m saderel orman emval su nak l vasitalari ve su aletler sati esaslari n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
MÜSADERELİ ORMAN EMVALİ, SUÇ NAKİL VASITALARI VE SUÇ ALETLERİ SATIŞ ESASLARI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

MÜSADERELİ ORMAN EMVALİ, SUÇ NAKİL VASITALARI VE SUÇ ALETLERİ SATIŞ ESASLARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 309 Views
 • Uploaded on

MÜSADERELİ ORMAN EMVALİ, SUÇ NAKİL VASITALARI VE SUÇ ALETLERİ SATIŞ ESASLARI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MÜSADERELİ ORMAN EMVALİ, SUÇ NAKİL VASITALARI VE SUÇ ALETLERİ SATIŞ ESASLARI' - selia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Orman suçlarından dolayı müsadere edilerek orman depolarına veya yediemin olarak teslim edilip de suçlusu belli olan mallardan (Orman emvali ve suç nakil vasıtaları ile aletler) mahkeme sonuna kadar bekletilmesi halinde bozulma, çürüme ve korunması zor olanlar satılmak üzere ilgili Cumhuriyet Savcılığından veya mahkemeden izin alınmak suretiyle ilan edilerek Açık Artırma ile satışları yapılır. Sahipli emval, araç ve alet satış bedelleri vergi ve diğer satış giderleri düşülerek mahkeme sonuna kadar kişi adına emanete alınır.

slide3
Sahipsiz olan emval ve suç aletleri değer kaybına uğratılmadan ihale edilip satışları yapılarak işletme adına gelir kaydedilir.Bu gibi mallar işletme malı olarak kabul edildiğinden Orman Kanununun 85. Maddesi gereğince, mecburi hallerde Tahsisen, diğer hallerde Açık Artırma suretiyle satılacaktır.
 • Müsadereli mallar ve suç nakil vasıtaları ile suç aletleri peşin bedelle satılır.Satışa çıkarılmadan önce muhammen satış bedelleri işletme Satış Komisyonunca tespit edilir. Satış ilanı mahalli bazda yapılabileceği gibi, Civar kasaba,İlçe ve İllerde de ilan ettirilebilir.
slide4

Satışa katılabilme şartları:

 • a) İbreli ve yapraklı kerestelik,tomruk ,sanayi odunu ve maden direk satışlarına her türlü keresteci belgelerini göstermek şartı ile ihaleye katılır.
 • b) İkametgah adreslerini şahıslar ibraz etmek zorundadır.Şirket ve Tüzel kişiler Ticaret ve Sanayi odası belgelerini ve faaliyet belgelerini,vekaletname ve temsil belgelerini göstermeleri mecburidir.
slide5
c) Küçük sanat erbabı kişiler ise derneklerden veya Orman işletme Müdürlüğünden ihaleye katılabileceğine dair belge alırlar.
 • d) İhaleye katılacak kişi, Tüzel kişi ve Şirketler in geçici teminatlarını ihaleden önce İşletme veznesine yatırmaları zorunludur.
 • e) İsteklilerin artırma saatinden önce şartnameyi okuyup kabul ettiğine dair imzalaması zorunludur.
slide6

Kesin İhale

 • Kesin teminat %6 hesabıyla her partinin karşısında ayrı ayrı gösterilir.İstekliler şartnameyi imzalayıp kesin teminatı yatırmış olmaları ve o partiye muhammen satış bedeli üzerinden pey sürmeleri gerekir.Sürülen pey yüksekliği sebebiyle artırmadan çekilenlerin teminatları iade edilir.Pey sürmeyenlerin teminatları gelir kaydedilir.
 • Artırma sonunda en yüksek pey süren istekli üzerine kesin ihale yapılır.Satışla ilgili dellaliye resmi,karar pulu,KDV,her türlü vergi ve resimler ile ilan masrafları alıcıya aittir.Tomruk ve yarı mamul keresteden %3 Bakanlık fonu alınır.
slide7

Satış süresi:

 • İhalenin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alıcı satın aldığı malın satışını yaptırmak mecburiyetindedir.Bu süre içinde ödemeye ait şartlar yerine getirilmediği takdirde alıcı talebinden dönmüş sayılacağından satış iptal edilerek, teminatı irat kaydedilir.
 • Satılan Nakil araçları ve suç aletlerini teslim etme ve teslim alma sırasında bir daha kontrol edilmez.satın alınan mal en geç 10 gün içerisinde teslim alınır,bu süre içerisinde teslim alınmayan mallar teslim edilmiş sayılır.her türlü sorumluluk alıcıya aittir.
slide8

Müsadereli emvallerin kesin ihale kararından sonra alıcı taahhüdünden döndüğü takdirde teminatı gelir kaydedilir.İkinci veya daha sonraki ihalelerde açık artırmalı satışta:

 • a)İdare zararına bir fiyat farkı husule gelirse, fiyat farkına sebep olan alıcı İki ihale arasında meydana gelen fiyat farkının tamamı ile ilk ihaleye göre bedel yatırılması gereken en son günden itibaren, ikinci ihaleye göre bedel yatırılması gereken en son güne kadar geçen süre için ilk ihale bedeline göre hesaplanacak parti satış tutarının aylık %.... Ek zarar toplamından oluşacak idare alacağını, reeskont faiziyle birlikte ödemeyi kabul eder.
 • b) İdare zararına ait bir fiyat farkı husule gelmemiş ise,ilk ihaleye göre bedel yatırılması gereken en günden ikinci ihaleye göre bedel yatırılması gereken en son güne kadar Geçen süre içerisinde ilk ihale bedeline göre hesaplanacak. Gecikme cezasını reeskont faiziyle birlikte ödemeyi kabul eder.
slide9

c ) İki ihale arasında idare lehine meydana gelen fiyat farkı gecikme cezasına eşit veya fazla ise herhangi bir cezai şart uygulanmaz.Müsadereli emvallerin satış işlemi yapıldıktan sonra, bir hafta içerisinde ve nakliyata başlamadan evvel, istif yerinde malların ölçü noksanlığı iddia edilirse, ölçme masrafı alıcıya ait olmak üzere tekrar alıcı ile birlikte tekrar ölçü kontrolü yapılır.Alıcı haklı çıktığı taktirde yapılan masraf idarece karşılanır.Eksiklik ya tamamlanır yada satış işlemi mevcuda göre yeniden düzenlenir.

slide10

Satış istif yerleri ile orman içi satış istif yerlerinden müsadereli orman emvali satın alan alıcı aldığı emvalin sahibi ve bundan sonraki yükleme,nakletme işverenidir.Bu işlerden doğan 506 sayılı SGK kanunu, 1475 sayılı iş Kanunu ile her türlü iş kazası ve işyerinde alınması gereken tedbirler ile vergi mevzuatından doğacak yükümlülüklerden alıcı sorumludur.Orman idaresinin bu konularda hiçbir sorumluluğu yoktur.

slide11

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü nün 1998/4 sayılı Tahsilat İç Genelgesi gereği Müsadereli Suç Nakil vasıtaları vergi yönü ile;

 • Müsaderesine karar verilen vasıtaların müsadere tarihinden itibaren satış tarihine kadar eski sahipleri adına vergi tahakkuk yapılmaz.Eski sahibi müsadereden önce tahakkuk eden ve ödenmeyen vergilerden sorumludur.
 • Aracın sahibi Lehine verilen kararlarda, araç kendisinde ise ikinci bir tescile gerek kalmadığından tüm vergilerden sorumludur.Araç bir başkasına satılmış ise satış bedeli kendisine iade edilir.Aracın zaptedildiği tarihten satış tarihine kadar herhangi bir vergi tahakkuku yapılmaz.