Rozpo et a financov n p sp vkov ch organizac
Download
1 / 73

- PowerPoint PPT Presentation


 • 376 Views
 • Uploaded on

ROZPOČET (a financování příspěvkových organizací). Pavlína HAŠČÁKOVÁ. PROBÍRANÁ TÉMATA:. Veřejné rozpočty státní rozpočet rozpočet územně samosprávného celku (vypracování, rozpis a změny rozpočtu) Rozpočet školy novela zákona č. 250 / 2000 Sb. ve vztahu k PO vícezdrojové financování škol

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - savea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rozpo et a financov n p sp vkov ch organizac

ROZPOČET(a financování příspěvkových organizací)

Pavlína HAŠČÁKOVÁ


Prob ran t mata
PROBÍRANÁ TÉMATA:

 • Veřejné rozpočty

  • státní rozpočet

  • rozpočet územně samosprávného celku (vypracování, rozpis a změny rozpočtu)

 • Rozpočet školy

  • novela zákona č. 250/2000 Sb. ve vztahu k PO

  • vícezdrojové financování škol

  • obecná pravidla pro sestavení návrhu rozpočtu

  • příjmová a výdajová část rozpočtu

  • rozpočet peněžních fondů

 • Péče o pohledávky


Pr vn prava
PRÁVNÍ ÚPRAVA

 • zákon o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok (zákon č.487/2009 Sb.)

 • vyhláška MF č. 165/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o SR a termíny jejich předkládání

 • tzv. velká rozpočtová pravidla tj. zákon č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

 • tzv. malá rozpočtová pravidla tj. zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


Prov d c p edpisy
PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY

 • vyhláška MF č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu…

 • vyhláška MF č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění SR, rozpočtů státních fondů a rozpočtů ÚSC (od r. 2010 nahradila vyhlášku č.16/2001 Sb.)

 • vyhláška MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se SR, státními finančními aktivy nebo Národním fondem

 • vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě


Souvisej c p edpisy
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

 • vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

 • vyhláška MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky


Rozpo tov skladba
ROZPOČTOVÁ SKLADBA

Vyhláška MF č. 323/2002 Sb. třídí příjmy a výdaje z hlediska:

 • odpovědnostního – podle správců rozpočtových kapitol (333 MŠMT, 312 MF)

 • druhového – nákupy (přímá protihodnota platby) a transfery (podpory)

 • odvětvového – druhy činností (zemědělství, průmysl, služby pro obyvatelstvo)

 • konsolidačního – podle stupňů konsolidace (okruh veř.rozpočtů mezi nimiž ke konsolidaci dochází)


Druhov t d n

ROZPOČTOVÁ TŘÍDA

SESKUPENÍ POLOŽEK

PODSESKUPENÍ POLOŽEK

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA

5 – běžné výdaje

53 – neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům

533 – neinvestiční transfery PO a podobným organizacím

5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným PO

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ


Odv tvov t d n

ROZPOČTOVÁ SKUPINA

ROZPOČTOVÝ ODDÍL

ROZPOČTOVÝ PODODDÍL

ROZPOČTOVÝ PARAGRAF

3 – služby pro obyvatelstvo

32 – vzdělávání a školské služby

323 – zájmové studium

3231 – základní umělecké školy

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ


St tn rozpo et
STÁTNÍ ROZPOČET

 • Zabezpečuje financování některých funkcí státu.

 • Obsahuje očekávané příjmy, výdaje a financující položky.

 • Je tvořen zákonem o státním rozpočtu, rozpisem ukazatelů SR a podrobnými rozpočty organizačních složek státu.


St tn rozpo et1
STÁTNÍ ROZPOČET

 • STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED – obsahuje očekávané příjmy a výdaje SR a státních fondů. Stanovuje se na období dvou let.

 • STŘEDNĚDOBÝ VÝDAJOVÝ RÁMEC – tvoří celkové výdaje SR a státních fondů na jednotlivé roky střednědobého výhledu. Stanoví jej na návrh vlády Poslanecká sněmovna, a to vždy jednou částkou.


Harmonogram sestaven n vrhu sr
HARMONOGRAM SESTAVENÍ NÁVRHU SR

MF

návrh SVR

návrh podle

kapitol SR

oznámení

částek SK

předložení

návrhu zákona o SR

VLÁDA

projednání SVR

projednání a schválení předběžného návrhu SR

15.4.

30.4.

31.5.

SPRÁVCI

KAPITOL

STÁTNÍ FONDY

20.6.

SPRÁVCI

KAPITOL

30.6.

31.7.

SPRÁVCI

KAPITOL

31.8.

POSLANECKÁ SNĚMOVNA


N kter p jmy sr
NĚKTERÉ PŘÍJMY SR

 • výnosy daní (zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (RUD)

 • pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na st.politiku zaměstnanosti a úrazové pojištění

 • výnosy z podílu na clech, správní a soudní poplatky

 • příjmy z prodeje a pronájmu státního majetku a výnosy z cenných papírů

 • sankce za porušení rozpočtové kázně

 • odvody PO a příjmy organizačních složek státu


Z kon 243 2000 sb o rud
Zákon č. 243/2000 Sb., „ o RUD“

Tento zákon upravuje rozpočtové určení daní:

 • daň z přidané hodnoty (DPH) -> příjemcem je kraj, obec i SR,

 • daň z příjmů -> příjemcem je kraj, obec i SR,

 • daň z nemovitostí -> příjemcem je obec,

 • daň spotřební -> příjemcem je Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a SR,

 • daň silniční -> příjemcem je SFDI,


N kter v daje sr
NĚKTERÉ VÝDAJE SR

 • na činnost organizačních složek státu

 • dávky důchodového a nemocenského pojištění

 • ostatní sociální dávky

 • dotace územním samosprávným celkům

 • dotace a návratné finanční výpomoci

 • výdaje související s plněním závazků k EU


St tn rozpo et hrnn bilance p jm a v daj
STÁTNÍ ROZPOČET (úhrnná bilance příjmů a výdajů)


N stroje finan n ho hospoda en sc

ROČNÍ ROZPOČET

je finančním plánem, jimž se řídí financování činností ÚSC

při jeho zpracování se vychází z rozpočtového výhledu

ROZPOČTOVÝ VÝHLED

na 2 až 5 let

je pomocným nástrojem

obsahuje souhrnné údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách

NÁSTROJE FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ÚSC


Rozpo et zemn ho samospr vn ho celku
ROZPOČET ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU

VYROVNANÝ (příjmy = výdaje)

PŘEBYTKOVÝ (příjmy  výdaje)

SCHODKOVÝ (příjmy  výdaje)

Schodkový rozpočet je možné schválit jen v případě, že schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých let, půjčkou, návratnou výpomocí nebo výnosem z prodeje vlastních dluhopisů


Rozpo tov rok kalend n rok
ROZPOČTOVÝ ROK = KALENDÁŘNÍ ROK

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM

 • není-li schválen rozpočet před 1.lednem rozpočtového roku

 • pravidla schvaluje zastupitelstvo ÚSC

 • rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení


Vypracov n rozpo tu
VYPRACOVÁNÍ ROZPOČTU

Rozpočet je zpracováván v třídění podle rozpočtové skladby a zahrnuje:

 • údaje z rozpisu SR či vyššího ÚSC

 • objem finančních prostředků určených na spolufinancování programů a projektů z EU

 • návrh musí být zveřejněn 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu ÚSC


Rozpis rozpo tu
ROZPIS ROZPOČTU

 • po schválení rozpočtu se provádí neprodleně jeho rozpis (podle podrobné rozpočtové skladby)

 • součástí rozpisu je sdělení závazných ukazatelů subjektům, které jsou povinny se jimi řídit


Pravy rozpo tu
ÚPRAVY ROZPOČTU

Rozpočet může být změněn z důvodu:

 • organizačních změn

 • změny právních předpisů, jež mají vliv na příjmy a výdaje

 • věcných změn (objektivně působících)

  Změny se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují v časové posloupnosti


Rozpo tov opat en
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

 • přesun mezi § a položkami bez celkové změny schváleného rozpočtu

 • zapojení nových příjmů a výdajů – dochází ke zvýšení rozpočtu

 • vázání výdajů, je-li jejich krytí ohroženo (rozpočtové „balíčky“) – dochází ke snížení rozpočtu

  Povinně se RO uskutečňuje, jde-li o změny ve fin.vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů nebo hrozí-li schodek.


P klad rozpo tov ho opat en
PŘÍKLAD ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ

(č. usnesení)

15/192

1) S c h v a l u j e rozpočtové opatření, kterým se

z v y š u j í 

přijaté neinvestiční transfery

na § 4116 -Ostatní neinvestiční přijaté transfery

transfery ze státníhorozpočtu o339,76 tis. Kč

z v y š u j í

běžné výdaje

na § 3114 -Speciální základní školy

pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným

příspěvkovým organizacímo339,76 tis. Kč


Z v re n et
ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Po skončení roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC zpracují do závěrečného účtu, a to:

 • plnění příjmů a výdajů, tvorba a použití fondů ÚSC

 • vyúčtování vztahů se SR, rozpočtem krajů a obcí, státním fondům

 • údaje o hospodaření právnických osob zřízených či založených ÚSC

  ÚSC je povinen dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok (MF přezkoumává hospodaření krajů, krajský úřad přezkoumává hospodaření obcí).

  Před projednáním musí být ZÚ zveřejněn po dobu 15 dnů a projednání ZÚ se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad nebo s výhradami.


Poru en rozpo tov k zn 22 z kona 250 2000 sb
PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ(§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.)

Za porušení rozpočtové kázně se považuje:

 • neoprávněné použití finančních prostředků tj. použití, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem, smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí prostředků a také i to, nelze-li prokázat, jak byly peněžní prostředky použity – odvod do rozpočtu včetně penále

 • neoprávněné zadržení finančních prostředků tj. porušení povinnosti vrátit peněžní prostředky ve stanoveném termínu – odvod do rozpočtu včetně penále


Poru en rozpo tov k zn
PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

 • O uložení odvodu a penále rozhoduje v samostatné působnosti:

  • u obce obecní úřad,

  • u městské části hlavního města Prahy úřad městské části,

  • u hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy,

  • u kraje krajský úřad.

 • Rozhodnutí lze přezkoumat – zrušit nebo vrátit.

 • Penále se stanoví ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do této částky.

 • Penále, které v jednotlivém případě nepřekročí 1.000,-- Kč, se neuloží.


Poru en rozpo tov k zn1
PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

 • Odvod a penále lze uložit do 10 let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně

 • Prominutí nebo částečné prominutí odvodu a penále může povolit orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl (na základě písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň).

 • Při správě odvodů a penále se postupuje podle zákona upravujícího správu daní (337/1992 Sb.).


Novela z kona 250 2000 sb
NOVELA ZÁKONA č. 250/2000 Sb.

Změny ve vztahu k příspěvkovým organizacím:

 • Zřizování, změny a zrušení PO - § 27

 • Finanční hospodaření PO - § 28

 • Rezervní a investiční fond - § 30 a § 31

 • Vypuštění § 33a – sdružování prostředků

 • Úvěry, půjčky a ručení PO - § 34

 • Poskytování darů PO - § 37 (ve vazbě na vlastní majetek převedený od zřizovatele)

 • Nový § 37a – zřizování právnických osob

 • V textu je souhlas zřizovatele nahrazen „písemný souhlas zřizovatele“


27 z izov n zm ny a zru en po
§ 27 – ZŘIZOVÁNÍ, ZMĚNY A ZRUŠENÍ PO

mění se text u vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předávák hospodaření(dále jen „svěřený majetek“) namísto původního textu do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití ...

vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel (podmínky pro investiční výstavbu, pravidla pro výrobu a prodej zboží apod.)

PO nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas


27 z izov n zm ny a zru en po1
§ 27 – ZŘIZOVÁNÍ, ZMĚNY A ZRUŠENÍ PO

Do svého vlastnictvímůže PO nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to:

bezúplatným převodem od svého zřizovatele,

darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,

děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je PO povinna dědictví odmítnout, nebo

jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.

Pokud se stane majetek získaný převodem od zřizovatele pro PO nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli (teprve po odmítnutí nabídky může PO převést majetek do vlastnictví jiné osoby).


27 z izov n zm ny a zru en po2
§ 27 – ZŘIZOVÁNÍ, ZMĚNY A ZRUŠENÍ PO

Rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace, přechází uplynutím dne uvedeného v jeho rozhodnutí o zrušení její majetek, práva a závazky na zřizovatele.

Ke sloučení nebo splynutí příspěvkové organizace může dojít pouze u příspěvkových organizací téhož zřizovatele.


28 finan n hospoda en po
§ 28 – FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ PO

Nově definováno, kdy se PO dopustí porušení rozpočtové kázně:

použije finanční prostředky, které obdrží z rozpočtu svého zřizovatele, v rozporu se stanoveným účelem

převede do svého peněžního fondu více finančních prostředků, než stanoví tento zákon nebo než rozhodl zřizovatel,

použije prostředky svého peněžního fondu na jiný účel, než stanoví tento zákon nebo jiný právní předpis,

použije své provozní prostředky na účel, na který měly být použity prostředky jejího peněžního fondu podle tohoto zákona, nebo

překročí stanovený nebo přípustný objem prostředků na platy, pokud toto překročení do 31. 12. nekryla z FO.


28 finan n hospoda en po1
§ 28 – FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ PO

Za porušení rozpočtovékázně uloží zřizovatelpříspěvkové organizaci odvod do svého rozpočtu ve výši neoprávněně použitých prostředků (zákon již nehovoří o zadržených prostředcích), a to:

nejpozději do 1 roku ode dne, kdy porušení rozpočtové kázně zjistil,

nejdéle však do 3 letode dne, kdy k porušení rozpočtové kázně došlo.

Zřizovatel může z důvodu zamezení tvrdosti snížit nebo prominout odvod (dříve schválit úlevu ze stanoveného odvodu) za porušení rozpočtové kázně na základě písemné žádosti PO.


28 finan n hospoda en po2
§ 28 – FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ PO

Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti (projektové prostředky bude PO dostávat zprostředkovaně) a k Národnímu fondu; jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje.


30 rezervn fond
§ 30 – REZERVNÍ FOND

Rezervní fondse tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření (dále jen VH) příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o případnépřevody do fondu odměn. Zlepšený VH příspěvkové organizace je vytvořen tehdy, jestliže skutečné výnosy jejího hospodaření jsou spolu s přijatým provozním příspěvkem větší než její provozní náklady. Rozdělení zlepšeného VH do rezervního fondu a do fondu odměn schvaluje zřizovatel. Zdrojem rezervního fondu mohou být též peněžní dary a prostředky převedené podle § 28 odst. 3.

Rezervní fond, s výjimkou prostředků převedených podle §28 odst. 3, používá příspěvková organizace k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady


31 investi n fond
§ 31 – INVESTIČNÍ FOND

Jeho zdrojemjsou mimo jiné:

výnosy z prodejesvěřeného dlouhodobého hmotného majetku (původně hmotného investičního majetku), jestliže to zřizovatel podle svého rozhodnutí připustí,

výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví PO

Používá semimo jiné:

k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost; takto použité prostředky se z investičního fondu převádějí do výnosů PO (dříve jen na údržbu a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele),


34 v ry p j ky a ru en po
§ 34 – ÚVĚRY, PŮJČKY A RUČENÍ PO

Příspěvková organizace není oprávněna zajišťovat závazky. Předchozí úprava stanovila, že je oprávněna přijímat na sebe závazek ručitele jen na základě předchozího souhlasu zřizovatele, a to jen jde-li o ručení za dlužníka, jímž je zřizovatel nebo jím zřízená či založená právnická osoba


36 nakl d n s cenn mi pap ry
§ 36 – NAKLÁDÁNÍ S CENNÝMI PAPÍRY

PO není oprávněna nakupovat akcie či jiné cenné papíry.

Přijímat je jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.

PO nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem.


37a z izov n a zakl d n pr vnick ch osob
§ 37a – ZŘIZOVÁNÍ A ZAKLÁDÁNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB

Příspěvková organizace nesmí

zřizovat nebo zakládat právnické osoby,

mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání.


V cezdrojov financov n kol
VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ ŠKOL

Provozní a investiční potřeby škol jsou hrazeny z:

 • příspěvku zřizovatele na provoz,

 • účelových dotací ze SR,

 • účelových dotací z jiných rozpočtů (obec, kraj),

 • vlastních zdrojů.


Rozpo et a financov n p sp vkov ch organizac

PŘÍSPĚVEK RODIČŮ (úplata)

VLASTNÍ ZDROJE ŠKOLY

NÁKLADY

ŠKOLY

DOTACE Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ (SR, kraj, obec)


P sp vek na provoz
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ:

 • je poskytován k úhradě provozních nákladů, které PO nepokryje vlastními zdroji,

 • nespotřebovaný příspěvek se nevrací zřizovateli ale PO z něj vytváří zisk,

 • zisk (kladný výsledek hospodaření) je po schválení zřizovatelem rozdělen do peněžních fondů PO


Elov dotace ze sr
ÚČELOVÉ DOTACE ZE SR:

 • jsou poskytovány k úhradě striktně vymezených nákladů – např. přímé náklady na vzdělávání, účelová dotace od ÚP na rekvalifikaci apod.

 • podléhají zúčtování se státním rozpočtem – nespotřebovaná část dotace se vrací prostřednictvím poskytovatele zpět

 • mají přesně stanovenou časovou použitelnost – nelze je převádět do dalšího období


Elov dotace z jin ch rozpo t
ÚČELOVÉ DOTACE Z JINÝCH ROZPOČTŮ:

 • mohou být poskytovány i zřizovatelem, ale podléhají zúčtování a mají přesně vymezen účel použití např. investiční dotace na pořízení auta

 • mohou školy získat i z rozpočtu jiného územně samosprávného celku např. grant obce nebo města

 • mají přesně stanovenou časovou použitelnost – nelze je převádět do dalšího období, pokud tak poskytovatel nerozhodne


Vlastn zdroje po
VLASTNÍ ZDROJE PO:

 • výnosy z prodeje vlastních služeb a výrobků,

 • výnosy z doplňkové činnosti,

 • prostředky peněžních fondů PO,

 • úplata za poskytování vzdělávání a školské služby podle školského zákona,


Plata za vzd l v n a kolsk slu by
ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Je upravena § 123 školského zákona:

 • Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení.

 • Výši úplaty stanoví ředitel školy nebo školského zařízení.

 • O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy nebo školského zařízení.


Zakotven platy v prov d c ch p edpisech
ZAKOTVENÍ ÚPLATY V PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISECH

 • vyhláška MŠMT č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v § 14 a 15

 • vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v § 6

 • vyhláška MŠMT č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, v § 3

 • vyhláška MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, v § 8

 • vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v § 11 – 13

 • vyhláška MŠMT č. 108 /2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v § 5 a § 9


Pravidla pro sestaven n vrhu rozpo tu koly
PRAVIDLA PRO SESTAVENÍ NÁVRHU ROZPOČTU ŠKOLY

 • využít časových řad k jednotlivým „položkám“ – nákladům školy (objektivizace)

 • zapracovat legislativní změny (např. změna DPH, výše odvodů na zdravotní a sociální pojištění)

 • vyhodnotit očekávané změny cen

 • zapracovat hlavní úkoly z plánu rozvoje školy

 • zapracovat plán tvorby a čerpání peněžních fondů


Postup u p jmov sti rozpo tu
POSTUP U PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

 • nepodhodnocovat vlastní příjmy (výnosy) školy

 • dbát o maximalizaci výnosů např. pravidelnou aktualizací sjednaného nájmu, stanovením nových kalkulací zohledňujících vývoj cen

 • vyhledáním dalších zdrojů financování aktivit školy např. z projektů, grantů apod.


Rozpo et a financov n p sp vkov ch organizac

NÁKLADY (VÝDAJE) ŠKOLY

INVESTIČNÍ

PROVOZNÍ

dlouhodobý

hmotný majetek

(nad 40 tis. Kč)

energie, služby,

drobný majetek

opravy aj.

přímé náklady

platy, odvody

prac.cesty aj.

dlouhodobý nehmotný

majetek

(nad 60 tis. Kč)

účetní odpisy


Dlouhodob majetek tzv investi n majetek
DLOUHODOBÝ MAJETEK (tzv. INVESTIČNÍ MAJETEK)

 • doba použitelnosti je delší než 1 rok, cena za kus je vyšší než 40 tis. Kč (hmotný) a 60 tis. Kč (nehmotný)

 • spotřebovává se postupně – do nákladů daného roku se poměrná část ceny dlouhodobého majetku promítne prostřednictvím účetních odpisů

 • oprávky k dlouhodobému majetku vyjadřují jeho opotřebení ve finančním vyjádření

 • majetek vlastní je veden odděleně od majetku zřizovatele předaného organizaci k hospodaření


Rozpo et a financov n p sp vkov ch organizac

ÚHRADA NÁKLADŮ (VÝDAJŮ) ŠKOLY

 • PROVOZNÍ:

 • z přímých nákladů

 • (platy, odvody, FKSP,

 • cestovné zaměst.)

 • z příspěvku zřizovatele

 • a z vlastních zdrojů

 • (zásoby, energie, služby

 • odpisy, opravy)

 • INVESTIČNÍ:

 • z investiční dotace

 • z investičního fondu

 • z investiční půjčky


Postup u v dajov sti rozpo tu
POSTUP U VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

 • nejprve zařadit obligatorní výdaje stanovené např. právními předpisy, smlouvami apod.

 • vypracovat odpisový plán na příští rok a částku odpisů zahrnout do rozpočtu

 • rozvojové aktivity zahrnovat jen do výše očekávaných zdrojů – vybilancovávat rozpočet

 • postupovat tak, aby výdaje podle zpracovaného návrhu byly v souladu se zákonem o finanční kontrole

  • efektivní

  • účelné

  • hospodárné.


P ipomenut pojm
PŘIPOMENUTÍ POJMŮ

 • Hospodárnost= takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů

 • Efektivnost= takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění

 • Účelnost= takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů


Pen n fondy pat mezi vlastn zdroje po
PENĚŽNÍ FONDY (patří mezi vlastní zdroje PO)

JEJICH ZŮSTATKY JSOU PŘEVÁDĚNY DO DALŠÍCH LET

 • fond odměn (FO účet 411, dříve účet 911)

 • fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP účet 412, dříve 912)

 • fond rezervní (FR účet 413,414, dříve 914)

 • fond reprodukce majetku (investiční fond IF -účet 416, dříve 916)


Rozpo et a financov n p sp vkov ch organizac

FOND ODMĚN

TVORBA

ze zlepšeného HV, max. do jeho 80 %, nejvýše však do 80% limitu prostředků na platy

 • POUŽITÍ

 • odměny zaměstnanců

 • překročení stanoveného limitu prostředků na platy, jehož výše se zjišťuje podle zvláštního předpisu


Rozpo et a financov n p sp vkov ch organizac

FKSP

TVORBA

2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, z darů

 • POUŽITÍ

 • provoz kulturních a sociálních zařízení,

 • půjčky a sociální výpomoci,

 • stravování zaměstnanců,

 • dary, vitamíny, zlepšení pracovních pod.,

 • penzijní a životní pojištění,

 • příspěvek odborové organizaci.


Rozpo et a financov n p sp vkov ch organizac

FOND REZERVNÍ

TVORBA

ze zlepšeného výsledku hospodaření, z darů

 • POUŽITÍ

 • další rozvoj organizace,

 • překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady ,

 • úhrada sankcí,

 • úhrada ztráty za předchozí období ,

 • posílení IF (se souhlasem zřizovatele).


Rozpo et a financov n p sp vkov ch organizac

INVESTIČNÍ FOND

TVORBA

z účetních odpisů, účelových dotací zřizovatele a státních fondů, investičních darů, se souhlasem zřizovatele z výnosů z prodeje inv. majetku a převodem z RF

 • POUŽITÍ

 • financování investičního majetku,

 • úhrada inv.úvěrů a půjček,

 • odvod do rozpočtu zřizovatele,

 • údržba a opravy


P e o pohled vky v r mci zen p jm po
PÉČE O POHLEDÁVKY V RÁMCI ŘÍZENÍ PŘÍJMŮ PO:

U KAŽDÉ POHLEDÁVKY MUSÍME:

 • určit režim, kterým se závazkový vztah bude řídit (občanský zákoník, obchodní zákoník nebo správní řád),

 • vyhodnotit správně dobu, kdy dojde k promlčení pohledávky případně jejímu zániku (každá úprava má stanoveno odlišně),


Rozd len pohled vek
ROZDĚLENÍ POHLEDÁVEK

VZNIKLÉ ZE SMLUVNÍCH

VZTAHŮ NA ZÁKLADĚ

OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

NA ZÁKLADĚ VYKONATELNÝCH SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ

Z TITULU NÁHRADY ŠKODY

NA ZÁKLADĚ VYKONATELNÝCH SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ


Podle ob ansk ho z kon ku
PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU:

 • obecná úprava - upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob a majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem (např. pohledávky z titulu neuhrazeného nájmu, dodávek služeb a zboží, produktivní činnost žáků),

 • obecná promlčecí doba je 3 roky od data splatnosti dluhu, tuto lze opakovaně prodlužovat např. uznáním dluhu začíná běžet nová promlčecí doba 10 let, uplatnit lze i promlčenou pohledávku, pokud dlužník nenamítá promlčení,

 • v případě podání žaloby se staví běh promlčecí lhůty


Podle obchodn ho z kon ku
PODLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU :

 • zvláštní úprava - upravuje závazkové vztahy mezi podnikateli, pokud se týkají podnikatelské činnosti, a mezi státem nebo samosprávou a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, jestliže se týkají zabezpečování veřejných potřeb (většinu vztahů lze řešit podle občanského zákoníku),

 • obecná promlčecí doba je 4 roky od data splatnosti dluhu, tuto lzeopakovaně prodlužovat např. uznáním dluhu začíná běžet nová 4letá promlčecí doba,

 • pokud nedojde k vymožení pohledávky do 10 let od začátku běhu první promlčecí lhůty, dojde k zániku – prekluzi pohledávky, k té musí soud vždy přihlédnout

 • podáním žaloby se staví běh promlčecí lhůty


Podle spr vn ho du
PODLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU:

 • exekučnímtitulem je vykonatelné rozhodnutí

 • je upraveno v hlavě 11. správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.)

 • podle § 105 správního řádu se mohou organizace obrátit s exekučním titulem na soud či exekuční úřad a pokud tuto možnost nevyužijí, tak mohou požádat o provedení exekuce exekuční správní orgán tj. obecný správce daně


Z titulu n hrady kody
Z TITULU NÁHRADY ŠKODY:

 • rozlišuje dvě lhůty pro promlčení

  • subjektivní (2 roky od doby, kdy se dozvím o škodě a kdo za ni zodpovídá)

  • objektivní (3 roky, u úmyslného poškození či obohacení 10 let ode dne, kdy ke škodě nebo obohacení došlo)

 • v praxi to znamená, že musím svou pohledávku uplatnit do dvou let od data, kdy jsem se o ní dozvěděl, ale nejpozději do tří let od jejího vzniku

 • tyto lhůty se nedají prodlužovat uznáním dluhu


Jak stanovit rok z prodlen
JAK STANOVIT ÚROK Z PRODLENÍ

 • nezaplatí-li dlužník v termínu svůj dluh, je povinen zaplatit spolu s dlužnou částkou i úrok z prodlení, a to za celou dobu, kdy je s úhradou v prodlení dle § 517 občanského zák.

 • výše úroku se stanoví smluvně (nesmí být v rozporu s dobrými mravy) nebo dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. (změna 163/2005 Sb.).


Rok z prodlen dle nv 142 1994 sb
ÚROK Z PRODLENÍ DLE NV č. 142/1994 Sb.:

 • úrok ve výši dvojnásobku diskontní sazby (podle prvního dne po celou dobu prodlení)

 • od 28.4.2005 (na základě NV 163/2005 Sb.) úrok odpovídá repo sazbě zvýšené o 7% a počítá se podle prvního dne příslušného pololetí


Kol stanovte v i roku z prodlen u t to faktury
ÚKOL: stanovte výši úroku z prodlení u této faktury

původní splatnost faktury 31. 10. 2005

dlužník uhradil fakturu 31. 3. 2006

fakturovány byly služby v ceně 10.000,-- Kč

sazebník ČNB:


Rozpo et a financov n p sp vkov ch organizac

ŘEŠENÍ:

Počet dnů prodlení: 151 = (30+31+31+28+31)

61 dnů do konce roku 2005, 90 dnů v roce 2006

Výše repo sazby podle stavu k 1. 7. 2005: 1,75%

Výše repo sazby podle stavu k 1. 1. 2006: 2,00%

Úprava dle nařízení vlády č. 163/2005 Sb.: +7%

Výpočet:

61 x ((10 000/100) x 8,75)/365) = 146,23 Kč

90 x ((10 000/100) x 9,00)/365) = 221,92 Kč

146,23 + 221,92 = 368,15

Úrok z prodlení činí 368 Kč.


P e o pohled vky
PÉČE O POHLEDÁVKY:

 • Předpis a včasná evidence pohledávky

 • Nastavení kontrolních mechanizmů – vyhodnocení rizika a přijetí opatření k ukončení smluvního vztahu s neplatiči

 • Pravidelná inventarizace pohledávek

 • Správná volba způsobu vymáhání pohledávky

  (s ohledem na výši pohledávky a pravděpodobnost jejího vymožení)


Rozpo et a financov n p sp vkov ch organizac

PRAVOMOCNÝ ROZSUDEK

NAŘÍZENÍ

VÝKONU

ROZHODNUTÍ

EXEKUCE

(soudní exekutor)

přikázání z účtu dlužníka

přikázání z účtu

dlužníka

prodejem věcí

prodej movitých věcí

srážky z platu

prodej nemovitostí


Doporu en v r mci p e o pohled vky
DOPORUČENÍ V RÁMCI PÉČE O POHLEDÁVKY:

 • Jednou měsíčně prověřit dlužníka na www.justice.cz prostřednictvím

  • obchodního rejstříku,

  • insolvenčního rejstříku,

  • rejstříku úpadců

 • V případě vyhlášení insolvence je nutno přihlásit ve stanovené lhůtě pohledávku (30 dnů až dva měsíce). Lhůtu nelze prodloužit.


P ihl ka pohled vky k insolven n mu zen
PŘIHLÁŠKA POHLEDÁVKY K INSOLVENČNÍMU ŘÍZENÍ

Výzvy jsou zveřejňovány elektronicky v insolvenčním rejstříku.Řízení se zahajuje do 2 hod od přijetí podání. Je nutné:

 • označit dlužníka

 • označit věřitele

 • vyčíslit částku pohledávky a úrok z prodlení

 • přiložit důkazy, listiny – odůvodnění vzniku pohledávky, faktury, výpisy z účtu, smlouvy