Szkolenie przewodnicz cych zespo w nadzoruj cych etap praktyczny pznep warszawa maj czerwiec 2012
Download
1 / 50

- PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Szkolenie przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny (PZNEP) Warszawa, maj/czerwiec 2012. Program spotkania. Harmonogram etapu praktycznego. Organizacja etapu praktycznego. Zadania PZNEP i asystenta technicznego. Przebieg etapu praktycznego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - sarai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Szkolenie przewodnicz cych zespo w nadzoruj cych etap praktyczny pznep warszawa maj czerwiec 2012

Szkolenie

przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny (PZNEP)

Warszawa, maj/czerwiec 2012


Program spotkania
Program spotkania

 • Harmonogram etapu praktycznego.

 • Organizacja etapu praktycznego.

 • Zadania PZNEP i asystenta technicznego.

 • Przebieg etapu praktycznego.

 • Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych.

 • Procedura drukowania.

2


Szkolenie przewodnicz cych zespo w nadzoruj cych etap praktyczny pznep
Zawody, w których egzamin przeprowadzany jest na stanowiskach wymagających specjalistycznego wyposażenia

 • technik ekonomista

 • technik rachunkowości

 • technik prac biurowych

 • technik informatyk

 • ratownik medyczny

 • asystent operatora dźwięku

 • technik mechanizacji rolnictwa

 • fototechnik

 • technik teleinformatyk

 • technik analityk

 • technik geodeta

 • technik telekomunikacji

 • technik mechatronik

 • technik pojazdów samochodowych

 • technik cyfrowych procesów graficznych

3


Szkolenie przewodnicz cych zespo w nadzoruj cych etap praktyczny pznep

Etap praktyczny przeprowadzany stanowiskach wymagających specjalistycznego wyposażeniajestwedług harmonogramu OKE w Warszawie

I zmiana – 9.00

II zmiana – 15.00

19 czerwca (wtorek)

20 czerwca (środa)

21 czerwca (czwartek)

22 czerwca (piątek)

Harmonogram etapu praktycznego

4
Co zdaj cy przynosi na etap praktyczny
Co zdający przynosi na etap praktyczny? wyposażonych stanowiskach

Dowód tożsamości ze zdjęciem oraz

przybory/materiały/odzież ochronną zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie www.oke.waw.pl

(Egzamin zawodowy/Komunikaty/Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji letniej 2012)

komunikat z 11 maja 2012

7


Etap praktyczny egzaminu przeprowadza znep powo any przez koe
Etap praktyczny egzaminu przeprowadza ZNEP powołany przez KOE

W skład ZNEP wchodzą:

 • dla absolwentów, którzy opracowują projekt realizacji określonych prac

  • przewodniczący (nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego)

  • co najmniej dwóch nauczycieli - jako członkowie

 • dla absolwentów, którzy opracowują projekt realizacji określonych prac i wykonują określoną pracę na stanowisku

  • przewodniczący (nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w zawodzie objętym egzaminem)

  • co najmniej dwóch nauczycieli - jako członkowie

   Spośród osób wchodzących w skład ZNEP co najmniej jedna osoba jest zatrudniona w innej szkole/placówce

8


Etap praktyczny egzaminu przeprowadza znep powo any przez koe1
Etap praktyczny egzaminu przeprowadza ZNEP powołany przez KOE

W skład ZNEP nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem zawodowym, którzy prowadzili zajęcia ze zdającymi w ostatnim roku kształcenia.

Do przygotowywania stanowisk egzaminacyjnych oraz do obsługi technicznej sprzętu może być wyznaczony asystent techniczny (obecny w sali egzaminacyjnej lub przyległej – nie wchodzi w skład ZNEP).

Przewodniczący, członkowie ZNEP oraz asystent techniczny są zobowiązani do przestrzegania procedur egzaminacyjnych i nieujawniania chronionych prawem informacji.

9


Podczas egzaminu
Podczas egzaminu KOE

 • w sali musi być przez cały czas co najmniej 3 członków ZNEP(w przypadku konieczności opuszczenia sali, do sali wchodzi KOE)

 • członkowie ZNEP muszą mieć wyłączone komórki

 • wyjście zdających do toalety – wyjątkowo i pod nadzorem (koniecznie odnotować ten fakt w protokole – Zał. III.2)

10


Absolwenci ze specyficznymi trudno ciami w uczeniu si
Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się KOE

 • mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych – na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania/kształcenia specjalnego

 • mogą mieć wydłużony czas trwania egzaminu maksymalnie o 30 minut

 • zdają egzamin w osobnym pomieszczeniu – dodatkowy ZNEP.

11


Czas trwania etapu praktycznego
Czas trwania etapu praktycznego KOE

Wszystkim zdającym na stanowiskach egzaminacyjnych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt przysługuje dodatkowo 20 minut – których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu.

W czasie tych 20 minut zdający zapoznają się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją, sprzętem oraz ze stanowiskiem egzaminacyjnym.

W tym czasie nie mogą rozpocząć rozwiązywania zadania egzaminacyjnego.

12


Zgodnie z procedurami przewodnicz cy odpowiada za
Zgodnie z procedurami przewodniczący odpowiada za KOE

 • przygotowanie sali egzaminacyjnej na każdą zmianę egzaminu

 • przygotowanie stanowisk zgodnie ze wskazaniami CKE dla danego zawodu

 • działanie sprzętu komputerowego oraz maszyn i urządzeń

 • przebieg egzaminu zawodowego oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania zadań egzaminacyjnych

 • skompletowanie i zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych (w tym za jakość zapisu plików na płycie CD dla wskazanych zawodów)

 • sporządzenie dokumentacji z przebiegu egzaminu

13


Zadania asystenta technicznego
Zadania asystenta technicznego KOE

Przed egzaminem:

 • przygotowuje stanowiska egzaminacyjne przed każdą zmianą zgodnie ze wskazaniami CKE dostarczonymi do OE z materiałami egzaminacyjnymi (w tym 1 rezerwowe)

 • odłącza dostęp do Internetu (na stanowiskach z komputerem)

  Podczas egzaminu:

 • wykonuje polecenia PZNEP

 • zapewnia sprawność sprzętu (na polecenie PZNEP usuwa usterki techniczne)

 • na stanowiskach z komputerem może drukowaćwyłączniena polecenie PZNEPtylkoprzekazane efekty prac zdających

 • przez cały czaspozostaje na swoim stanowisku (nie chodzi po sali)

 • zapewnia zdającemuza każdym razem ten sam „czysty” nośnik pamięci (na stanowiskach z komputerem)

 • Po egzaminie:

 • archiwizuje (dla wskazanych zawodów) i usuwa efekty pracy zdających ze wszystkich stanowisk egzaminacyjnych

14


Zadania asystenta technicznego w zawodzie ratownik medyczny
Zadania asystenta technicznego KOEw zawodzie ratownik medyczny

Przed egzaminem:

 • wraz z PZNEP sprawdza sprawność sprzętu,

 • przygotowuje stanowisko egzaminacyjne z fantomem przed każdą zmianą - zgodnie ze wskazaniami CKE dostarczonymi do OE z materiałami egzaminacyjnymi,

 • na polecenie PZNEP przeprowadza instruktaż stanowiskowy (bhp)

  Podczas egzaminu:

 • wykonuje polecenia PZNEP,

 • zapewnia identyczne warunki zdawania egzaminu – przygotowuje stanowisko egzaminacyjne do wykonania zabiegu dla kolejnych zdających) (zgodnie z wytycznymi CKE),

 • przez cały czaspozostaje na swoim stanowisku (nie chodzi po sali).

15


Asystent techniczny
Asystent techniczny KOE

 • jest zobowiązany do przestrzegania procedur egzaminacyjnych i nieujawniania chronionych prawem informacji

 • podpisuje oświadczenie o postępowaniu z materiałami niejawnymi

16Przed egzaminem 8 00 lub 14 00
Przed egzaminem KOE800lub 1400

uczestniczenie w odprawie PZNEP,

odebranie od KOE listy zdających oraz kompletu druków niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu,

przejście pod sale i powitanie zdających,

przypomnienie o zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych oraz niedozwolonych przez CKE materiałów i przyborów.

sprawdza warunki techniczne przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w tym stanowisko do drukowania oraz sprawność sprzętu,

informuje PZNEP o stanie przygotowania stanowisk egzaminacyjnych oraz o zastosowanych w pracowni rozwiązaniach technicznych w zakresie drukowania na stanowiskach komputerowych.

ASYSTENT

ZNEP

18


Szkolenie przewodnicz cych zespo w nadzoruj cych etap praktyczny pznep

sprawdzenie obecności i tożsamości zdających, KOE

przeprowadzenie losowania stanowisk,

odebranie od KOE materiałów egzaminacyjnych,

przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (bhp),

zebranie od zdających podpisów potwierdzających odbycie instruktażu stanowiskowego (na liście HERMES),

poinformowanie zdających o nie wydawaniu dodatkowych kartek

poinformowanie zdających o przebiegu egzaminu ze szczególnym zwróceniem uwagi na procedurę drukowania.

uczestniczenie w instruktażu stanowiskowym, a w przypadku prośby PZNEP przeprowadzenie takiego instruktażu ( również w zakresie drukowania).

ASYSTENT

ZNEP

Przed egzaminem830lub 1430

19


Przed rozpocz ciem egzaminu 9 00 lub 15 00
Przed rozpoczęciem egzaminu KOE900lub 1500

rozdanie zdającym zestawów egzaminacyjnych,

polecenie zdającym sprawdzenia kompletności i czytelności arkuszy egzaminacyjnych,

wymiana zestawów egzaminacyjnych zdającym, którzy zgłosili, nieprawidłowości w arkuszach,

polecenie zakodowania kart pracy egzaminacyjnej i kart oceny,

polecenie zapoznania się z Informacją dla zdającego

stała obecność w sali egzaminacyjnej lub bezpośrednio przylegającym i otwartym zapleczu.

ASYSTENT

ZNEP

20


Rozpocz cie egzaminu 9 xx lub 15 xx
Rozpoczęcie egzaminu KOE9XXlub 15XX

ogłoszenie rozpoczęcia egzaminu,

zapisanie w widocznym miejscu:

czasu rozpoczęcia egzaminu (godz. 9.xx),

czasu rozpoczęcia rozwiązywania zadania (godz. 9.xx + 20 min.)

czasu zakończenia egzaminu (godz. 9.xx + 20 min + 240 min.),

nadzorowanie zdających, którzy zapoznają się z zadaniem i stanowiskiem (mogą włączyć komputery i uruchomić program,nie mogą zacząć rozwiązywaćzadania).

wyłącznie, gdy egzamin odbywa się na stanowiskach komputerowych stała obecność w sali egzaminacyjnej lub bezpośrednio przylegającym i otwartym zapleczu,

zapewnienie sprawności sprzętu, usuwanie awarii zgłaszanych przez PZNEP.

ASYSTENT

ZNEP

21


Rozpocz cie rozwi zywania zadania 9 xx 20 min lub 15 xx 20 min
Rozpoczęcie rozwiązywania zadania KOE9XX +20 min lub 15XX + 20 min

ogłoszenie rozpoczęcia rozwiązywania zadania,

zabezpieczenie:

niewykorzystanych materiałów egzaminacyjnych (nie mogą być naruszone),

błędnie wydrukowanych materiałów egzaminacyjnych.

wyłącznie, gdy egzamin odbywa się na stanowiskach komputerowych stała obecność w sali egzaminacyjnej lub bezpośrednio przylegającym i otwartym zapleczu

ASYSTENT

ZNEP

22


Podczas egzaminu1
Podczas egzaminu KOE

nadzorowanie zdających,

reagowanie na przypadki zakłócenia pracy zdającym,

odebranie wszystkich materiałów egzaminacyjnych od tych zdających, którzy zrezygnowali lub wcześniej zakończyli prace,

drukowanie lud nadzorowanie procesu drukowania przeprowadzanego zgodnie z procedurą,

w zawodzie ratownik medyczny potwierdzanie wykonania zabiegu i wypełnianie karty wykonania zabiegu

ogłoszenie 30 min. do zakończenia egzaminu.

pozostawanie na swoim stanowisku (nie przemieszczanie się po sali),

nie przenoszenie nośników ani wydruków,

wykonywanie poleceń PZNEP (drukowanie efektów pracy zdających),

usuwanie awarii zgłaszanych przez PZNEP.

ASYSTENT

ZNEP

23


Po up ywie czasu egzaminu

ogłoszenie zakończenia egzaminu i polecenie zdającym odłożenie prac na brzeg stolika,

zorganizowanie odbioru prac od zdających,

potwierdzenie podpisem wykonania zadania egzaminacyjnego na karcie pracy egzaminacyjnej,

w obecności przynajmniej jednego zdającego zapakowanie prac egzaminacyjnych (i ew. płyty CD) do bezpiecznej koperty, zaklejenie jej

w zawodzie technik informatyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, fototechnik, technik teleinformatyk, technik cyfrowych procesów graficznych archiwizowanie prac zdających na płycie CD (sprawdzenie nagrania),

sprawdzenie nagrania płyty

usuwanie efektów prac zdających ze wszystkich komputerów w sali

Po upływie czasu egzaminu

ASYSTENT

ZNEP

24


Po up ywie czasu egzaminu1

opisanie bezpiecznej koperty odłożenie prac na brzeg stolika,

nadzorowanie usunięcia efektów prac zdających ze wszystkich komputerów,

sporządzenie protokołu przebiegu egzaminu,

przekazanie KOE prac zdających, niewykorzystanych nienaruszonych materiałów egzaminacyjnych oraz dokumentacji.

przygotowanie stanowisk na następną zmianę, jeżeli taka będzie przeprowadzana w ośrodku.

Po upływie czasu egzaminu

ASYSTENT

ZNEP

25


Wz r nalepek z kodem kreskowym
Wzór nalepek z kodem kreskowym odłożenie prac na brzeg stolika,

Nalepka na kartę odpowiedzi – etap pisemny

Nalepka kontrolna – nie przyklejać !!!

Nalepka na Kartę Oceny

Nalepka na Kartę Pracy Egzaminacyjnej

26


Szkolenie przewodnicz cych zespo w nadzoruj cych etap praktyczny pznep

Załącznik III.4a. odłożenie prac na brzeg stolika,

Zwrócenie uwagi na oznaczenie arkusza:

nazwę zawodu

i

numer zadania

Nowe zapisy na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

27


Szkolenie przewodnicz cych zespo w nadzoruj cych etap praktyczny pznep

Załącznik III.4d. odłożenie prac na brzeg stolika,

Sprawdzenie wpisania daty urodzenia

Sprawdzenie wpisania numeru PESEL

Członek ZNEP wpisuje zauważone niezgodności

Sprawdzenie wpisanej liczby stron

Potwierdzenie wykonania zadania egzaminacyjnego – przewodniczący ZNEP

Podpis członka ZNEP

Sprawdzenie przyklejenia naklejki z kodem ośrodka i numerem PESEL

28


Szkolenie przewodnicz cych zespo w nadzoruj cych etap praktyczny pznep

Załącznik III.4e. odłożenie prac na brzeg stolika,

BRAK

Sprawdzenie oznaczenia wybranego języka

Wpisał „BRAK” w przypadku, gdy nie napisał tego fragmentu pracy lub napisał go w języku polskim

UWAGA!

KARTY PRAC EGZAMINACYTJNYCH

należy pakować pogrupowane

wg języków

zgodnie z Instrukcją

(Załącznik I.4. „Procedury…”)

29


Szkolenie przewodnicz cych zespo w nadzoruj cych etap praktyczny pznep

Załącznik III.4f. odłożenie prac na brzeg stolika,

Sprawdzenie wpisanej liczby załączników

30


Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych ze specjalistycznym wyposa eniem
Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych ze specjalistycznym wyposażeniem

Dla zawodów:

- technik geodeta

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik telekomunikacji

- technik analityk

- ratownik medyczny

 • Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych zgodne z wyposażeniem w zawodzie na daną sesję egzaminacyjną i wskazaniami CKE dla zadania.

 • Przygotowanie stanowiska rezerwowego.

 • Przygotowanie zapasowych przyrządów, materiałów i przyborów.

31


Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych z wykorzystaniem komputera
Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych z wykorzystaniem komputera

Dla zawodów:

 • technik ekonomista

 • technik rachunkowości

 • technik prac biurowych

 • technik informatyk

 • asystent operatora dźwięku

 • fototechnik

 • technik teleinformatyk

 • technik mechatronik

 • technik pojazdów samochodowych

 • technik cyfrowych procesów graficznych

 • W pracowni komputerowej musi być odłączony dostęp do Internetu.

 • Stanowiska egzaminacyjne przygotowane przed każdą zmianą - zgodnieze wskazaniamiCKE dostarczonymi do ośrodka egzaminacyjnego.

 • Powinno być przygotowane rezerwowe stanowisko egzaminacyjne oraz stanowisko do drukowania i nagrywania prac.

32


Procedura drukowania
Procedura drukowania komputera

 • Na 30 min przed zakończeniem egzaminu PZNEP przypomina o ustalonym czasie zakończenia egzaminu i zakończeniu drukowania przed upływem tego czasu.

 • W przypadku jednoczesnego zgłoszenia gotowości wydruku przez kilku zdających, PZNEP ustala kolejność drukowania.

 • Tylko i wyłącznieze względów technicznych jeżeli nie zostały wydrukowane prace wszystkich zdających przed upływem czasu egzaminu - należy wydrukować je po zakończeniu egzaminu, ale wszyscy zdający oczekujący na wydrukowanie pozostają na swoich stanowiskach i nie wykonują innych czynności związanych z egzaminem.

33


Wykorzystanie komputera w zawodach technik informatyk technik mechatronik
Wykorzystanie komputera w zawodach: komputeratechnik informatyk, technik mechatronik

 • Komputery nie mogą pracować w sieci.

 • W czasie egzaminu efekty pracy zdających (foldery opisane nr PESEL) przenoszone są na nośniku i drukowane przez PZNEP lub osobę wyznaczoną na stanowisku technicznym.

 • Po zakończeniu egzaminu prace zdających są archiwizowane na płycie CD w jednym folderze podpisanym kodem ośrodka egzaminacyjnego, datą i numerem zmiany (np.143403_13130K_19_06_zm1).

 • Foldery z plikami zdających usuwane są z nośnika i ze wszystkich komputerów w sali.

34


Szkolenie przewodnicz cych zespo w nadzoruj cych etap praktyczny pznep

Podstawowa instrukcja drukowania w zawodach: komputera

technik informatyk i technik mechatronik

35


Wykorzystanie komputera w zawodzie technik prac biurowych
Wykorzystanie komputera w zawodzie komputeratechnik prac biurowych

 • Komputery nie mogą pracować w sieci.

 • W czasie egzaminu efekty pracy zdających (foldery opisane nr PESEL) przenoszone są na nośniku i drukowane przez PZNEP lub osobę wyznaczoną na stanowisku technicznym.

 • Po zakończonym egzaminie foldery z plikami zdających usuwane są z nośnika i ze wszystkich komputerów w sali.

36


Szkolenie przewodnicz cych zespo w nadzoruj cych etap praktyczny pznep

Podstawowa instrukcja drukowania w zawodzie: komputera

technik prac biurowych


Szkolenie przewodnicz cych zespo w nadzoruj cych etap praktyczny pznep
Wykorzystanie komputera w zawodach: komputeratechnik ekonomista, technik rachunkowościINSERT GTna sesję letnią 2012 r. - wersja 1.28

 • Komputery pracują w sieci lokalnej z dostępną drukarką sieciową.

 • W czasie egzaminu efekty pracy drukowane są przez zdającego.

 • Jeżeli zdający wydrukował kilka wersji danego dokumentu - wszystkie załącza do pracy egzaminacyjnej, wybiera jedną wersję, pozostałe opisuje jako brudnopis (w przeciwnym razie żaden dokument nie będzie oceniony).

 • Po zakończeniu egzaminu usuwane są efekty prac zdających ze wszystkich komputerów w sali.

38


Szkolenie przewodnicz cych zespo w nadzoruj cych etap praktyczny pznep

Podstawowa instrukcja drukowania w zawodach: komputera

technik ekonomista i technik rachunkowości

39


Wykorzystanie komputera w zawodach technik pojazd w samochodowych fototechnik
Wykorzystanie komputera w zawodach: komputeratechnik pojazdów samochodowych, fototechnik

 • Komputery odłączone są od sieci lokalnej.

 • W czasie egzaminu zdający nagrywa efekty pracy na „czysty” nośnik oraz drukuje na stanowisku do drukowania.

 • Jeżeli zdający wydrukował kilka wersji danego dokumentu - wszystkie załącza do pracy egzaminacyjnej, wybiera jedną wersję, pozostałe opisuje jako brudnopis (w przeciwnym razie żaden dokument nie będzie oceniony).

 • Po zakończeniu egzaminu prace zdających są archiwizowane na płycie CD w jednym folderze podpisanym kodem ośrodka egzaminacyjnego, datą i numerem zmiany

  (np. 143403_13130K_19_06_zm2) i usuwane ze wszystkich komputerów w sali.

40


Szkolenie przewodnicz cych zespo w nadzoruj cych etap praktyczny pznep

Podstawowa instrukcja drukowania w zawodach: komputera

technik pojazdów samochodowych i fototechnik


Wykorzystanie komputera w zawodzie technik cyfrowych proces w graficznych
Wykorzystanie komputera w zawodzie komputeratechnik cyfrowych procesów graficznych

 • komputery pracują w sieci lokalnej z dostępną drukarką sieciową

 • w czasie egzaminu efekty pracy drukowane są przez zdającego

 • jeżeli zdający wydrukował kilka wersji danego dokumentu - wszystkie załącza do pracy egzaminacyjnej, wybiera jedną wersję, pozostałe opisuje jako brudnopis (w przeciwnym razie żaden dokument nie będzie oceniony)

 • po zakończeniu egzaminu prace zdających są archiwizowane na płycie CD w jednym folderze podpisanym kodem ośrodka egzaminacyjnego, datą i numerem zmiany (np. 143403_13130K_19_06_zm2) i usuwane ze wszystkich komputerów

42


Szkolenie przewodnicz cych zespo w nadzoruj cych etap praktyczny pznep

Podstawowa instrukcja drukowania w zawodzie komputera

technik cyfrowychprocesów graficznych


Wykorzystanie komputera w zawodzie technik teleinformatyk
Wykorzystanie komputera w zawodzie komputeratechnik teleinformatyk

 • komputery pracują w sieci lokalnej lub wg wskazań

 • w czasie egzaminu efekty pracy drukowane są przez zdającego, a w szczególnych przypadkach przez PZNEP

 • jeżeli zdający wydrukował kilka wersji danego dokumentu - wszystkie załącza do pracy egzaminacyjnej, wybiera jedną wersję, pozostałe opisuje jako brudnopis (w przeciwnym razie żaden dokument nie będzie oceniony)

 • po zakończeniu egzaminu prace zdających są archiwizowane na płycie CD w jednym folderze podpisanym kodem ośrodka egzaminacyjnego, datą i numerem zmiany (np. 143403_13130K_19_06_zm2) i usuwane ze wszystkich komputerów

44


Szkolenie przewodnicz cych zespo w nadzoruj cych etap praktyczny pznep

Podstawowa instrukcja drukowania w zawodzie komputera

technik teleinformatyk (1)


Szkolenie przewodnicz cych zespo w nadzoruj cych etap praktyczny pznep

Podstawowa instrukcja drukowania w zawodach: komputera

technik teleinformatyk (2)

46Szkolenie przewodnicz cych zespo w nadzoruj cych etap praktyczny pznep

Dokumentowanie pracy zdających egzaminacyjnychw zawodach:technik geodeta, technik telekomunikacji, technik analityk i technik mechanizacji rolnictwa, ratownik medyczny

 • Efektem pracy mogą być m.in. wyniki pomiarów.

 • W zawodzie ratownik medyczny – przewodniczący ZNEP dołącza kartę wykonania zabiegu do karty pracy każdego zdającego (indywidualne karty wykonania zabiegu) lub zamyka w bezpiecznej kopercie z kartami prac zdających (karta wykonania zabiegu dla całej zmiany).

48


Sporz dzenie dokumentacji za cznik iii 2 protok przebiegu etapu praktycznego
Sporządzenie dokumentacji – Załącznik III.2 egzaminacyjnychProtokół przebiegu etapu praktycznego


Szkolenie przewodnicz cych zespo w nadzoruj cych etap praktyczny pznep

ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa egzaminacyjnych

tel. 457-03-35 tel./fax 457-03-45

e-mail: info@oke.waw.pl

http://www.oke.waw.pl

Wydział Egzaminów Zawodowych

tel. 457-03-28, 457-03-19, 457-04-74, 457-03-53

kierownik.wez@oke.waw.pl

wez@oke.waw.pl

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

tel. 457-03-38, 457-03-36

zawodowe@oke.waw.pl

Wydział Badań i Analiz

tel. 457-03-22, 457-03-12

50