Disseny del pla d’avaluació d’aprenentatges d’una acció formativa - PowerPoint PPT Presentation

scarlet-jarvis
disseny del pla d avaluaci d aprenentatges d una acci formativa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Disseny del pla d’avaluació d’aprenentatges d’una acció formativa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Disseny del pla d’avaluació d’aprenentatges d’una acció formativa

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
Disseny del pla d’avaluació d’aprenentatges d’una acció formativa
101 Views
Download Presentation

Disseny del pla d’avaluació d’aprenentatges d’una acció formativa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Disseny del pla d’avaluació d’aprenentatges d’una acció formativa Helena Deulofeu, Núria Durán, Paula Martínez, Maria Munzó i Daniel Palini

  2. Moment de l’avaluació, Quan? • 1.Al final de cada bloc, (Alumnes i formadors). • 2.Avaluació final (comiat del grup) Primer dissabte després d’haver acabat el curs.

  3. La finalitat de l’avaluació d’aprenentatges, PER A QUÉ? • saber si les coses van com volem que vagin. • si complim amb les expectatives dels alumnes. • si hi ha coses que no funcionen i s’han de canviar o reorientar (adaptar les sessions, flexibilitat). • si els hi ha sigut útil. • si el podrem repetir • com el podem millorar.

  4. Els objectes d’avaluació i els indicadors, QUÈ? • Competències • Conceptes • Habilitats • Actituds

  5. Els instruments que proposem per avaluar els aprenentatges, AMB QUÈ? • Tutoria mixta; pautes establertes (ítems determinats), a la vegada serà oberta a les opinions dels alumnes donant prioritat a aquesta opció. • Reunió educadors; ítems que volem avaluar i basant-nos sobretot en el que ens han dit els alumnes. Per modificar i adaptar. • Avaluació final: observacional  resoldre el cas, utilitzar els aliments més adequats i fer-ho en el temps adequat.

  6. Els agents d’avaluació: avaluadors i fonts d’informació, QUI/A QUI? • Avaluadors els alumnes i educadors/formadors. • A qui? “tothom avalua i és avaluat”. • Els alumnes • Els formadors • Les estratègies que hem utilitzat

  7. Gràcies per la vostaatenció! Helena Deulofeu, Núria Durán, Paula Martínez, Maria Munzó i Daniel Palini