pertikaian wilayah asia timur ayea2330 tajuk perkembangan pertikaian takeshima tokdo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PERTIKAIAN WILAYAH ASIA TIMUR AYEA2330 Tajuk : Perkembangan Pertikaian Takeshima / Tokdo PowerPoint Presentation
Download Presentation
PERTIKAIAN WILAYAH ASIA TIMUR AYEA2330 Tajuk : Perkembangan Pertikaian Takeshima / Tokdo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

PERTIKAIAN WILAYAH ASIA TIMUR AYEA2330 Tajuk : Perkembangan Pertikaian Takeshima / Tokdo - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

PERTIKAIAN WILAYAH ASIA TIMUR AYEA2330 Tajuk : Perkembangan Pertikaian Takeshima / Tokdo. Disediakan oleh : 1) Nor Syaifa Binti Mahtar 2) Siti Sakinah Binti Abdul Rahim Tutor: En Mohd Ikbal bin Mohd Huda. OBJEKTIF.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PERTIKAIAN WILAYAH ASIA TIMUR AYEA2330 Tajuk : Perkembangan Pertikaian Takeshima / Tokdo' - sawyer-holcomb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pertikaian wilayah asia timur ayea2330 tajuk perkembangan pertikaian takeshima tokdo

PERTIKAIAN WILAYAH ASIA TIMUR AYEA2330Tajuk:PerkembanganPertikaianTakeshima/ Tokdo

Disediakanoleh:

1) Nor SyaifaBintiMahtar

2) SitiSakinahBinti Abdul Rahim

Tutor: En MohdIkbal bin Mohd Huda

objektif
OBJEKTIF
 • Untukmengetahuisebab- sebabberlakunyapertikaianTakeshima/ Tokdoantara Korea Selatan danJepun.
 • Untukmengetahuiciri- cirifizikaldangeografiKepulauanTakeshima/ Tokdo.
 • UntukmengetahuibagaimananamaKepulauanBatu Liancourt bertukarmenjadiTakeshima/ Tokdo.
 • Untukmengetahuibilabermulanyapertikaianinidankronologipertikaian.
 • Untukmengetahuiadakahterdapatusaha yang dilakukanolehkedua- duabelahpihakuntukberdamaidanadakahiaberjaya.
 • Untukmengetahuihujah-hujahKorea keataspemilikanPulauDokdo.
pengenalan
PENGENALAN
 • PulauDokdomenjadiperebutanantara Korea danJepunadalahkerana status pemilikannya.
 • Kedua-duanegaratersebutmenuntutpemilikankeatasPulauDokdoberdasarkanhubungangeografidansejarah.
 • PertikaiankeataskepulauanDokdotelahbermulapada 1905 apabilaJepunmengeluarkantuduhanbahawaRepublik Korea (ROK) telahmencerobohKepualauanDokdo/Takeshimadanmenjalankankegiatan di sana.
 • Pada 14 Julai 2008 JepunmengumumkanKepulauanDokdo(dipanggilsebagaiTakeshimaolehJepun) adalahkepunyaanmereka.
 • KepulauanDokdotelahditadbirdandiusahakandenganefektifnyaoleh ROK sejaktahun 1953 lagi. Merekatelahmelantik 45 pengawalpantaidan 3 penjagaawamuntukmentadbirataumenguruskanKepulauanDokdo, dantuntutan yang dibuatolehJepunmenyebabkanberlakunyaketeganganantaraduabuahnegaratersebut.
kronologi peristiwa
KRONOLOGI PERISTIWA
 • Sebelum1904-Korea telahmenandatanganiperjanjiandenganJepun.
  • Segalaurusandiplomatikdiletakkan di bawahJepundan Korea sebagaijaminanuntukmemberikanwilayahnyakepadaJepunsebagaikeperluanperang.
 • Tahun 1905- JepuntelahmeletakkanDokdosebagaisebahagiandaripadawilayahnyasecaratidaksahuntukdijadikantempatstrategikketenteraansemasaPerangRusia-Jepun (Februari 1904-September 1905).
  • JepuntelahmemasukkanwilayahDokdokedalamkedaulatannyamelaluiprefektur Shimane padatanggal 22 Februari 1905.
  • DikatakanPulauDokdopadaawalnyamerupakansatu ‘independent island’ yang dinamakamUssankuktelahbersatudengan Korea Selatan padaDinastiSilla 512 M.
 • 12 Januari 1953- Korea Selatan mentadbirpulautersebut.Korea Selatan mengirimtenterauntukmendudukiBatuLincourt. Pertikaiansenjataberlakuantaratentera Korea Selatan danJepang.
slide7

Ada jugatuntutandaripadanelayanJepun yang berasaldari Oki menuntutsupayadiberikanhak-hakeksklusifuntukpencarianikan.

  • Merekacubauntukmenyampaikanpermohonankepadapemerintahan Korea untukaktivititersebuttetapiditolak. Para nelayanmendesakpemerintahJepununtukmengesahkan status pulauitusehinggamuncultindakan-tindakanproaktifdariJepun.
 • Tahun 1954- JepunmencadangkanisutersebutdirujukankepadaMahkamahKeadilanAntarabangsa.
  • Korea Selatan menolakkeranamempercayaibahawaBatu Liancourt adalahwilayah Korea Selatan yang tidakbolehdisangkallagi. Olehitu, tiadarundingandiplomatikataupenyelesaiankehakiman yang perluditanganiantara Korea Selatan danJepun.
 • Tahun 1965- Masalahpertikaiankepulauanantara Korea Selatan danJepunredaseketika.
 • Tahun 1985- PerdanaMenteri Yasuhiro Nakasone melakukankunjunganrasmisejakperang.
slide8

Tahun 2005- DewanPrefektur Shimane mengesahkanbahawakepulauanitumerupakanbahagianwilayahShimane. DemonstrasirakyatKorea Selatan telahberlaku.

 • Tahun2008- JepunmemperkuatkantuntutannyakeatasPulauDokdodenganmemasukkankepulauanDokdokedalambukukukurikulumpendidikansekolahmenengahJepundenganmenyatakanbahawaPulauDokdokepunyaanmereka. Manakala Korea Selatan mendakwaPulauDokdomerupakanhakmerekaberdasarkansejarahdokumentasipemerintah Korea.
slide9

Tahun 2012- PerdanaMenteriJepun Yoshihiko Noda mengusulkanbahawasengketawilayahitudibawakeMahkamahKeadilanAntarabangsa.

  • Melaluisepucuksurat.
  • MarahdengankunjunganPresiden Korea Selatan, Lee Myung-bakkekepulauantersebut.
  • Korea selatanmenolakdenganmenghantarseorang diplomat KementerianLuarNegeriJepundi Tokyo untukmengembalikan nota tersebuttetapitidakberjaya.
  • Mengirimkembali nota melalui pos.
slide10

KEPENTINGAN PULAU DOKDO

 • Kepentinganekonomi
 • Tempatstrategikketenteraan

Perebutankuasa

hujah hujah korea ke atas pemilikan pulau dokdo
HUJAH- HUJAH KOREA KE ATAS PEMILIKAN PULAU DOKDO

1)KepulauanDokdobolehdilihatdariPulauUlleungdo.

 • DokdodanUlleungdobolehdilihatantarasatusama lain.
 • TetapiPulauDokdotidakbolehdilihatdarimana-manakepulauanJepun.
slide12

2) Orang Korea telah lama menghuni Pulau Ulleungdo iaitu sejak dari zaman prasejarah.

 • Terbuktiapabilaadanyaartifaksejarahtandakewujudanorang Korea sejakzamanprimitiflagi.
 • DokdomerupakansebahagiandariPulauUlluengdo.
 • Beranggapanbahawa orang UlleungdobelayarkeDokdo.
slide13

3) KerajaanSillatelahmenawandanmenjadikanUsan-guksebagaisebahagiandari Korea.

 • Usan-gukmerujukkepadadaerahataukawasan yang meliputiPulauUllungdodanPulauDokdo.
 • Peristiwainidikatakantertulisdalambukusejarah lama Korea iaitubukuSejarahTigaKerajaan.
slide14

4) DokdomerupakansalahsatuwilayahUsan-guk.

 • MelaluipenaklukanUsan-guk, makaPulauDokdosecaraautomatiknyamenjadikawasandibawahpentadbirankerajaanSilla.
 • Tercatatdalamsejarah Korea lama seperti “SejongShillokJiriji” 1454.
slide15

5) EkspedisirasmikeDokdopadatahun 1476.

 • Kerajaan Korea dikatakantelahmelakukanekspedisirasmi.
 • Dalamcatatanbertulis Korea turutmenyebutDokdosebagaiSambongdo.
slide16

6) Buku-bukusejarah Korea yang lama telahmembuktikanbahawaDokdosebahagiandariUsan-guk.

 • Beberapabuahbukusejarah Korea lama menyebutdenganjelasbahawaDokdoadalahwilayahmilikan Korea.
 • Antaranya: Border History yang ditulisolehGyeong-Jun Shin. Bukutersebutmenerangkanmengenaisempadan Korea.
 • Terdapatjugabuku lain sepertiMangiYoram (1808), Revised Encyclopedia of Record (1907).
 • Ahn Yong Bok Incident (1696) jugamemperlihatkanperlaksanaakuasaeksekutif yang dimilikioleh Korea keatasDokdo.
slide17

7) Peta lama JepunsendiritelahmenunjukkanDokdosebagaiwilayahmilik Korea.

 • Kesemuapeta yang dikeluarkanolehJepunsebelumabad ke-18 menunjukkankedudukanDokdo.
 • DokdodiletakkanberhampirandengankepulauanUlleungdodandigariskansebagaiwilayahmilikan Korea.
slide18

ProsespnyelesaianpersengketaankeatasPulauDokdodapatdilakukanmelaluiprosesperundingan.ProsespnyelesaianpersengketaankeatasPulauDokdodapatdilakukanmelaluiprosesperundingan.

 • Namun Korea Selatan menganggapJepuntelahmelakukanpenyimpangansejarah.
 • Korea menfokuskanterhadappengumpulandokumentasiataubukti-buktiberupapeta-petapemilikanwilayah Korea Selatan.
kesimpulan
KESIMPULAN
 • Sehinggakini, perebutanPulauDokdoantara Korea danJepunmasihlagitidakdapatdiselesaikan.
 • Status pemilikanmengenaiPulauDokdomasihlagitidakdapatdisahkanmiliksiapa.
 • Walaubagaimanapun, jikadinilaidarisituasikekuasaandankemajuan Korea lebihberhakkeataskedaulatanKepulauanDokdo.
 • Kedua-duanegaraperlumelakukanrundinganmengenaibatas-bataswilayahnegara.
slide20

RUJUKAN

 • Reuters ( 2012, Ogos 12). JepunKemukake ICJ. Utusan Malaysia. Retrieved 23 Mac 2013, from http://www.utusan.com.my/utusan/Luar_Negara/20120812/lu_02/Jepun-kemuka-ke-ICJ
 • Nurullah, A., & Haris, M. N. (2012). SituasiMemanasdi Asia Timur. Jurnal Nasional,6. Retrieved 23 Mac 2013, from http://www.jurnas.com/halaman/6/2012-09-07/220344
 • China Radio Internationl. (2012). Pertikaian Wilayah JejaskanSeriusHubunganJepun- Republik Korea. Beijing, China. Retrieved 23 Mac 2013, from http://malay.cri.cn/601/2012/08/24/26s133753.htm
 • ABC Radio Australia. (2012). SengketaPulau Korea Selatan- JepangMemanas. Retrieved 23 Mac 2013, from http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2012-08-24/sengketa-pulau-korea-selatanjepang-memanas/1005028
 • https://sites.google.com/site/byeongjupark/articles/why-is-dokdo-a-korean-island-and-takeshima-a-fiction-1 retrieved 28 Mac 2013.
 • Dokdo: Historical Appraisal and International Justice edited by:Seokwoo lee and HeeEun Lee.