Llei pcaa tramitaci electr nica i proc s de sufici ncia i idone tat
Download
1 / 33

- PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Llei PCAA Tramitació electrònica i procés de suficiència i idoneïtat. Tràmit de suficiència i idoneïtat a través de l’Oficina Virtual de Tràmits per les activitats industrials. TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA, SUFICIÈNCIA i IDONEÏTAT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - selah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Llei pcaa tramitaci electr nica i proc s de sufici ncia i idone tat

Llei PCAA Tramitació electrònica i procés de suficiència i idoneïtat

Tràmit de suficiència i idoneïtat a través de l’Oficina Virtual de Tràmits per les activitats industrials


Tramitaci electr nica sufici ncia i idone tat
TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA, SUFICIÈNCIA i IDONEÏTAT i idoneïtat

Tràmit de suficiència i idoneïtat a través de l’Oficina Virtual de Tràmits

1.- Introducció

2.- Projectes nous

3.- Projectes de canvi substancial

4.- Projectes de canvi no substancial

5.- Indicacions generals

6.- Conclusions


1 introducci
1.- Introducció i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

Objectius de la presentació

 • En els tràmits de suficiència que s’han dut a terme fins ara s’han demanatdades pràcticament en tots els casos.

 • Amb l’entrada en vigor de la Llei de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, les sol·licituds (Noves, CS, CNS) s’han de presentar a través de l’Oficina Virtual de Tràmits.

 • L’objectiu és familiaritzar l’ús dels formularis de presentació de dades i fer menció dels punts més conflictius a l’hora de complimentar-los per la tipologia de grans activitats industrials.


2 projectes nous
2.- Projectes nous i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

A la OVT trobareu la sol·licitud i el formulari tècnic


2 projectes nous1
2.- Projectes nous i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

Documents que acompanyen la sol·licitud

 • Sol·licitud d’autorització ambiental integrada (formulari) en la qual es poden adjuntar els següents documents si és necessari:

  • Formulari tècnic estructurat (OVT)

  • EIA

  • Projecte bàsic

  • Documentació AG’s

  • Informe urbanístic

  • Característiques del sol si és potencialment contaminadora

  • Personal tècnic responsable

  • Sol·licitud GEH

  • Dades confidencials i altres


2 projectes nous2
2.- Projectes nous i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

Formulari tècnic estructurat

 • El formulari tècnic consta de 16 apartats

  • Formulari tècnic estructurat per activitats industrials

  • Dades comuns

  • Consums

  • Matèries primeres

  • Millors tècniques disponibles

  • Residus generats

  • Residus a gestionar

  • Descripció global de l’abocament d’aigües

  • Gestió de les aigües residuals – Punts d’abocament

  • Ús i tractament de les aigües

  • Gestió de focus emissors a l’atmosfera

 • Torxes

 • Emissions difuses

 • Immissions

 • Llum

 • Punts de Llum


2 projectes nous3
2.- Projectes nous i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

Formulari tècnic estructurat per activitats industrials

 • És el primer apartat del formulari, inclou la identificació del projecte i del projectista, així com el calendari d’execució.

El calendari d’execució és important a l’hora d’establir el règim de control, amb la LPCAA hi ha un màxim de 4 anys per dur a terme el projecte.


2 projectes nous4
2.- Projectes nous i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

DADES COMUNS

 • És el segon apartat del formulari, inclou altres dades del centre i els SGMA.

Les hores de funcionament del centre s’utilitzen per calcular emissions màssiques i avaluar quins focus són sistemàtics. El registre EMAS es tindrà en compte a l’hora d’establir el règim de control.


2 projectes nous5
2.- Projectes nous i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

CONSUMS

 • És el tercer apartat del formulari, inclou el consum d’aigua, energètic i de combustibles.

 • Per cada ítem (aigua, energia i combustibles) cal especificar si es consumeix o no, i anar afegint el consum diferenciant les fonts.

 • Per l’aigua a més de les fonts (pou, xarxa, etc...) i els consums, cal especificar l’ús que se n’hi dona (sanitari, procés, neteja...)


2 projectes nous6
2.- Projectes nous i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

CONSUMS

 • Per cada ítem (aigua, energia i combustibles) cal especificar si es consumeix o no, i anar afegint el consum diferenciant les fonts.

Les dades d’aquest apartat han de ser coherents amb les de posteriors apartats per evitar que es demanin aclariments


2 projectes nous7
2.- Projectes nous i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

MATÈRIES PRIMERES

 • És el quart apartat del formulari, inclou les matèries primeres, la informació pel REACH, la informació pel RD117/2003 i la relació de substàncies cancerígenes, mutagèniques o tòxiques per la reproducció.

 • Cal especificar totes les matèries primeres amb indicació de la capacitat màxima de consum que es pot donar per evitar posteriors no conformitats en els controls o la necessitat de tramitar CNS.

 • S’ha de considerar si l’activitat està afectada pel RD117/2003 i en el cas de no poder complir els límits que s’hi estableixen marcar una de les quatre opcions de compliment.

És un apartat treballós de complimentar però fer-ho correctament ajuda a tenir una idea més clara del centre productiu i dels seus processos.


2 projectes nous8
2.- Projectes nous i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

MILLORS TECNOLOGIES DISPONIBLES

 • És el cinquè apartat del formulari en el que s’han d’identificar les MTD que són d’aplicació al centre i quines d’elles s’estan aplicant

 • Existeix la possibilitat d’elegir més d’un document (per centres que tenen diferents plantes de producció).

Si no es compleixen els VLE associats a l’ús de les MTD s’ha d’aportar un estudi per justificar-ho


2 projectes nous9
2.- Projectes nous i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

RESIDUS GENERATS

 • És el sisè apartat del formulari en el que s’han d’identificar els residus generats per l’empresa.

 • Cal especificar el tipus de residu (d’una llista on surten codificats i si són ES o NE), el procés que el genera, el sistema i capacitat d’emmagatzematge i la seva gestió.

 • En l’apartat d’altres residus cal incloure els generats en petites quantitats o esporàdicament.

 • S’ha de fer un esforç de previsió per incloure les produccions màximes de tots els residus que es puguin arribar a generar per evitar problemes posteriors en els controls.

Complimentar incorrectament aquest apartat ha generat històricament moltes sol·licituds de dades, controls posteriors desfavorables i CNS o CS.


2 projectes nous10
2.- Projectes nous i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

RESIDUS GENERATS

 • És el sisè apartat del formulari en el que s’han d’identificar els residus generats per l’empresa.

 • Cal especificar el tipus de residu (d’una llista on surten codificats i si són ES o NE), el procés que el genera, el sistema i capacitat d’emmagatzematge i la seva gestió.

 • En l’apartat d’altres residus cal incloure els generats en petites quantitats o esporàdicament.

 • S’ha de fer un esforç de previsió per incloure les produccions màximes de tots els residus que es puguin arribar a generar per evitar problemes posteriors en els controls.

Complimentar incorrectament aquest apartat ha generat històricament moltes sol·licituds de dades, controls posteriors desfavorables i CNS o CS.


2 projectes nous11
2.- Projectes nous i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

RESIDUS A GESTIONAR

 • És el setè apartat del formulari en el que s’han d’identificar els residus que gestiona l’empresa.

 • Cobra especial importància en la tipologia d’empreses que es dediquen exclusivament a ser gestors de residus, però altres empreses de tipologia industrial també poden ser gestors.

 • Ja s’ha comentat la tipologia de gestors en les presentacions anteriors per tant no es comentarà el formulari per aquest apartat

És un error força freqüent en les activitats que duen a terme algun tipus de gestió de residus (ja siguin gestors exclusivament o activitats industrials que en gestionen) confondre els residus generats amb els residus gestionats.


2 projectes nous12
2.- Projectes nous i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

DESCRIPCIÓ GLOBAL DE L’ABOCAMENT D’AIGÜES

 • És el vuitè apartat del formulari en el que s’ha d’exposar l’abocament total d’aigües, el tipus d’abocament i certa documentació específica de l’Agència Catalana de l’Aigua


2 projectes nous13
2.- Projectes nous i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

DESCRIPCIÓ GLOBAL DE L’ABOCAMENT D’AIGÜES

 • Es tracta de descriure globalment l’abocament d’aigües residuals indicant allà on s’aboca i aportant els documents de l’ACA que siguin necessaris.

Les dades d’aquest apartat es faran servir per comprovar el balanç d’aigües de l’establiment per tant han de ser coherents amb els altres apartats (consums i descripció de les aigües residuals).


2 projectes nous14
2.- Projectes nous i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

GESTIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS – PUNTS D’ABOCAMENT

 • És el novè apartat del formulari en el que s’ha d’exposar l’abocament d’aigües residuals punt per punt, amb indicació de les instal·lacions de depuració, les coordenades del punt d’abocament, i els valors dels paràmetres d’abocament.


2 projectes nous15
2.- Projectes nous i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

US I TRACTAMENT DE LES AIGÜES

 • És el desè apartat del formulari en el que cal indicar si es fa segregació de les aigües pluvials, on s’aboquen, com es recullen i quin tractament reben


2 projectes nous16
2.- Projectes nous i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

GESTIÓ DELS FOCUS EMISSORS A L’ATMOSFERA

 • És l’onzè apartat del formulari en el que s’han de detallar els focus canalitzats d’emissions a l’atmosfera, distingint entre focus de combustió i focus de procés

 • Cal introduir el nom del focus, el número, el llibre de registre i les coordenades UTM per identificar-lo. És important pel coneixement de l’activitat identificar a quin procés està associat cada focus.

 • Les dimensions del focus també són necessàries; alçada, diàmetre.

 • Caldrà estimar el cabal de sortida de gasos, la temperatura i el temps de funcionament, així com si el focus és de combustió o de procés.

Les dades referents als focus d’emissió han de permetre establir els límits d’emissió i determinar si es tracta de focus d’emissió sistemàtics. Les dades de combustibles han de ser coherents amb els apartats anteriors.


2 projectes nous17
2.- Projectes nous i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

GESTIÓ DELS FOCUS EMISSORS A L’ATMOSFERA

 • Cal distingir entre els focus de combustió i de procés, detallar el combustible o combustibles utilitzats i la potència tèrmica.

El combustible o combustibles que pot arribar a utilitzar l’equip associat al focus i la potència tèrmica són dades que no s’aporten normalment i després provoquen incompliments en els controls i possibles modificacions.


2 projectes nous18
2.- Projectes nous i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

GESTIÓ DELS FOCUS EMISSORS A L’ATMOSFERA

 • Cal especificar per cada focus si disposa d’alguna mesura correctora per reduir les emissions a l’atmosfera. Aquestes mesures poden

Els focus poden tenir diferents mesures correctores i algunes fins i tot de procés. És probable que si el focus disposa de mesura correctora tingui una MTD associada que s’ha d’haver detallat en l’apartat d’MTDs.


2 projectes nous19
2.- Projectes nous i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

GESTIÓ DELS FOCUS EMISSORS A L’ATMOSFERA

 • S’ha de fer una previsió dels contaminants emesos per cada focus indicant la concentració prevista, l’emissió màssica i el contingut d’oxigen (especialment en els focus que es duen a terme combustions)

Per cada focus caldrà anar afegint els contaminants susceptibles de ser emesos i en quina quantitat.


2 projectes nous20
2.- Projectes nous i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

TORXES

 • És el dotzè apartat del formulari, força específic per grans activitats industrials. Es tracta d’un equip de seguretat industrial però que també té importants implicacions medi ambientals.

 • Les dades més importants de les torxes són els cabals que s’hi dirigeixen i sota quines condicions. Es demana a més, una estimació de les hores de funcionament i dels contaminants que s’emetran quan estigui activa.

 • És important que quedi clar que la torxa no s’utilitza com alternativa o by-pass per no haver de tractar certes corrents gasoses per la qual cosa caldrà especificar molt bé el seu funcionament i les corrents que s’hi desvien.

Per normal general, la torxa no es considera una alternativa pel tractament d’emissions. En casos molt concrets en canvi, sí es pot considerar com a tractament d’emissions de COV però cal justificar-ho.


2 projectes nous21
2.- Projectes nous i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

EMISSIONS DIFUSES

 • És el tretzè apartat del formulari, cobra vital importància en les activitats extractives com ja s’ha comentat en la primera ponència però també pot ser important en activitats industrials que gestionin material en pols o en activitats amb grans parcs d’emmagatzematge de substàncies volàtils o activitats afectades pel RD117/2003.

 • En aquest apartat es poden considerar emissions difuses com ventejos de tancs, emissions de pols en equips o apilament de material pulverulent, emissions fugitives en brides, vàlvules, etc i en equips que manipulin compostos volàtils.

Es poden determinar per estimació amb mètodes de càlcul o mitjançant mesures. Els sistemes de reducció poden constituir una MTD i caldrà detallar-ho a l’apartat corresponent.


2 projectes nous22
2.- Projectes nous i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

IMMISSIONS

 • És el catorzè apartat del formulari i és especialment important per aquelles activitats que es vulguin situar en zones d’alta vulnerabilitat de qualitat de l’aire per determinants contaminants.

 • Si l’activitat es troba en una zona on s’han produït superacions dels objectius de la qualitat de l’aire per algun contaminant dels que emet, pot ser necessària una modelització per veure com afectarà l’activitat a la qualitat de l’aire de l’entorn.

 • Normalment no es produeix la situació en que sigui necessària una modelització per l’estudi d’impacte ambiental (les alternatives en les que es pot vulnerar la qualitat de l’aire no solen sortir aptes en un EIA), però de ser el cas és molt recomanable posar-se en contacte amb la Secció d’Immissions del Servei de Vigilància i Control de l’Aire.


2 projectes nous23
2.- Projectes nous i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

LLUM i PUNTS DE LLUM

 • Són el quinzè i el setzè apartats del formulari i es demanen dades sobre la il·luminació exterior de les activitats. Cal tenir en compte que algunes activitats per la seva magnitud és preferible que es posin directament en contacte amb el Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa.


3 projectes de canvi substancial
3.- Projectes de canvi substancial i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

Canvis substancials d’activitats industrials

 • A efectes de la LPCAA els canvis substancials que es duguin a terme en un establiment tenen la mateixa consideració que les activitats noves ja que s’obtindrà una nova autorització ambiental en ambdós casos.

 • Un cop es determini que la modificació o ampliació que es vol dur a terme en l’activitat esdevé un canvi substancial es podrà entrar per la OVT tant la sol·licitud de canvi substancial com el formulari tècnic corresponent.

 • Les dades que s’han d’introduir en el formulari tècnic estructurat són les mateixes que per una nova activitat, els setze apartats que s’han comentat en el punt 2 (projectes nous) d’aquesta presentació.

És important que el projectista valori, en base als criteris, si l’ampliació o la modificació que es durà a terme és o no un canvi substancial perquè un error en aquesta apreciació causarà un enorme retard


4 projectes de canvi no substancial
4.- Projectes de canvi no substancial i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

Canvis no substancials d’activitats industrials

 • A efectes de la LPCAA els canvis no substancials poden tenir o no tenir efectes sobre el medi ambient. Els que no tenen efectes sobre el medi ambient han de figurar en les actes de control periòdic però la resta s’han d’entrar per la OVT

 • Un cop es determini que la modificació o ampliació que es vol dur a terme en l’activitat esdevé un canvi no substancial amb efectes sobre el medi ambient es podrà entrar per la OVT tant la sol·licitud de canvi no substancial com el formulari tècnic corresponent.

 • Les dades que s’han d’introduir en el formulari tècnic estructurat són les mateixes que per una nova activitat, els setze apartats que s’han comentat en el punt 2 (projectes nous) d’aquesta presentació amb la diferència que cada apartat només s’haurà de complimentar si és afectat pel canvi.


4 projectes de canvi no substancial1
4.- Projectes de canvi no substancial i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

Canvis no substancials d’activitats industrials

 • A més, en el primer apartat d’identificació del projecte cal fer referència a l’autorització ambiental sobre la qual es sol·licita el canvi ja que el resultat final del procediment en el cas que s’autoritzi serà una modificació de l’autorització original.

Cal tenir en compte que els projectes de CNS són els més nombrosos per la tipologia de grans activitats industrials per la qual cosa és probable que aquest sigui el formulari més utilitzat. Cal afegir només les dades noves i/o modificades en el formulari per a que quedin modificades posteriorment les dades de l’expedient original. Si durant la tramitació es considera CS caldrà tornar a iniciar la tramitació com en s’ha explicat en l’apartat 3.


5 indicacions generals
5.- Indicacions generals i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

Comentaris generals per evitar sol·licituds de dades en el tràmit de suficiència

 • A banda de les indicacions que s’han anat fent, sobretot en l’apartat 2, per cada punt del formulari tècnic estructurat (en vermell sota de cada apartat) hi ha indicacions generals que cal tenir en compte perquè històricament han ocasionat problemes a les diferents OGAU.

  • S’han d’utilitzar capacitats i no produccions. La descripció ha de ser del màxim que pot produir la planta per evitar que en els controls posteriors es detectin com a canvis les fluctuacions de producció

  • Cal fer una estimació acurada del funcionament dels focus d’emissió a l’atmosfera i dels contaminants que emeten

  • S’ha de preveure si una instal·lació utilitzarà més d’un combustible i en quina proporció i en quin règim per cada focus.

  • S’ha de fer una descripció correcta dels residus i també dels abocaments, dels produïts i dels susceptibles de produir-se, però tampoc és convenient sobredimensionar en excés per motius de fiances.


6 conclusions
6.- Conclusions i idoneïtat

1.- Introducció 2.- Nous 3.- CS 4.- CNS 5.- Indicacions 6.- Conclusions

Conclusions per les sol·licituds de dades a través de l’OVT per la tipologia de grans activitats industrials

 • La introducció de projectes amb dades coherents i realistes ha de ser un complement a la tramitació electrònica per agilitzar els tràmits de les autoritzacions ambientals de la LPCAA.

 • DADES BONES = TRAMITACIÓ MÉS RÀPIDA I SENSE PROBLEMES

 • DADES REGULARS O INCOMPLETES = TRAMITACIÓ MÉS LENTA PQ S’HAN DE DEMANAR DADES

 • MANQUEN MOLTES DADES O SÓN ERRÒNIES = TRAMITACIÓ QUE S’ETERNITZA I CAUSA PROBLEMES FINS I TOT UN COP RESOLTES (CONTROLS DESFAVORABLES I CANVIS)

FINALMENT, EN CAS DE DUBTE, PREGUNTEU SEMPRE!


Www gencat cat

www.gencat.cat i idoneïtat