3318460
Download
1 / 30

?????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

ДЕФИНИЦИЈА.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????' - saskia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3318460
ДЕФИНИЦИЈА

Спортската медицина е клиничка и акaдемска специјаноство медицината која се бави со промоција и стимулирање на физички активниот стил на живеење и дијагноза, лечење, превенција и рехабилитација на повредите и болестити здобиени како резултат на партиципација во физичките активности, вежбањето и спортот на сите нивоа.

Спортската медицина се бави со прескрипција на дозирани вежби (интензитет, волумен, фреквенција) во превенција и здраствено менаџирање на најголем број од болестите (кардиоваскуларни, дегенеративни, метаболни, малигни итн.)


3318460
ЦЕЛИ И АКТИВНОСТ

 • Превенција на хронични болести здобиени поради седентарниот начина на живеење како главна област на зголемен интерес на спортско-медицинската екстпертиза.

 • Спортско-медицински прегледи пред вежбање и натрпевар за сите учесници во спортот, на сите нивоа – периодини здраствени прегледи (РРЕ)

 • Користење на суплементи, фармаколошки активни сусптанци, допинг контрола и верификација на возраста и комплексни морални, легални и здaрствени потешкотии поврзани со неа.

 • Специјални медицински прашања поврзани со интеранционалните спортски настани на спортистите,како и хендикепираните спортисти, како и ефектите од патување и аклиматизација.

 • Истражувања во базичните и клиничките медицински гранки поврзани со спортско-медицинксата наука.


3318460
СПОРТСКО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД (РРЕ)

Биохемиски параметри: SE, CRP,ASAT, ALAT, гликемија, креатинин, крвна слика

Индивидуален VO2max, AnT или точка на дефлексија

BW,(TW -icw,ecw,P, M-non osseous and osseous,SMM)-FFM,BFM

6 индивудални зони на интензитет на вежбање и тренинг

BMI,%BFM,W/H,VFA

BMR,AMC,AC, FS


3318460

Зошто се потребни овие периодични здраствени спортско-медицински прегледи кај врвни спортисти ?


3318460
ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРОМЕНИТЕ НА ТЕЛЕСНИОТ СОСТАВ


3318460
\ ТЕЛЕСНИОТ СОСТАВ

Пливач, 17 години, 2 месеци пауза од тренинг поради болест, направен повторен преглед после 3 месеци од враќање во тренажен процес


3318460
ЕВАЛУАЦИЈА НА НАПРЕДОКОТ ВО ТРЕНАЖНИОТ ПРОЦЕС


3318460

16 годишна пливачка, кандидат за Олимписка репрезентација –најдобриот резутат го постигнува кога е постигната и најдобрата лактатна крива и највисок AnT


3318460
ПРЕВЕНЦИЈА НА СПОРТСКИ ПОВРЕДИ Олимписка репрезентација


3318460

Професионален фудбалер Олимписка репрезентација –без проблеми, регуларно тестирање, во тренажен процес – по 20 дена од тестирањето го повредува медијалниот менискус и извршена е артроскопија


3318460
ПРЕВЕНЦИЈА НА НАГЛА СРЦЕВА СМРТ Олимписка репрезентација


3318460

28 годишен маж, поранешен професионалец, сега рекреативец со голем интензитет на рекреативна активност –забрана за било каква рекреативна физичка активност и тренажен процес и натрпевар поради хипертрофична кардиомиопатија


3318460

ФАКТ е: професионалец, сега рекреативец со голем интензитет на рекреативна активност спортско-медицински преглед во кој има ЕКГ е доволен да го редуцира морталитетот кај младите спортисти – Италија (JAMA 2006;296:1593-601)

 • Trends in Sudden Cardiovascular Death in Young Competitive Athletes After Implementation of a Preparticipation Screening Program FREE

 • DomenicoCorrado, MD, PhD; Cristina Basso, MD, PhD; Andrea Pavei, MD; PierantonioMichieli, MD, PhD; Maurizio Schiavon, MD; GaetanoThiene, MD

  Conclusions  The incidence of sudden cardiovascular death in young competitive athletes has substantially declined in the Veneto region of Italy since the introduction of a nationwide systematic screening. Mortality reduction was predominantly due to a lower incidence of sudden death from cardiomyopathies that paralleled the increasing identification of athletes with cardiomyopathies at preparticipation screening.

 • Преку 20 години обсервација

 • Голема редукција во наглата срцева смрт кај оние спортисти со ЕКГ мониторинг

 • Без промени кај оние без ЕКГ мониторинг


3318460
ДОДАТНО ЗНАЧЕЊЕ НА 12-КАНАЛНОТО ЕКГ ВО СПОРТСКО-МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ

ARVC

HCM

 • ЕКГ АБНОРМАЛНОСТИ ДО 95% ОД СИТЕ СЛУЧАЈИ:

 • ST-T БРАН промени

 • длабоки Q забци

 • Левострана девијација на оската

 • Многу високи QRS волтажи

 • промени на Р бранот (зголемување на левата преткомора)

 • ЕКГ АБНОРМАЛНОСТИ ВО ПОВЕЌЕ ОД 80% ОД СИТЕ СЛУЧАЈИ:

 • инвертирани Т бранови во предните прекордијални одводи (вон V1)

 • продолжено спроведување во десниот вентрикул

 • епсилон бран

 • PVBs со LBBB морфологија


3318460

ДОЛГОТРАЈНО СЛЕДЕЊЕ НА СПОРТИСТИ СО АБНОРМАЛНО ЕКГ

(Pelliccia et all. New Engl J Med 2008; 358:152-63)

81

Група на студијата

9 години следење

Без симптоми, без кардиоваскуларна болест

70

5

6

1, срцева смрт

1, cardiac arrest

Други кардиоваскуалрани болести (Hpt 3, CAD 1, myoc 1, SVT 1)

Кардиомиопатии

(HCM 3; ARVC 1; DCM 1)


3318460

ВЕРОЈАТНОСТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ СО РИЗИК ЗА НАГЛА СРЦЕВА СМРТ СО ПРЕГЛЕД СО ЕКГ И БЕЗ ЕКГ (анамнеза и физикален преглед)

ЕКГ без ЕКГ

Хипертрофична кардиомипатија до 90% <10%

ARVC 60-80% <10%

Дилатирачка кардиомиопатија 30-60% <10%

Миокардит 30-60% <10%

Marfan синдром <10% >90%

Валвуларни болести <10% >90%

Долг и краток QT синдром >80% 0 %

Brugada синдром >90% 0 %

WPW >90% 0 %

Конгенитални аномалии на <10% <10%

коронарниоте артерии


3318460

European heart Journal Clinical research НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ СО РИЗИК ЗА НАГЛА СРЦЕВА СМРТ СО ПРЕГЛЕД СО ЕКГ И БЕЗ ЕКГ (анамнеза и физикален преглед)

dol: 10.1093/eurheartj/ehm219

Prevalence of abnormal electrocardiograms in a large, unselected population undergoing pre-participation cardiovascular screening

Antonio Pelliccia1,Franco Culasso2,Fernando M. Di Paolo1,

31,864 спортисти евалуирани во 19 Национлани Медицински Центри

28.108

(88,2%)

3.756

(11.8%)

Нормално ЕКГ

Абнормално ЕКГ


3318460
ЕКГ абнормалности најдени при спортско-медицинските прегледи


3318460

European heart Journal ESC REPORT спортско-медицинските прегледи

dol: 10.1093/eurheartj/ehp473

Recommendations for interpretation of 12-lead electrocardiogram in the athlete

Domenico Corrado1,Antonio Pelliccia2,Hein Heidbuchel3,Sanjay Sharma4,

Нова интерпретација на ЕКГ кај спортисти

(Група 1)

вообичаени (повеќе од 80%)

(Група 2)

невообичаени (<5%)

 • Инверзија на Т бран

 • Депресија на ST сегмент

 • Патолошки Q бранови

 • Зголемување на лев атриум

 • Девијација во лева на оска/лев заден хемиблок

 • Хипертрофија на десен вентриукул

 • Компплетен LBBB или RBBB

 • Долг или краток QT интервал

 • Brugada рана реполаризација

 • Вентрикуларни аритмии

 • Синус брадикардија

 • AV блок од прв степен

 • инкомплетен RBBB

 • рана реполаризација

 • изолирни QRS волтажни критериуми за хипертрофија на лев вентриукул


Drezner j et al bjsm blm com on ferbruary 5 2012
Drezner спортско-медицинските прегледи J et al. bjsm.blm.com on Ferbruary 5, 2012

 • КАЈ ЛЕКАРИТЕ СО МАЛО ИСКУСТВО ВО ЕКГ ИНТЕРПРЕТАЦИЈАТА КАЈ СПОРТИСТИ, ЕДЕН ГОЛЕМ ДЕЛ ОД НОРМАЛНИТЕ ЕКГ НАОДИ КАЈ СПОРТИСТИ СЕ НЕКОРЕКТНО КЛАСИФИЦИРАНИ КАКО АБНОРМАЛНИ

 • КОРИСТЕЊЕТО НА СТАНДАРДИЗИРАНИ КРИТЕРИУМИ ВО ЕКГ ИНТЕРПРЕТАЦИЈАТА ЗНАЧАЈНО ЈА ПОДОБРУВА ЛЕКАРСКАТА ТОЧНОСТ ВО РАЗЛИКУВАЊЕТО НА НОРМАЛНИ ОД АБНОРМАЛНИ НАОДИ

 • ЕДУКАЦИЈАТА НА ЛЕКАРИТЕ ВО ПРАВЕЦ НА УСВОЈУВАЊЕ НА НАЈНОВИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕКГ ИНТЕРПРЕТАЦИЈА МОЖЕ ДА ЈА ПОДОБРИ КАРДИОВАКСУЛАРНАТА ГРИЖА ЗА СПОРТИСТИТИЕ СО ЛИМИТИРАЊЕ НА ЛАЖНО ПОЗИТИВНИ РЕЗУЛТАТИ И ПОДОБРО ОТКРИВАЊЕ НА БОЛЕСТИТЕ


3318460

Br J Sports Med 2012;46:5 335-340 Published Online First: 5 February 2012doi:10.1136/bjsports-2012-090612Accuracy of ECG interpretation in competitive athletes: the impact of using standisedECGcriteriaJonathan A Drezner, Irfan M Asif, David S Owens, Jordan M Prutkin, Jack C Salerno,Robyn Fean, Ashwin L Rao, Karen Stout, Kimberly G Harmon

ЗАКЛУЧОЦИ

ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА СТАНДАРДНИ КРИТЕРИУМИ ЗА ЕКГ ИНТЕРПРЕТАЦИЈА КАЈ СПОРТИСТИ ЗНАЧAЈНО ЈА ПОДОБРУВА МОЖНОСТА ЗА РАЗЛИКУВАЊЕ НА НОРМАЛНИТЕ ОД АБНОРМАЛНИТЕ НАОДИ КАЈ ДОКТОРИТЕ, ДУРИ И КАЈ ОНИЕ СО МАЛО ИЛИ БЕЗ ИСКУСТВО


Marc vivien foe the fragility of life
MARC-VIVIEN FOE First: 5 February 2012doi:10.1136/bjsports-2012-090612“The fragility of life"


ad