Download
mirjana vu inovi klinika za enske bolesti i porode odjel za neonatologiju kbc split n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MIRJANA VUČINOVIĆ KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE ODJEL ZA NEONATOLOGIJU KBC SPLIT PowerPoint Presentation
Download Presentation
MIRJANA VUČINOVIĆ KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE ODJEL ZA NEONATOLOGIJU KBC SPLIT

MIRJANA VUČINOVIĆ KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE ODJEL ZA NEONATOLOGIJU KBC SPLIT

458 Views Download Presentation
Download Presentation

MIRJANA VUČINOVIĆ KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE ODJEL ZA NEONATOLOGIJU KBC SPLIT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROCJENA STUPNJA NASLJEDNOSTI STRUKTURE EEG-a U SPAVANJUISTRAŽIVANJEM RAZLIKA IZMEĐU JEDNOJAJČANIH I DVOJAJČANIH BLIZANACA U PRVA TRI MJESECA ŽIVOTA MIRJANA VUČINOVIĆ KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE ODJEL ZA NEONATOLOGIJU KBC SPLIT

 2. ŠTO JE SPAVANJE? • Aktivan i sveobuhvatan proces, skup različitih stanja koja su posljedica aktivnog moždanog djelovanja, a ne tek puko i privremeno utrnuće moždanih funkcija* • Biološka nepoznanica • Čini 1/3 života odraslih, a 2/3 života novorođenčadi • Regulirano je međudjelovanjem gena i okoline • Utječe na razvoj mozga fetusa i novorođenčeta • Struktura spavanja je pokazatelj postignutog stupnja zrelosti mozga u određenom razvojnom razdoblju *Judaš, M. i Kostović, I. (1997) Temelji neuroznanosti , Zagreb : MD

 3. OSOBINA SPAVANJA: STABILNOST • Trajanje, ustroj i vremenska organizacija • Stabilni u pojedinaca • Promjenjivi u populaciji • Genska regulacija* *Landolt HP. Genotype-dependent differences in sleep, vigilance, and response to stimulants. Current Pharmaceutical Design, 2008, 14, 3396-3407.

 4. GENETIKA SPAVANJA: ŽIVOTINJSKI MODELI • Genski regulirane osobine spavanja:* • Količina • Vremenski raspored • Odgovor na suzbijanje • Genska regulacija spektralne snage:* • Delta valova - 13p, a kromosom • Theta valova - ”ACADS” gen * Tafti M. Genetic aspects of normal and disturbed sleep. Sleep Med. 2009;S17-21.

 5. GENETIKA NORMALNOG SPAVANJA U ČOVJEKA • Polimorfizam ADA 22G→A: jači intezitet NREM spavanja* • Polimorfizam PER3G: regulacija sporovalnog spavanja, alfa i theta valova REM spavanja** • CLOCK, BMAL1, PER1 – 3, CRY1 -2, TIM: geni za vremenski raspored spavanja*** *Retey JV, Adam M, Honegger E, et al. A functional genetic variation of adenosine deaminase affects the duration and intensity of deep sleep in humans. Proc Natl Acad Sci USA 2005;102(43):15676–81. **Viola AU, Archer SN, James LM,et al. PER3 polymorphism predicts sleep structure and waking performance. Curr Biol 2007;17(7):613–8. *** Barnard AR, Nolan PM. When Clocks Go Bad: Neurobehavioural Consequences of Disrupted Circadian Timing. PloS Genetics 2008; 4:-.

 6. GENETIKA PATOLOGIJE SPAVANJA * Tafti M. Genetic aspects of normal and disturbed sleep. Sleep Med. 2009; S17-21.

 7. EEG FENOTIP SPAVANJA U ODRASLIH * • EEG je endofenotip moždane funkcije • Osobine EEG u spavanju kod pojedinaca su jedinstvene • Vremenska stabilnost u pojedinaca i različitost u populaciji • EEG u spavanju ima osobine slične otisku prsta *Tan X, Campbell IG, Palagini L, Feinberg I. High internight reliability of computer-measured NREM delta, sigma, and beta: biological implications. Biol Psychiatry 2000;48:1010–9. Finelli LA, Achermann P, Borbely AA. Individual ‘fingerprints’ in human sleep EEG topography. Neuropsychopharmacol 2001;25:S57–62. De Gennaro L, Ferrara M, Vecchio F, Curcio G, Bertini M. An electroencephalographic fingerprint of human sleep. Neuroimage 2005;26:114–22. Buckelmuller J, Landolt HP, Stassen HH, Achermann P. Trait-like individual differences in the human sleep electroencephalogram. Neuroscience 2006;138:351–6. Tucker AM, Dinges DF, Van Dongen HP. Trait interindividual differences in the sleep physiology of healthy young adults. J Sleep Res 2007;16:170–80.

 8. ISTRAŽIVANJE BLIZANACA • Postupak ispitivanja genskog utjecaja na fenotipsku osobinu • Genska osnova jedno i dvojajčanih blizanaca • Upitnici (navike, osobine spavanja) • Vidna raščlamba EEG-a u spavanju • Spektralna raščlamba EEG-a u spavanju

 9. POVIJEST ISTRAŽIVANJA BLIZANACA* • Geyer i sur. 1937.- prvo istraživanje osobina spavanja u blizanaca • Vogel i sur. 1958. – prvo istraživanje EEG u spavanju u jednojajčanih blizanaca • Zung i Wilson,1967. –prvo polisomnografsko istraživanje blizanaca * Linkowski P. EEG sleep patterns in twins. J Sleep Res. 1999; 1:11-3.

 10. NAČINI ISTRAŽIVANJA SPAVANJA U BLIZANACA • Upitnici podudarnosti:* • kvalitete • trajanja • vremenskog rasporeda spavanja • učestalosti nesanice • pospanosti • kofeinom povezanih poremetnji spavanja * Cirelli C. The genetic and molecular regulation of sleep: from fruit flies to humans. Nat Rev Neurosci 2009; 10: 549–560.

 11. NAČINI ISTRAŽIVANJA SPAVANJA U BLIZANACA • Vidna raščlamba EEG-a u spavanju • Procjena podudarnosti: • Vremenskog slijeda stadija spavanja, duljine REMa * • Duljine REMa i broja vretena spavanja** • Duljine stadija 3 i 4 NREMa i brojnost pokreta očiju*** *Webb, W. B. and Campbell, S. S. Relationship in sleep characteristics of identical and fraternal twins. Arch. Gen. Psychiat., 1983, 40: 1093-1095. **Hori, A. Sleep characteristics in twins. Jap. J. Psych. Neurol., 1986, 40: 35-46. ***Linkowski P. EEG sleep patterns in twins. J Sleep Res 1999;1: 11- 13.

 12. ISTRAŽIVANJA ODRASLIH BLIZANACASPEKTRALNA RAŠČLAMBA • Značajan genetski utjecaj na trajanje sporovalnog spavanja (SVS) i spektralnu snagu alfa (8-12Hz) i sigma (13-14Hz) raspona NREMa.* • Nasljednost spektralne snage frekvencijskog raspona 8-16Hz u NREMu je 96% ** *Ambrosius U, et al. Heritability of Sleep Electroencephalogram. Biol Psychiatry. 2008; 64:344-8. **De Gennaro L, et al. The electroencephalographic fingerprint of sleep is genetically determined: a twin study. Ann Neurol 2008;64:455–60.

 13. ISTRAŽIVANJA BLIZANACA U NOVOROĐENČADI • Istraživanjem EEG-a vidnom raščlambom na 15 parova jednojajčanih i 9 parova dvojajčanih blizanaca je ustanovljena viša podudarnost za duljinu REM-a kod jednojajčanih blizanaca* *Gould J, Austin F, Cook PA. Genetic analysis of sleep stage organisation in newborn twins. Sleep Res, 1978; 7:132

 14. OSOBITOSTI SPAVANJA U PRVA TRI MJESECA ŽIVOTA* • Razvoj strukture spavanja • Slabo izražen cirkadiurni i jači ultradiurni ritam 40-52 tj PMD • Zadržavanje fetalnih osobitosti spavanja do 46 tj. PMD • Postupni razvoj zrelog obrasca spavanja do 52 tj. PMD • Ostvarena struktura spavanja u dobi od 52 PMD, te slijed izmjene ciklusa spavanja i budnosti pokazatelji su očuvanosti funkcije mozga i postignutog stupnja moždane zrelosti *Scher MS. Ontogeny of EEG-sleep from neonatal through infancy periods. Sleep Med 2008;9:615-36.

 15. TRI RAZDOBLJA SPAVANJA U PRVOM TROMJESEČJU ŽIVOTA* • Perinatalno spavanje: 36- 46 PMD: početak spavanja je aktivno/REM spavanje (nazočnost dva EEG obrasca aktivnog i mirnog spavanja) • Prijelazno spavanje : 46-52 PMD (nestanak diskontinuiranog obrasca mirnog spavanja, pojava rudimentarnih vretena spavanja) • Dojenačko spavanje : 52 PMD:početak spavanja je mirno/NREM (pojava vretena spavanja i sporovalnog spavanja) *Grigg-Damberger M, Gozal D, Marcus CL, et al. The visual scoring of sleep and arousal in infants and children. J Clin Sleep Med 2007;3:201-40.

 16. OBRASCIAKTIVNOGI MIRNOGSPAVANJA Aktivno/REM spavanje Mirno/NREM spavanje

 17. CIKLUS NOVOROĐENAČKOG SPAVANJA* • Ciklus spavanja : 60 (30 – 70) min • Početak: AS/REM: • 58 % ciklusa (25 min; 12-52 min) • Nastavak spavanja: MS/NREM • 39 % ciklusa spavanja (20 min; 18-28 min) • Prijelazno spavanje: • 10-30 % ciklusa spavanja mješavina AS/REM i MS/NREM *Grigg-Damberger M, et al The visual scoring of sleep and arousal in infants and children. J Clin Sleep Med. 2007;15;3(2):201-40.

 18. OTVORENA PITANJA • Postoji li: • Razlika između EEG zapisa u novorođenačkoj i odrasloj dobi • Podudarnost EEG u spavanju, mjerena spektralnom raščlambom, u prvom tromjesečju života • Stabilnost spektralnog sastava EEGa u spavanju, mjerena spektralnom raščlambom, u prvom tromjesečju života

 19. CILJ ISTRAŽIVANJA PROCIJENITI GENETSKI UTJECAJ NA STRUKTURU EEG-A U SPAVANJU U PRVA TRI MJESECA ŽIVOTA ISTRAŽIVANJEM BLIZANACA

 20. PROBLEMI ISTRAŽIVANJA • Istražiti će se podudarnost u spektralnim snagama frekvencijskih raspona: • Delta 1-4 Hz; Theta 5-7 Hz; Alfa 8-13 Hz; Beta 13-20 Hz • U svim EEG odvodima • U aktivnom/REM i mirnom/NREM spavanju • U tri vremenska razdoblja • 36 – 38 PMD • 46 PMD • 52 PMD

 21. PROBLEMI ISTRAŽIVANJA • Procijeniti će se stabilnost spektralne analize EEG zapisa za svakog ispitanika iz skupine jednojajčanih i dvojajčanih blizanaca usporedbom spektralnih snaga frekvencijskih raspona: • Delta 1-4 Hz; Theta 5-7 Hz; Alfa 8-13 Hz; Beta 13-20 Hz • U svim EEG odvodima • U aktivnom/REM i mirnom/NREM spavanju • U tri vremenska razdoblja • 36 – 38 PMD • 46 PMD • 52 PMD

 22. HIPOTEZE • Očekujemo veću podudarnost spektralnih snaga frekvencijskih raspona kod jednojajčanih blizanaca u svim promatranim razdobljima 36- 38, 46 I 52 tjedna PMD • Očekujemo stabilnost spektralne snage EEG-a unutar frekvencijskog raspona 1-20 Hz u jednom od stadija spavanja u svakom od ponovljenih mjerenja ( 36.-38tj;46 tj;52 tj) kod svakog pojedinog novorođenčeta

 23. PLAN ISTRAŽIVANJA • EEG-PSG snimanje i neurorazvojno praćenje: • 60 novorođenčadi iz blizanačkih trudnoća: • 20 novorođenčadi iz jednojajčanih trudnoća (JJ) i 40 iz dvojajčanih trudnoća (DJ) • rođenih u 36.-38. tjednu trudnoće u Klinici za ženske bolesti i porode KBC Split • Zigocitet će se dokazati izolacijom DNA iz krvi ispitanika (High Pure PCR Template Preparation Kit; Roche Diagnostic, Mannheim, Germany)

 24. KRITERIJI UKLJUČENJA • normalna trudnoća i porod u razdoblju između 36. i 38.D.T. • ocjena vitalnosti skoriranjem prema Apgaru • u 1. min ≥ 7 • u 5. min. ≥9 • uredan postnatalni tijek • uredan ultrazvučni nalaz mozga u prva 72 sata nakon poroda • odsutnost neuroloških abnormalnosti

 25. KRITERIJI ISKLJUČENJA PORADI KOMPLIKACIJA TRUDNOĆE • novorođenčad iz blizanačkih trudnoća s komplikacijama: • porod prije 36.tj.D.T. • preeklampsija • prijevremeno ljuštenje posteljice • unutarmaterična infekcija • izloženost sredstvima ovisnosti

 26. KRITERIJI ISKLJUČENJA PORADI BOLESTI NOVOROĐENČETA • Asfiksija • Poremećaji disanja ovisni o strojnoj potpori • Sepsa • Urođene anomalije • Transfuzijski "sindrom pretakanja“ • Hemolitička bolest • Intrakranijska krvarenja i periventrikulska leukomalacija • Konvulzije i encefalopatija • Patološki neurološki status

 27. POSTUPAK ISTRAŽIVANJA • Svim ispitanicima obavit će se tri EEG-PSG snimanja 1. U prvom tjednu života (36.-38. PMD) 2. U 46. PMD 3. U 52. PMD • Snimanje će se odvijati u razdobljima između hranjenja, u vrijeme koje se najviše podudara s njihovim uobičajenim razdobljem dnevnog spavanja

 28. EEG - PSG SNIMANJU PRETHODI • Ultrazvučni pregled mozga : • Isključuju se: krvarenja,leukomalacije i malformacije • Klinički pregled: • Isključuju se sve akutne bolesti i sve otekline koje mogu poremetiti snimanje EEGom • Neurološki pregled po Prechtlu: • Isključuje se novorođenče s: hipertonusom, hipotonijom i hemisindromom dojenče sa: sy. spasticiteta, sy. hipotonije i neuromotornom asimetrijom

 29. EEG-PSG SNIMANJE • TG Nervus 3 ; Valor T40 • Standardni 10-20 sistem s kombiniranom longitudinalnom i transvezalnom montažom • Standardne EEG kape s 9 pozlaćenih elektroda bipolarne derivacije : Fp1, Fp2, C3, Cz, C4, T3, T4, O1 i O2 • Elektromiogram (EMG) • Elektrookulogram (EOG) • Elektrokardiogram (EKG) • Pojas za praćenje pokreta prsnog koša

 30. ANALIZA EEG-PSG SNIMAKA • Analiziraju se snimci koji zadovoljavaju minimalne uvjete potrebne za analizu podataka: ostvarenje jednog ciklusa spavanja • Ciklus spavanja=vrijeme (min) od početka AS/MS do ponovnog AS/MS • Ručna analiza 30 sec epoha uz pridodavanje stadija spavanja vidnim očitavanjem: • Prema Andersovim kriterijima za dojenčad kod koje se nisu pojavila vretena spavanja :36-46 PMD • Prema Guilleminaultovim i Soqeutovim kriterijima nakon pojave vretena spavanja: 46-52 PMD • Aplikacija: Nicolet One Modular Neuro Diagnostic Software, Madison, Wisconsin, SAD

 31. DRUGI STUPANJ OBRADE PODATAKA • Izvoz polisomnografskih zapisa iz aplikacije Nicolet One u ASCII format • Obrada podataka i prikaz rezultata u Matlabu pomoću programskog paketa realiziranog u suradnji sa Katedrom za modeliranje i inteligentne sustave FESB-Split pod vodstvom Prof Dr Mirjane Bonković • Paket obuhvaća: • Ručno uklanjanje artefakata • Obrada podataka i grafičko prikazivanje spektralne analize po kanalima i stadijima spavanja u Matlabu

 32. SPEKTRALNA ANALIZA-FFT • Prijetvorba vremenskog signala u frekvencijsko područje • Snaga spektralne gustoće: • period stacionarnosti u trajanju od 4’’ • f rezolucije 0,25 Hz • f uzorkovanja signala 256Hz .

 33. STATISTIČKA ANALIZA • Izračun i prikaz parametera opisne statistike (mjere centralne tendencije i raspršenja) • Korelacijska analiza krivulja spektralne gustoće za različite frekvencijske raspone kod jednojajčanih i dvojajčanih blizanaca • GLM analiza ponovljenih mjerenja i usporedba jednojajčanih i dvojajčanih blizanaca

 34. Istraživanje je izvedeno kao dio projekta „Neurorazvoj djece s apnejom u spavanju od novorođenačke do adolescentne dobi“ (šifra projekta 216-2163166-0509). Voditelj projekta Prof. dr. sc. Biserka Rešić Projekt je odobren od Etičkog povjerenstva Kliničkog bolničkog centra Split. U Odobrenju su opisani svi postupci koji će se provoditi u istraživanju.