counseling with same day hiv testing n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การให้การปรึกษาในการตรวจเอชไอวี แบบฟังผล๠PowerPoint Presentation
Download Presentation
การให้การปรึกษาในการตรวจเอชไอวี แบบฟังผลà¹

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

การให้การปรึกษาในการตรวจเอชไอวี แบบฟังผล๠- PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

การให้การปรึกษาในการตรวจเอชไอวี แบบฟังผลในวันเดียว Counseling with Same Day HIV Testing. 12 July 2011. หัวข้อที่จะพูดวันนี้. ข้อดีของการตรวจแบบฟังผลในวันเดียว ในมุมของผู้รับบริการ และผู้ให้การปรึกษา การสร้างความมั่นใจของผู้ให้การปรึกษา

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การให้การปรึกษาในการตรวจเอชไอวี แบบฟังผลà¹' - selina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
หัวข้อที่จะพูดวันนี้
 • ข้อดีของการตรวจแบบฟังผลในวันเดียว

ในมุมของผู้รับบริการ และผู้ให้การปรึกษา

 • การสร้างความมั่นใจของผู้ให้การปรึกษา
 • ประเด็นสำคัญของการให้การปรึกษาก่อนตรวจและ แจ้งผลตรวจ ในการตรวจเอชไอวีแบบฟังผลวันเดียว
slide3
ข้อดีของการตรวจแบบฟังผลในวันเดียวข้อดีของการตรวจแบบฟังผลในวันเดียว

ในส่วนผู้รับบริการ (Client: Cl.)

 • ลดอุปสรรคในการกลับมาฟังผล

- ค่าเดินทาง/การเดินทาง/ติดธุระ

 • ลดความกระวนกระวายใจ ระหว่างรอผลเลือดอีกหลายวัน (3 – 14 วัน)
 • ลดความเข้าใจผิดในความคาดหวังต่อผลการตรวจ ความหมายของผลการตรวจ
 • Cl. ได้รับบริการปรึกษา การส่งต่อ การดูแลอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว
slide4
ไม่กลับมาฟังผลการตรวจเอชไอวีไม่กลับมาฟังผลการตรวจเอชไอวี

สหรัฐ:ปี 2000 คนเข้ารับการตรวจเอชไอวี

แบบกลับมาฟังผลจำนวน 2.1 ล้านคน

30% ของคนที่ติดเชื้อ ไม่กลับมาฟังผล

39% ของคนที่ไม่ติดเชื้อ ไม่กลับมาฟังผล

slide5

รับการปรึกษาเรื่อง HIV = 220

ไม่พร้อมตรวจ = 39 (18 %)

พร้อมตรวจ = 181 (82%)

ตรวจ Routine Test = 157(87%)

ตรวจ Same Day HIV Testing

ได้รับการปรึกษาแจ้งผล= 24 (13%)

กลับมารับการปรึกษาแจ้งผล = 117 (75%)

ไม่กลับมารับการปรึกษาแจ้งผล = 40 (25%)

HIV-= 23

HIV-= 105

HIV-= 31 (78%)

HIV+ = 1

HIV+ = 12

HIV+ = 9 (22%)

ไม่กลับมาฟังผลการตรวจเอชไอวีไม่กลับมาฟังผลการตรวจเอชไอวี

ณ. คลินิก STI/VCT แห่งหนึ่งที่ กทม. ในระยะเวลา 6 เดือน

slide6
ข้อดีของการตรวจแบบฟังผลในวันเดียวข้อดีของการตรวจแบบฟังผลในวันเดียว

ในส่วนผู้ให้การปรึกษา (Counselor: Co.)

 • เชื่อมต่อกระบวนการให้การปรึกษาอย่างเป็นระบบ HIV Pre-test Counseling กับ HIV Post-test Counseling

- Risk assessment/Risk Reduction ประเมินพฤติกรรมเสี่ยง ปัจจัยเอื้อต่อพฤติกรรมเสี่ยง (Pre-test)โดย Co. คนเดียว กับที่ให้ข้อมูลและวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง (Post-test)

slide7
ข้อดีของการตรวจแบบฟังผลในวันเดียวข้อดีของการตรวจแบบฟังผลในวันเดียว

(ต่อ) ในส่วนผู้ให้การปรึกษา

 • เชื่อมต่อการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ

- กรณีติดเชื้อเอชไอวี เข้าสู่การดูแลรักษาในวันเดียวกันได้เลย เช่น ส่งต่อเข้าคลินิก ARV ส่งต่อเพื่อตรวจ CD4 ครั้งแรกทันที

- กรณีไม่ติดเชื้อ อยู่ในระยะ Window period เช่น ให้ข้อมูลเรื่องการป้องกัน ตรวจซ้ำ พาคู่ตรวจ

- พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา การส่งต่อ/ติดตาม

slide8
ระยะเวลาการเข้าถึงการดูแลรักษาระยะเวลาการเข้าถึงการดูแลรักษา

ตรวจแบบ Same Day Result

Pre-test Csg. + Test + Post-test Csg.

ฟังผลในวันเดียว

If Pos นัดตรวจ CD4

ตรวจ CD4 Baseline

ART

ตรวจแบบ Routine

Pre-test Csg. + Test

รอฟังผล 3-14 วัน

Post-test

If Pos นัดตรวจ CD4

รอนัดตรวจ

ตรวจ CD4 Baseline

ART

slide9
การสร้างความมั่นใจของผู้ให้การปรึกษาการสร้างความมั่นใจของผู้ให้การปรึกษา
 • ความเข้าใจเรื่องการตรวจ Same Day HIV Testing การตรวจที่มีการยืนยันก่อนแจ้งผล ไม่ใช่ตรวจแค่ test เดียว
 • ลดทัศนคติที่เป็นลบ ต่อการตรวจ Same Day HIV Testing โดยเฉพาะผลบวกปลอม
 • เพิ่มพูนความรู้เรื่องกระบวนการให้การปรึกษาในการตรวจเอชไอวีแบบฟังผลในวันเดียว
 • การฝึกปฏิบัติ การอบรม ดูงาน และปฏิบัติจริง
 • นโยบายรองรับ ทั้งการปฏิบัติและองค์ความรู้
slide10
ไม่มีการตรวจชนิดใด

ที่มี Sensitivity/Specificity = 100%

แต่โอกาสในการเกิดผลบวกปลอม (false positive)

ได้ถูกจำกัดให้น้อยที่สุด

โดยการเลือกชนิดการตรวจ และ ขั้นตอนการตรวจ (Accuracy/Algorithm) ให้เหมาะสม

กับความชุกของประชากร

slide11
ความกังวลใจของ Co. ในการแจ้งผล

โดยเฉพาะผลบวก จากการตรวจแบบฟังผลในวันเดียว

ลดความกังวลใจโดย

เน้นการที่ผลเป็นบวก: พบการติดเชื้อเอชไอวี

ตรวจสอบความจริงได้จากการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงอย่างละเอียดของแต่ละบุคคล ใน Pre-test Csg.

การจะได้พฤติกรรมเสี่ยงจริงๆ

ขึ้นอยู่กับสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง Cl. กับ Co.

pre test csg
ประเด็นสำคัญของ Pre-Test Csg

คล้ายกันกับการตรวจแบบ Routine

 • เหตุผล/ปัจจัย ความเต็มใจในการตรวจ เคย/ไม่เคยตรวจ ผลอย่างไร
 • ความรู้สึก/ความเข้าใจเรื่องการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์อย่างไร, ความแตกต่างระหว่างการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์, การติดต่อ, การป้องกัน การดำเนินของโรค ระยะต่างๆ การรักษาในปัจจุบัน
 • คิดว่าตนเองเสี่ยงหรือไม่ ถ้าเสี่ยง/ไม่เสี่ยง อะไรที่คิดว่าเสี่ยง/ไม่เสี่ยง ผลการตรวจวันนี้คิดว่าเป็นอย่างไร ถ้าลบ/บวก เป็นอย่างไรมีผลกระทบอย่างไร
post test csg
ประเด็นสำคัญของ Post-Test Csg

ผล Negative

 • ความพร้อมในการตรวจ ความคาดหวังต่อผลตรวจ (*ดึงจาก Pre-test Csg)
 • ผลลบ และ window period หมายถึง รู้สึกอย่างไร
 • ผลจะเป็นลบตลอดไปหรือไม่ อย่างไร, มีวิธีป้องกันอย่างไร, อะไรที่จะส่งเสริม/เป็นปัญหาในการป้องกัน
 • ติดตาม นัดหมาย ถ้าต้องการตรวจซ้ำ (*ดึงข้อมูลจาก pretest ประเด็นความเสี่ยงครั้งล่าสุด ความกังวลใจของ Cl.)
post test csg1
ประเด็นสำคัญของ Post-Test Csg

ผล Positive

 • ความพร้อมในการตรวจ ความคาดหวังต่อผลตรวจ (*ดึงจาก Pre-test Csg) ผลบวก หมายถึง
 • *ช่วยเหลือทางด้านจิตใจ ตามปฏิกิริยาของแต่ละบุคคล หลังรู้ผล ไม่เน้นการให้ข้อมูล
 • เน้นประโยชน์ของการตรวจและรู้ผล เชื่อมโยงจาก Pre-test Csg เน้นตรวจ CD4 baseline ประโยชน์ในการตรวจและรู้ผลเพื่อการดูแลรักษา
slide15
ประเด็นสำคัญของการให้การปรึกษา แบบฟังผลในวันเดียว

เน้นประเด็น

 • อธิบายขั้นตอนการตรวจการแปลผล ของการตรวจแบบฟังผลในวันเดียว รู้ผลทันที
 • ประเมินความพร้อมในการตรวจและรับรู้ผล (ก่อนตรวจ/หลังตรวจ)
 • ประโยชน์ของการตรวจ การป้องกัน และการดูแลรักษาที่จะได้รับถ้าผลเลือดเป็นลบ/เป็นบวก

“ประโยชน์ของการตรวจ มีผลต่อการตัดสินในการตรวจ”

slide16
ทักษะสำคัญของการให้การปรึกษา แบบฟังผลในวันเดียว
 • การสร้างสัมพันธภาพในระยะเวลาสั้นๆ (Relationship)
 • การรักษาความลับ (Confidentiality)
 • ไม่ตำหนิ (No blaming)
 • มีความเป็นมิตร (Friendly)
 • เข้าใจการปรับตัวเมื่อเสียสมดุล (Coping strategy) ปฏิกิริยาทางจิตใจ การช่วยเหลือทางจิตใจ

“Co. เตรียมตัว ก่อนแจ้งผล ทบทวนประเด็นส่วนบุคคลของ Cl. จาก Pre-test Csg.”