จริยธรรม คุณธรรม
Download
1 / 192

จริยธรรม คุณธรรม ในการปฏิบัติงาน - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

จริยธรรม คุณธรรม ในการปฏิบัติงาน. ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รองเลขาธิการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด. คุณธรรม. หมายถึง สภาพคุณงามความดี. จริยธรรม. หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' จริยธรรม คุณธรรม ในการปฏิบัติงาน' - scott-montoya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

จริยธรรม คุณธรรม

ในการปฏิบัติงาน

ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รองเลขาธิการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด


คุณธรรม

หมายถึง สภาพคุณงามความดี

จริยธรรม

หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติ

ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม


เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

ดี เก่ง มีความสุข

การเสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงาน

อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

รู้จักพอเพียง เก่ง ดี มีความสุข

วิธีเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท


นานาประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ สื่อทั่วโลก

ต่างเทิดพระเกียรติ

พระมหากษัตริย์

แห่งพระมหากษัตริย์

The King of the Kings

The King of the World


องค์กรระหว่างประเทศ สื่อทั่วโลกเราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

พระปฐมบรมราชโองการ

วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓


ทศพิธราชธรรม องค์กรระหว่างประเทศ สื่อทั่วโลก

๑. ทาน ให้ทาน

๒. ศีล รักษาศีล

๓. ปริจจาคะ สละประโยชน์ส่วนตน

๔. อาชชวะ ซื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่น

๕. มัททวะ อ่อนโยน มีสัมมาคารวะ

๖. ตปะ พากเพียรไม่เกียจคร้าน

๗. อักโกธะ ระงับความโกรธ

๘. อวิหิงสา ไม่เบียดเบียน

๙. ขันติ อดทน

๑๐. อวิโรธนะ แน่วแน่ในความถูกต้อง


พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร

๑. เสด็จหาประชาชน

๒. ทรงแก้ไขปัญหาให้ประชาชน

๓. ทรงงานสม่ำเสมอ

๔. ทรงอดทน

๕. ทรงงานบังเกิดผลรูปธรรม

๖. ทรงคิดค้นประดิษฐ์ และพัฒนา

๗. ทรงปฏิบัติ ทรงอยู่ให้เห็น

๘. ทรงพระเมตตา

๙. ทรงไม่เลือกปฏิบัติ

๑๐. ทรงแน่วแน่แก้ไขปัญหาของชาติและประชาชน ฯลฯ


“… พระราชจริยวัตรในปีใหม่นี้ ทุกคนจึงชอบที่จะตั้งตนอยู่ในความ ไม่ประมาท. ไม่ว่าจะคิด จะทำสิ่งใด ก็ขอให้คิดให้ดี ให้รอบคอบ ทำให้ดี ให้ถูกต้อง. ผลของการคิดดีทำดี ทำถูกต้องนั้น จะได้ ส่งเสริมให้แต่ละคน ตลอดจนประเทศชาติดำเนินก้าวหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงสวัสดี”

พรปีใหม่ ๒๕๔๗ พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖


พระบรมราโชวาท พระราชจริยวัตร พระราชทานเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๐

“...ก่อนที่บุคคลจะพูดจะทำสิ่งใด จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่า

กิจที่จะทำ คำที่จะพูด ผิดหรือถูก เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหาย เป็นสิ่งที่ควรพูด ควรกระทำ หรืองดเว้น…”

คิดดี


พระบรมราโชวาท พระราชจริยวัตร พระราชทานเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๐

“…เมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง พูดและทำแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผล เป็นประโยชน์ และเป็นความเจริญ…”

ทำดี


เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

“...ให้ทุกฝ่ายทำความเข้าใจ

พยายามเข้าถึงประชาชน

และร่วมกันพัฒนา...”


พระราชดำรัสเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๗

“ ...ขอให้ท่านมาที่นี่ได้มีความแจ่มใส

วันนี้รู้สึกว่าท่านจะแจ่มใสดี ต้องแจ่มใส

เพราะถ้าไม่แจ่มใส ทำงานไม่ได้ ต้องให้ท่านทำงานได้ดี ๆ แล้วก็คิดถึงงานที่มี ที่จะต้องทำ ทำให้ดี ๆ ไม่ทำให้เละ ถ้าทำให้เละ ประเทศชาติก็เละ

ขอให้มีความสุข ความสำเร็จทุกประการ... ”


เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท…ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทำ ด้วยความเมตตา มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน

ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสาน

ประโยชน์กัน ให้งานที่ทำสำเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น และกับประเทศชาติ

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริต ในกฎกติกา

และในระเบียบแบบแผน โดยเท่าเทียมเสมอกัน

ประการที่สี่ คือ การที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้อง

เที่ยงตรง และมั่นคงอยู่ในเหตุในผล...”

พระราชดำรัส พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ณ สีหบัญชร ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙


พระราชดำรัสเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

๔ ธันวาคม ๒๕๔๘

“...จะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควร เศรษฐกิจพอเพียง คือ ทำให้พอเพียง ถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้ ถ้าทำพอเพียง สามารถที่จะนำพาประเทศให้ดี ไปได้ดี ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จพอเพียง และเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริง ก็ไม่รู้ว่าคนที่รับพร ก็รับไป คนที่ไม่รับพรก็คิดในใจ ขอบใจที่ท่านทั้งหลาย มาให้พร เรารับพรของท่าน”


เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร

เศรษฐกิจพอเพียง คือ

ปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางในการดำรงชีวิต


เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร

เปรียบเสมือนเสาเข็ม

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป


เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร

ทั้งนี้

จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ

อย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึก ในดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ

รอบคอบ และความระมัดระวัง

คุณธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่

เหมาะสม

เพื่อให้สมดุล

และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

“เศรษฐกิจพอเพียง”เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า๒๕ปีตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

กรอบแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คุณลักษณะ

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

ความพอเพียง หมายถึง ความพอ

คำนิยาม

ประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผล

กระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน

เงื่อนไข

แนวปฏิบัติและผลที่คาดหมาย


ทางสายกลาง คืออะไร

พอประมาณ

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

มีเหตุผล

นำไปสู่

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม

ก้าวหน้าอย่างสมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เงื่อนไขความรู้(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม(ซื่อสัตย์ สุจริต สติปัญญา ขยัน อดทน แบ่งปัน)


ปรัชญาของ คืออะไร

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์


เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร

ทั้งในระดับจุลภาค และในระดับมหภาค

 • บุคคลธรรมดาหรือครัวเรือน

 • กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ ชุมชน หรือสหกรณ์ หรือองค์กรธุรกิจต่าง ๆ

 • สังคม ประเทศ ภูมิภาค


คุณลักษณะ คืออะไร

เศรษฐกิจพอเพียง

สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบน ทางสายกลาง และ การพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน


ปรัชญาของ คืออะไร

เศรษฐกิจพอเพียง

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและ

การดำเนินการทุกขั้นตอน


ปรัชญาของ คืออะไร

เศรษฐกิจพอเพียง

และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจ ในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี


ทัศนะความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทัศนะความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


อะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม

ที่มา ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


แนวทางปฏิบัติความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม

เศรษฐกิจพอเพียง

๑. ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ลงทุนเกินขนาด

๒. พึ่งพาตนเองเป็นหลัก รวมตัวกันและช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน

๓. ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เต็มที่ พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่

ให้สูงขึ้นและหลากหลายมากขึ้น

๔. เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน


การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

ระดับบุคคล / ครอบครัว

- สามารถให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในด้าน จิตใจ สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

- รู้จักคำว่า “พอ” ยึดทางสายกลางในการดำรงชีวิต

- พยายามพัฒนาตนเอง

- มีความสุขและความพอใจกับชีวิตที่พอเพียง


การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล


การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

ระดับชุมชน

ประกอบด้วย บุคคล /ครอบครัวที่มีความพอเพียงแล้ว

- รวมกลุ่มทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยอาศัย ภูมิปัญญาและความสามารถของตนและชุมชน

- มีความเอื้ออาทรระหว่างสมาชิกชุมชนทำให้เกิดพลังทางสังคม

- พัฒนาไปสู่เครือข่ายระหว่างชุมชนต่าง ๆ


การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

ระดับรัฐหรือระดับประเทศ

ประกอบด้วย สังคมต่าง ๆ ที่เข้มแข็ง

- ชุมชน / สังคมหลาย ๆ แห่งร่วมมือกันพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

- วางรากฐานของประเทศให้มีความพอเพียงและพร้อมก่อน จึงค่อย ๆ ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญขึ้นเป็นลำดับ ๆ ต่อไป


หลักเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีเศรษฐกิจมหภาคหลักเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีเศรษฐกิจมหภาค

 • ทุนเศรษฐกิจ

 • ทุนสังคมและจริยธรรม

 • ทุนทรัพยากรธรรมชาติ

Capittal

Capittal

Labor

Labor

เศรษฐกิจพอเพียง

ทุนนิยมเสรี

ทางสายกลาง

การเติบโตอย่างก้าวกระโดด


ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนฯ ๑๐

 • อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาแบบบูรณาการ เป็นองค์รวม ที่มี “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”

 • มุ่งพัฒนาให้ “คนและสังคมไทย”มีความแข็งแกร่ง

  ปรับตัว รู้เท่าทัน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

 • ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุลทุกมิติ เป็นธรรมและยั่งยืน มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”


คิดดี ทำดี ๗ ประการ ๑๐เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • คนเป็นศูนย์กลาง

 • ระเบิดจากข้างใน

 • คนและสังคมไทยแข็งแกร่ง

 • องค์กรการเงินชุมชนเข้มแข็ง

 • สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

 • รู้ รัก สามัคคี


ทฤษฎีใหม่ ๑๐

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเกษตรกร

เฉลี่ยพื้นที่ถือครองทางการเกษตร ๑๕ ไร่

- พืชไร่พืชสวน ๕ ไร่

- นาข้าว ๕ ไร่

- สระน้ำ ๓ ไร่

- ที่อยู่อาศัย ๒ ไร่


ทฤษฎีใหม่ ๑๐

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเกษตรกร

ขั้นที่ ๑ เป็นแนวทางการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมในระดับครอบครัว เพื่อให้พอกินสมควรแก่อัตภาพ ในระดับที่ประหยัด ไม่อดอยากและเลี้ยงตนเองได้

ขั้นที่ ๒ การรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ร่วมแรงในการผลิต จัดการตลาดและพัฒนาสวัสดิการของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการสร้างความสามัคคีภายในท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกภายนอก


ทฤษฎีใหม่ ๑๐

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเกษตรกร

ขั้นที่ ๓ ติดต่อประสานงานกับภายนอก เพื่อจัดหาทุนหรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัท ห้างร้าน เอกชนมาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดยสรุปเปิดโอกาสให้เกษตรกรประยุกต์ใช้ความรู้ ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น สนับสนุนการรวมตัวกัน โดยอาศัยทุนทางสังคมหรือวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานสร้างองค์กรหรือเครือข่ายที่เข้มแข็งในระดับชุมชน หรือระดับเครือข่ายธุรกิจเอกชน


การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

ระดับนักธุรกิจ

- ยอมรับการมีกำไรในระดับพอประมาณ (Normal Profit) และมีเหตุมีผลที่พอเพียงต่อนักธุรกิจที่ลงทุนหรือผู้ถือหุ้น และต้องไม่เป็นการแสวงหากำไร โดยการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือผิดกฎหมาย

- ไม่ปฏิเสธการส่งออก แต่ต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เพื่อให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง


การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

ระดับนักธุรกิจ

- สามารถกู้เงินมาลงทุนได้ เพื่อทำให้มีรายได้และต้องสามารถใช้หนี้ได้

- ต้องมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เพียร อดทน และรับผิดชอบต่อสังคม โดยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

- รักษาความสมดุลในการแบ่งปันผลประโยชน์ของธุรกิจในระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ พนักงาน บริษัท ผู้บริโภค และสังคมโดยรวม


การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

ระดับนักการเมือง

- การกำหนดนโยบาย การออกกฎหมาย และข้อบัญญัติต่าง ๆ หรือดำเนินวิถีทางการเมืองให้ยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงและผลประโยชน์ของส่วนรวม

- มีทัศนคติและความคิดที่ดี บนพื้นฐานของความพอเพียง สุจริต มีความเพียร และมีสติในการทำกิจการ ต่าง ๆ


การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

ในการกำหนดนโยบายการคลัง

- มีความพอดี ไม่มากเกินไปจนกระทบเสถียรภาพ ไม่น้อยเกินไปจำทำให้เศรษฐกิจซบเซา

- มีเหตุผลและคล่องตัว

- ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประเมินสถานการณ์รอบคอบ

- ป้องกันปัญหาก่อนที่จะรุนแรงขึ้น

- ดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความพอดี ไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไป


การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

ในการพัฒนาระบบการศึกษาไทย

- บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ควรมุ่งไปสู่การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อทำให้เกิดสติปัญญา ความรอบรู้และศีลธรรมอันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สังคมดำรงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและพอเพียง

- สร้างระบบการศึกษาให้กับคนทุกคน ตั้งแต่เกิดจนตาย

- คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน

- สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง


การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

ระดับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- ต้องมีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ

- การจัดเตรียมนโยบาย แผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ และจิตใจควบคู่กันไป


การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

ระดับครูอาจารย์

- ถ่ายทอด ปลูกฝังความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กและเยาวชน

- สอนให้คิดเป็น เข้าใจในหลักเหตุผล

- มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานของศีลธรรมและการพัฒนาจิตใจควบคู่กันไป


การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

คนทุกวัย ทุกศาสนา

- ดำรงชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง การคิดพึ่งพาตนเองและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

- สอดคล้องกับหลักคำสอนของทุกศาสนาที่ให้ดำเนินชีวิตตามกรอบคุณธรรม

- ไม่ทำการใด ๆ ที่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น

- ไม่ฟุ้งเฟ้อ ทำอะไรที่เกินตน

- รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังของตน

- ดำเนินชีวิตทางสายกลาง


UNDP การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๐ “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน”

 • เป็นปรัชญาที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับการขจัดความยากจนและการลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนจน

 • เป็นพื้นฐานของการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศ

 • ช่วยยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ด้วยการสร้างข้อปฏิบัติในการทำธุรกิจที่เน้นผลกำไรระยะยาวในบริบทที่มีการแข่งขัน


UNDP การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๐ “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน”

 • มีความสำคัญยิ่งต่อการปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาล ในการบริหารงานภาครัฐ

 • สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของชาติ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์ที่เข้ามากระทบ โดยฉับพลัน และเพื่อปรับปรุงนโยบายต่าง ๆ ให้เหมาะสม

 • ในการปลูกฝังจิตสำนึกพอเพียง จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนค่านิยมและความคิดของคน เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาคน


 • กระบวนทัศน์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริกระบวนทัศน์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

 • การพัฒนาตามแนวพระราชดำริเป็นกระบวนการพัฒนา ที่นำไปสู่ความเป็นไท เป็นการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง สร้างความสมดุลในการดำเนินชีวิตเป็นรากฐานของ การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

 • “ระเบิดจากข้างใน” ให้คนพออยู่ พอกิน พึ่งตนเองได้ก่อน

 • การพัฒนาต้องอยู่บนฐานเดิมของสังคม

 • การพัฒนาต้องอยู่บนหลักภูมิสังคม


กระบวนทัศน์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริกระบวนทัศน์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

 • มุ่งประโยชน์ของประชาชนทุกคน ยึดหลัก”คุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน” เน้นกระบวนการประชาพิจารณ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน

 • ไม่ติดตำรา ใช้หลักวิชาการในการพัฒนาอย่างระมัดระวัง

 • การพัฒนาต้องทำอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มที่จุดเล็ก ดูความพร้อมของคนและพื้นที่

 • การทำโครงการต้องทำในขนาดที่ถนัด รอบคอบ อย่าตาโต


กระบวนทัศน์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริกระบวนทัศน์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

 • ปลูกจิตสำนึก

 • เรียบง่าย ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้กฎธรรมชาติ

 • ยึดหลัก ๓ ประสาน “บ ว ร”บ้าน(ชาวบ้าน) วัด(พระ)/ศาสนสถาน และราชการหรือข้าราชการ หรือโรงเรียน


เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

หลักธรรมของคนดี เก่ง มีความสุข

รู้ รัก สามัคคี

 • รู้รู้ถึงปัญหา รู้ถึงสาเหตุ รู้ทางแก้ไข

 • รักรักและปรารถนาดีที่จะเข้าไปแก้ไข

 • สามัคคีมีความปรารถนาแก้ไขปัญหา

  ทำงานเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจกัน


เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

ดี เก่ง มีความสุข

ดีคือ ไม่คิดชั่ว มีสติรู้ตัวควบคุมและหยุดความคิดชั่วได้

เก่ง(ทำดี) คือ ทำหน้าที่ถูกต้องสัมฤทธิ์ผล เป็นประโยชน์และความเจริญแก่ครอบครัว ชุมชน ชาติ ด้วยรู้รักสามัคคี สุจริตกาย วาจา ใจ

มีความสุข คือ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีสติรอบคอบ คิดดี ทำดี ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ แจ่มใส


เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

ครอบครัวดี เก่ง มีความสุข

ครอบครัว ดี เก่ง มีความสุข

คนในครอบครัวคิดดี ทำดี ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ด้วยเมตตาธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ทำหน้าที่ถูกต้องสัมฤทธิ์ผล เป็นประโยชน์สุขและความเจริญแก่ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ รวมพลังเครือข่ายครอบครัว เอื้ออาทร ดูแลซึ่งกันและกัน ด้วยรู้รักสามัคคี ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง


เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

ชุมชนดี เก่ง มีความสุข

ชุมชนดี เก่ง มีความสุข

คนในชุมชนคิดดี ทำดี ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ด้วยเมตตาธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ทำหน้าที่ถูกต้องสัมฤทธิ์ผล เป็นประโยชน์สุขและความเจริญแก่ชุมชน ประเทศชาติ ด้วยกิจกรรมกลุ่ม เช่น ธนาคารหมู่บ้านตามแนว พระราชดำริ เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ด้วยรู้รักสามัคคีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

ประเทศชาติดี เก่ง มีความสุข

ประเทศชาติดี เก่ง มีความสุข

คนในชาติคิดดี ทำดี ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ด้วยเมตตาธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ทำหน้าที่ถูกต้องสัมฤทธิ์ผล เป็นประโยชน์สุขและความเจริญแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักการมีส่วนร่วม มีกิจกรรมกลุ่ม เช่น ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย รู้รักสามัคคี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


หลักประพฤติปฏิบัติเป็นข้าราชการที่ดีหลักประพฤติปฏิบัติเป็นข้าราชการที่ดี

ที่ได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

 • สุจริต เที่ยงตรง

 • เสียสละ อดทน

 • ฝึกตนมีระเบียบ

 • เพียบพร้อมความรู้

 • คู่กุศโลบาย

 • ขยายสัมพันธ์ประสาน

 • รับผิดชอบ

 • ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่

 • ให้สำเร็จทันการ

 • ปฏิบัติงานยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้องเป็นธรรม


ทันสมัยหลักประพฤติปฏิบัติเป็นข้าราชการที่ดี

ล้าหลัง

มีประสิทธิภาพ

ขาดประสิทธิภาพ

WHERE ARE WE GOING

ราชการไทยจะไปทางไหน


สิ่งแวดล้อมในการหลักประพฤติปฏิบัติเป็นข้าราชการที่ดีบริหารราชการแนวใหม่

 • ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกประเทศ

 • ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

 • ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ

 • การมีส่วนร่วมของประชาชน เอกชน

 • การมุ่งผลสัมฤทธิ์ภารกิจของรัฐ

 • การติดตามตรวจสอบความคุ้มค่า รวดเร็ว


1) ความเสมอภาคในการบริการ

2) ความเป็นธรรมในการบริการ

3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4) สิทธิและเสรีภาพของประชาชน

5) ความทั่วถึงในการให้บริการ

6) ความพึงพอใจของประชาชนในฐานะลูกค้า

7) ประสิทธิภาพของส่วนราชการ

8) ความประหยัดทั้งภาคราชการและประชาชนผู้รับบริการ

9) คุณภาพและความถูกต้องของบริการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

10) การรักษาผลประโยชน์สาธารณะ ความผาสุก คุณภาพชีวิต

ของประชาชนโดยรวมในฐานะผลรวมของการพัฒนา

ประเทศ

เป้า

หมาย

ภาครัฐ


พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ วรรคแรก

“ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ ตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน ”


มุมมองจากสังคมโลก

เน้นความโปร่งใส


CPI 2004 Score

Hong Kong-based Political & Economic Risk Consultancy Ltd. Index 2004

Rank

Country

1

Indonesia

9.25

2

India

8.9

Vietnam

8.67

3

4

Philippines

8.33

5

China

7.33

5

Malaysia

7.33

0 = Highly clean

10 = Highly corrupt

5

THAILAND

7.33

8

South Korea

6.67

9

Taiwan

6.1

10

Hong Kong

3.6

11

Japan

3.5

12

Singapore

0.5


CPI 2005 Score

Hong Kong-based Political & Economic Risk Consultancy Ltd. Index 2005

Rank

Country

1

Indonesia

9.10

2

Philippines

8.80

3

Vietnam

8.65

India

8.63

4

5

China

7.68

6

Thailand

7.20

0 = Highly clean

10 = Highly corrupt

7

Malaysia

6.80

8

South Korea

6.50

9

Taiwan

6.15

10

Hong Kong

3.50

11

Japan

3.46

12

Singapore

0.65


Transparency International Corruption Perceptions Index 2004

CPI 2004 Score

CPI 2004 Score

Rank

Country

Rank

Country

1

Finland

9.7

39

Malaysia

5.0

2

New Zealand

9.6

47

South Korea

4.5

3

Denmark

9.5

64

THAILAND

3.6

5

Singapore

9.3

64

Mexico

3.6

6

Sweden

9.2

71

China

3.4

7

Switzerland

9.1

90

India

2.8

11

UK

8.6

102

Vietnam

2.6

16

Hong Kong

8.0

133

Indonesia

2.0

17

USA

7.5

145

Bangladesh

1.5

24

Japan

6.9

10 = Highly clean

0 = Highly corrupt

Transparency

International

35

Taiwan

5.6


Transparency International Corruption Perceptions Index 200 5

CPI 2005 Score

CPI 2005 Score

Rank

Country

Rank

Country

1

Iceland

9.7

39

Malaysia

5.1

2

Finland

9.6

40

South Korea

5.0

2

New Zealand

9.6

59

THAILAND

3.8

4

Denmark

9.5

65

Mexico

3.5

5

Singapore

9.4

78

China

3.2

11

Netherlands

8.6

88

India

2.9

11

UK

8.6

107

Vietnam

2.6

15

Hong Kong

8.3

137

Indonesia

2.2

17

USA

7.6

158

Bangladesh

1.7

21

Japan

6.3

10 = Highly clean

0 = Highly corrupt

Transparency

International

32

Taiwan

5.9


The Corruption Perception Index (CPI) by TI

Thailand’s Rank

Coverage

(countries)

Year

Rank

CPI

1996

3.3

39

52

1997

3.0

37

54

1998

3.0

61

85

1999

3.2

68

99

2000

3.2

68

98

10 Points

= Most Transparent

0 Point

= Most Corruption

2001

3.2

61

91

2002

3.2

64

102

2003

3.3

70

133

2004

3.6

64

145

2005

3.8

59

158


ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

วิจัยและพัฒนา

(R&D)

ปรึกษาและจัดอบรม

(Training)

ประสานเครือข่าย

(Network)

เผยแพร่

(PR)

ภารกิจ

และหน้าที่


มุมมองในสังคมไทย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

การบริหารจัดการที่ดี

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม

การสร้างราชการใสสะอาด


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒


หลักนิติธรรมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

หลักความคุ้มค่า

หลักคุณธรรม

หลักความ รับผิดชอบ

หลักความโปร่งใส

หลักการมี

ส่วนร่วม

หลักการสำคัญของระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี


หลักนิติธรรมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัย และเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอำเภอใจ หรือ อำนาจของตัวบุคคล


หลักคุณธรรมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจำชาติ


หลักความโปร่งใสระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจของคนในชาติ โดยปรับปรุง

กลไกการทำงานขององค์กรในทุกวงการให้มีความโปร่งใส

มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไป

ตรงมา ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชน

ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้


หลักความมีส่วนร่วมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้ง ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ


หลักความรับผิดชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ได้แก่ การตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน


หลักความคุ้มค่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ได้แก่ การบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของ อย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์ สินค้าและบริการที่มี คุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ ยั่งยืน


พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ วรรคสาม

“ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ”


พระราชกฤษฎีกา บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 • เพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับปรุง พัฒนาการบริหารราชการให้สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูประบบราชการ

 • พระราชกฤษฎีกานี้ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖

 • เพื่อบรรลุเป้าหมายการบริหารราชการ ๗ ประการ


พระราชกฤษฎีกา บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การบริหาราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย (มาตรา ๖)

๑. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

๒. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

โดยจัดทำข้อตกลงว่าด้วยผลงานในทุกระดับ

๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ


พระราชกฤษฎีกา บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น one stop service

๕. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์

๖. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ

๗. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ


พระราชกฤษฎีกา บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สรุปคือเดิม ข้าราชการจะทำงานโดยอิงกับระเบียบปฏิบัติมากเกินไป โดยไม่ได้ให้ความสำคัญถึงผลสุดท้าย หรือเป้าหมายของการปฏิบัติงานว่า ประชาชนจะพึงพอใจหรือไม่

ใหม่ แนวทางการทำงานในยุคใหม่ ที่ยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต่อไปนี้จะต้องมีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบ


การบริหารแบบบูรณาการ

 • มีเจ้าภาพ

 • มีส่วนร่วม

 • มียุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์

  พันธกิจชัดเจน


การบริหารแบบบูรณาการ

 • มีการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/

  ในระดับองค์กร ให้มีการนำร่อง

 • ปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของ

  รัฐบาล


การบริหารแบบบูรณาการ

 • รวดเร็ว ลดขั้นตอน

 • แก้ปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้น

 • มีประสิทธิภาพ ประหยัด

 • เกิดผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์สุขให้ประชาชน


ท่านอยากเป็นคนเก่ง คนดี คนมีความสุข

แบบไหน

คุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่

ควรมีสมรรถนะ(Core Competencies) ๕ ประการ คือ

๑. การบริการที่ดี

๒. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การมีจริยธรรม

๕. การทำงานเป็นทีม


ผู้ปฏิบัติราชการ คนดี คนมีความสุขจำเป็นต้องรู้วิทยาการ รู้งานและรู้ดีรู้ชั่ว อย่างกระจ่างชัดจึงจะสามารถปฏิบัติบริหารงานในความรับผิดชอบให้ถูกตรงตามเป้าหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เป็นประโยชน์

เป็นความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืน ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม.

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗


หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับ

การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

หลักการประเมิน ๓ ประการ

 • หลักสมรรถนะ (Competency)

 • หลักผลงาน (Performance)

 • หลักคุณธรรม (Merit)


โครงสร้างองค์กรแบบพีระมิดกลับหัวโครงสร้างองค์กรแบบพีระมิดกลับหัว

ประชาชน

Knowledge Workers

เจ้าหน้าที่

ฝ่ายสนับสนุน

R & D

ผู้บริหาร

สีมา สีมานันท์ “ข้าราฃการยุคใหม่” หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนระบบราฃการ


การบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์

(Strategic Human Resource Management)

เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ทิศทาง/

กลยุทธ์

(Direction/

Strategy)

สมรรถนะ

(Capabilities)

สร้างแรงจูงใจ

(Motivation)

HR Direction / Strategy: ทิศทาง/กลยุทธ์ สอดคล้องกับ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร

HR Motivation: ระบบกลไก/วิธีการจูงใจ

HR Capabilities: กลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง/พัฒนา

ขีดความสามารถของคนในองค์กร

สีมา สีมานันท์ “ข้าราฃการยุคใหม่” หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนระบบราฃการ


พระราชดำรัสการบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์

“…มีความรู้ ความสามารถ

แต่ไม่ลงมือทำ ก็ไร้ประโยชน์…”


การผนึกกำลังเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการผนึกกำลังเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

 • เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยให้กระทรวง กรม และ ส่วนราชการต่างๆ เร่งกำหนดกลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล ด้วยการรณรงค์การดำเนินการให้เกิดผล ตามเป้าหมายอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้กระแสของ ความมุ่งมั่นในการดำเนินการเรื่องจริยธรรม และธรรมาภิบาลในภาครัฐเกิดขึ้นได้ตามคำประกาศวาระแห่งชาติของนายกรัฐมนตรีต่อไป


การยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐการยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ

 • การจัดตั้ง “สภาธรรมาภิบาลแห่งชาติ” ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจำนวนประมาณ ๒๐ คน เพื่อเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนกระแสคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสังคม

 • การจัดตั้งองค์กรสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาครัฐ ได้แก่ “สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลภาครัฐ” เพื่อรับผิดชอบในการพัฒนา ส่งเสริม ป้องกัน และปราบปราม ตลอดจนจัดทำมาตรฐานจรรยาบรรณสำหรับ- ข้าราชการการเมือง- ข้าราชการประจำและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุกระดับ


การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในระดับองค์การและระดับบุคคลการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในระดับองค์การและระดับบุคคล

 • การสร้างกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวในด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในภาคราชการ เพื่อผลักดันให้เกิดองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีในภาคราชการทุกระดับในวงกว้าง


ในการดำเนินการจะดำเนินการตามยุทธศาสตร์หลัก ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 • ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างกลุ่มผู้นำและผลักดันให้เกิดองค์การแห่งสุจริตธรรม

 • ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม และการพัฒนา ข้าราชการ

 • ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การให้คำปรึกษา แนะนำ และการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

 • ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลให้เอื้อต่อการส่งเสริมคุณ

  ธรรมและจริยธรรม

 • ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

  ธรรมาภิบาล

 • ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การวัดผลและตรวจสอบด้านจริยธรรม

 • ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การวางระบบสนับสนุนและปัจจัยพื้นฐานด้านจริยธรรมและ

  ธรรมาภิบาล


ข้อเสนอยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐข้อเสนอยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ

เพื่อให้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในเรื่องธรรมาภิบาลให้เป็นรูปธรรมขึ้น จึงขอเสนอแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานนำไปปฏิบัติ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลขึ้นมา ดังต่อไปนี้:

 • แผนงานที่จะส่งผลสำเร็จเร็วในระยะเริ่มต้น (QUICK WIN INITIATIVE) โดยกำหนดแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

  1.1 เข้าสัมมนาเรียนรู้หลักของธรรมาภิบาลภาครัฐและทำแผนปฏิบัติงาน

  1.2 นำแผนไปประชุมร่วมกับคณะทำงานระดับหัวหน้า

  1.3 กำหนดตารางเวลาขั้นตอนในการปฏิบัติ

  1.4 ทุกคนปฏิบัติตามแผน

  1.5 วัดและประเมินผลตัวเองเป็นการภายใจและแก้ไขข้อขัดข้อง

  1.6 หัวหน้าหน่วยระดับอธิบดีรวบรวมผลการปฏิบัติ

  1.7 อธิบดีนำเสนอผลการปฏิบัติต่อปลัดกระทรวง

  1.8 ปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ ประชุมหารือ ประเมินผล และปรับแผนงาน ขั้นต่อไป

  การปฏิบัติตามขั้นตอนข้างบนนี้ใช้เวลาประมาณ 6-7 เดือน


ข้อเสนอยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐข้อเสนอยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ

2. ข้อเสนอกลยุทธ์ที่ควรจะนำไปปฏิบัติในระยะแรก

2.1 ประกาศให้ประชาชนและผู้มารับบริการได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรในการให้บริการแก่ประชาชน (ตัวอย่างมีการติดป้ายแสดงเจตจำนงค์และเป้าหมายในการทำงานให้ประชาชนทราบ)

2.2 ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในบทบาทและหน้าที่ของงาน (ตัวอย่าง ทำคำบรรยายลักษณะงานของทุกตำแหน่งให้เด่นชัดและแจ้งให้ผู้ปฏิบัติทราบถึงมาตรฐานที่กำหนดไว้)

2.3 ส่งเสริมคุณค่าขององค์กรและแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมาภิบาลโดยการปฏิบัติตนและพฤติกรรมในการทำงาน (ตัวอย่าง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคม และชุมชน โดยเชิญตัวแทนประชาชน มาให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่องค์กร เพื่อปรับปรุงและเพื่อให้การบริหารเป็นที่ยอมรับ และตอบรับอย่างดีจากประชาชน และอาจจะทำคำรับรองการปฏิบัติหน้าที่แก่ประชาชนก็ได้)

2.4 มีการสื่อสารที่ดีภายในองค์กรรวมทั้งการตัดสินใจและการบริหารที่โปร่งใส (ตัวอย่าง มีการประชุมหรือการให้ข่าวสารเป็นระยะๆ ในเรื่องที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับทุกคนเพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจและการบริหารจัดการ)


ข้อเสนอยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐข้อเสนอยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ

2.5 พัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถของส่วนบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (ตัวอย่าง การประเมินผลแบบ 360 องศา การให้คำแนะนำอบรม (coaching) และการเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการระดับต่างๆ )

2.6 ต้องมีการรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และให้ประชาชนได้รับรู้ในความรับผิดชอบขององค์กร รวมทั้งผู้ปฏิบัติด้วย (ตัวอย่าง มีการกระจายข่าวให้สื่อมวลชนได้ทราบถึงผลงานเป็นระยะๆ เช่น ทุกไตรมาส เป็นต้น)

2.7 วางแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร (ตัวอย่าง :

- ทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร

- วิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ องค์กร

- วางแผนการแก้ไขถ้ามีเหตุวิกฤติเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ อย่างต่อเนื่อง

- ต้องให้แน่ใจว่าทุกคนในองค์กรทราบถึงแผนบริหารความเสี่ยงและรู้หน้าที่ ตัวเอง

- แผนงานประสานกับผู้บังคับบัญชาและองค์กรอื่นๆ


ข้อเสนอยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐข้อเสนอยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ

จากแผนงานที่ได้เสนอไว้ข้างต้นนี้จะเป็นการเริ่มต้นขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ขบวนการการปฏิบัติงานตามวาระแห่งชาติในการสร้างธรรมาภิบาล ในภาครัฐในส่วนของการบริหารจัดการที่ดี ส่วนในด้านของจริยธรรม คุณภาพ และศีลธรรมนั้น ทุกองค์กรควรจะต้องเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และในขณะเดียวกันก็ทำการอบรม ชักจูงให้ข้าราชการมีความนิยมให้มากขึ้นในเรื่องของจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม โดยมีการเสนอข้าราชการดีเด่น ที่เพียบพร้อมไปด้วยประสิทธิภาพในการทำงาน และมีจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการในอนาคตเป็นทั้ง “คนดี” และ “คนเก่ง” พร้อมๆ กัน


ตารางการนำความรู้และแผนสู่การปฏิบัติตารางการนำความรู้และแผนสู่การปฏิบัติ


การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานภาครัฐการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานภาครัฐในประเทศต่างๆ ตั้งแต่ปี 1993 เป็นต้นมา

 • 1993: U.S.-The Government Performance and Results Act (1993)

 • 1994: U.S.-Government Management and Reform Act (1994)

 • 1999: Canada-Results for Canadians

 • 2001: U.S.-The President’s Management Agenda

 • 2001: Japan-Government Policy Evaluation Act

 • 2002: U.S. Sarbane-Oxley Act (Good Governance)

 • 2002: France-La Loi Organique Relative Aux Lois de France

 • 2002: U.S.-Program Assessment and Rating Tool

 • 2003: Thailand-Principle and Practice of Good Governance

 • 2003: Singapore Net Economic Value

 • 2004: U.K. Public Service Agreement


นายกรัฐมนตรีของอังกฤษคนก่อนคือ Tony Blairได้ให้ความสนใจกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ โดยได้ประชุมหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้ก็ได้รับการยกย่องจากอาจารย์แห่งมหาวิทยาลัย Harvard นาย Steve Kelman ว่า “สหราชอาณาจักร คือ ประเทศที่มีพลังความคิดของการปรับปรุงการปฏิบัติงานภาครัฐ”


Output outcome
ผลผลิต (Output) กับผลลัพธ์ (Outcome)

ผลผลิต (Output) คือโครงการหรือแผนงานได้ทำอะไรออกไป

ผลลัพธ์ (Outcome) คือ ผลที่ได้รับจากโครงการหรือแผนงานนั้นเกิดขึ้นแก่ประชาชน เช่น การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มตามแผนงาน ซึ่งการเพิ่มตำรวจเป็นผลผลิต แต่ผลลัพธ์ก็คือประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น การซ่อมถนนและจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอตามท้องถนนเป็นผลผลิตของการทำงาน แต่ผลลัพธ์คือความปลอดภัยบนท้องถนนที่ประชาชนและผู้ใช้ถนนได้รับ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกของความคุ้มค่าของภาษีอากรที่ประชาชนเสียให้รัฐ


Implementation
การลงมือทำ (Implementation) และการลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

 • หัวหน้าองค์กรเป็นผู้นำในการดำเนินการและการเปลี่ยนแปลง

 • เลือกทีมงานซึ่งควรเป็นระดับหัวหน้า มาช่วยดำเนินการและวางแผน

 • ประชุมวางแผนขั้นตอนในการทำงาน

 • ดำเนินการ

 • ติดตาม-ประเมินผล

 • ประชุมปรับกระบวนการดำเนินการหารือ ปรับแผนการให้เหมาะสม


Implementation1
การลงมือทำ (Implementation) และการลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน

 • ความพอใจของประชาชนต่อบริการที่หน่วยงานมอบให้

 • ความคุ้มค่าของต้นทุน (เงินภาษีอากรของประชาชน)

 • ความรวดเร็วในการให้บริการ (การลดขั้นตอนในการดำเนินการให้น้อยลง โดยไม่เพิ่มความเสี่ยง)

 • ความถูกต้องในผลงาน

 • การพัฒนาประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ


Public service
การปฏิบัติหน้าที่ในราชการ (Public Service)

คือ การให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องหรือประชาชน โดยใช้เงินที่ประชาชนจ่ายให้ในรูปแบบของการเสียภาษีส่วนหนึ่ง ดังนั้นการบริการนี้ควรจะต้องมีการจัดรูปแบบและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงความคุ้มค่าของภาษีที่ประชาชนจ่ายมาให้เพื่อใช้ในการบริการประชาชน อย่างไรก็ตาม ผลสำเร็จของการให้บริการนั้นมิควรมอบที่ผลผลิต (Output) อย่างเดียว แต่ควรต้องมองที่ผลลัพธ์ (Outcome) ด้วย เพราะผลลัพธ์นี้เองจะเป็นผลงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กรที่ได้ตั้งไว้


มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม


คุณธรรมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

หมายถึง สภาพคุณงามความดี

จริยธรรม

หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติ

ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม


มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

“หลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่องค์กรประมวลขึ้นให้สมาชิกยึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของคนในองค์กรหรืออาชีพเดียวกันให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม”


จรรยาบรรณมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

ประมวลความประพฤติ /ข้อปฏิบัติ ที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก


สภาพปัญหาวัฒนธรรมและค่านิยมสภาพปัญหาวัฒนธรรมและค่านิยม

ทัศนคติและค่านิยมที่ไม่เกื้อหนุนกับ

ระบบราชการปัจจุบัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีที่ต่ำลง

ระบบคุณธรรมถูกแทรกแซง


ฐานกฎหมาย/นโยบายในการส่งเสริมจริยธรรมฐานกฎหมาย/นโยบายในการส่งเสริมจริยธรรม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐

แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ

นโยบายรัฐบาล


ฐานกฎหมาย/นโยบายในการส่งเสริมจริยธรรมฐานกฎหมาย/นโยบายในการส่งเสริมจริยธรรม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๑

ข้าราชการพลเรือนสามัญจะต้องถือและ

ปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียม

ของทางราชการและจรรยาบรรณของ

ข้าราชการพลเรือน

--------------------------


จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไทยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไทย

จรรยาบรรณต่อตนเอง

๑. เป็นผู้มีศีลธรรม และประพฤติตนเหมาะสม

๒. ซื่อสัตย์

๓. มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเอง

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

๔. สุจริต เสมอภาค ปราศจากอคติ

๕. ทำงานเต็มความสามารถ รวดเร็ว ขยัน ถูกต้อง

๖. ตรงต่อเวลา

๗. ดูแล รักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด


จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไทยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไทย

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

๘. ร่วมมือ ช่วยเหลือ แนะนำและทำงานเป็นทีม

๙. เอาใจใส่ดูแลลูกน้อง

๑๐. สร้างความสามัคคีในการปฏิบัติงาน

๑๑. สุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์

๑๒. ละเว้นการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน

จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม

๑๓. ให้ความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ สุภาพอ่อนโยน

๑๔. ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือแก่บุคคลทั่วไป

๑๕. ละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่า

เกินปกติวิสัยจากผู้มาติดต่อราชการ


ฐานกฎหมาย/นโยบายในการส่งเสริมจริยธรรมฐานกฎหมาย/นโยบายในการส่งเสริมจริยธรรม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗๗

รัฐต้องจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ

เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่


นโยบายรัฐบาล ฐานกฎหมาย/นโยบายในการส่งเสริมจริยธรรม(แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘)

 • นโยบายข้อ ๖ นโยบายพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี

 • “……รัฐบาลจะดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน วงราชการอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบราชการที่โปร่งใสและสะอาด โดยการวางระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม….

 • ……ในสี่ปีต่อไปนี้ รัฐบาลจะส่งเสริมให้มีการนำศีลธรรมและ คุณธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและประกอบกิจการ ของทุกฝ่าย…..”


การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม

๑. จัดทำค่านิยมสร้างสรรค์ / จรรยาบรรณ

๒. ปรับกระบวนทัศน์เจ้าหน้าที่

๓. รณรงค์และส่งเสริมค่านิยม / จรรยาบรรณ

๔. ปรับปรุงกระบวนการให้รางวัล / ลงโทษ

๕. สร้างฐานข้อมูลเรื่องคอรัปชั่น

๖. รณรงค์ลดการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

๗. สร้างระบบคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล


ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คณะอนุกรรมการปรับปรุงวัฒนธรรมและค่านิยมฯ

๑. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

๒. ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

๓. โปร่งใส ตรวจสอบได้

๔. ไม่เลือกปฏิบัติ

๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน


ฉันพร้อมทำงานเพื่อประชาชน I AM READY

ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีIntegrity

ขยันตั้งใจทำงานActiveness

มีศีลธรรม คุณธรรมMorality

รู้ทันโลกปรับตัวทันโลกตรงกับสังคมRelevancy

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ Efficiency

รับผิดชอบต่อผลงานต่อสังคมAccountability

โปร่งใส มีส่วนร่วม ประชาธิปไตยDemocracy

มีผลงาน มุ่งเน้นผลงานYield


Public Service Core Values (OECD)

 • Impartiality - ความเป็นกลาง

 • Legality - หลักนิติธรรม

 • Integrity- มโนสุจริต

 • Transparency - โปร่งใส

 • Efficiency - ประสิทธิภาพ

 • Equality - เสมอภาค

“if reform is to help the

Federal Government

adapt to a rapidly

changing world, its

primary objectives

must be to a

government that is ;

- Citizen Centered

- Resulted Oriented

- Market Based.”

 • Responsibility - รับผิดชอบ

 • Justice -เป็นธรรม

George W. Bush

July 11, 2001


Seven

Principles

of

Public

Life

 • มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Objectivity)

 • มโนสุจริต(Integrity)

 • รับผิดชอบ(Accountability)

 • โปร่งใส(Openness)

 • ซื่อสัตย์(Honesty)

Lord Nolan’s Report

1995

 • เป็นต้นแบบ(Leadership)


นิสัย ๗ ประการของผู้ที่ประสบความสำเร็จ

๑ ผู้กำหนด ผู้กระทำ

๒ เริ่มด้วยเป้าหมายในใจ

๓ ทำในสิ่งที่สำคัญและจำเป็น

๔ คิดแบบชนะ-ชนะ

๕ เริ่มเข้าใจผู้อื่นก่อนให้ผู้อื่นเข้าใจ

๖ การร่วมสร้างพลัง

๗ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

Steven Covey U.S.A.


มติ ก.พ. ครั้งที่ ประการของผู้ที่ประสบความสำเร็จ๕/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๓

มอบหมายให้ กระทรวง

- เป็นศูนย์กลาง ในการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

- มีกลไกในการยกย่องเชิดชูผู้กระทำความดี และลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

- นำค่านิยมสร้างสรรค์มาเป็นแนวทางในการจัดทำมาตรฐานฯ


การดำเนินการที่ผ่านมาของสำนักงาน ก.พ.

๑ เผยแพร่แนวทาง/คู่มือ ในรูปสิ่งพิมพ์ และผ่าน

ทางเว็บไซต์

๒ ฝึกอบรมวิทยากร

๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ

๔ สนับสนุนวิทยากร เอกสาร และสื่อต่างๆ


กรอบจรรยาบรรณ ก.พ.

 • จรรยาบรรณต่อตนเอง

 • จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

 • จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน (บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา)

 • จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม

จุดเน้นในมาตรฐานทางคุณธรรม / จริยธรรม

 • การใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ (Conflict of Interest)

 • มโนสุจริต (Integrity)

 • ความพร้อมรับผิด (Accountability)

 • ความเปิดเผยและโปร่งใส (Openness/Transparency)


จรรยาบรรณจะบรรลุผล ก.พ. เมื่อ…

๑. มีความรู้ ความเข้าใจ

(Understanding)

๒.เข้าถึงเจตนารมณ์ความมุ่งหมายที่แท้จริง (Internalize)

๓. ยึดถือปฎิบัติเป็นวิถีชีวิต

(Commitment as way of life)


ขั้นตอนไปสู่การบรรลุผล : เมื่อ…

๑.ปริยัติ

เรียนรู้และเข้าใจ

๒.ปฏิบัติ

นำมาปฎิบัติเป็นวิถีชีวิต

๓.ปฏิเวธ

เข้าถึงความจริงหรือสัจธรรม


การนำจรรยาบรรณไปใช้ประโยชน์การนำจรรยาบรรณไปใช้ประโยชน์

 • การสรรหาบุคคลเข้าทำงานในองค์การ

 • การปฐมนิเทศ

 • สอดแทรกค่านิยมในหลักสูตรการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 • การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและระดับตำแหน่งสูงขึ้น

 • เชิดชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติตามค่านิยม

 • ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างวัฒนธรรมองค์การ

 • เป็นหลักปฏิบัติตนของผู้บังคับบัญชาในฐานะต้นแบบ (Role Model)


การสร้างราชการใสสะอาดการสร้างราชการใสสะอาด


การสร้างราชการใสสะอาดการสร้างราชการใสสะอาด

มติ ก.พ. เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ เห็นชอบให้กระทรวงเป็นศูนย์กลางกำกับให้ส่วนราชการในสังกัดจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดถือค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการ ๕ ประการ และให้ส่วนราชการรณรงค์เพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ในการประชุมวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๓ การรณรงค์ เพื่อลดการทุจริต จำเป็นต้องสร้างความใสสะอาด โดยการจัดทำแผนสร้างราชการใสสะอาด


แผนการสร้างราชการในสะอาดแผนการสร้างราชการในสะอาด

(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓)

๑. แผนส่งเสริมจิตสำนึก “ราชการไทยใสสะอาด”

๒. แผนป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ

ที่อาจเป็นภัยต่อการก้าวไปสู่ “ประเทศไทยใสสะอาด”

๓. แผนการจัดการกรณีทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นแล้ว

หรือที่กำลังเกิดขึ้น


Office of the Civil Service Commissionแผนการสร้างราชการในสะอาด

The Civil Service Training Institute

การสนับสนุนการสร้างราชการใสสะอาด

 • มติ ครม.๕ต.ค. ๔๗ และ ๒ พ.ย.๔๗ มาตรการในการป้องกันและปราบปรามทุจริตในวงราชการ

  • สร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานอิสระ

  • แบ่งเบาภาระงานของ ป.ป.ช.

  • สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ

  • รณรงค์และเสริมสร้างค่านิยมรักความสุจริต

  • เพิ่มการตรวจตราและเพ่งเล็ง จัดระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

  • แก้ไขระเบียบ กฎหมายที่เอื้อต่อการทุจริต

  • วางระบบการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐให้โปร่งใส

  • ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ขยายโอกาสแก่ข้าราชการ

  • ตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

  • ผู้บังคับบัญชาทำตัวเป็นแบบอย่าง

  • การสนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วม

2006, Ethics Promotion and Information Center


แผนบริหารราชการแผ่นดินแผนบริหารราชการแผ่นดิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กลยุทธ์หลักที่ ๖.๔.๑วางมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ (กระทรวงยุติธรรม เจ้าภาพ)

กลยุทธ์หลักที่ ๖.๔.๒สนับสนุนให้ภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนร่วมในการรณรงค์อย่างจริงจัง ปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมของสังคมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และให้ความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาคราชการและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (สำนักงาน ก.พ. เจ้าภาพ)


แผนบริหารราชการแผ่นดินแผนบริหารราชการแผ่นดิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กลยุทธ์หลักที่ ๖.๔.๓ตรากฎหมายและวางระบบคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการทุจริต และมีการปฏิบัติตามกฎมาย (กระทรวงยุติธรรม เจ้าภาพ)

กลยุทธ์หลักที่ ๖.๔.๔สร้างและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ รวมถึงปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน การพัฒนาระบบการตรวจราชการ และการสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส (สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกรมบัญชีกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจ้าภาพ)


Office of the Civil Service Commissionแผนบริหารราชการแผ่นดิน

The Civil Service Training Institute

ปี ๒๕๔๘ สนับสนุนการสร้างราชการใสสะอาด

คำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ปี ๒๕๔๘

ประเด็นการประเมินผล: การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดที่ ๗ สำหรับ ส่วนราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๕ สำหรับ จังหวัด

น้ำหนัก: ร้อยละ ๕

คำอธิบาย: ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พิจารณาจากความก้าวหน้า

ของขั้นตอนดำเนินการตามเป้าหมายแต่ละระดับ

2006, Ethics Promotion and Information Center


ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

สำนักงาน ก.พ.

การกำหนดระดับขั้นของความสำเร็จ ๕ ขั้น

ติดตาม

ประเมิน

รายงาน

ความสำเร็จ

ปฏิบัติตาม

มาตรการ

ในขั้น ๓

ทบทวน

มาตรการ

จัดทำแผน/

ปรับปรุง

ระบบรับฟัง

ข้อร้องเรียน

ส่งเสริม

จิตสำนึก


Office of the Civil Service Commissionศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

The Civil Service Training Institute

วัตถุประสงค์

๑. ขยายการดำเนินการของศูนย์ราชการใสสะอาดในจังหวัดบูรณาการและเป็นกลไกช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ

๒. จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในจังหวัดบูรณาการ

๓. การสร้างแผนกลยุทธจังหวัดใสสะอาดที่รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการการป้องกันทุจริตในจังหวัด

2006, Ethics Promotion and Information Center


Office of the Civil Service Commissionศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

The Civil Service Training Institute

ปี ๒๕๔๙ สนับสนุนการสร้างราชการใสสะอาด

คำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ปี ๒๕๔๘

ประเด็นการประเมินผล: การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดที่๗ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

น้ำหนัก: ร้อยละ ๔

คำอธิบาย: ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พิจารณาจากความครบถ้วนของการดำเนินการ๒ประเด็น

2006, Ethics Promotion and Information Center


Office of the Civil Service Commissionศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

The Civil Service Training Institute

คำอธิบายตัวชี้วัดปี’๔๙

ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พิจารณาจากความครบถ้วนของการดำเนินการ๒ประเด็นคือ

๑. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการสนับสนุนให้ภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง

๒. การจัดทำข้อมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการและการดำเนินการอย่างเคร่งครัดเมื่อพบว่ามีการกระทำผิดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙

2006, Ethics Promotion and Information Center


Office of the Civil Service Commissionศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

The Civil Service Training Institute

ระดับของความสำเร็จตามตัวชี้วัด

ของการดำเนินงานตามมาตรการแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สรุปและ

ประเมินผล

ตอบสนองข้อร้องเรียน

ปฏิบัติ

วางแผน

ทบทวน

2006, Ethics Promotion and Information Center


Office of the Civil Service Commissionศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

The Civil Service Training Institute

การกำหนดระดับขั้นของความสำเร็จ ๕ ขั้น

 • ทบทวนผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการที่ได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ๒๕๔๘

 • สรุปข้อมูลที่ได้จากระบบการรับฟังข้อร้องเรียน

ทบทวน

2006 Ethics Promotion and Information Center


Office of the Civil Service Commissionศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

The Civil Service Training Institute

การกำหนดระดับขั้นของความสำเร็จ ๕ ขั้น

 • นำผลการทบทวน (ในขั้นที่๑) มาจัดทำมาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ ของปีงบประมาณ๒๕๔๙

 • ระบุการดำเนินงานเชิงรุกในการสนับสนุนให้ภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตอย่างจริงจังโดยต้องกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชนและภาครัฐ

วางแผน

2006 Ethics Promotion and Information Center


Office of the Civil Service Commissionศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

The Civil Service Training Institute

การกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชน

 • สร้างความเข้มแข็งให้กับ“เครือข่ายภาคประชาชน”

 • จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เครือข่าย “เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน”ในการตรวจสอบ เฝ้าระวังและมีส่วนร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการประมูล ตลอดจนวิธีการร้องเรียนการทุจริตและการเขียนคำร้องและประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน

 • มีวิธีการให้ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

 • ติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

2006 Ethics Promotion and Information Center


Office of the Civil Service Commissionศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

The Civil Service Training Institute

การกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ (เจ้าหน้าที่ของรัฐ)

 • สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่น และเผยแพร่ความรู้ข้อมูล ข่าวสาร/ระเบียบ/ข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

 • จัดกิจกรรมยกย่อง ให้รางวัลหน่วยงานของรัฐ/เอกชน/ประชาชนและข้าราชการที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต

2006 Ethics Promotion and Information Center


Office of the Civil Service Commissionศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

The Civil Service Training Institute

การกำหนดระดับขั้นของความสำเร็จ ๕ ขั้น

 • ดำเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ ของปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ได้สำเร็จครบถ้วน

ปฏิบัติ

2006 Ethics Promotion and Information Center


Office of the Civil Service Commissionศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

The Civil Service Training Institute

การกำหนดระดับขั้นของความสำเร็จ ๕ ขั้น

 • ตอบสนองข้อร้องเรียนเรื่อง “การทุจริตและประพฤติมิชอบ” ในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ซึ่งปรากฏตามรายงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย และจากระบบรัปฟังข้อร้องเรียนของส่วนราชการ ได้อย่างครบถ้วน

ตอบสนองข้อร้องเรียน

2006 Ethics Promotion and Information Center


Office of the Civil Service Commissionศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

The Civil Service Training Institute

การกำหนดระดับขั้นของความสำเร็จ ๕ ขั้น

 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ ของส่วนราชการโดยระบุ ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และสรุปผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน(จากขั้นตอนที่ ๔)

 • กำหนดแนวทางการปรับปรุงมาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๐

สรุปและประเมินผล

2006 Ethics Promotion and Information Center


พระราชดำรัสศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

“…ใครอยากหากิน ให้ลาออกจาก

ตำแหน่ง ไปทำการค้าดีกว่า…”


สรุปหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ สำนักงาน ป.ป.ช.

๑. การรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจาก:

๑.๑ ญาติ รับได้ตามจำนวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป

๑.๒ บุคคลอื่น รับได้ต้องมีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

๒. หากรับทรัพย์สินมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท

รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

๓. ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาตให้ผู้รับเก็บไว้เป็นสิทธิ

หรือ ส่งมอบให้หน่วยงานของรัฐ หรือ ส่งคืนผู้ให้


ตัวอย่างประเทศ โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔

ที่แก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

ปัญหาคอร์รัปชันสามารถแก้ไขได้

* นิวยอร์คเมื่อร้อยปีที่ผ่านมา ได้รับการขนานนามว่า มีคอร์รัปชันมากที่สุด

* สิงคโปร์เมื่อ ๕๐ ปีที่แล้ว ก็ได้รับการขนานนามเช่นเดียวกัน


สูตรสมการปราบคอร์รัปชันสูตรสมการปราบคอร์รัปชัน

ไม่มีคอร์รัปชัน= การมีส่วนร่วม x

(ผู้นำเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อน+

ความรู้สู่ประชาชน +

ความพยายามอย่างต่อเนื่อง)


การมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๖

“รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการกำหนดนโยบาย

การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนา

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

รวมทั้งตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ”


มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

* เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทุกคนมีจริยธรรม

มีคุณธรรม รังเกียจการทุจริต ถือประโยชน์ของ

ส่วนรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งประกาศเกียรติคุณ

บุคคลและองค์กรที่มีความสะอาด

* เพื่อสร้างแนวร่วมในการหยุดยั้งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในสังคมไทย


มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

 • * โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

 • เพื่อรวมพลังแผ่นดินด้วยใจไทย

 • ใสสะอาด

  - การสมัครเข้าร่วมรวมพลังแผ่นดิน

 • “ใจไทยใสสะอาด”


 • มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

  • ชมรมประเทศไทยใสสะอาด

  • จังหวัด...............................

   - การอาสาจัดตั้งชมรมเพื่อร่วมมือ

   ร่วมใจกัน ประสานเครือข่าย

   เสริมสร้างเมืองไทยใสสะอาด


  เคล็ดลับให้ภาคราชการและภาคประชาสังคมเคล็ดลับให้ภาคราชการและภาคประชาสังคมร่วมมือร่วมใจกันได้

  * ร่วมมือกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

  * ยึดหลักคิดดี ทำดี รู้รักสามัคคี รวมพลังดำเนินการ

  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามรอยพระยุคลบาท

  * ดำเนินการแบบเปิดกว้าง ภายใต้หลักการอาสา

  และเท่าเทียมกัน

  * เสนอความเห็นว่า ฉันและองค์กรของฉันจะทำอะไร

  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน


  เคล็ดลับให้ภาคราชการและภาคประชาสังคมเคล็ดลับให้ภาคราชการและภาคประชาสังคมร่วมมือร่วมใจกันได้

  * พร้อมจะเป็นกัลยาณมิตรกับผู้ที่จะร่วมดำเนินการ

  ในเรื่องเดียวกันกับที่ตนเองตั้งใจไว้

  * รวมพลังสร้างกลไกหลักในการขับเคลื่อนให้เป็นเสาเข็ม

  ที่แน่นแฟ้นในระยะยาวให้สัมฤทธิ์ผลต่อไปด้วย

  * ยึดหลักการว่า เครือข่ายหรือชมรม เป็นของทุกคน

  ไม่มี “ตัวกู ของกู”


  จริยธรรมการบริหาร เคล็ดลับให้ภาคราชการและภาคประชาสังคม

  โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

  * ความซื่อสัตย์ควบคุมคนรอบตัวให้ซื่อสัตย์ด้วย

  * กฎหมายบางเรื่องไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดศีลธรรม

  * ความเป็นธรรมต้องให้โอกาสคนยากจน คนด้อยโอกาส

  * ประสิทธิภาพทำให้ประสิทธิภาพไปด้วยกันกับจริยธรรม

  * ความโปร่งใสตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

  * ความมั่นคงของรัฐต้องหาสมดุลกับสิทธิเสรีภาพ

  * ค่านิยมการร่ำรวยต้องคำนึงถึงจริยธรรมด้วย


  สูตรสมการปราบคอร์รัปชันสูตรสมการปราบคอร์รัปชัน

  ความรู้สู่ประชาชน= สิทธิหน้าที่ในรัฐธรรมนูญ

  การบริหารจัดการที่ดี

  คิดดี ทำดี ตามรอยพระยุคลบาท

  อะไรคือโกง อะไรคือไม่โกง

  การป้องกันการทุจริตโกงกิน


  ความขัดแย้งกันของผลประโยชน์ส่วนตนความขัดแย้งกันของผลประโยชน์ส่วนตน

  และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)

  CONFLICT OF

  INTEREST

  มีตำแหน่ง

  ทางราชการ

  หรือสาธารณะ

  มีผลประโยชน์

  ส่วนตัว

  “การทับซ้อนของ

  ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม”

  “สถานการณ์ซึ่งบุคคล

  มีผลประโยชน์ส่วนตัว

  มากเพียงพอที่จะมี

  “อิทธิพล” ต่อการ

  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

  และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม”

  แทรกแซงการใช้

  ดุลยพินิจอยาง

  เป็นกลาง

  “การขัดกันแห่งผลประโยชน์”

  “สถานการณ์ซึ่งบุคคลใช้อำนาจหน้าที่

  ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง”


  รูปแบบความขัดแย้งระหว่างรูปแบบความขัดแย้งระหว่าง

  ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

  (๑)

  รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/

  เงินบริจาคจากลูกค้า

  ของหน่วยงาน

  • การรับผลประโยชน์ต่างๆ

  • (Accepting Benefits)

  • การทำธุรกิจกับตัวเอง

  • (Self-Dealing) หรือเป็น

  • คู่สัญญา (Contracts)

  มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำ

  กับหน่วยงานต้นสังกัด

  ลาออกจากหน่วยงานเพื่อ

  ไปทำงานในหน่วยงานที่

  ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน

  • การทำงานหลังออกจาก

  • ตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือ

  • หลังเกษียณ(Post-Employment)


  รูปแบบความขัดแย้งระหว่างรูปแบบความขัดแย้งระหว่าง

  ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

  (๒)

  ตั้งบริษัทดำเนิน

  ธุรกิจที่แข่งขันหรือ

  รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด

  • การทำงานพิเศษ (Outside

  • Employment or Moonlighting)

  ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน

  เพื่อประโยชน์ของตนเอง

  • การรู้ข้อมูลภายใน

  • (Inside Information)

  • การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อ

  • ประโยชน์ส่วนตัว (Using Employer’s

  • Property for Private Usage)

  นำทรัพย์สินของหน่วยงาน

  ไปใช้ในงานส่วนตัว

  • การนำโครงการสาธารณะลงในเขต

  • เลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง

  • (Pork-barrelling)

  รมต. อนุมัติโครงการ

  ไปลงในพื้นที่ตนเอง,

  ใช้งบสาธารณะเพื่อหาเสียง


  เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย

  ตัวชี้วัดคอร์รัปชัน


  เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย

  ตัวชี้วัดคอร์รัปชัน

  ด้านความโปร่งใส

  (1) ความโปร่งใสด้านโครงสร้างของระบบงานได้แก่

  - มีการปรับปรุงหน่วยงานตรวจสอบใหม่ให้เหมาะสมกับ

  สถานการณ์อยู่เสมอ

  - ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้การทำงานของหน่วยงาน

  - หน่วยงานมีระบบบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกุม

  - มีบุคลากรใหม่ๆเข้ามาในหน่วยงานด้วยระบบคุณธรรม

  และมีความสามารถสูงมากขึ้น


  เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย

  ตัวชี้วัดคอร์รัปชัน

  ด้านความโปร่งใส

  (2) ความโปร่งใสด้านระบบการให้คุณได้แก่

  -  มีผลประโยชน์ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นผลสำเร็จ

  -  มีผลประโยชน์ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง

  -  มีผลประโยชน์ให้แก่บุคลากรที่ซื่อสัตย์

  -มีระบบรายได้หรือผลประโยชน์เกื้อกูลรองรับมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น


  เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย

  ตัวชี้วัดคอร์รัปชัน

  ด้านความโปร่งใส

  (3)ความโปร่งใสของระบบการให้โทษได้แก่

  - มีระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการฟ้องร้องผู้กระทำผิด

  - มีระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการตรวจสอบการทำงานใน

  หน่วยงาน

  -   มีวิธีการที่ยุติธรรมสำหรับพิจารณาลงโทษผู้ทำผิด

  -   กระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว

  -   มีการลงโทษจริงจังหนักเบาตามเหตุและพฤติการณ์ของการ

  กระทำผิด

  -   หัวหน้างานลงโทษผู้ทุจริตหรือด้อยประสิทธิภาพอย่างจริงจัง

  -   มีการป้องปรามผู้ส่อทุจริตหรือด้อยประสิทธิภาพให้ปรับปรุงตน


  เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย

  ตัวชี้วัดคอร์รัปชัน

  ด้านความโปร่งใส

  (4) ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยของระบบงานได้แก่

  - ประชาชนได้เข้ารับรู้การทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

  - ประชาชนสื่อมวลชนและองค์การพัฒนาเอกชนได้มีโอกาส

  ควบคุมฝ่ายบริหารโดยวิธีการต่างๆมากขึ้น

  - มีการใช้สมาคมวิชาชีพเข้ามาร่วมตรวจสอบหน่วยงาน


  เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย

  ตัวชี้วัดคอร์รัปชัน

  ด้านการตรวจสอบได้

  (1) การมีระบบตรวจสอบได้

  -     มีระบบสถิติเก็บรวบรวมหลักฐานการคอร์รัปชัน

  -     มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดคอร์รัปชัน

  -     ให้การศึกษาเรื่องคอร์รัปชันแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง

  - สร้างช่องทางข่าวสารข้อมูลคอร์รัปชันหลายๆทาง

  - เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่กล้ารายงานการกระทำผิด

  -      เก็บรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเรื่องคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ

  -     ใช้วิธีการพิสูจน์ความผิดด้วยการชี้แจงที่มาของผลประโยชน์

  -      มีแหล่งข้อมูลคอร์รัปชันจากหน่วยงานภายนอกเช่นสื่อมวลชน

  ธนาคารสมาคมกลุ่มบุคคล


  เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย

  ตัวชี้วัดคอร์รัปชัน

  ด้านการตรวจสอบได้

  (2) การมีกระบวนการตรวจสอบ

  -การขจัดการปฏิบัติงานที่คลุมเครือและไม่มีประสิทธิภาพ

  -การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ชัดแจ้ง

  -การขจัดกฏหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยุ่งยาก

  -การตรวจสอบได้ระบุผู้รับผิดชอบไว้ชัดเจน


  องค์ประกอบหลักเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย

  องค์ประกอบย่อย

  หน่วยงานมีความโปร่งใสด้าน โครงสร้าง

  101 มีการใช้ระบบตรวจสอบภายใน

  102 มีความสามารถมองเห็นระบบ

  งานถ้วนทั่ว

  103 มีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

  104 มีการใช้ระบบคุณธรรมกับบุคลากร

  105 มีการปรับปรุงกรรมการตรวจสอบ

  ให้เหมาะสมเสมอ

  106 มีระบบบัญชีที่เข้มแข็ง

  ดัชนีวัดผลระบบการบริหารจัดการที่ดี


  องค์ประกอบหลักเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย

  องค์ประกอบย่อย

  หน่วยงานมีความโปร่งใส ด้านการให้คุณ

  201 มีค่าตอบแทนงานสำเร็จ

  202 มีค่าตอบแทนงานมีประสิทธิภาพ

  203 มีค่าตอบแทนความซื่อสัตย์

  204 มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอ

  ดัชนีวัดผลระบบการบริหารจัดการที่ดี


  องค์ประกอบหลักเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย

  องค์ประกอบย่อย

  หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ

  301 มีระบบตรวจสอบมีประสิทธิภาพ

  302 มีวิธีลงโทษที่ยุติธรรม

  303 มีการลงโทษจริงจังตามกฎ

  304 มีระบบฟ้องร้องที่มีประสิทธิภาพ

  305 มีหัวหน้างานที่ลงโทษลูกน้องอย่าง

  จริงจัง

  306 มีการปรามผู้ส่อเค้าทุจริต

  307 มีกระบวนยุติธรรมที่รวดเร็ว

  ดัชนีวัดผลระบบการบริหารจัดการที่ดี


  องค์ประกอบหลักเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย

  องค์ประกอบย่อย

  หน่วยงานมีความโปร่งใส

  401 ประชาชนได้รับรู้การทำงานของคณะกรรมการ

  หน่วยงานมีระบบติดตามประเมินผล

  501 การประเมินผลงาน

  หน่วยงานมีการจัดการกับผู้ไม่มีผลงาน

  601 มีการจัดการกับผู้ไม่มีผลงาน

  หน่วยงานมีแผนสำรอง

  701 การทำแผนสำรอง

  ดัชนีวัดผลระบบการบริหารจัดการที่ดี


  ตัวชี้วัดระบบความพร้อมรับผิดตัวชี้วัดระบบความพร้อมรับผิด

  กลุ่มดัชนีด้านนโยบายและแผน

  1. นโยบายและแผน

  -   มีการสื่อสารและทำความเข้าใจในเรื่องแผนรวมขององค์การแก่ ทุกคนที่รับผิดชอบ

  -   มีการสื่อสารและทำความเข้าใจในเรื่องแผนการปฏิบัติงานย่อย (Operational Plan) แก่ทุกคนที่รับผิดชอบ


  กลุ่มดัชนีด้านนโยบายและแผนกลุ่มดัชนีด้านนโยบายและแผน

  2. ผลงาน

  -   มีการกำหนดมาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน (Standards of Performance) ไว้อย่างชัดเจน

  -  มีการติดตามประเมินผลและจัดการกับผลการปฏิบัติงานที่ไม่มี คุณภาพ

  3. การจัดสรรแบ่งปันทรัพยากร

  - องค์การมีการกำหนดวิธีการและขั้นตอนในการจัดสรรแบ่งปัน ทรัพยากรอย่างชัดเจน


  กลุ่มดัชนีด้านการบริหารการจัดการกลุ่มดัชนีด้านการบริหารการจัดการ

  4. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

  -ผู้มาปฏิบัติงานทั้งหลายเต็มใจที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆและเทคโนโลยีใหม่ๆ

  5. การแข่งขันความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

  -มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเสมอในหมู่สมาชิกของแต่ละทีมงาน

  6. ความขัดแย้ง

  -  มีกระบวนการขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในองค์การชัดเจน

  -มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติของกระบวนการขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา

  ความขัดแย้งเหล่านั้นด้วย


  กลุ่มดัชนีด้านการบริหารการจัดการกลุ่มดัชนีด้านการบริหารการจัดการ

  7. การสื่อสาร

  -มีการกระจายข่าวสารข้อมูลขององค์การอย่างเปิดเผยให้แก่บุคลากรทุกคนได้รับทราบโดยทั่วถึง

  -ข้อมูลข่าวสารที่สื่อสารให้ทราบนั้นต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีการบิดเบือนข้อมูล

  8. ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง

  -ผู้บังคับบัญชาให้ความสนับสนุนแก่สมาชิกทุกคนในทีมงานอย่างเท่าเทียมกัน

  -สมาชิกของแต่ละทีมงานในองค์การสามารถเข้าถึงและขอรับความสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาได้อย่างเสมอภาค

  9. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

  -บุคลากรทุกคนในองค์การสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างอิสระเสรี

  -สมาชิกทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจขององค์การได้


  กลุ่มดัชนีด้านขวัญและกำลังใจกลุ่มดัชนีด้านขวัญและกำลังใจ

  10. การยอมรับผลงาน

  - ผลการปฎิบัติงานที่ดีเยี่ยมได้รับความยกย่องยอมรับ

  ในระดับหน่วยงาน

  11. ความไว้วางใจ

  - ผู้ปฎิบัติงานทุกคนสามารถเชื่อใจได้ว่าเพื่อนร่วมงาน

  จะทำงานหนัก และมีผลงานที่ไว้ใจได้เสมอ

  - ผู้ปฎิบัติงานทุกคนรู้สึกปลอดภัยที่จะพูดคุยหรือปรึกษา

  หารือได้ทุกครั้ง เมื่อมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น


  ข้าราชการมืออาชีพกลุ่มดัชนีด้านขวัญและกำลังใจ

  โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

  * ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ

  * จงรักภักดี อุทิศตน อุทิศเวลา อุทิศเรื่องส่วนตัวให้แก่

  หน่วยงานอย่างเต็มที่ โดยไม่มีข้อแม้

  * เห็นความสำคัญและเกียรติแห่งความเป็นข้าราชการ

  * ฉลาดแต่ไม่โกง

  * เคารพผู้บังคับบัญชาอย่างจริงใจ

  * ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา


  อาชีพข้าราชการกลุ่มดัชนีด้านขวัญและกำลังใจ

  โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

  * รับราชการเพียงเพื่อเงินเดือนเลี้ยงชีพอย่างเดียว

  * ไม่มีความสำนึกของข้าราชการ

  * ไม่อุทิศตนให้กับหน่วยงาน

  * ทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม

  * ใช้เวลาว่างหรือเวลาราชการไปหากินส่วนตัว

  * หากินส่วนตัวด้วยการกระทำที่ผิดกฎหมาย


  จริยธรรมการบริหาร กลุ่มดัชนีด้านขวัญและกำลังใจ

  โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

  * ความซื่อสัตย์ควบคุมคนรอบตัวให้ซื่อสัตย์ด้วย

  * กฎหมายบางเรื่องไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดศีลธรรม

  * ความเป็นธรรมต้องให้โอกาสคนยากจน คนด้อยโอกาส

  * ประสิทธิภาพทำให้ประสิทธิภาพไปด้วยกันกับจริยธรรม

  * ความโปร่งใสตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

  * ความมั่นคงของรัฐ ต้องหาสมดุลกับสิทธิเสรีภาพ

  * ค่านิยมการร่ำรวยต้องคำนึงถึงจริยธรรมด้วย


  โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

  โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

  • * ผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนควรจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

  • ด้วยการไม่เอาเปรียบผู้บริโภค แข่งขันกันอย่างเสรีและฉันมิตร

  • * ไม่ติดสินบนข้าราชการและไม่หวั่นเกรงอิทธิพลใด ๆ

  • * กล้าหาญที่จะปฏิเสธคำขอ ที่จะนำไปสู่การทำลายระบบต่าง ๆ

  • ของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

  • * จึงจะมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม


  ทศบารมีในทางพุทธศาสนา

  คุณงามความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด ๑๐ ประการ

  ๑. พระเตมีย์ – เนกขัมมะ คือ การละความใคร่ ความอยาก

  ทั้งหลาย

  ๒. พระมหาชนก – วิริยะ คือ ความเพียร ความบากบั่น

  ๓. พระสุวรรณสาม – เมตตา คือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นมี

  ความสุข ความรัก ความเอ็นดู

  ๔. พระเนมิราช – อธิษฐาน คือ ความตั้งใจมั่น ความแน่วแน่

  มุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง

  ๕. พระมโหสถ – ปัญญา คือ ความรอบรู้


  ทศบารมีในทางพุทธศาสนา

  คุณงามความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด ๑๐ ประการ

  ๖. พระภูริทัตต์ – ศีล คือ การประพฤติดีด้วยกาย วาจา ใจและนิสัย

  ๗. พระจันทกุมาร – ขันติ คือ ความอดทน อดกลั้น

  ๘. พระนารท – อุเบกขา คือ ความเที่ยงธรรม เป็นธรรม

  ๙. พระวิธุร – สัจจะ คือ การตั้งมั่นในความสัตย์ ความจริง

  ความซื่อตรง

  ๑๐. พระเวสสันดร – ทาน คือ การให้ด้วยความตั้งใจและ

  เจตนาบริสุทธิ์


  ทศบารมีในทางพุทธศาสนา

  การบำเพ็ญบารมีให้สมบูรณ์มี ๓ ขั้น

  ขั้นแรก ทานบารมี เช่น การให้ทรัพย์สมบัติเป็นทาน

  ขั้นที่สอง อุปบารมีเช่น การเสียสละอวัยวะเป็นทาน

  ขั้นสูงสุด ปรมัตถบารมีเช่น การเสียสละชีวิต

  เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น

  เมื่อบำเพ็ญทั้ง ๑๐ บารมีครบ ๓ ขั้น เรียกได้ว่า

  สมตึสปารมี หรือ สมตึงสบารมี แปลว่า“บารมี ๓๐ ถ้วน”


  จริยธรรมการบริหาร

  สำหรับผู้นำที่ดี

  ประการแรกน้อมนำ พระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะครอง

  แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”สู่การปฏิบัติ

  ประการที่สองบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ทุจริตโกงกิน

  ประการที่สามปฏิบัติงานแบบเปิดกว้าง มีส่วนร่วม ให้เกียรติประชาชน โดยยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

  ประการที่สี่ คิดดี ทำดี รู้รักสามัคคี ตามรอยพระยุคลบาท

  ประการที่ห้าช่วยกันบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น”


  พระราชดำรัส

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  “…ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คน

  ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย

  จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดี

  ได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความ

  เดือดร้อนวุ่นวายได้…”พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖

  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปีพุทธศักราช ๒๕๑๒


  ทำอย่างไรจึงจะได้คนดีมาปกครองบ้านเมืองทำอย่างไรจึงจะได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง

  ๑. พัฒนาประชาธิปไตยสู่ประโยชน์สุขของ

  ประชาชน

  ๒.ส่งเสริมคนดีให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง

  ๓. ประชาชนตระหนักในการมีส่วนร่วม

  ในการเลือกคนดี


  พระราชกระแสรับสั่งทำอย่างไรจึงจะได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  “ ขอให้ทุกท่านมีร่างกายที่แข็งแรง

  เพื่อสามารถทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้

  ขอให้มีความสุขในการทำงาน

  และขอให้ได้รับความสุขจากผลสำเร็จของงานนั้น ”


  ad