดตรวจ

ตรวจ CD4 Baseline

ART

slide9
การสร้างความมั่นใจของผู้ให้การปรึกษาการสร้างความมั่นใจของผู้ให้การปรึกษา
 • ความเข้าใจเรื่องการตรวจ Same Day HIV Testing การตรวจที่มีการยืนยันก่อนแจ้งผล ไม่ใช่ตรวจแค่ test เดียว
 • ลดทัศนคติที่เป็นลบ ต่อการตรวจ Same Day HIV Testing โดยเฉพาะผลบวกปลอม
 • เพิ่มพูนความรู้เรื่องกระบวนการให้การปรึกษาในการตรวจเอชไอวีแบบฟังผลในวันเดียว
 • การฝึกปฏิบัติ การอบรม ดูงาน และปฏิบัติจริง
 • นโยบายรองรับ ทั้งการปฏิบัติและองค์ความรู้
slide10
ไม่มีการตรวจชนิดใด

ที่มี Sensitivity/Specificity = 100%

แต่โอกาสในการเกิดผลบวกปลอม (false positive)

ได้ถูกจำกัดให้น้อยที่สุด

โดยการเลือกชนิดการตรวจ และ ขั้นตอนการตรวจ (Accuracy/Algorithm) ให้เหมาะสม

กับความชุกของประชากร

slide11
ความกังวลใจของ Co. ในการแจ้งผล

โดยเฉพาะผลบวก จากการตรวจแบบฟังผลในวันเดียว

ลดความกังวลใจโดย

เน้นการที่ผลเป็นบวก: พบการติดเชื้อเอชไอวี

ตรวจสอบความจริงได้จากการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงอย่างละเอียดของแต่ละบุคคล ใน Pre-test Csg.

การจะได้พฤติกรรมเสี่ยงจริงๆ

ขึ้นอยู่กับสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง Cl. กับ Co.

pre test csg
ประเด็นสำคัญของ Pre-Test Csg

คล้ายกันกับการตรวจแบบ Routine

 • เหตุผล/ปัจจัย ความเต็มใจในการตรวจ เคย/ไม่เคยตรวจ ผลอย่างไร
 • ความรู้สึก/ความเข้าใจเรื่องการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์อย่างไร, ความแตกต่างระหว่างการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์, การติดต่อ, การป้องกัน การดำเนินของโรค ระยะต่างๆ การรักษาในปัจจุบัน
 • คิดว่าตนเองเสี่ยงหรือไม่ ถ้าเสี่ยง/ไม่เสี่ยง อะไรที่คิดว่าเสี่ยง/ไม่เสี่ยง ผลการตรวจวันนี้คิดว่าเป็นอย่างไร ถ้าลบ/บวก เป็นอย่างไรมีผลกระทบอย่างไร
post test csg
ประเด็นสำคัญของ Post-Test Csg

ผล Negative

 • ความพร้อมในการตรวจ ความคาดหวังต่อผลตรวจ (*ดึงจาก Pre-test Csg)
 • ผลลบ และ window period หมายถึง รู้สึกอย่างไร
 • ผลจะเป็นลบตลอดไปหรือไม่ อย่างไร, มีวิธีป้องกันอย่างไร, อะไรที่จะส่งเสริม/เป็นปัญหาในการป้องกัน
 • ติดตาม นัดหมาย ถ้าต้องการตรวจซ้ำ (*ดึงข้อมูลจาก pretest ประเด็นความเสี่ยงครั้งล่าสุด ความกังวลใจของ Cl.)
post test csg1
ประเด็นสำคัญของ Post-Test Csg

ผล Positive

 • ความพร้อมในการตรวจ ความคาดหวังต่อผลตรวจ (*ดึงจาก Pre-test Csg) ผลบวก หมายถึง
 • *ช่วยเหลือทางด้านจิตใจ ตามปฏิกิริยาของแต่ละบุคคล หลังรู้ผล ไม่เน้นการให้ข้อมูล
 • เน้นประโยชน์ของการตรวจและรู้ผล เชื่อมโยงจาก Pre-test Csg เน้นตรวจ CD4 baseline ประโยชน์ในการตรวจและรู้ผลเพื่อการดูแลรักษา
slide15
ประเด็นสำคัญของการให้การปรึกษา แบบฟังผลในวันเดียว

เน้นประเด็น

 • อธิบายขั้นตอนการตรวจการแปลผล ของการตรวจแบบฟังผลในวันเดียว รู้ผลทันที
 • ประเมินความพร้อมในการตรวจและรับรู้ผล (ก่อนตรวจ/หลังตรวจ)
 • ประโยชน์ของการตรวจ การป้องกัน และการดูแลรักษาที่จะได้รับถ้าผลเลือดเป็นลบ/เป็นบวก

“ประโยชน์ของการตรวจ มีผลต่อการตัดสินในการตรวจ”

slide16
ทักษะสำคัญของการให้การปรึกษา แบบฟังผลในวันเดียว
 • การสร้างสัมพันธภาพในระยะเวลาสั้นๆ (Relationship)
 • การรักษาความลับ (Confidentiality)
 • ไม่ตำหนิ (No blaming)
 • มีความเป็นมิตร (Friendly)
 • เข้าใจการปรับตัวเมื่อเสียสมดุล (Coping strategy) ปฏิกิริยาทางจิตใจ การช่วยเหลือทางจิตใจ

“Co. เตรียมตัว ก่อนแจ้งผล ทบทวนประเด็นส่วนบุคคลของ Cl. จาก Pre-test Csg.”