Křesťanství - PowerPoint PPT Presentation

k es anstv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Křesťanství PowerPoint Presentation
Download Presentation
Křesťanství

play fullscreen
1 / 15
Křesťanství
106 Views
Download Presentation
sawyer-simon
Download Presentation

Křesťanství

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Křesťanství Kratochvilová Adéla

 2. Historie • vznik asi ve 4. desetiletí n.l. v Palestině • návaznost na judaismus • první křesťanské centrum byl Jeruzalém • Ježíš Kristus = bůh křesťanské víry • náš letopočet se odvíjí od narození Ježíše Krista • Kristus=Christos=Mesiáš=vykupitel(spasitel) nebo také duchovní vůdce(podle Pavla) • poselství Ježíšova:miluj boha svého,bližního svého i svého nepřítele celým svým srdcem • křesťanství nedělá žádné rozdíly, pouze křest, který je pojí, je jakousi symbolickou očistou

 3. v čele křesťanských obcí stáli kněží, nad obcemi měli dohled biskupové • první biskup byl podle legendy apoštol Petr • radostná zvěst o Ježíšovi= evangelium šířená Pavlem,který křesťanství šířil do Středomoří, Egypta, severní Afriky a doFrancie • Jidášova zrada= počátek (v 60. letech 1. století) tvrdého pronásledování křesťanů, které skončilo až vydáním ediktu Milánského,který prohlašoval křesťanství za svobodné náboženství (po nástupu Konstantina na trůn, v roce 313) • velké východo-západní schizma

 4. Dělení • Západořímská církev ( = římskokatolická ) - katolíci, uznávají papeže • Východořímská ( = řeckokatolická ) - pravoslavní, uznávají řeckého patriarchu A – protestantská církev B – římskokatolická církev

 5. Křesťanství • monoteistické náboženství, které odvozuje svůj původ od učení Ježíše Krista • za mesiáše považují Ježíše • křesťané pocházejí z různých národů • převzalo Starý zákon (judaismus) a přidalo Nový zákon

 6. Starý zákon - delší a starší část Bible - protestantství uznává 39 samostatných knih, katolická církev 46 spisů - 4 části : 1. 5 knih Mojžíšových 2. historický spisy 3. mudroslovné knihy 4. prorocké knihy - Nejstarší texty pocházejí z předmonarchického izraelského období, tj. snad před rokem 1000 př. Kristem

 7. Nový zákon - označení druhé části Bible. Obsahuje 27 knih, jež se všechny přímo či nepřímo týkají osoby Ježíše Krista. - posvátný spis, který tvoří tyto části : 1. Evangelia 2. Skutky Apoštolů 3. Epištoly 4. Apokalypsa ( = zjevení Janovo) - všechny knihy Nového zákona byly psány řecky a vznikly v 1.století n. l.

 8. Křesťanství • monoteistické náboženství, které odvozuje svůj původ od učení Ježíše Krista • za mesiáše považují Ježíše • křesťané pocházejí z různých národů • převzalo Starý zákon (judaismus) a přidalo Nový zákon • velikonoce jsou oslavou vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých (po jeho smrti na kříži) • synagogální podoba bohoslužby v kostelech a farnostech • užívání kadidla při slavnostních bohoslužbách • užívání společných biblických textů, zvláště žalmů • užívání zpěvu a hymnů při modlitbě • shodné užívání určitých hebrejských slov při modlitbě: amen, aleluja, hosana

 9. základ křesťanské nauky tvoří: - Boží láska a lidská odpověď na tuto lásku v podobě lásky k Bohu, k druhým lidem a k sobě. - Bůh se stal v Ježíši z Nazareta člověkem (vtělení), který byl ukřižován a vzkříšen z mrtvých, a tak člověka vysvobodil z otroctví hříchu a smrti k životu. • Existuje jediný Bůh, Bůh je TROJJEDINÝ - Otec (Stvořitel), Syn (Ježíš Kristus) a Duch svatý • Křesťanské Písmo svaté (bible) • Křesťanská etika • Symboly – kříž a ryba • K největším skupinám křesťanství patří katolická církev, pravoslavné církve a protestantské církve.

 10. Bible ( = Písmo svaté, slovo Boží, kniha knih ) - 2 části : Starý zákon + Nový zákon - Slovo „bible“ pochází z řeckého neutra (biblion), které označuje papyrový svitek. - Ve 14. století vznikají nejstarší české překlady – např. Bible leskovecko-drážďanská (1360) či Bible olomoucká a Bible třeboňská. - Nejvýznamnějším a nejznámějším českým překladem je Bible kralická. - Ve 20. století se objevují např. překlady Hejčlův, Colův, Žilkův, Petrů a další.

 11. Křesťanská etika - popisuje požadavky, podle nichž se má řídit křesťan. - vyžaduje, aby věřící žil v míru s ostatními lidmi a soucítil s trpícími. - Desatero : 1.Já jsem pán, tvůj Bůh 2.Nebudeš mít jiné Bohy mimo mě 3.Pomni, abys den sváteční světil 4.Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi 5.Nezabiješ8.Nepromluvíš křivého svědectví 6.Nesesmilníš9.Nepožádáš manželky bližního svého 7.Nepokradeš10.Nepožádáš statku bližního svého

 12. Římskokatolická církev • se vyznačuje latinským obřadem a plným společenstvím s římským biskupem (papežem) • Bůh je jeden a je nejvýš spravedlivý • existují tři božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý • lidská duše je nesmrtelná • k lidské spáse je nezbytně zapotřebí milosti Boží • uznává 7 svátostí – křest, biřmování, manželství, svátost smíření, mše, kněžství, svátost posledního pomazání • středem života církve je liturgie (součástí je breviář)

 13. Pravoslavná církev • východní církev nemá papeže • titulární hlava církve je Konstantinopolský patriarcha • kněží nemusí žít v celibátu • pravoslavní věřící se modlí doma i v kostele(ve stoje) • obsah evangelia je předáván tak, aby působil na všechny smysly:zpěvem, rozdávání požehnaného chleba, vůně kadidla, světla, barevná liturgická roucha , ikony • náboženské služby vykonávají kněží, těm pomáhají jáhnové a diakoni • svátky : Velikonoce, Epifanie, Vánoce, Proměnění Páně

 14. Protestantství • nejvyšší autorita je Bible • nejspolehlivější cesta k Bohu je její studium • tvorba nesčetných sekt • podle nich, to, co člověk vyznává (bude vyznávat) musí zasáhnout jeho srdce a proměnit jeho pohled na život, jinak je to pouhá fráze • jako protestantské se označují reformované, též evangelické církve • Martin Luther • Jan Kalvín

 15. Jedním z nejdůležitějších trendů v současném křesťanství je ekumenismus (spolupráci mezi jednotlivými církvemi).