Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English “ - PowerPoint PPT Presentation

anglicky v odborn ch p edm tech support of teaching technical subjects in english n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English “ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English “

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English “
64 Views
scot
Download Presentation

Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English “

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Anglicky v odborných předmětech"Support ofteachingtechnicalsubjects in English“ Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Komunikace Vypracoval: Ing. Adéla Hrabcová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 2. Komunikace = výměna informací mezi lidmi • Komunikace je průběžnou manažerskou funkcí a je součástí všech ostatních manažerských funkcí. • Komunikace je velmi důležitá, bylo prokázáno, že přibližně 70 % svého času věnují lidé komunikaci – psaní, čtení, rozhovorům, poslouchání…. Komunikace

 3. Komunikační proces Sdělovatel Sdělení Médium Příjemce Zpětná vazba Sdělovatel vysílá informace prostřednictvím komunikačního kanálu. Musí vhodně formulovat své sdělení a vybrat vhodný prostředek (médium), kterým toto sdělení předápříjemci. Příjemceuvedenou informaci přijímá. Nedílnou součástí komunikačního procesu je zpětná vazba - kontrola.

 4. Komunikační šum V případě, že příjemce neporozumí sdělované informaci, říká se tomu tzv. komunikační šum. Je to porucha v komunikaci, která způsobuje sníženou srozumitelnost přenášených informací. Komunikační šum může být způsoben technickými nedostatky, člověkem, okolím….

 5. Komunikační systémy Vnitřní komunikační systémy - umožňují přenos informací uvnitř podniku a představují tak rozhodující podmínku pro jeho existenci. Jedná se o komunikaci uvnitř podniku. Vnější komunikační systémy – umožňují přenos informací mezi podnikem a jeho okolím. Jedná se o komunikaci podniku s jeho okolím.

 6. Ústní (verbální) komunikace – je nejčastější forma komunikace v podniku. Podstatou jsou osobní rozhovory. Výhodou je okamžitá zpětná vazba. Neverbální komunikace – „řeč těla“ souvisí úzce s komunikací verbální. Může posílit či zeslabit význam mluveného slova. Mezi neverbální komunikaci patří např. postoj, gestikulace, pohyby těla, výraz tváře…. Formy komunikace

 7. Formy komunikace Písemná komunikace - formou různých písemných dokumentů – příkazů, směrnic, předpisů…. Tato forma komunikace má obvykle větší formální váhu než sdělení ústní. Výhodoupísemné komunikace je doklad – dokument, který nám zůstává. Elektronická komunikace – je založena na počítačové síti vnější (internet) a vnitřní (intranet). Patří sem např. e-maily. Výhodouje vysoká rychlost či možnost předávat zprávy více subjektům najednou.

 8. Formální a neformální komunikace 1. Formální komunikace – plyne z organizační struktury podniku a může probíhat různými směry: a) Vertikální komunikace – je komunikace mezi nadřízeným a podřízeným. Může jít o komunikaci směrem dolů – různé příkazy, směrnice..., nebo o komunikaci směrem nahoru – různá hlášení, zprávy od podřízených.... b) Horizontální komunikace - probíhá mezi jednotlivými útvary podniku na stejné úrovni. 2. Neformální komunikace - vychází z náhodných osobních kontaktů. Prostřednictvím těchto kontaktů se pak šíří informace.

 9. Chyby v komunikaci U sdělovatele např.: • Nepřesné vyjadřování • Dlouhé monology • Nejistý projev • Přehnaná kritika a další U příjemce např.: • Nesoustředěnost • Nedostatek informací o dané problematice • Skákání do řeči a další

 10. Zásady efektivní komunikace • Komunikovat na vhodném místě • Poskytnout prostor pro odpověď na otázku • Udržovat oční kontakt • Udržovat vzdálenost od partnera (1,5 m) • Přiměřená síla hlasu • Použití vhodných slov, přesných výrazů • Upravenost, vhodné oblečení • Upoutat pozornost • Neopakovat se • Dokončovat věty • Nepoužívat dvojsmysly • a další...

 11. CVIČENÍ Pokus se definovat min. jednu výhodu a nevýhodu: 1. Komunikace ústní Výhoda: rychlá zpětná vazba Nevýhoda: není doklad 2. Komunikace písemné Výhoda: máme doklad Nevýhoda:není okamžitá zpětná vazba 3. Komunikace elektronické Výhoda: je rychlá, levná Nevýhoda: není okamžitá zpětná vazba

 12. CVIČENÍ Uveď min. 5 zásad efektivní komunikace: Používat vhodná slova a přesné výrazy Udržovat kontakt očima Komunikovat na vhodném místě Neopakovat se Upoutat pozornost

 13. Použitá literatura • VEBER, J., etal. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0. • ZLÁMAL, Jaroslav, BAČÍK, Petr, BELLOVÁ, Jana. Základy managementu. 1. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, 2011. ISBN 978-80-7402-083-4. • ŠAJDLEROVÁ, I., KONEČNÝ, M.: Základy managementu . Učební texty, Ostrava: VŠB-TUO, 2007. ISBN 978-80-248-1520-6.