1 / 71

Szerkezeti anyagok

Szerkezeti anyagok. Nem fémes szerkezeti anyagok Polimerek, kerámiák. A nem fémes szerkezeti anyagokat két csoportba oszthatjuk. Ezek: szerves nem fémes szerkezeti anyagok vagy polimerek a szervetlen nem fémes szerkezeti anyagok vagy kerámiák.

sasha
Download Presentation

Szerkezeti anyagok

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Szerkezeti anyagok Nem fémes szerkezeti anyagok Polimerek, kerámiák

 2. A nem fémes szerkezeti anyagokat két csoportba oszthatjuk. Ezek: • szerves nem fémes szerkezeti anyagok vagy polimerek • a szervetlen nem fémes szerkezeti anyagok vagy kerámiák

 3. Szerves nem fémes szerkezeti anyagok vagy polimerek A polimerek óriásmolekulákból felépülő szerves eredetű anyagok. Lehetnek: • természetes és • mesterséges polimerek azaz műanyagok

 4. Természetes eredetű polimerek A természetes eredetű polimerek olyan kémiai vegyületekből állnak, melyeket organizmusok állítanak elő. Legfontosabbak: • a fa • a bőr • a rostok.

 5. Fa és fa szerkezeti anyagok • A fa természetes összetett anyag, amely cellulózrostokból és kötőanyagból ( lignin) áll. Mikroszkópos szerkezetét a hosszan elnyújtott, cső alakú, egymással kapcsolatban lévő szállító sejtek jellemzik.

 6. Fa és fa félgyártmányok A fa félgyártmányok makroszerkezetét rendszerint forgácsolással kialakított alak, méretek és felületminőség eredményezi

 7. Faanyagok tulajdonságai A fa erősen anizotróp és inhomogén. A szálirányú és arra merőleges igénybevehetőség 8-30 szoros különbséget mutathat. A fának kicsi a sűrűsége. Szilárdsága jelentősen függ az igénybevétel irányától. Vízfelvételre hajlamos, mechanikai tulajdonságai függnek a víztartalomtól.

 8. A fa tulajdonságai Szakítószilárdsága mintegy kétszerese nyomószilárdságának. A hossz és a keresztirányú értékek jelentős eltérést mutatnak.

 9. Rostok A rostok hosszirányban elnyújtott kis keresztmetszetű anyagok, amelyeknek molekulái, vagy alkotó részei párhuzamos elrendezésűek, és ezért jó a hajlító és a szakítószilárdságuk. • Lehetnek • természetes növényi rostok, • állati , • és selymek • mesterséges rostok pl. cellulóz , fehérje

 10. Bőr • A bőr a gerinces állatok kültakarója, amely három fő rétegből áll, a hámból, az irhából és a hájashártyából. A bőrfeldolgozás szempontjából a bőr vastag kb. 85-88%-át kitevő irharétegnek van jelentősége. • Az iparilag feldolgozott bőr cserzéssel és kikészítéssel (pl. hengerléssel, zsírozással, impregnálással) készítik.

 11. Papír • A papír növényi rostokból filcesítéssel, ragasztással és préseléssel előállított lapos szerkezeti anyag. • Alapanyaga a fa csiszolása utján nyert faköszörület és a fa kémiai feltárásával nyert cellulóz. Felhasználnak újrahasznosított papír és rongyhulladékot is.

 12. Papír • Töltőanyagokkal (pl. titánoxid vagy kaolin) és enyvező anyagokkal a fehérségi fok, a felületi minőség befolyásolható. • Az alap és a töltőanyagokból vizes szuszpenziót készítenek, aminek a kiszáradása folyamán a benne lévő rostok filcesednek és ezután a cellulóz OH csoportjainak közvetítésével szilárdan összekötődnek. • A papír folyadékkal szembeni ellenállás műgyanta, enyv, keményítő hozzáadásával javítható

 13. Mesterséges polimerek, műanyagok • A műanyagok mesterséges úton előállított szerves vegyületek. • Az óriásmolekulákat (polimereket) kismolekulákból az un. monomerekből állítják elő • polimerizációval, • polikondenzációval vagy • poliaddícióval,

 14. Mesterséges polimerek, műanyagok előállítása • A polimerizáció során a monomerek kettőskötéseinek aktiválásával létrehozott reakcióképes vegyértékek hozzák létre a polimert. pl. CH2 = CH2 az etilén a polietilén PE alapanyaga. • A polimerizációval láncmolekulás szerkezet alakul ki. Így állítják elő pl. a polipropilént PP, a polivinilcloridot PVC, a polisztirolt PS. a politetrafluoretilent a PTFE stb.

 15. Mesterséges polimerek, műanyagok előállítása • A polikondenzáció estében a monomerek melléktermék legtöbbször víz képződés mellett kapcsolódnak össze. pl. a poliamid PA, a polikarbonát PC, a polietiléntereftalát PET stb. • A poliaddicióban a kapcsolódást funkciós csoportok hozzák létre. pl. poliuretán PUR, epoxigyanták stb.

 16. Mesterséges polimerek, műanyagok Hővel szembeni viselkedés alapján: • Hőre lágyuló • Hőre keményedő Tulajdoságok alapján: • Tömegműanyagok • Műszaki műanyagok • Különleges tulajdonságú műanyagok

 17. Hőre lágyuló, termoplasztok • Ha csak egy irányban a szál irányában van elsődleges, vegyérték kapcsolat a szálak egymáshoz laza molekulák közötti erőkkel (Van der Waals) kapcsolódnak. Ezek a másodlagos kötések a hőmérséklet hatására felszakadnak, a műanyag meglágyul. Fajtái: • amorf • részben kristályos

 18. Hőre lágyuló termoplasztok amorf Részben kristályos

 19. Hőre lágyuló, termoplasztok Amorf hőre lágyuló műanyagok: rendezetlen polimer lánc

 20. Hőre lágyuló, termoplasztok Részben kristályos hőre lágyuló műanyagok: rendezett és rendezetlen részek váltják egymást

 21. Polimer piramis

 22. Hőre lágyuló, elasztomerek • A térben ritkán hálósodott polimereket rugalmas műanyagoknak, elasztomereknek nevezik. A főlánc néhány száz atomjára egy keresztkötés jut, így lehetővé válik az egész polimerháló mozgása. Ennek eredményeként a műanyag rugalmas. Pl. PUR, szilikon, sztirolbutadien gumi

 23. Hőre lágyuló, elasztomerek

 24. Hőre keményedő, duroplasztok • Ha az óriásmolekulák minden irányban valódi vegyérték kötéssel kapcsolódnak egymáshoz, a térben három dimenziós háló alakul ki. Ezt térhálós szerkezetnek nevezzük. Az ilyen anyagok hővel szembeni viselkedése irreverzibilis.

 25. Hőre keményedő, duroplasztok

 26. Viszkoelesztikus viselkedés A feszültség-deformáció kapcsolat eltér a fémekétől Jellemzi: a feszültség-nyúlás kapcsolata nem lineáris • függ a hőmérséklettől • a terhelési szinttől • az igénybevétel időtartamától

 27. Feszültség Feszültség Deformáció Deformáció Eltérések a fémek és a műanyagok között A meghatározott értékeket befolyásolja: • a hőmérséklet Amorf Kristályos

 28. Feszültség Deformáció Eltérések a fémek és a műanyagok között A meghatározott értékeket befolyásolja: • az alakváltozás sebessége

 29. PA Feszültség Deformáció Eltérések a fémek és a műanyagok között A meghatározott értékeket befolyásolja: • a nedveségtartalom

 30. Viszkoelesztikus viselkedés Adott igénybevétel hatására kialakuló alakváltozás: ö= r+ k+ m r pillanatnyi rugalmas k késleltetett rugalmas m maradó alakváltozás

 31. Összes alakváltozás az idő függvényében

 32. A viszkoelesztikus viselkedés következménye • Kúszás • Relaxáció

 33. Kúszás Ugrásszerű feszültség gerjesztést létrehozva, majd állandó értéken tartva a próbatest nyúlása monoton nő

 34. Relaxáció Ugrásszerű megnyúlást létrehozva, majd állandó értéken tartva a próbatestben ébredő feszültség monoton csökken

 35. A viszkoelesztikus viselkedés következménye A tervezőknek tehát figyelembe kell venni a terhelés időtartamát is!

 36. Összefoglalás • Óriásmolekulákat monomerek építik fel • Természetes és mesterséges alapanyagokból állíthatók elő • A mesterséges polimerek lehetnek hőre lágyulóak, vagy keményedőek • Tulajdonságuk függ a vizsgálati sebességtől, a hőmérséklettől és a nedvességtartalomtól • Viszkoelasztikus viselkedés jellemzi

 37. Kerámia • Kerámiának nevezünk, minden ember által készített szervetlen anyagot, amely nem fém és nem szerves. • A fémektől a kerámiák elsősorban abban különböznek, hogy a részecskék között kovalens vagy ionos kötés van.

 38. A kerámiák általános tulajdonságai 1 • kis sűrűség • nagy olvadáspont • nagy keménység és kopásállóság • nagy nyomószilárdság • ridegség, törékenység • nagy melegszilárdság és korrózióállóság

 39. A kerámiák általános tulajdonságai 2 • nagy kémiai stabilitás • nagy villamos ellenállás ( szigetelők) • a villamos vezetőképesség nő vagy speciálisan változik a hőmérséklettel • kis hősokk állóság, de pl. a SiN kivétel • magas ár

 40. Kerámia anyagok csoportosítása (1) • Alkotók szerint: • Oxidkerámiák (pl. Al2O3) • Vegyületkerámiák (pl. karbid, borid, nitrid) • Egyatomos kerámiák (pl. szén – gyémánt) • Gyártás szerint • Olvasztás (üveggyártás) • Hidrát kötés (cement) • Nedves formázás (agyag árúk) • Porkohászat (műszaki kerámiák)

 41. Kerámia anyagok csoportosítása(2) • Szerkezet szerint: • Amorf (pl. üveg) • Kristályos (pl. bórnitrid) • Vegyes • Eredet szerint: • Természetes anyagok (pl. kő) • Mesterséges kerámiák (pl. sziliciumkarbid)

 42. Kerámia anyagok csoportosítása(3) • Tisztaság szerint: • Hagyományos kerámia tömegáru (téglától a fajanszig) • Jellemző: mérsékleten érzékeny a szennyezésre • Finomkerámiák (porcelánok, szigetelők, speciális üvegek) • Jellemző: fokozott tisztasági igények

 43. Kerámiák

 44. Kerámia anyagok csoportosítása(4) • Tisztaság szerint: • Műszaki kerámiák • pl.szerszámok, chip gyártás, Előírás:igen nagy tisztaság • nagy tisztaságban előállított elemekből, alkotókból gyártják • mivel ridegek nagyon érzékenyek a belső hibákra

 45. Egyatomos kerámiák • Karbon • Szilícium • Germánium • Köbös bór-nitrid

 46. Egyatomos kerámiák • Gyémánt: • Természetes: bányásszák • Mesterséges: 3000 Co-on, 7500 MPa nyomáson szénből kristályosítják • Köbös bór-nitrid (CBN) • Csak mesterségesen állítható elő bór-nitrid ásványból • 1500 Co feletti hőmérsékleten, 8500 MPa nyomással képződik

 47. Egyatomos kerámiák alkalmazása • Elektródák, tégelyanyagok • Félvezetők • Húzógyűrűk volfrám és egyéb nagy hőmérsékleten alakítható fémekhez (elsősorban mesterséges gyémántból) • Forgácsoló szerszámok: • A szerszám élére raknak fel vékony rétegben kis szemcséket • Nagy sebességű forgácsolás köbös bórnitriddel előnyösebb

 48. Oxidmentes vegyületkerámiák Tulajdonságok: • nagy keménység • nagyon magas az olvadáspontjuk. Keménységüket magas hőmérsékleten is megtartják. Lehetnek: nitridek, karbonitridek, boridok. Ide sorolhatjuk a porkohászati úton előállított keményfémeket is .

 49. Oxidmentes vegyületkerámiák Felhasználás: • szerszámanyagokként pl. Vágóélek • Bevonatokat is készítenek belőlük

 50. Nitrid és karbidkerámiák • titánnitrid (felületi bevonat), • köbös bórnitrid amely nagysebességű forgácsoló szerszámanyag mivel nem lép reakcióba a fémmel. • szilícium nitridek Si3N4 a legnagyobb szilárdságú, viszonylag ütésálló, kopásálló, hősokkálló kerámia. Ezen tulajdonságai miatt a járműiparban hengerbélés, dugattyúcsap, turbófeltöltő kerék, előégető-ill. örvénykamra anyaga lehet.

More Related