slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
סירטון אנימציה-נפילת השלטון הרומי PowerPoint Presentation
Download Presentation
סירטון אנימציה-נפילת השלטון הרומי

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 5
Download Presentation

סירטון אנימציה-נפילת השלטון הרומי - PowerPoint PPT Presentation

savannah-gomez
243 Views
Download Presentation

סירטון אנימציה-נפילת השלטון הרומי

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. בס"ד סירטון אנימציה-נפילת השלטון הרומי

  2. מהעולם העתיק לימי הביניים המשבר באימפריה הרומית שנת 239 לספירה מהם הגורמים למשבר באימפריה הרומית? האימפריה הרומית החלה לאבד מכוחה וגדולתה. מפני ש: אויבי רומא הלכו והתחזקו . הפרסים והגרמנים. 2. צבא- שכירים. מפני ש: 3. הקיסרים התחלפו במהירות רבה. מפני ש: א. ב. ג. 4. מיסים כבדים הוטלו על התושבים המיסים: דינר רומאי, עשוי כסף טהור

  3. 5. ירידה בערך המטבע הרומי 6. סבל האיכרים מפני ש: א. מיסים לרומא ע"י הקצבה של בע"ח ממשקיהם וירק משדותיהם. ב. חויבו לעבוד בשדות שבבעלות הקיסר ולרעות את צאנו. ג. ד. ה. אריס: איכר המעבד את הקרקע של האדון ומקבל חלק מן היבול בתמורה.

  4. 7.ירידת העיר מפני ש: א. מיסים ב. מצב העשירים הלך והידרדר ג. תושבים נטשו את העיר 8. ירידת המסחר מפני ש: א. ב. ג. 9. שקיעת התרבות ברומא מפני ש: א. בנייני התרבות הוזנחו ונחרבו. ב. כדי להיחשב לאזרח היה צריך להתחייב לתשלום מיסים לשלטונות. 10. שקיעת הדת מפני ש:

  5. ניסיון לשיקום האימפריה הרומית דיוקלטיאנוס עלה לשלטון והחליט להשיב את הסדר על כנו מה עשה?? א. קבע מחירים לכל הסחורות והשירותים. ב. ג. ד. ה. דיוקלטיאנוס