slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DOTE Web Design Company PowerPoint Presentation
Download Presentation
DOTE Web Design Company

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 2
Download Presentation

DOTE Web Design Company - PowerPoint PPT Presentation

sayme6666
70 Views
Download Presentation

DOTE Web Design Company

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. P. 2016 INTRODUCTION DOTE is a professional company specializing in the provision of service website design with the mission to bring websites into wide use in the operation of companies, stores and organizations. The main services: website design, online marketing, SEO, domain name registration, server hosting … The development technologies: .Net 4, SQL Server 2012, Photoshop CC, HTML 5, CSS 3 … The design standard: W3C The model of modern, economic and orderly management organization helps customers happy from direct and rapid services. "Do not stop working for the rights of our customers and through which we always find benefits” is the leading principle of our company. We wish customers are always satisfied when using our services. Respect, DOTE Web Design Company Dai Vi, Tien Du 220000 Viet Nam Tel: (241) 384-7118 1

  2. P. 2016 GIỚI THIỆU DOTE là công ty chuyên nghiệphoạt động trong lĩnh vựccung cấp dịch vụ thiết kế websitevới sứ mệnhđưa website vào ứng dụng rộng rãi trong hoạt động của các công ty, cửa hàng và tổ chức. Dịch vụ chính: thiếtkế website, online marketing, SEO, tên miền, lưu trữ … Công nghệ phát triển: .Net 4, SQL Server 2012, Photoshop CC, HTML 5, CSS 3 … Tiêu chuẩn thiết kế: W3C Mô hình tổ chức quản lý hiện đại, kinh tế, trật tự giúp khách hàng hạnh phúc từ các dịch vụ phục vụ trực tiếp và nhanh chóng. "Không ngừng làm việc vì quyền lợi của khách hàng, chúng tôi luôn thấy có lợi thông qua đấy" chính là nguyên tắc hoạt động hàng đầu của công ty. Chúc Qúy khách hàng luôn hài lòng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trân trọng, Công ty thiết kế web DOTE Đại Vi, Tiên Du 220000 Việt Nam Tel: (241) 384-7118 2