zatrudnienie tymczasowe n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZATRUDNIENIE TYMCZASOWE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZATRUDNIENIE TYMCZASOWE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 98

ZATRUDNIENIE TYMCZASOWE - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

ZATRUDNIENIE TYMCZASOWE. Piotr Wojciechowski Kancelaria Prawa Pracy Wojciechowski. ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ. Art.1 ustawy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZATRUDNIENIE TYMCZASOWE' - schuyler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zatrudnienie tymczasowe

ZATRUDNIENIE TYMCZASOWE

Piotr Wojciechowski

Kancelaria Prawa Pracy Wojciechowski

zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Art.1 ustawy
 • Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej oraz zasady kierowania tych pracowników i osób niebędących pracownikami agencji pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika.
 • Aktualnie definicja agencji pracy tymczasowej zawrata w art.. 18 ustawy o promocji zatrudnienia została dostosowana do treści art. 1 ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Wskazuje ona obecnie, że działalność agencji pracy tymczasowej polega na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow1
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Art. 26.
 • 1. Do osób w wieku od 16 do 18 lat będących uczniami, skierowanych do pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy dotyczące zatrudniania młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe.
 • 2. Do osób skierowanych do pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 8, 9 ust. 1 i art. 23.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow2
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Komentowany artykuł dotknięty jest istotną wadą legislacyjną. Ustawa nie zawiera wprost stwierdzenia, że dopuszczalne jest kierowanie pracownika do pracy tymczasowej na zasadach prawa cywilnego, lecz od razy odnosi się do szczególnej regulacji określonej kategorii wiekowej. Z tego powodu powstaje wątpliwość, czy dzierżawa pracowników na zasadach cywilnoprawnych jest dopuszczalna tylko w stosunku do tej grupy wiekowej czy też jest dopuszczalna wobec wszystkich grup wiekowych, a wobec grupy określonej w komentowanym przepisie zastosowanie mają regulacje szczególne.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow3
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • W uzasadnieniu do projektu ustawy jako jej cel wskazano dopuszczalność zatrudniania tymczasowego na podstawie umowy cywilnoprawnej wyłącznie osób w wieku 16-26 lat będących uczniami lub studentami oraz osób pobierających emeryturę. Jeżeli taki był zamiar wnioskodawcy to nie został on zrealizowany. W barku jednoznacznej regulacji, dopuszczalne jest również stosowanie ustawy także do pracowników w innych kategoriach wiekowych niż określona w art. 26 ustawy. Kluczowym argumentem jest treść art. 26 ust 2, który określając zakres zastosowania ustawy do zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, nie ogranicza się już do kategorii wiekowej z ust. 1
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow4
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • APT zobowiązana jest po zapoznaniu się z warunkami zatrudnienia, przed rozpoczęciem procesu rekrutacji, podjąć decyzję o rodzaju umowy, która będzie miała zastosowanie do konkretnego stanowiska pracy tymczasowej. Standardową formą zatrudnienia jest umowa o pracę.
 • APT określi na piśmie kryteria i przesłanki do zastosowania umowy cywilnoprawnej oraz wskaże osoby uprawnione do podejmowania decyzji w tym zakresie. APT przeszkoli swój personel zajmujący się zawieraniem umów i kierowaniem pracowników tymczasowych z
 • zagadnień dotyczących przesłanek dla zastosowania zatrudnienia w formie cywilnoprawnej oraz pracowniczego w celu właściwej oceny warunków zatrudnienia i dokonania odpowiedniej rekomendacji.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow5
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • W jakiej sytuacji zawiera się umowę o pracę, a w jakiej umowę cywilnoprawną?
 • To strony umowy o zatrudnienie decydują, jaki charakter prawny będzie miała umowa o zatrudnienie, której przedmiotem będzie wykonywanie pracy. Strony muszą jednak pamiętać, że rodzaj zawieranej umowy o pracę musi być zgodny z charakterem pracy wykonywanej przez osobę zatrudnioną oraz z efektem, który strony chcą osiągnąć.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow6
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Wybrane typy umów o zatrudnienie cywilnoprawne
 • Umowa o dzieło
 • Jeżeli przedmiotem umowy jest wykonanie określonego utworu, między stronami powstaje stosunek prawny oparty na umowie o dzieło (art. 627 i n. kc). Jest to tzw. umowa rezultatu - zamawiający dzieło zasadniczo nie ponosi ryzyka związanego z jego wykonywaniem. Dobrym przykładem takiej umowy jest umowa o namalowanie obrazu czy naprawienie niesprawnej części samochodu.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow7
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Przy umowie o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wobec zamawiającego do osiągnięcia indywidualnego oznaczonego rezultatu pracy ludzkiej. Z umowy o dzieło nie musi wynikać obowiązek osobistego wykonania zobowiązania.
 • Przy umowie o dzieło przyjmujący zamówienie korzysta z daleko posuniętej swobody i samodzielności w wykonywaniu przyjetego zobowiązania.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow8
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Umowa zlecenia
 • Umowa zlecenia, z której wynika obowiązek dokonania określonej czynności prawnej lub świadczenia innych usług w warunkach braku podporządkowania zleceniobiorcy kierownictwu dającemu zlecenie, co oznacza, że nie ma prawnej konieczności bezpośredniego nadzorowania wykonywanej pracy oraz konsultowania się ze zleceniodawcą. Zleceniodawca bowiem daje wskazówki, a nie zarządza zleceniobiorcą. Czynności i usługi nie muszą być wykonywane osobiście przez przyjmującego zlecenie. W tym wypadku zleceniobiorca może zobowiązać się przykładowo do napisania utworu artystycznego czy sporządzenia bilansu finansowego firmy.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow9
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Umowa może być odpłatna lub nieodpłatna. Zgodnie z treścią art. 735 k. c. jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow10
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko wtedy, gdy to wynika z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności. W wypadku takim obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie dającego zlecenie o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy i w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow11
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Odpowiedzialność wspólnie pracujących jest solidarna, co w prawie pracy jest zasadniczo wyłączone.
 • Umowa zlecenia nie stwarza ani stosunku podporządkowania, ani trwałego związania zobowiązaniowego.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow12
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • W jakiej sytuacji stosunek pracy zostaje nawiązany?
 • Zgodnie z art. 22 k. p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow13
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Aby zatrudnienie miało charakter stosunku pracy, musi spełniać wszystkie poniższe cechy:
 • • podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy,
 • • odpłatność wykonywanej pracy,
 • • wykonywanie pracy osobiście przez pracownika,
 • • powtarzanie pracy w codziennych lub dłuższych odstępach czasu,
 • • wykonywanie pracy „na ryzyko” pracodawcy, co oznacza, że pracodawca ponosi ujemne konsekwencje niezawinionych błędów popełnianych przez pracownika, obowiązany jest spełniać wzajemne świadczenie na rzecz pracownika w przypadkach zakłóceń w funkcjonowaniu zakładu, np. przestoju lub złej kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa,
 • • wykonywanie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow14
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Charakter prawny umowy o dzieło; niepełny wymiar czasu pracy a dodatki za godziny nadliczbowe
 • wyrok SN z 2008-07-09 I PK 315/07
 • 1. Obowiązki polegające na dozorowaniu obiektów nie mogą mieć charakteru dzieła, ponieważ polegają na wykonywaniu pewnych powtarzających się czynności bez możliwości osiągnięcia rezultatu, co wskazuje na charakterystyczną dla stosunku pracy ciągłość świadczenia pracy.
 • 2. Zamiar zawarcia umowy o dzieło, a także świadome podpisanie takiej umowy nie mogą nadać cywilnoprawnego charakteru zatrudnieniu zainicjowanemu taką umową, jeśli wykazuje ono w przeważającym stopniu cechy stosunku pracy.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow15
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Ustalenie istnienia stosunku pracy w oparciu o umowy cywilnoprawne
 • Wyrok SN z 2008-06-03 I PK 311/07 Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2009/19-20/258/830
 • W świetle art. 22 § 1 i 1[1] KP sąd może ustalić istnienie stosunku pracy także wtedy, gdy strony w dobrej wierze zawierają umowę cywilnoprawną, lecz jej treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow16
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Ja XYZ dobrowolnie oświadczam, że świadomie chcę i z własnego wyboru podpisuje z A P T umowę cywilnoprawną – umowę zlecenia na świadczenie pracy tymczasowej jako osoba nie będąca pracownikiem tej agencji,.
 • Powyższe oznacz również, że nie jestem zainteresowany zawarciem z tą agencją umowy o pracę.
 • Jednocześnie oświadczam, że wiem, że przedmiotowa umowa zlecenia nie tworzy stosunku pracy pomiędzy mną i APT lub pracodawcą użytkownikiem i nie uprawnia mnie do korzystania ze świadczeń przyznanych pracownikom tymczasowym.
 • Oświadczam, że nie upoważniam, żadnej osoby ani organu do występowania o ustalenie istnienia stosunku pracy.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow17
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ

Z uwagi na moją ograniczoną dyspozycyjność preferuję, wybieram i akceptuję formę niniejszej umowy jako umowę zlecenia. Jestem świadomy różnic między zatrudnieniem opartym na stosunku pracy, a świadczeniem usług opartym na cywilnoprawnym stosunku zobowiązaniowym będącym przedmiotem tej umowy.

zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow18
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Dopuszczalność korzystania z pomocy innych osób przy świadczeniu pracy przez pracownika; zakaz stosowania w umowach o pracę klauzul o możliwości świadczenia pracy przez inną osobę
 • wyrok SN z 2007-02-09 I UK 221/06
 • Uznaniu prawnopracowniczego charakteru nawiązanego stosunku prawnego nie stoi na przeszkodzie korzystanie przez pracownika ze sporadycznej pomocy innej osoby (innego pracownika lub - w specyficznych warunkach świadczenia pracy - także osoby niezatrudnionej przez tego samego pracodawcę). Taką pomoc wymuszają różne, nierzadkie przyczyny i okoliczności, zarówno obiektywne, jak i leżące po stronie pracownika. Wymienić można przykładowo trudności z opanowaniem nowych zadań nałożonych przez pracodawcę, złe samopoczucie pracownika czy też jego ograniczenia psychofizyczne. Sprzeczne ze stosunkiem pracy jest natomiast założenie, że umówione czynności może wykonywać albo strona tej umowy albo osoba trzecia. Inaczej rzecz ujmując - do sprzeczności takiej prowadzi założona przez strony umowy możliwość uwolnienia się od przyjętego zobowiązania (świadczenia pracy) za pomocą trzeciej osoby.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow19
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Stosunek podporządkowania niezbędny do nawiązania stosunku pracy; przesłanki objęcia pracowniczym ubezpieczeniem społecznym
 • wyrok SN z 2006-05-18 III UK 30/06
 • 1. Ustalenie, że osoba zatrudniona nie była zobowiązana do wykonywania nałożonych na nią obowiązków osobiście, jak również, że w procesie świadczenia przez nią pracy nie występował element podporządkowania kierownictwu pracodawcy, wyklucza możliwość stwierdzenia, iż w takiej sytuacji doszło do nawiązania stosunku pracy.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow20
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Cecha umowy o pracę mająca konstrukcyjny charakter dla istnienia stosunku pracy
 • wyrok SN z 2005-11-25 I UK 68/05 Wokanda 2006/4/26
 • Wykonywanie takich samych czynności może występować w ramach umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej. Cechą umowy o pracę nie jest pozostawianie w dyspozycji pracodawcy, bo to może występować też w umowach cywilnoprawnych, lecz wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy (pracy podporządkowanej). Ta cecha ma charakter konstrukcyjny dla istnienia stosunku pracy.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow21
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Treść umów cywilnoprawnych
 • „Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że wykonywanie przez zleceniobiorcę przedmiotu zlecenia wbrew zasadom i przepisom bhp jest działaniem na jego własne ryzyko i odpowiedzialność” – ryzko przejmuje osoba wykonująca pracę – wątpliwie prawnie.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow22
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Indywidualna karta obecności zleceniobiorcy
 • Indywidualna karta obecności zleceniobiorcy zawiera imię i nazwisko, liczbę godzin pracy, wskazanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, podpis koordynatora
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow23
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Sprawozdanie z wykonanych usług przez zleceniobiorcę APT zawiera:
 • Poszczególne dni miesiąca, liczbę godzin oraz podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia z suma godzin przepracowanych – cechy stosunku pracy
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow24
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Agencja zobowiązuje się do:
 • skierowania osób, z którymi zawarła umowy cywilnoprawne do wykonywania określonych w niniejszej umowie czynności w miejscy wskazanym przez kontrahenta, wypłacania wynagrodzeń i innych należności z tytułu łączącego ich stosunku prawnego należnych osobom, za wykonywanie zadania w systemie godzinowym.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow25
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych powierzane będzie wykonywanie czynności polegające na:
 • towarowaniu sklepu,
 • pracach porządkowych w terenie,
 • pracy na kasie,
 • pomocy w dziale przyjęcia towaru,
 • inwentaryzacji.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow26
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy między stronami, która polega na wykonywaniu na rzecz Zamawiającego, przez zatrudnionych w imieniu Wykonawcy zleceniobiorców, podwykonawców, usługi polegającej na ułożeniu ekspozycji, zatowarowaniu (uzupełnieniu towarem) miejsc do tego przeznaczonych – zawartych w złożonym zamówieniu. Usługi wykonywane są samodzielnie przez zleceniobiorców lub podwykonawców bez nadzoru i kierownictwa wykonywanego przez strony niniejszej umowy.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow27
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • USTALENIE STRON
 • RODZAJ UMOWY
 • DATA ZAWARCIA UMOWY

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy, o ile termin taki wskazano, a w razie braku takiego terminu – w dniu zawarcia umowy.

zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow28
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • WSKAZANIE PRACODAWCY UŻYTKOWNIKA

Wskazać należy nazwę i siedzibę pracodawcy użytkownika. Odróżnić przy tym należy wskazanie pracodawcy użytkownika od miejsca pracy.

zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow29
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • WSKAZANIE USTALONEGO OKRESU WYKONYWANEJ PRACY

Wskazanie ustalonego okresu wykonywanej pracy nie oznacza dla pracownika gwarancji, że przez taki czas będzie on faktycznie pracował. Biorąc jednak pod uwagę istotę i określony przez ustawę cel zatrudnienia tymczasowego, umowa ta nie powinna trwać dłużej niż okres wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika.

zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow30
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • OKREŚLENIE RODZAJU WYKONYWANEJ PRACY

- umowa o pracę na czas określony

- umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy

zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow31
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • RODZAJ PRACY

Kluczowym elementem umowy jest rodzaj wykonywanej pracy. Ten element determinuje wynagrodzenie za pracę, nawet gdyby nie zostało określone w umowie o pracę. Brak określenia rodzaju pracy oznacza, że do zawarcia umowy nie doszło. Rodzaj pracy najczęściej określany jest przez podanie stanowiska pracy, powszechnie stosowanej nazwy zawodu lub też opis rodzaju pracy. Stosuje się przy tym nazewnictwo stosowane w regulaminach zakładowych, a w szczególności w regulaminie wynagradzania.

zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow32
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • WYMIAR CZASU PRACY

Wymiar czasu pracy w umowie o pracę powinien być określony przez odniesienie do całkowitej dopuszcalnej liczby godzin pracy, niebędącej pracą w godzinach nadliczbowych na podstawie art.. 130 k. p. W tym sensie, w umowie o pracę należy określić czy praca będzie wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy też w częsci wymiaru czasu pracy. Nie sjt natomiast treścią umowy o pracę określenie szczegółów technicznych związanych z system i rozkładem czasu pracy, godzinami rozpoczęcia i zakończenia pracy.

zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow33
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Czy zapis umowny: „Strony ustalają, że wymiar czasu pracy wynosi ¼ z możliwością dopełnienia do pełnego wymiaru” jest prawidłowy.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow34
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • W razie zawarcia umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, na mocy art. 151 par. 5 k. p. obligatoryjnym elementem umowy o pracę staje się uzgodnienie liczby godzin pracy przekraczającej uzgodniony wymiar czasu pracy, powyżej którego pracownik obok wynagrodzenia normalnego otrzyma także dodatek jak za pracę w nadgodzinach.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow35
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

Określenie "miejsca wykonywania pracy" w umowie o pracę

 • Wyrok SN z 2008-03-19 I PK 230/07 Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2009/13-14/176/579
 • Zakres wyrażenia "miejsce wykonywania pracy" (art. 29 § 1 pkt 2 KP) jest szerszy niż zakres nazwy "stałe miejsce pracy" (art. 77[5] § 1 KP); spełnienie wymagania przewidzianego w art. 29 § 1 pkt 2 KP może polegać na wskazaniu stałego miejsca pracy, na wskazaniu obok stałego miejsca pracy także niestałego miejsca (miejsc) pracy bądź na wskazaniu niestałych (zmiennych) miejsc pracy w sposób dostatecznie określony.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow36
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Uchwała SN z dnia 19 listopada 2008 r. II PZP 11/08, OSNP 2009, nr 13-14, poz. 166.
 • Miejscem świadczenia pracy dla pracowników zatrudnionych przy przemieszczaniu się można określić jako teren jeżeli jest to związane z wykonywaną pracą.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow37
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

Wynagrodzenie za pracę jest istotnym elementem umowy o pracę. W regulacji z ustawy o zpt. przepis przepis nie wymaga, aby umowa wskazywała składniki wynagrodzenia.

zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow38
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • TERMIN I SPOSÓB WYPŁATY WYNAGRODZENIA

W stosunku do pracowników tymczasowych ustawodawca podniósł do rangi elementu istotnego termin i sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę. Takie porozumienie umowne musi mieścić się w regułach określonych w Kodeksie pracy. Oznacza to obowiązek wypłaty nie rzadziej niż raz w miesiącu, najpóźniej w terminach wskazanych w Kodeksie i co do zasady w pieniądzu. Do uzgodnienia można natomiast pozostawić kwestie płatności „z góry” bądź z „dołu”, większą częstotliwość wypłat, dokonywanie wypłat przelewem lub na konto.

zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow39
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • FORMA UMOWY O PRACĘ
 • Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Ustawa z zpt podobnie jak kodeks pracy nie zawiera jednak rygoru nieważności na okoliczność niedochowania formy pisemnej. Umowa jest ważna zarówno wtedy gdy jej warunki wynikają jedynie z ustnych ustaleń, jak również z czynności konkludentnych (dopuszczenia do pracy).
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow40
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 • Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:
 • 1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • 2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
 • 3) wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow41
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ

4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

 • 5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
 • Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow42
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Charakter prawny oświadczenia „dopiętego” do umowy o pracę
 • Informacja o warunkach zatrudnienia
 • „Strony ustalają, że po przekroczeniu 40 godzin w przeciętnie tygodniowej normie czasu pracy…”
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow43
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Umowa o pracę zawarta z pracownikiem tymczasowym rozwiązuje się z upływem ustalonego między stronami okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika, z uwzględnieniem art. 13 ust. 2.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow44
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Pracodawca użytkownik, który zamierza zrezygnować z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego przed upływem okresu wykonywania pracy tymczasowej uzgodnionego z agencją pracy tymczasowej, zawiadamia agencję pracy tymczasowej na piśmie o przewidywanym terminie zakończenia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, w miarę możliwości z wyprzedzeniem uwzględniającym obowiązujący strony umowy o pracę okres wypowiedzenia tej umowy.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow45
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • W razie faktycznego zaprzestania wykonywania przez pracownika tymczasowego pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika z powodu niestawienia się do pracy, bez usprawiedliwienia przyczyn nieobecności w pracy, albo odmowy dalszego wykonywania pracy tymczasowej na jego rzecz, pracodawca użytkownik zawiadamia niezwłocznie agencję pracy tymczasowej o terminie i okolicznościach zaprzestania wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow46
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Komentowana regulacja potwierdza tezę, że przy zawieraniu umowy o pracę tymczasową nie można określić terminu dłuższego niż okres ustalonego wykonywania pracy dla pracodawcy użytkownika.
 • Ustawa zobowiązuje pracodawcę użytkownika do pisemnego informowania agencji pracy tymczasowej o zamiarze rezygnacji z korzystania z usług pracowników tymczasowych, wraz ze wskazaniem terminu. Zawiadomienie takie nie wywołuje jednak automatycznego skutku w sferze stosunku pracy pracownika tymczasowego z agencją.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow47
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Oświadczenie pracodawcy użytkownika nie musi być uzasadniane. Rezygnacja taka nie powoduje zakazu zgłoszenia przez pracodawcę użytkownika zapotrzebowania na innego pracownika tymczasowego, nawet na to samo stanowisko.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow48
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Zgodnie z opinią MPiPS od momentu wskazanego przez pracodawcę użytkownika od którego rezygnuje on z korzystania z pracy tymczasowej przed pierwotnie ustalonym terminem, pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia, chociaż stosunek pracy trwa nadal.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow49
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • APT może odwołać Pracownika tymczasowego w trakcie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika, oraz wstrzymać realizację dalszych zamówień, jeżeli zaistnieje jeden ze wskazanych poniżej powodów:
 • - pracodawca użytkownik nie przestrzega przepisów o czasie pracy, równym traktowaniu, nie płaci, powierza pracę nie przewidzianą w umowie. APT nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną odwołaniem pracownia tymczasowego.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow50
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Wypowiedzenie umowy o pracę.

ZASADA – pełna niewypowiadalnośc umów zawartych na okres wykonywania określonej pracy

- warunkowa wypowiadalnośc umów o pracę zawartych na czas określony

zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow51
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • W umowie o pracę zawartej na czas określony strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron:
 • 1) za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni;
 • 2) za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.
 • Liczenie okresów wypowiedzenia – odpowiednie stosowanie k. p.
 • Stosowanie okresów ochronnych – art. 39, art. 41 k. p.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow52
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Czy agencja może natychmiast rozstać się z pracownikiem w tzw. trybie dyscyplinarnym?
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow53
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Przykładowe przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy w tzw. trybie dyscyplinarnym:
 • • nietrzeźwość w miejscu pracy (wyrok SN z 20 listopada 1996 r., sygn. akt: I PKN 14/96, publikacja: OSNAP 1997/12/ 218),
 • • marnotrawstwo, kradzieże czy ich usiłowanie (wyrok SN z 12 lipca 2001 r., sygn. akt: I PKN 532/00, publikacja: OSNAP 2003/11/265),
 • • samowolne pożyczki z kasy czy wynoszenie z zakładu pracy mienia pracodawcy (wyrok SN z 17 listopada 1998 r., sygn. akt: I PKN 305/98, publikacja: OSNAP 1999/21/ 689 oraz wyrok SN z 26 czerwca 1998 r., sygn. akt: I PKN 214/98, publikacja: OSNAP 1999/14/ 460),
 • • naruszenie przepisów przeciwpożarowych czy budowlanych sprowadzające zagrożenia dla życia i mienia,
 • • poświadczanie nieprawdy w dokumentach,
 • • zakłócanie porządku w miejscu pracy (wyrok SN z 11 czerwca 1997 r., sygn. akt: I PKN 202/97, publikacja: OSNAP 1998/10/297)
 • • samowolne opuszczanie stanowiska pracy (wyrok SN z 22 grudnia 1998 r., sygn. akt: I PKN 507/98, publikacja: OSNAP 2000/4/32), nieusprawiedliwione nieobecności w pracy (wyrok SN z 14 grudnia 2000 r., sygn. akt: I PKN 150/00, publikacja: OSNAP 2002/15/357).
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow54
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Istotnym zagadnieniem prawnym jest skuteczne złożenie oświadczenia woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracodawca skutecznie oświadcza swoją wolę tylko wtedy, jeżeli wola taka doszła lub mogła dotrzeć do adresata, czyli pracownika. W interesie pracodawcy jest zatem skuteczne dostarczenie pisma pracownikowi o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W innym przypadku naraża się na zarzut rozwiązania umowy o pracę w sposób obciążony wadą prawną. Skuteczne złożenie oświadczenia woli może być dokonane osobiście lub za pośrednictwem poczty (w takiej jednak sytuacji istotna jest data potwierdzenia otrzymania przez pracownika korespondencji – bowiem dopiero ta może być datą rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia).
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow55
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Czy pracownik może natychmiast rozwiązać umowę o pracę w sytuacji, gdy jego pracodawca ciężko narusza podstawowe uprawnienia pracownika, np. nie wypłaca wynagrodzenia za pracę?
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow56
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Zgodnie z art. 55 k. p. pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan zdrowia pracownika i jego kwalifikacje zawodowe.
 • Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w takim trybie także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow57
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Art. 63 wymienia dwie grupy sytuacji, z którymi prawo łączy wygaśnięcie stosunku pracy: określone w kodeksie pracy i określone w przepisach szczególnych (pozakodeksowych).
 • Kodeks pracy przewiduje wygaśnięcie stosunku pracy w sytuacji:
 • • śmierci pracownika,
 • • śmierci pracodawcy,
 • • 3-miesięcznej nieobecności pracownika z powodu tymczasowego aresztowania,
 • • niezgłoszenia przez pracownika powrotu do pracy w ciągu 7 dni po rozwiązaniu stosunku pracy z wyboru u innego pracodawcy
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow58
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • 1. Agencja pracy tymczasowej wydaje pracownikowi tymczasowemu świadectwo pracy dotyczące łącznego zakończonego okresu zatrudnienia w tej agencji, objętego kolejnymi umowami o pracę, nawiązanymi w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy.
 • 2. Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 12 kolejnych miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę.
 • 3. Jeżeli wydanie świadectwa pracy w terminach określonych w ust. 2 nie jest możliwe, agencja pracy tymczasowej, nie później niż w terminie kolejnych 7 dni, przesyła albo doręcza świadectwo pracy pracownikowi tymczasowemu lub osobie upoważnionej przez niego na piśmie do odebrania świadectwa pracy.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow59
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • 1. Pracownik tymczasowy może w każdym czasie żądać wydania przez agencję pracy tymczasowej świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.
 • 2. Świadectwo pracy dotyczy okresu zatrudnienia na podstawie każdej kolejnej umowy o pracę lub łącznego okresu zatrudnienia objętego kolejnymi umowami o pracę.
 • 3. Świadectwo pracy wydaje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, a jeżeli jego wydanie w tym terminie nie jest możliwe, agencja pracy tymczasowej, nie później niż w terminie kolejnych 7 dni, przesyła albo doręcza świadectwo pracy pracownikowi tymczasowemu lub osobie upoważnionej przez niego na piśmie do odebrania świadectwa pracy.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow60
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Świadectwo pracy wydaje się bezwarunkowo
 • Wydania świadectwa pracy nie można uzależniać od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą, czyli nie można wstrzymać wydania świadectwa pracy do momentu np. wypełnienia przez pracownika karty obiegowej czy zwrotu służbowego telefonu komórkowego.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow61
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Świadectwo wysyła się na adres zamieszkania pracownika lub adres korespondencyjny, który podał.
 • Tylko w jednym przypadku pracodawca nie musi z własnej inicjatywy dostarczać świadectwa pracy. Chodzi tu o przypadek wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika (art. 63 1 § 1 kp). W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany sporządzić świadectwo pracy i włączyć je do akt osobowych zmarłego pracownika. Z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy może wystąpić członek rodziny zmarłego pracownika, a także inna osoba będąca jego spadkobiercą (§ 3 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy).
 • Jeżeli dana osoba podpisze świadectwo pracy z adnotacja „z up.” to np. urząd pracy, w razie wątpliwości może wezwać do przedstawienia dokumentu potwierdzającego wyznaczenie danej osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę. Samo podpisanie się „z up.” nie jest podstawa do automatycznego uznania, że świadectwo pracy zostało podpisane przez osobę nieuprawnioną.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow62
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Pracownika należy pouczyć, że:
 • w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa,
 • w razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy
 • Wydaje się odpis, ponieważ oryginał już został wydany, a kopię przechowuje się w części C akt osobowych. Można czasem, zamiast określenia odpis świadectwa pracy, spotkać się z potocznym określeniem „duplikat świadectwa pracy”.
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow63
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • Wzór
 • (miejscowość i data)
 • (nazwa pracodawcy i adres)
 • ...............................
 • (numer REGON-EKD)
 • Świadectwo pracy
 • 1. Stwierdza się, że …………………………. (imię i nazwisko pracownika)
 • imiona rodziców ………………………………
 • urodzony …………………………….(data urodzenia)
 • był zatrudniony w …………………. (nazwa pracodawcy)
 • w okresie od ………………….. do ……………………… (okres zatrudnienia)
 • w wymiarze ……………………. (wymiar czasu pracy).
 • 2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę
 • ……………………………………….
 • (zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje)
 • 3. Stosunek pracy ustał w wyniku:
 • rozwiązania ……………………………. (tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)
 • ……………………………………………(szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy)
 • wygaśnięcia……………………………………….(podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow64
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • 4. W okresie zatrudnienia pracownik:
 • 1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze: …………………………………………
 • (urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)
 • w tym ……………………………………………… (urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)
 • 2) korzystał z urlopu bezpłatnego ……………………………………………………………
 • (okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)
 • 3) wykorzystał urlop wychowawczy ……..……… (okres wykorzystania urlopu wychowawczego)
 • 4) był niezdolny do pracy przez okres ……… dni (liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie – zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow65
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • 5) wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 kp …………… (liczba dni zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)
 • 6) został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 kp………………………………………… (okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania)
 • 7) odbył służbę wojskową w okresie ………………………. (okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych)
 • 8) wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.................
 • ………(okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane stanowiska)
 • 9) wykorzystał dodatkowy urlop lub inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy...............................................................................................................
 • 10) ……………………………………………………………………………………………...
 • (okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1, uwzględnianie przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)
 • 11) ……………………………………………………………………………………………. (dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia, zgodnie z art. 92 § 1 1 kp, przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.)
 • 5. Informacja o zajęciu wynagrodzenia:
 • …………………………………………….
 • (oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)
 • …………………………………………….
 • (wysokość potrąconych kwot)
 • 6. Informacje uzupełniające:
 • (pieczęć i podpis pracodawcy lub
 • osoby działającej w jego imieniu)  
zasady nawi zywania i rozwi zywania um w o prac tymczasow66
ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ TYMCZASOWĄ
 • POUCZENIE
 • Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w ………………..
 • (siedziba sądu)
czas pracy
CZAS PRACY
 • UPRAWNIENIA PRACODAWCY UŻYTKOWNIKA:

- ustalanie rozkładu czasu pracy

- wybór – w granicach regulaminu pracy – systemu czasu pracy, w którym zatrudniony jest pracownik tymczasowy

- ustalanie i udzielanie przerw w pracy

- zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych

czas pracy1
CZAS PRACY

- rekompensowanie pracy w nadgodzinach czasem wolnym

- zlecanie pracy w dniu wolnym wynikającym z zasady pięciodniowego tygodnia pracy,

- uzgadnianie indywidualnego na pisemny wniosek pracownika

- dokonywanie uzgodnień co do wielkości zadania w tzw. zadaniowym systemie czasu pracy.

czas pracy2
CZAS PRACY
 • Uprawnieniom związanym z przepisami o czasie pracy towarzyszą obowiązki pracodawcy użytkownika. Dotyczą one:

- zagwarantowania odpoczynku dobowego i tygodniowego

- zachowania przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

- rozliczania czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (obowiązującym u użytkownika).

czas pracy3
CZAS PRACY
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy dla zatrudnień krótkoterminowych.
czas pracy4
CZAS PRACY

W jaki sposób ustalić, ile godzin pracownik powinien przepracować w przyjętym przez pracodawcę okresie rozliczeniowym?

czas pracy5
CZAS PRACY
 • Kodeks pracy określa w art. 130 sposób ustalania wymiaru czasu pracy, czyli konkretnej liczby godzin przypadających do przepracowania w danym (np. miesięcznym) okresie rozliczeniowym. Zgodnie z przewidzianymi ustawą zasadami, aby ustalić wymiar czasu pracy:
 • • należy pomnożyć liczbę pełnych tygodni z danego okresu rozliczeniowego przez 40 godzin,
 • • do uzyskanego wyniku dodać wynik pomnożenia 8 godzin przez liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego przypadających od poniedziałku do piątku,
 • • od uzyskanego wyniku odjąć wynik mnożenia 8 godzin przez liczbę dni świątecznych przypadających w tym okresie rozliczeniowym w innych dniach niż niedziele.
 • Powyższe zasady obliczania wymiaru czasu pracy stosuje się bez względu na systemy czy rozkłady czasu pracy. Przykładowo - wykonywanie pracy we wszystkie dni tygodnia, a więc również w niedziele i święta, nie wpływa na sposób ustalania wymiaru czasu pracy.
czas pracy6
CZAS PRACY
 • W jakim celu pracodawca wprowadza okres rozliczeniowy?
czas pracy7
CZAS PRACY
 • Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?
czas pracy8
CZAS PRACY
 • Praca w godzinach nadliczbowych występuje w trzech sytuacjach:
 • po przekroczeniu przez pracownika dobowej normy czasu pracy
 • po przekroczeniu przez pracownika tygodniowej normy czasu pracy, oraz
 • po przekroczeniu przez pracownika przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy, jeżeli pracownik objęty jest jednym z równoważnych systemów czasu pracy.
 • Aby prawidłowo rozliczyć pracę w godzinach nadliczbowych, należy w pierwszej fazie zająć się weryfikacją przekroczenia dobowej normy czasu pracy albo przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy, jeżeli pracownik objęty jest jednym z równoważnych systemów czasu pracy
czas pracy9
CZAS PRACY

Kiedy dochodzi do przekroczenia dobowej normy czasu pracy ?

czas pracy10
CZAS PRACY
 • A co z problemem tzw. „doby pracowniczej”?. Czy w sytuacji zatrudnienia dwukrotnego w tej samej dobie pojawiają się nadgodziny ?
czas pracy11
CZAS PRACY

Kiedy dochodzi do przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy ?

czas pracy12
CZAS PRACY
 • Czy jest możliwe przekroczenie normy dobowej i tygodniowej w tym samym dniu ?
czas pracy13
CZAS PRACY
 • Jakie są metody rekompensowania pracy godzinach nadliczbowych ?
czas pracy14
CZAS PRACY
 • Czy rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych, wygląda tak samo jak rekompensata pracy w niedziele i święta oraz w dniu wolnym od pracy wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy ?
czas pracy15
CZAS PRACY
 • Czy pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy rozpoczynają swoją pracę w godzinach nadliczbowych „wcześniej” niż pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy?
czas pracy16
CZAS PRACY
 • Ewidencja czasu pracy
 • karta ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym: pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy; w stosunku do pracowników młodocianych pracodawca uwzględnia w ewidencji także czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego,
standard zapt
STANDARD ZAPT
 • Ewidencja czasu pracy
 • Agencja zobowiązana jest uzyskiwać od pracodawcy użytkownika, z wyprzedzeniem,
 • pozwalającym na prawidłowe obliczenie wysokości wynagrodzenia i jego wypłacenie, kartę
 • ewidencji czasu pracy dla każdego zatrudnionego pracownika tymczasowego, w formie
 • uzgodnionej z pracodawcą użytkownikiem.
 • Karta ewidencji czasu pracy obejmuje:
 • a) Pracę w poszczególnych dobach, w tym w niedziele i święta, w porze nocnej, w
 • godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu
 • pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
 • b) Dyżury,
 • c) Urlopy,
 • d) Zwolnienia od pracy,
 • e) Inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności.
 • f) w stosunku do pracowników młodocianych - czas ich pracy przy pracach
 • wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia
 • przez nich przygotowania zawodowego.
 • Na żądanie pracownika APT zobowiązana jest do udostępnienia kart ewidencji czasu pracy i
 • udzielenia wyjaśnień dotyczących tej ewidencji.
 • 10.2
urlopy wypoczynkowe
URLOPY WYPOCZYNKOWE
 • Art. 10. Urlop wypoczynkowy
 • Agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik mogą uzgodnić wykorzystanie przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego, w całości lub w części, w okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego pracodawcy użytkownika, ustalając zarazem tryb udzielenia tego urlopu.
 • Jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje 6 miesięcy lub okres dłuższy, pracodawca użytkownik jest obowiązany umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie w tym okresie urlopu wypoczynkowego, udzielając, w terminie uzgodnionym z tym pracownikiem, czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu temu pracownikowi urlopowi wypoczynkowemu.
urlopy wypoczynkowe1
URLOPY WYPOCZYNKOWE
 • Urlopu wypoczynkowego udziela agencja.

W razie braku uzgodnień pomiędzy agencją a użytkownikiem, pracownik tymczasowy nie może wykorzystać urlopu wypoczynkowego w naturze, jeżeli wykonywał pracę u danego pracodawcy przez okres do 6 miesięcy.

urlopy wypoczynkowe2
URLOPY WYPOCZYNKOWE
 • Art. 17.
 • Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika; urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów.
 • 2. Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi tymczasowemu w dni, które byłyby dla niego dniami pracy, gdyby nie korzystał z tego urlopu. W przypadku określonym w art. 10 ust. 2 do pracownika tymczasowego stosuje się przepisy art. 1672 Kodeksu pracy.
urlopy wypoczynkowe3
URLOPY WYPOCZYNKOWE
 • 3. W razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi tymczasowemu ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część.
 • 4. Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalent pieniężny za jeden dzień tego urlopu ustala się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało.
urlopy wypoczynkowe4
URLOPY WYPOCZYNKOWE
 • Brak wpływu na urlop wypoczynkowy stażu pracy i wykształcenia.
 • W przypadku pozostawania w dyspozycji użytkownika przez okres krótszy niż 1 miesiąc pracownik tymczasowy nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego. Okres ten podlega kumulacji niezależnie od przerw w pracy. Okres miesiąca zgodnie z art.. 114 k. c. wynosi 30 dni.
 • Nie znajdują zastosowania przepisy kodeksu pracy w zakresie proporcjonalności
 • Nie znajdują zastosowania kodeksowe zasady przeliczania dnia urlopowego na godziny.
urlopy wypoczynkowe5
URLOPY WYPOCZYNKOWE
 • Jeżeli pracownik tymczasowy wykorzystał urlop wypoczynkowy u poprzedniego pracodawcy (nieużytkownika) w wymiarze wyższym niż wynikający z zasady proporcjonalności określonej w kodeksie pracy, to za okresy, za które ta nadwyżka przysługuje nie będzie miał prawa do urlopu jako pracownik tymczasowy.
 • Przepis odnosi się do pracodawcy poprzedniego, a nie równoległego.
urlopy wypoczynkowe6
URLOPY WYPOCZYNKOWE
 • Urlop na żądanie
 • Wyłącznie w sytuacji zatrudnienia na okres powyżej 6 miesięcy.
 • Brak prawnej możliwości umówienia się z pracownikiem w zakresie wykorzystania urlopu w okresie trwania następnej umowy o pracę.
standard zapt1
STANDARD ZAPT
 • Urlopy
 • Wymiar urlopu jest uzależniony od czasu pozostawania w dyspozycji jednego lub więcej
 • pracodawców użytkowników i wynosi 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w tej dyspozycji.
 • APT w przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy
 • tymczasowej, zobowiązana jest do wypłacenia pracownikowi tymczasowemu ekwiwalentu pieniężnego.
standard zapt2
STANDARD ZAPT
 • Jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje 6 miesięcy lub więcej, pracownik tymczasowy ma prawo do wykorzystania tego urlopu wypoczynkowego w naturze. W takim przypadku stosuje się także przepis uprawniający do skorzystania z prawa do urlopu ”na żądanie” po miesiącu wykonywania pracy tymczasowej.
standard zapt3
STANDARD ZAPT
 • Jeśli pracownik wykonuje prace tymczasową na podstawie umów krótszych niż 6 miesięcy,
 • prawo do urlopu na żądanie nabywa po przepracowaniu łącznie 6 miesięcy.
 • Zasady oraz tryb udzielenia urlopów pracownikom tymczasowym powinny zostać ustalone pomiędzy APT i pracodawcą użytkownikiem na piśmie i powinny być podane do wiadomości pracownikom tymczasowym.
urlopy wypoczynkowe7
URLOPY WYPOCZYNKOWE
 • Możliwości prawne odwołania i przerwania urlopu wypoczynkowego.