1 / 10

Nekaj definicij

Nekaj definicij. polprevodnik snov po prevodnosti med prevodniki in izolatorji. Polprevodnik prevaja, če z dovedeno energijo presežemo njegov prepovedani pas. signal pojav, ki nosi informacijo o obnašanju sistema impedanca lastnost elementov frekvenčni pas omejujeta f min in f max

schuyler
Download Presentation

Nekaj definicij

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Nekaj definicij • polprevodnik snov po prevodnosti med prevodniki in izolatorji. Polprevodnik prevaja, če z dovedeno energijo presežemo njegov prepovedani pas. • signal pojav, ki nosi informacijo o obnašanju sistema • impedanca lastnost elementov • frekvenčni pas omejujeta fmin in fmax • elektriški filter naprava, ki prepušča določen del frekvenc • integrirano vezje je miniaturen element iz polprevodnega materiala, ki združuje v sebi množico vezij, katera opravljajo vsak svojo funkcijo

  2. u T = 5 s T = 5 s t T = 5 s Frekvenca • Katero nihalo niha z večjo frekvenco?

  3. Elektriški filtri • Vezja • Vhodni in izhodni signal • Elektriški filtri so vezja, ki povzročajo • 1) fazni zamik in • 2) spremembo amplitude (spremembe impedance filtra) • 1) in 2) veljata za določen frekvenčni pas • Napajanje filtrov • pasivni filtri (impedance elementov) • aktivni filtri (fazno ujete zanke - PLL) • Kako imenujemo filter, če je amplituda signala odziva • na eni frekvenci (pasu frekvenc) največja/najmanjša? • če je na nizkih/visokih frekvencah najmanjša/največja?

  4. Elektriški filtri • Digitalni filtri • Vzorčenje (odčitek opazovane veličine, ponavadi s konstantnim časovnim korakom) • Analogno/digitalna predtvorba (A/D) • obdelava • Digitalno/analogna pretvorba (D/A) • Obdelava vhodnega signala v realnem času • Na izhodu D/A pretvornika se pojavi signal, preden na vhodu vzorčimo naslednjič • Naknadna obdelava

  5. A: Zaporedna vezava R in C B: Zaporedna vezava C in R (elementa R in C zamenjamo) I Dva preprosta primera pasivnih filtrov • Za vsako frekvenco • Določimo tok I • Določimo napetost Uizh • Za vsako vezavo posebej določimo potek Uizh (f) in vrsto filtra

  6. Na kondenzatorju se tok pojavi pred napetostjo (tok prehiteva napetost) Na uporu se tok pojavi skupaj z napetostjo (tok je v fazi z napetostjo) i C e KONDENZATOR UPOR φ=90º φ = 0º Fazni kot φ z vektorji (kazalci) !!! dolžine vektorjev so vrednosti konica-nič (polovica konica-dno)

  7. R Z φ XC A: tok I pri f1 : zaporedna vezava R in C • Uvh= 440V, R = 90Ω, C = 3μF, f1 = 60Hz

  8. A: tok I pri f2 : zaporedna vezava R in C • Uvh= 440V, R = 90Ω, C = 3μF, f2 = 1000Hz R φ XC Z

  9. Še za ostale frekvence… • za vezje A izračunamo uizh pri vseh frekvencah od 1 do 10 kHz • za vezje B izračunamo uizh pri vseh frekvencah od 1 do 10 kHz • obstaja lomna frekvenca filtra vezave RC, pri kateri moč na izhodnem elementu pade na polovico, napetosti na obeh elementih R in C pa sta pri flomna enaki • ČE želimo lomno frekvenco pri 100 Hz, R pa ostane enak, mora C znašati:

  10. Vpliv lomne frekvence na potek izhodne napetosti 438 V (A) nizkoprepustni 224 V (B) visokoprepustni

More Related