urz d marsza kowski wojew dztwa pomorskiego departament program w rozwoju obszar w wiejskich n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich PowerPoint Presentation
Download Presentation
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - PowerPoint PPT Presentation


  • 103 Views
  • Uploaded on

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podstawowe usługi dla gospodarki. Rozporządzenie z dnia 1 lipca 2011 r. wprowadziło dodatkowy zakres dla Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
urz d marsza kowski wojew dztwa pomorskiego departament program w rozwoju obszar w wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoDepartament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
podstawowe us ugi dla gospodarki

Podstawowe usługi dla gospodarki

Rozporządzenie z dnia 1 lipca 2011 r. wprowadziło dodatkowy

zakres dla Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i

ludności wiejskiej” PROW 2007 – 2013, w ramach którego można

realizowaćprojekty polegające na modernizacji i budowie targowisk.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 23 lipca 2011.r

(Dz. U. Nr 142, poz. 833).

slide3

Z danych GUS za rok 2010 wynika, że w kraju funkcjonuje 2260

targowisk stałych oraz 7073 targowisk sezonowych.

W ramach targowisk stałych sprzedażrealizowana jest w 108 000

punktach drobnodetalicznych, z których 71 700 otwartych jest codziennie.

slide4

Korzyści z inwestowania w rozwój targowisk:

1. Stworzenie warunków do sprzedaży bezpośredniej. Najkrótsza droga pomiędzy

producentem a odbiorca końcowym (brak pośredników, brak kosztów pośrednich,

możliwość kupna zawsze świeżych produktów).

2. Tworzenie więzi handlowych – odbiorca w prosty sposób może kontrolować

pochodzenie towaru.

3. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości (lokalne centra zbytu skupiają wokół

siebie inne rodzaje aktywności gospodarczej).

4. Bliskość rynku zbytu dla producenta.

5. Tworzenie miejsc pracy – obsługa targowiska.

6. Bezpośrednia konkurencja wymusi poprawę jakości produkowanych towarów.

7. Podtrzymanie tradycji kupieckich.

dost pne rodki dla wojew dztwa pomorskiego

Dostępne środki dla Województwa Pomorskiego

Dostępne środki

2 806 750 Euro - 10 862 122,50 Zł

slide7

Podmiotem wdrażającym Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie dotyczącym budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowisk stałych jest samorząd województwa.

Zarząd Województwa Pomorskiego ustalił termin naboru wniosków o przyznanie pomocy dla targowisk od26 marca 2012 r. do 21 maja 2012 r.

slide8

Beneficjenci:

• Gmina,

• Związki międzygminne,

Pomocy udziela sięna realizacje projektów w zakresie:

• wykonania targowiska,

• odbudowy,

• rozbudowy,

• nadbudowy istniejącego targowiska,

• przebudowy lub remontu targowiska,

• wyposażenia targowiska.

slide9

Kryteria dostępu:

Pomoc może byćprzyznana na projekt:

1) realizowany w miejscowości liczącej nie więcej niż 50 tys. mieszkańców,

2) nie wykazujący charakteru komercyjnego,

3) spełniający wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które maja zastosowanie do projektu.

slide10

Kryteria oceny punktowej wniosków:

• Jeżeli wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej

realizacji wynosi nie więcej ni50% kosztów kwalifikowalnych - 2 punkty.

• Kryterium regionalne - maksymalnie 2 punkty;

• Jeżeli planowana operacja dotyczy przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego – 2 punkty;

(w przypadku budowy nowego targowiska beneficjent nie otrzymuje punktów)

UWAGA: Operacjom polegającym na budowie, przebudowie, remoncie lub

wyposażenia targowiska stałego nie przyznaje się punktów na podstawie

kryterium bezrobocia.

UWAGA: Operacjom polegającym na budowie, przebudowie, remoncie lub wyposażenia targowiska stałego nie przyznaje się punktów na podstawie kryterium dochodu podatkowego gminy.

slide11

W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności przyznania pomocy decyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca.

W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina złożenia wopp.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest związek międzygminny, wartość gminy przypadającego na 1 mieszkańca ustala się dla gminy, w której jest planowana realizacja operacji

kryterium regionalne

Kryterium regionalne

Operacja realizowana jest w gminie na terenie której znajduje się Park Narodowy, i/albo Park Krajobrazowy, i/albo Rezerwat Przyrody, i/albo Obszar Chronionego Krajobrazu, i/albo Obszar Natura 2000;(weryfikacja na podstawie oświadczenia)

Targowisko, którego dotyczy operacja otwarte będzie co najmniej przez 3 dni w tygodniu; (weryfikacja na podstawie zatwierdzonego przez właściwy organ, Regulaminu Targowiska)

kryterium regionalne1

Kryterium regionalne

sposób przyznawania punktów operacjom:

2 punkty przyznawane będą operacjom spełniającym dwa warunki;

1 punkt przyznawany będzie operacjom spełniającym jeden warunek

0 punktów przyznawane będzie operacjom nie spełniającym żadnego warunku

forma i wysoko pomocy

Forma i wysokośćpomocy

Wysokość pomocy - 1 mln złotych na gminę, w okresie realizacji PROW 2007 – 2013.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części, związanych z realizacja operacji, kosztów budowy, przebudowy remontu lub wyposażenia targowiska (z EFRROW do 75% kosztów kwalifikowanych).

W przypadku gdy beneficjentem jest związek międzygminny, refundacja nie może przekroczyć w okresie realizacji Programu kwoty 1 mln złotych na związek międzygminny.

Wkład krajowy środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

koszty kwalifikowalne

Koszty kwalifikowalne

Refundacja części, związanych z realizacjąoperacji, kosztów w zakresie:

budowy, przebudowy, remontu budynku lub budowli,

rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji,

zakupu i montażu maszyn, urządzeń oraz instalacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów operacji,

zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji operacji,

ogólnych, które sa bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

warunki jakie powinno spe nia targowisko sta e

WARUNKI, JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ TARGOWISKO STAŁE

1. utwardzone,

2. oświetlone,

3. przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej;

4. wyposażone w:

a) odpływ wody deszczowej,

b) zadaszone stoiska, które powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska,

c) miejsca parkingowe i urządzenia sanitarnohigieniczne,

5. podzielone na sekcje, w których będą sprzedawane towary danego rodzaju, z tym że produkty rolno-spożywcze powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska,

6. zorganizowane tak, aby umożliwić rolnikom dostęp do punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska,

7. oznaczone nazwą „Mój Rynek”.

regulamin targowiska

Regulamin targowiska

Każdy uczestnik handlu na targowisku powinien byćświadomy swoich praw

i obowiązków. Przepisy sformułowane w formie regulaminu targowiska

powinny zawieraćinformacje dotyczące m.in.:

obszaru targowiska,

godzin otwarcia,

dopuszczonych działalności,

kto może być sprzedającym,

towarów dopuszczonych do obrotu,

zasad ruchu pojazdów i pieszych,

zasad korzystania z infrastruktury targowiska,

opłat, w tym form ich uiszczenia,

zobowiązania użytkowników do przestrzegania obowiązujących przepisów higieniczno – sanitarnych, przeciwpożarowych itp.,

podmiotu i osób zarządzających targowiskiem.

wype nianie wniosku

Wypełnianie wniosku

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy zwanego dalej wnioskiem, należy zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z pózn. zm.) oraz

Instrukcją Wypełnienia WoPP.

wype nianie wniosku1

Wypełnianie wniosku

Wniosek sporządzany jest na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego

wype nianie wniosku2

Wypełnianie wniosku

W sytuacji, kiedy dane pole we wniosku nie dotyczy Wnioskodawcy, należy wstawić kreskę (lub „0” jeżeli dotyczy pól finansowych) chyba że w Instrukcji podano inaczej.

Zalecane jest, aby wniosek został wypełniony elektronicznie i wydrukowany.

wype nianie wniosku3

Wypełnianie wniosku

W przypadku, gdy zakres niezbędnych informacji nie mieści się

w przewidzianych do tego tabelach i rubrykach, dane te należy zamieścić na dodatkowych kartkach (np. kopie stron Wniosku, kopie stron formularzy załączników) ze wskazaniem, której części dokumentu dotyczą oraz z adnotacja w formularzu, że dana rubryka lub tabela została dołączona. Dodatkowe strony należy podpisać oraz opatrzyć data i dołączyć do Wniosku przy pomocy zszywacza. Przy wypełnianiu elektronicznym wniosku istnieje możliwość dodawania wierszy (zestawienie rzecz.-fin.) oraz zawijania tekstu w polach.

wype nianie wniosku4

Wypełnianie wniosku

Wszystkie koszty oraz kwoty należy podać w złotych zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyjątkiem wnioskowanej kwotypomocy, która należy podać w pełnych złotych (po odrzuceniu groszy).

instrukcja wype niania wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku

Sposób obliczenia wartości bieżącej netto

Tabela wypełniana jest wyłącznie w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

W przypadku, gdy w tabeli w pozycji A, w latach 1, 2, 3, 4, 5 nie wykazano żadnych przychodów przez wpisanie w wymienionych pozycjach cyfr „0” (oznacza to, że operacja nie generuje przychodów, a wiec nie ma charakteru komercyjnego) wypełnianie kolejnych pozycji tabeli nie jest obowiązkowe.

W tabeli, w pole „wynik” należy wpisać, „operacja nie generuje znaczącego dochodu netto”, gdy wartość NPV w stosunku do wartości przedsięwzięcia jest mniejsza niż 25% wartości nakładów inwestycyjnych ogółem albo wpisać „operacja generuje znaczący dochód netto”, jeżeli wartość NPV w stosunku do wartości przedsięwzięcia jest równa lub wyższa niż 25% wartości nakładów inwestycyjnych ogółem.

wype nianie wniosku5

Wypełnianie wniosku

Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy:

a. wniosek został podpisany i opieczętowany przez osobę reprezentującą

Wnioskodawcę albo przez pełnomocnika w wyznaczonym do tego miejscu,

b. wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku,

c. załączone zostały wszystkie wymagane dla danego rodzaju operacji, dokumenty (zgodnie z pkt V. wniosku Informacja o załącznikach).

wype nianie wniosku6

Wypełnianie wniosku

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie oraz miejscu określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Zarząd Województwa Pomorskiego ustalił termin naboru wniosków o przyznanie pomocy

od26 marca 2012 r. do 21 maja 2012 r.

wype nianie wniosku7

Wypełnianie wniosku

Termin usunięcia nieprawidłowości lub braków, wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

najcz ciej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania:

Co należy rozumiećprzez określenie „powierzchnia handlowa”?

Powierzchnia handlowa rozumiana jest jako powierzchnia sprzedaży zgodnie z definicja określona w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003, Nr 80, poz. 717 z pózn. zm.). Zgodnie z definicja zawarta w ww. ustawie przez powierzchnie sprzedaży należy rozumieć te część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno – użytkowa, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której dobywa się bezpośrednią sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.).

najcz ciej zadawane pytania1

Najczęściej zadawane pytania:

Na terenie targowiska planowanym do modernizacji po roku 2012 występują obecnie stoiska zadaszone. Czy warunek powierzchni zadaszonej (min. 50%) będzie liczony w stosunku do całego targowiska, czy tylko do powierzchni modernizowanej w latach 2011-2012?

Warunek dotyczący zadaszenia określonej wielkości powierzchni

handlowej targowiska dotyczy całego targowiska, czyli powierzchni objętej planowana operacja oraz powierzchni istniejącego targowiska w przypadku operacji polegającej na remoncie tego targowiska.

najcz ciej zadawane pytania2

Najczęściej zadawane pytania:

Czy kosztem kwalifikowalnym będąkoszty poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie?

Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” koszty mogą stanowić koszty kwalifikowalne jeżeli zostały poniesione po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne, nie wcześniej ni od dnia 1 stycznia 2007 r.

najcz ciej zadawane pytania3

Najczęściej zadawane pytania:

W jakim trybie: całotygodniowo, czy w wyznaczone dni tygodnia będąmogły być czynne nowoutworzone lub zmodernizowane w ramach Programu targowiska miejskie?

MRiRW nie określa trybu funkcjonowania targowiska. Zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym, rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z targowisk gminnych. W treści regulaminu targowiska gminnego, stanowiącego najczęściej załącznik do uchwały, powinny znaleźć się przepisy określające m.in. godziny i dni funkcjonowania targowiska.

najcz ciej zadawane pytania4

Najczęściej zadawane pytania:

Jaki zakres działalności, zgodnie z założeniami, zmodernizowane targowiska powinny obejmować?

Przewiduje się, że połowa powierzchni targowiska wybudowanego lub zmodernizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) musi być przeznaczona do sprzedaży artykułów rolno - spożywczych. Pozostała powierzchnia może być wykorzystana jako miejsce handlu np. rękodziełem, czy artykułami gospodarstwa domowego.

najcz ciej zadawane pytania5

Najczęściej zadawane pytania:

Czy działanie „Podstawowe usługi…” w zakresie modernizacji lub budowy targowisk przewiduje ograniczenia w dostępie do punktów sprzedaży na rynku sfinansowanym w ramach ww. działania?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie określiło grup sprzedawców, w związku z tym wszyscy, którzy chcą, mogą sprzedawać swoje produkty. Warunkami ograniczającymi są wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa w stosunku do standardów sanitarno – weterynaryjnych.

najcz ciej zadawane pytania6

Najczęściej zadawane pytania:

Czy wymogi określone w punktach 2) i 3) ww. rozporządzenia (oświetlenie, przyłącze wodno – kanalizacyjne, przyłącze energetyczne) sąbliżej sprecyzowane? Czy należy wykazaćsięjakąś wskaźnikowąliczbąpunktów oświetleniowych, ujęćwody itp.? Czy wymóg oświetlenia dotyczy placu targowego, czy zadaszonych stoisk handlowych, a jeśli stoisk, to czy można zrezygnowaćz ich oświetlenia, jeśli do zadaszenia użyty zostanie przezroczysty poliwęglan?

Spełnienie warunku dotyczącego oświetlenia targowiska i przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej nie wiąże się z koniecznością wykonania określonej ilości punktów. Liczba np. punktów oświetleniowych, ujęć wody powinna być dostosowana do potrzeb osób korzystających z targowiska. Odnosząc się do pytania o możliwość rezygnacji z oświetlenia stoisk zadaszonych przezroczystym poliwęglanem, MRiRW uprzejmie informuje, i wymóg oświetlenia odnosi się do placu targowego (targowiska), beneficjent nie jest obowiązany do oświetlenia stoisk.

najcz ciej zadawane pytania7

Najczęściej zadawane pytania:

Czy ustalono definicję produktów rolno – spożywczych, czy też należy korzystać z definicji określonych w ustawach?

Produkty rolno – spożywcze, o których mowa w przedmiotowym rozporządzeniu MRiRW rozumiane są zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.)

najcz ciej zadawane pytania8

Najczęściej zadawane pytania:

Czy w ramach kosztów kwalifikowalnych możliwe jest wybudowanie hali targowej na terenie targowiska stałego, która będzie spełniała wymóg wyposażenia targowiska stałego w zadaszone stoiska które powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni targowiska?

Targowiskiem w świetle art.. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. nr 9 poz. 31 ze zm.) są wszelkie miejsca w których faktycznie prowadzona jest działalność handlowa o znamionach targu, w tym również hale targowe. W związku z powyższym hala targowa na obszarze targowiska stanowi zadaszoną powierzchnię targową.

najcz ciej zadawane pytania9

Najczęściej zadawane pytania:

Czy podział na sekcje, o których mowa w pkt. 5 załącznika do ww. rozporządzenia dotyczy ogólnego podziału na produkty rolno – spożywcze i pozostałe, czy też precyzyjnego podziału w ramach danej grupy produktów np.. Nabiał, owoce miękkie, warzywa, AGD, czy odzież? Dodać należy, że na istniejących targowiskach panują utrwalone tradycje co do układu stoisk i wprowadzanie nowego, alejowego sposobu sprzedaży może okazać się niemożliwe.

Jednym z warunków jakie powinno spełniać targowisko stałe jest podział na sekcje, w których będą sprzedawane towary danego rodzaju . Przepisy ww. rozporządzenia nie uszczegóławiają sposobu oznaczenia poszczególnych sekcji. Niemniej jednak połowa przestrzeni targowiska musi być przeznaczona do sprzedaży artykułów rolno spożywczych. Pozostała powierzchnia może być wykorzystana jako miejsce handlu np. rękodziełem czy artykułami gospodarstwa domowego.

najcz ciej zadawane pytania10

Najczęściej zadawane pytania:

Czy tereny gdzie stojąsamochody z których będzie prowadzony handel zaliczająsięjużdo powierzchni handlowej czy jeszcze komunikacyjnej?

Parkingprzeznaczony dla ww. samochodów należy zakwalifikować do powierzchni handlowej targowiska.

najcz ciej zadawane pytania11

Najczęściej zadawane pytania:

Czy dokumentacja projektowa oraz decyzja o pozwoleniu na budowę powinny zawierać w tytule określenia typu: „budowa lub przebudowa lub remont lub wyposażenie „ , czy też można zastąpić je tytułem „Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego”? Gmina posiada ważną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę o takim tytule, w której zakres robót budowlanych dotyczy zarówno budowy jak i przebudowy w branżach: drogowej, sanitarnej, elektrycznej.

Dokumentacja projektowa oraz ww. decyzja załączone do wopp w ramach przedmiotowego działania mogą być zatytułowane jak w pytaniu. Nie jest wymagane, aby tytuły dokumentów były identyczne z nazwą zakresu ww. działania dotyczącego targowisk. Zgodnie z rozporządzeniem do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty usług bezpośrednio związanych z realizacją operacji. W związku z powyższym również nie jest wymagane aby tytuł projektu określony w dokumentach załączonych do wopp był identyczny z nazwą zakresu działania.

najcz ciej zadawane pytania12

Najczęściej zadawane pytania:

Co zalicza się do wyposażenia targowiska, czy tylko elementy wymienione w pkt. 4 załącznika do rozporządzenia, czy też inne? Jeżeli inne to jakie?

Targowisko musi być wyposażone we wszystkie elementy wymienione w pkt. 4 załącznika . Operacja może obejmować również inne elementy wyposażenia pod warunkiem, koszty nabycia tego wyposażenia są uzasadnione ze względu na cel operacji i zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowalnych określonym w rozporządzeniu wykonawczym, dla działania.

najcz ciej zadawane pytania13

Najczęściej zadawane pytania:

Czy w ramach działania można zrealizować projekt polegający na zakupie przenośnych składanych kiosków wystawienniczych? Stoiska będą rozkładane cyklicznie w dni targowe przy ratuszu, w pozostałe dni składowane będą w urzędzie gminy.

Zakup przenośnych składanych kiosków wystawienniczych wykorzystywanych w dni targowe może stanowić koszt kwalifikowalny w ramach przedmiotowego działania.

slide41

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

www.dprow.woj-pomorskie.pl

tel: (058) 32 61 650

fax: (058) 32 61 673

email: dprow@pomorskie.eu