Pályázati lehetőségek a Sárréten – Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) - PowerPoint PPT Presentation

sawyer-stephens
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pályázati lehetőségek a Sárréten – Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pályázati lehetőségek a Sárréten – Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Pályázati lehetőségek a Sárréten – Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)
63 Views
Download Presentation

Pályázati lehetőségek a Sárréten – Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pályázati lehetőségek a Sárréten – Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP)

 2. Az ÉAOP hosszú távú átfogó célja • Az Észak-alföldi régió természeti és társadalmi értékeire, településhálózati sajátosságaira építve, a regionális versenyképesség erősítése, valamint a régión belüli területi különbségek csökkentése. • A 2007-2013 közötti programozási időszakban reális célként a fejlettségi differenciák növekedésének megállítása fogalmazható meg. Ennek megfelelően, jelen program stratégiai célkitűzése az Észak-alföldi régió leszakadásának megállítása, azaz a régiónak az országos növekedési pályán való tartása, annak érdekében, hogy a későbbiekben elindulhasson egy felzárkózási folyamat.

 3. AZ ÉAOP prioritásai • 1. Regionális gazdaságfejlesztés • 2. Közlekedésfejlesztés • 3. Turizmusfejlesztés • 4. Humán infrastruktúra fejlesztése • 5. Város- és Térségfejlesztés

 4. Az ÉAOP jelenleg pályázható kiírásai

 5. ÉAOP-2008-5.1.3 -A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése • A konstrukció célja a régió hátrányos helyzetű (pl. romák, fogyatékossággal élők, megváltozott munkaképességűek, GYED-ről, GYES-ről visszatérők, 40 év feletti álláskeresők, iskolarendszerű oktatásból lemorzsolódott 26 év alatti fiatalok, tartósan munka nélkül lévők, gyermekvédelmi intézményekben felnőtt fiatalok, börtönből szabadulók stb.) lakosai számára, alapszabályuk szerint szolgáltatást nyújtó civil szervezetek infrastrukturális hátterének fejlesztése. • Pályázat benyújtására önállóan is jogosult szervezetek: • Non-profit szervezetek: egyesületek, alapítványok, egyéb jogi személyiségű non-profit szervezetek • 2009. január 1-ig közhasznú társaságok, • egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek, • belföldi, Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások közül kizárólag: az átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövő non-profit gazdasági társaságok.

 6. ÉAOP-2008-5.1.3 - A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése • Támogatás mértéke: • az elszámolható összköltségmax. 90 %-a • Támogatás minimum összege: 5 000 000.- HUF • Támogatás maximum összege: 80 000 000.- HUF • Amennyiben a pályázó utolsó lezárt mérlegének főösszege: • - nem éri el a 20 millió Ft-ot, akkor a megpályázható támogatás összege nem • haladhatja meg a 40 millió Ft-ot, • - 20 millió Ft és 40 millió Ft közé esik, akkor a megpályázható támogatás • összege nem haladhatja meg a 60 millió Ft-ot, • meghaladja a 40 millió Ft-ot, akkor lehetőség van 80 millió Ft támogatásra. • Fejlesztést az Észak-alföldi régióban lehet végrehajtani! • Beadási határidő: 2008.06.30

 7. ÉAOP-2007-4.1.2. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése • Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése • Kedvezményezettek köre: • helyi önkormányzatok • önkormányzati társulások • helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek • egyházak, non-profit szervezetek (kivéve a 2007. július 1. napját követően alapított nonprofit gazdasági társaságok) • Beadási határidő: 2008.06.23.

 8. ÉAOP-2007-4.1.2. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése • Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése • Támogatás mértéke: max. 95% • Támogatás minimum összege: 4 500 000.- HUF • Támogatás maximum összege: 800 000 000.- HUF • A konstrukció célja, hogy a régió kistérségeiben minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények közszolgáltatásai. • „A” komponens – Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása. • „B” komponens - Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelők fejlesztése.

 9. ÉAOP-2008-4.1.3. - Szociális alapszolgáltatások fejlesztése • „A” komponens - Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására • Kedvezményezettek köre: • A szociális alapszolgáltatást (kivéve tanya- és falugondnoki szolgálat), illetve gyermekjóléti alapellátást (kivéve az átmeneti ellátások és bölcsőde) nyújtó intézmények fenntartói vagy önkormányzati fejlesztési társulások, és többcélú kistérségi társulások, mint a feladatot ellátó társulás. • Támogatás mértéke:max.90% • Támogatás minimum összege:4 500 000.- HUF • Támogatás maximum összege:50 000 000.- HUF • Beadási határidő: 2008.07.31.

 10. ÉAOP-2007-5.1.1/A. Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció • Támogatás célja:a városok leromlott vagy leszakadó városrészeinek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása. • Kedvezményezettek köre: a régió 10.000 fő állandó népesség fölötti, városi rangú települési önkormányzatai, kivéve a megyei jogú városok önkormányzatai. • Támogatás mértéke (%):50, max. 85 • Támogatás minimum összege:250 millió HUF • Támogatás maximum összege:1 milliárd HUF • Támogatható projektek száma:2

 11. ÉAOP-2007-5.1.1/D. Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések • Támogatás célja:az akcióterületek által érintett településrészek fizikai megújítása és a társadalmi kohézió együttes erősítése, új, települési és kistérségi szintű, gazdasági, közösségi, közigazgatási és szociális funkciók megjelenése, a meglévő funkciók megerősítése, ezáltal a leromlott vagy leszakadó városrészek bekapcsolása a város fejlődésébe. • Kedvezményezettek köre: a régió városi rangú települési önkormányzatai, kivéve a megyei jogú városok. • Támogatás mértéke:max. 85% • Támogatás minimum összege:250 millió HUF • Támogatás maximum összege:1 milliárd HUF • Támogatható projektek száma:5

 12. ÉAOP -2008/1.1.2./A - Klasztermenedzsment szervezetek létrehozása, megerősítése • Támogatás célja:• Előmozdítsa a vállalkozások, oktatási és K+F intézmények, valamint helyi gazdasági szereplők közötti, iparági klaszter formában megvalósuló együttműködést. - húzóágazati, szoros együttműködést felmutató klaszterek („fejlődő klaszterek.”),- a még kialakulóban lévő stratégiaivá fejlődő klaszter-kezdeményezések, illetve nem húzóágazatban, de lokális fejlődési csomópontokban már működő vállalati hálózatok között („induló klaszterek”);• a térség felsőoktatási intézményei és a klaszter tagjai között egy partneri viszonyon alapuló, hálózati szerveződésű együttműködés jöjjön létre, amely kiszolgálja az adott ágazat gazdasági szereplőinek igényeit és helyi válaszokat ad a gazdaság kihívásaira.

 13. ÉAOP -2008/1.1.2./A - Klasztermenedzsment szervezetek létrehozása, megerősítése • Kedvezményezettek köre: • • gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, szövetkezetek • • egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, • • alapítványok, • • kutató intézetek, oktatási intézmények. • Támogatás mértéke: • 50%, de minimis támogatás esetén 80% • Támogatás minimum összege: 5 000 000.- HUF,fejlődő klaszterek esetében minimum 10 000 000 HUF • Támogatás maximum összege: 45 000 000fejlődő klaszterek esetében 100 000 000 .- HUF • Támogatható projektek száma: 10 - 12

 14. Várható ÉAOP kiírás(ok) a közeljövőben • Turizmus, 2008.július első fele • ÉAOP 2.1.3. Desztináció-menedzsment fejlesztés • A várható keretösszeg 0,63 Mrd Ft, kétfordulós • A jól működő turizmus feltételeként egy régiós, ill. országos szinten egységes, egymással összehangolt szervezeti rendszer kialakítása, a helyi és a térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozásával és tevékenységük támogatásával. • Egy olyan régiónként egységes keretek között kialakítandó, alulról épülő szervezeti rendszer létrehozására és tevékenységének támogatására kerül sor, amely a vállalkozások, önkormányzatok, szakmai és civil szervezetek együttműködésével képes a turisztikai desztinációt érintő alábbi legfontosabb feladatcsoportok koordinált ellátására: • − Turisztikai termékfejlesztés/projektmenedzsment • − Turisztikai információs rendszer működtetése • Marketing kommunikációs kampányok tervezése (összehangolása, együttműködés) és gyakorlati megvalósítása, képzés.

 15. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! • Marján László • KKH kistérségi koordinátor • Püspökladányi kistérség • Tel: (30) 4761-362 • E-mail: laszlo.marjan@eszakalfold.hu • E-mail: laszlo.marjan@umpont.hu • A ROP KSZ elérhetőségei: • Email: ropinfo@eszakalfold.hu • Telefon: 52/501-000